Partit Comunista de Catalunya

El programa d'alliberament nacional i social del Partit Comunista de Catalunya


Manifest del PCC publicat a «Octubre» n. 16, 1 de maig del 1936.


Primer. Indemnització, per part dels propietaris, a tots els camperols que hagin estat desnonats o empresonats. Lluita perquè tots els deutes dels camperols (hipoteques, arrendaments endarrerits, impostos endarrerits) siguin anul·lats. Supressió dels impostos a la petita pagesia. Crèdits sense usura a tota la petita i mitjana pagesia.

Segon. Aplicació de la llei de Contractes de Conreu tal com va ésser votada pel Parlament de Catalunya en la primera votació.

Lluita per la confiscació sense indemnització de totes les terres dels grans propietaris, de l'Església i dels Ordres religiosos, i lliurament immediat als parcers i als arrendataris que la treballin en l'actualitat, i repartiment entre els pagesos pobres i jornalers agrícoles perquè les treballin individualment o col·lectivament. Les terres de l'Estat i dels Ajuntaments seran lliurades als pagesos pobres i jornalers agrícoles per a conrear-les. Les terres conreades pels rabassaires i mitgers durant més de quinze anys han de passar a ésser propietat dels conreadors. El bestiar i les eines de treball de les terres confiscades passaran igualment a mans dels conreadors. Proveïment de maquinària, eines de treball i llavors als obrers agrícoles i petits pagesos que prenguin al seu càrrec terres confiscades.

Tercer. Eixamplament de l'Estatut passant íntegrament a Catalunya tots els serveis de l'Estat, àdhuc el dret de concertar tractats comercials. Reconeixement del dret de Catalunya a l'auto-determinació, arribant fins a la separació de l'Estat espanyol. Lluita perquè totes les nacionalitats oprimides: Euscadi, Galícia, Marroca, gaudeixin de la plena llibertat nacional.

Quart. Que tots els joves de Catalunya facin el servei militar en territori català.

Cinquè. Democratització total de l'Exèrcits, de la Marina i altres forces armades, depurant-les de tots els elements reaccionaris i feixistes. Desmilitarització [censurat].

Sisè. Democratització i catalanització ampla i profunda de tota l'administració de justícia, i que depengui íntegrament del Govern de Catalunya.

Setè. Dissolució i desarmament de totes les organitzacions reaccionàries i feixistes. Expulsió total dels Ordres religiosos i expropiació de tots els seus béns a favor dels obrers en atur forçós.

Vuitè. Armament [censurat].

Novè. Lluita per la nacionalització de les empreses de la gran indústria, dels Bancs, de les mines, dels ferrocarrils i dels altres mitjans de transport i comunicació.

Desè. Control obrer de la producció, exercit pels comitès de fànrica i d'empresa. Jornada de set hores i de sis per als minaires i per als joves menors de divuit anys. Augment dels salaris a totes les indústries i disminució del cost de vida per millorar el benestar de les masses treballadores.

Onzè. Realització d'obres públiques per col·locar tots els obrers en atur forçós. Subsidi a tots els qui no sigui possible de col·locar.

Dotzè. Assegurances socials en cas d'atur forçós i de malaltia i millorament de les assegurances actuals d'accidents, de maternitat i de vellesa, anant totes per compte de l'Estat i de la indústria nacionalitzada i a càrrec també de les empreses encara no nacionalitzades ni municipalitzades. Els treballadors no han d'aportar-hi cap quantitat.

Tretzè. Solidaritat proletària amb els treballadors de tot el món i aliança fraternal amb la Unió Soviètica, que construeix victoriosament el socialisme. Unió estreta amb el proletariat d'Espanya i dels altres pobles ibèrics. Lluita constant per la pau al costat dels pobles que la desitgen de veritat, al davant dels quals es troba l'U.R.S.S.

Catorzè. Igualtat de drets per a la dona, garantint-li la seva llibertat amb el benestar econòmic i aplicant la fórmula de «a treball igual, salari igual», en relació amb els homes.

Quinzè. Reconeixement de tots els drets polítics i socials als joves des dels divuit anys. Protecció i ajut per part de l'Estat, dels Ajuntaments i dels Sindicats per al millor desenvolupament físic, cultural, tècnic, artístic i esportiu donant accés a la Universitat i altres centres culturals a tota la joventut treballadora. Escola única, gratuïta i obligatòria.

Per arribar més fàcilment a plasmar en realitats els punts d'aquest Programa d'alliberament nacional i social, el Partit Comunista de Catalunya defensa com a instruments de lluita més eficaços—avalats per les glorioses experiència del sis d'octubre i del setze de febrer—l'organització de la unitat d'acció de la immensa majoria de les masses del poble treballador, en la forma següent:

Primer. Constitució a cada poble i a cada lloc de treball de les Aliances Obreres i Pageses com a òrgans de front únic dels treballadors en lluita per les reivindicacions immediates i pel seu alliberament nacional i social.

Segon. Manteniment i reforçament del Front Popular antifeixista i antiimperialista organitzant-lo a cada població i a cada barriada, com una vastíssima coalició de les forces obreres, democràtiques i nacionalistes, la qual coalició ha de coordinar la lluita contra la reacció i l'imperialisme en un pla molt més ample que les Aliances Obreres i Pageses, puix que el Front Popular incorpora en un sol front de combat contra el feixisme, a més a més de les forces obreres i pageses organitzades, les grans masses treballadores inorganitzades i totes les forces republicanes i nacionalistes de la petita burgesia, i àdhuc de la burgesia liberal.