V. I. Lenin<

V. I. LeninNávrh dohody


1. Vzhledem ke shodným základním názorům a k totožným praktickým úkolům zahraniční skupiny Sociální demokrat a ruské skupiny, vydávající sborník Zarja a list Jiskra, uzavírají jmenované organizace společnou dohodu.

2. Obě skupiny si budou všestranně pomáhat:

za prvé v publicistické činnosti. Skupina Osvobození práce se bude velmi úzce podílet na redigování sborníku Zarja a listu Jiskra[a];

za druhé při doručování a kolportování tiskovin, rozšiřování a upevňování revolučních spojení a opatřování materiálních prostředků.

3. Skupinu Jiskra zastupuje v zahraničí skupina Sociální demokrat a zvláštní důvěrníci Jiskry.

4. Dopisy a zásilky adresované ze zahraničí skupině Jiskra se zasílají na adresu skupiny Sociální demokrat. V případech, kdy je v zahraničí někdo ze skupiny Jiskra, zasílá se veškerá korespondence jemu. Není-li v danou dobu v zahraničí žádný člen skupiny Jiskra, ujímá se jejích záležitostí skupina Sociální demokrat a zvláštní důvěrníci Jiskry.


Napsáno začátkem září 1900
(podle nového kalendáře)
Poprvé otištěno roku 1940 v časopise
Proletarskaja revoljucija, č. 3
  Podle rukopisu

__________________________________

Poznámky:
(čísla označují poznámky uváděné v souhrnu na konci knižního vydání, písmeny jsou značeny poznámky uvedené na jednotlivých stránkách.)

a Podmínky této redakční spolupráce jsou stanoveny zvláštní dohodou[131].

131 Zvláštní dohoda — byla zřejmě napsána později. V archívu Institutu marxismu-leninismu při ÚV KSSS je uschován následující dokument, vložený do obálky nadepsané N. K. Krupskou: „Dokumenty týkající se nejranějšího období. Dohoda o vydávání Zarje a Jiskry“:

„1. Sborník Zarja a list Jiskra vydává a rediguje skupina ruských sociálních demokratů za redakční spolupráce skupiny Osvobození práce.

2. Obsah všech zásadních a zvlášť důležitých článků sděluje redakce, pokud to nebude z redakčních a technických příčin neproveditelné, všem členům skupiny Osvobození práce.

3. Členové skupiny Osvobození práce hlasují o všech redakčních otázkách, a to osobně — jsou-li přítomni v místě působnosti redakce, nebo písemně — jakmile jim byl sdělen obsah článků.

4. V případě názorových neshod se skupinou Osvobození práce je redakce povinna otisknout mínění skupiny jako celku nebo každého jejího člena zvlášť.

5. Ke zveřejnění je určen jen první bod této dohody.

    6. října 1900.“

Dokument je napsán na stroji, záhlaví a podpisy chybějí.