Moviment Socialista de Catalunya

Acta de Constitució del Moviment Socialista de Catalunya


Acta de la reunió fundacional del MSC, celebrada a Tolosa, el 14 de gener del 1945


Amb el nom de Moviment Socialista de Catalunya es constitueix un organisme, ampli d'estructura i de disciplina, amb la missió de reagrupar les forces obreres, pageses, intel·lectuals i tècniques, que acceptin i tinguin fe en el Socialisme com a forma d'organització econòmica, política i moral de la societat.

Adopta el lema de Federació, Democràcia i Socialisme, sistemes que representen avui, respectivament, la millor expressió de l'exercici dels principis de llibertat, en les formes de convivència entre els homes i entre els pobles, en l'aplicació dels drets d'autodeterminació de l'individu i en l'organització més justa i humana de les relacions polítiques i econòmiques entre els homes.

Assisteixen a la reunió representacions de la «Unió Socialista de Catalunya», de la «Federació Catalana del P.S.O.E.», del «P.O.U.M.» i individualitats pertanyents a diversos sectors.

Consideren que és missió seva:

1. Dirigir l'acció política socialista de Catalunya.

2. L'educació de les masses treballadores –intel·lectuals i manuals– a la idea del Socialisme.

3. Defensar i enrobustir la personalitat de Catalunya en tots els seus aspectes, considerant que és un deure i un sentiment dels treballadors de Catalunya d'interpretar el desig i la voluntat de tot un poble a través del principi clàssic del Socialisme: Reconeixement del dret dels pobles a disposar d'ells mateixos.

4. Portar la iniciativa d'estructurar a to amb les formes que demana la lluita en l'actual etapa històrica –totes les expressions de l'activitat en el camp polític, sindical, cooperatiu, tècnic i cultural dels treballadors de Catalunya. I de cercar les formes d'una coordinació superior i general d'aquests sectors del món del treball.

5. Establir en una forma federativa les relacions amb el Socialisme peninsular per donar-li orgànicament la unitat d'acció i de pensament indispensables que faci de les organitzacions socialistes la força motriu i l'espina dorsal en el procés polític hispànic; bo i conservant cadascuna l'estructura autònoma que els permeti d'interpretar fidelment les característiques del país on es desenvolupen. Les relacions internacionals del MOVIMENT SOCIALISTA DE CATALUNYA seran elaborades conjuntament amb l'organisme socialista peninsular i representades a través d'aquest.

6. Fer tots els esforços possibles per tal d'aconseguir la unitat sindical, condició indispensable per a fer eficaç la lluita que ha de portar els treballadors a la victòria sobre el capitalisme.

7. Propugnar per una forma federativa de convivència entre els pobles peninsulars, que rectifiqui la Constitució i els règims estatutaris i doni al país una estructura eficient i estabilitzada.

8. Lligarà la seva acció a la que paral·lelament porten a cap els companys residents a Catalunya, en el mateix sentit de reagrupar totes les voluntats socialistes. Ajudarà per tots els mitjans a la lluita que aquells sostenen intensament per l'alliberació.

9. És voluntat de tots els assistents que aquest MOVIMENT arribi en un futur a poder-se concretar en un partit. Concreció que – sota el principi de ple exercici de la democràcia interna – presuposarà formes orgàniques i de disciplina més eficaces per a la lluita.

10. Les adhesions al MOVIMENT SOCIALISTA DE CATALUNYA poden ésser col·lectives i individuals. La reunió en un sol cos orgànic d'aquestes dues formes d'aportació podrà tenir lloc, d'una manera democràtica, després d'un ampli període de discussió i, quan les circumstàncies ho possibilitin, després d'una completa penetració entre les forces residents a Catalunya i les de l'exili.

11. S'obre des d'ara un període de discussió oral i escrita, el qual període serà el procés de clarificació i d'identificació que permetrà l'establiment democràtic dels pensaments polític i tàctic generals. Aquesta discussió serà regida per les següents normes:

a) Que tota opinió sigui exposada amb caràcter individual.

b) Que no es facin treballs de propaganda ni de captació per part de cap organització política.

c) Que sigui acceptada la necessitat de la constitució del Moviment Socialista de Catalunya.

d) Que s'eviti qualsevol immoderació en les expressions i tot insult a qualsevol tendència del moviment obrer.

e) El Secretariat establirà tota altra regla que estimi necessària per a la bona marxa de la discussió.

Tolosa, 14 de gener del 1945

Pel Comitè de Coordinació

El Secretariat

Joan Aleu. Josep Coll

La Federació Catalana del P.S.O.E. no pot considerar-se com adherida mentre no sigui ultimat un acord entre la direcció del seu Partit i el Moviment Socialista de Catalunya.