Marxists Internet Archive: የአማርኛ ክፍል : የኢትዮጵያ ዲሞክራሲያዊ ህዝቦች ሪፐብሊክ

 

ሰነዶች ከኢትዮጵያ ህዝቦች ዴሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ


 

ኢሠፓኮ.፣ ማርክሲዝም እና የብሔር ጉዳይ
1968ዓም.።
ሌኒኒዝም መሰረታዊ ነገሮች
1969ዓም.።
"የፖሊቲካ እውቀት መሰረት ሃሳቦች"
1971ዓም
     
የማርክሲስት ሌኒኒስት ርእዮት ፖሊቲካ ኢኮኖሚ ማሰልጠኛ
ክፍል 2፤
1974ዓም.።
መሰረትአዊ የፖሊቲካ ኢኮኖሚ እውቀት ማሰልጠኛ (ማርክሲስት ሌኒኒስት)
ክፍል አንድ ከሁለት፤ 1973ዓም
የአስመራ ማኒፌስቶ
1974ዓም.።
     
 
ሕድሪኢ. ማሰልጠኛ፣ የሶሻሊስት ዜጎች መብቶች ማሰልጠኛ ማኑዋል፣
1978 ዓ.ም
1971ዓም