Karel Marx a Bedřich EngelsFrankfurtské a berlínské shromáždění se prohlašují
za nekompetentní


Kolín 11. června. Obě shromáždění, frankfurtské i berlínské, slavnostně zaprotokolovala své prohlášení, že nejsou kompetentní. Frankfurtské shromáždění uznává svým hlasováním o šlesvicko-holštýnské otázce Spolkový sněm za nadřízenou instituci.[49] Berlínské shromáždění se tím, že se proti návrhu poslance Berendse usneslo přejít s odůvodněním k dennímu pořadu, nejen zříká revoluce;[a] výslovně přiznává, že je povoláno jen dohodnout ústavu, a tím uznává základní princip návrhu ústavy předloženého Camphausenovou vládou. Obě shromáždění se ohodnotila správně. Obě jsou - nekompetentní.
Napsáno 11. června 1848
Otištěno v „Neue Rheinische Zeitung“
čís. 12-13 z 13. června 1848
  Podle textu novin
Přeloženo z němčiny

__________________________________

Poznámky:
(čísla označují poznámky uváděné v souhrnu na konci knižního vydání, písmeny jsou značeny poznámky uvedené na jednotlivých stránkách.)

a Viz zde. (Pozn. red.)

49 9. června 1848 zamítlo frankfurtské Národní shromáždění návrh, aby schválení budoucí mírové smlouvy s Dánskem spadalo do kompetence Národního shromáždění. Tím se shromáždění vzdalo jakéhokoli vlivu na řešení šlesvicko-holštýnské otázky a ponechalo naprostou volnost jednání Spolkovému sněmu.