Enciclopèdia del marxisme: índex temàtic

 


Ce


Centralisme democràtic

El centralisme democràtic és el mètode bàsic d'organització de la classe treballadora: “democràcia en discussió – centralisme en acció”.

El concepte l'elaborà originalment Lenin en la lluita pel centralisme contra la mentalitat de “cercle” dels revolucionaris russos abans de la formació del POSDR i del Partit Bolxevic, però el terme no esdevingué d'ús general fins el 1917. Com a resultat d'això, aquest concepte s'empra sovint per referir-se a les pràctiques organitzatives específiques del partit bolxevic. Els principis bàsics del centralisme democràtic, no obstant, tenen les arrels en la història de la classe treballadora.

Per exemple, la forma amb la que els sindicats fan política amb estructures sectorials i regionals, on es fan propostes d'actuació des de la direcció que es voten en reunions massives, i amb l'ús de línies de piquets i d'altres formes d'organització per aplicar les decisions de la majoria i realitzar les actuacions, és una pràctica amb segles de tradició. Les Normes de la Lliga Comunista i de l'Associació Internacional dels Treballadors de l'època de Marx es basaven en aquests principis, que reflectien les normes d'organització de la classe treballadora d'aleshores. Amb tot, fou Lenin el primer en fer un estudi específic de l'organització de la classe obrer i qui introduí el terme.

Per una exposició general dels principis del centralisme democràtic podeu llegir Trockij a Del centralisme democràtic i el règim i El nou curs.

El centralisme democràtic no és conjunt de principis als quals s'hagen d'adherir les organitzacions de la classe obrera, sinó que constitueix un ideal de la teoria marxista de l'organització.

Hi ha tres aspectes interrelacions en el centralisme democràtic: la definició de la militància, la democràcia proletària (o participativa) i la unitat d'acció.

La definició de la militància: diferents organitzacion poden tindre conceptes ben diferents de la “militància”: un petit grup de soldats davant les línies enemigues entèn de forma ben clara qui són, i com a resultat en sorgeix un concepte ben estricte dels drets i obligacions de cada membre; un moviment social ample, d'altra banda, té tan sols un concepte difús de militància, i els militants tan sols una dedicació limitada. Lenin elaborà els principis del centralisme democràtic en relació a un partit polític de la classe treballadora que treballàs en condicions d'il·legalitat, i en conseqüència insistí en un criteri ben clar de la militància — assumpció del programa del partit i l'obligació de treballar sota la direcció d'una de les seues organitzacions. [Veieu Una passa endavant, dues passes enrera de Lenin].

Clarament, els drets i obligacions dels militants difereixen d'acord amb el criteri de militància. D'altra banda, segons si l'organització és un sindicat, un moviment social o una cèl·lula secreta de partit, els drets i obligacions dels militants, a més de més o menys grans, han d'ésser “equilibrades”.

Democràcia proletària (o participativa): els principis de la democràcia proletària tingueren la demostració més objectiva a la Comuna de París. Com descriu Lenin a L'estat i la revolució, la democràcia proletària implica la discussió més àmplia, més democràtica i més exhaustiva abans de qualsevol decisió, i emfasitza el dret de les persones a determinar llur pròpia activitat, i s'oposa a la separació de les branques legislativa i executiva, és a dir, la divisió del treball entre gestió i treball, entre teoria i pràctica. En conseqüència, el centralisme democràtic implica que una organització s'hauria d'estructura per tal de donar capacitat a qualsevol part de l'organització de participar en la determinació de els polítiques que li siguen revelevants.

Unitat d'acció: La unitat és una qüestió fonamental per la supervivència de la classe treballadora, però en la pròpia natura de la classe oprimida que s'ha d'emancipar, la unitat no es pot aconseguir per “ordres des de dalt”, sinó tan sols damunt de la base de l'acord i la implicació assolides a través de la democràcia proletària, entre membres que tenen una dedicació a l'organització en consonància amb els drets que hi tenen. Quan s'ha determinat política a través d'una discussió profunda i prolongada entre els que l'han de dur a terme, aleshores la unitat d'acció s'assoleix fàcilment. Amb tot, l'“acció” inevitablement implica obstacle imprevistos i canvis que requereixen una resposta instantània i coordinada. És inevitable que la coordinació efectiva de l'acció supose una direcció que és obeïda sense qüestionaments. En conseqüència, la unitat d'acció implica necessàriament l'acceptació d'una direcció. És aquest problema el que ha originat la major part del dany i de la controvèrsia de la història del moviment obrer. Veieu els primers capitols de L'esquerranisme, malaltia infantil del comunisme, de Lenin.

El balanç entre el centralisme i la democràcia: Un petit grup de soldats sota el foc enemic rebria un mal consell si es digués que llur tàctica s'ha de sotmetre a una profunda discussió — el centralisme total és la millor política, en la que un d'ells assumeix la responsabilitat de donar instruccions. D'altra banda, un sindicat que ha de decidir d'acceptar l'oferta patronal o continuar la vaga pot i ha de prendre's el temps que calgue per assegurar-se que tots els vaguistes estan d'acord en què fer: la presa consensuada de decisions és a l'ordre del dia, i els ‘dirigents’ han de quedar en segon pla.

Així, el balanç entre la democràcia i el centralisme s'ha de moure segons les circumstàncies.

Massa democràcia en l'actuació porta a la desorganització i la confusió, i habitualment a la derrota; massa centralisme en la discussió porta al burocratisme, decisions incorrectes i una menor implicació dels membres.

El “centralisme democràtic” no s'hauria d'identificar amb un model específic d'organització, com el partit polític, i oposar-se a una altra, com una federació. La forma específica d'organització depèn dels circumstàncies. El “centralisme democràtic” és un principi bàsic de l'organització de la classe treballadora, desenvolupat pel marxisme, en oposició a les teories que exageren o s'aturen en una forma o nivell de desenvolupament de l'organització, o que no aconsegueixen de reconèixer la necessitat d'equilibrar democràcia i centralisme o que no veuen clar el criteri de militància. L'objectiu de la pràctica organitzativa és poder moure's lliurement entre tal o tal forma d'organització d'acord amb les circumstàncies, i d'acord amb les necessitats de tota la classe treballadora.

Lectures addicionals: dinàmica de grups.


Índex de la lletra c

Índex temàtic | Enciclopèdia del marxisme