Karel Marx a Bedřich EngelsTurínská „Concordia“[152]


Kolín 23. července. Nedávno jsme se zmínili o tom, že list "Alba", vycházející ve Florencii, nám bratrsky podal ruku přes Alpy.[a] Dalo se očekávat, že jiný list, turínská "Concordia", list opačného směru, se vysloví také v opačném, i když nikterak nepřátelském duchu. V jednom ze svých dřívějších čísel "Concordia" usoudila, že "Neue Rheinische Zeitung" se pokaždé staví na stranu těch, kdo jsou "potlačeni". K tomuto málo duchaplnému úsudku došel list na základě našeho hodnocení pražských událostí a podle našich sympatií pro demokratickou stranu, proti reakčnímu Windischgrätzovi a spol. Snad si turínský list mezitím lépe ujasnil otázku takzvaného českého hnutí.

Přesto však pokládala "Concordia" nedávno za nutné věnovat naší "Nuova Gazzetta Renana"[b] více či méně doktrinářskou stať. "Concordia" si přečetla v našem listu program dělnického sjezdu[153] svolaného do Berlína a velice ji znepokojuje osm bodů tohoto programu, které mají dělníci projednat.

Napřed je tu pečlivě přeložen celý program, načež následuje něco jako kritika těmito slovy:

"V těchto návrzích je mnoho pravdivého a oprávněného, ‚Concordia' by se však zpronevěřila svému poslání, kdyby nepozvedla svůj hlas proti omylům socialistů."

My opět pozvedáme svůj hlas proti "omylu" "Concordie", který spočívá v tom, že "Concordia" pokládá program, sestavený komisí pro svolání dělnického sjezdu, jejž jsme otiskli, za náš vlastní program. Jsme nicméně ochotni pustit se s "Concordií" do diskuse o ekonomických otázkách, jakmile její vlastní program bude skýtat něco víc než hrstku všeobecně známých filantropických frází a běžných dogmat o svobodném obchodu.
Napsáno 23. července 1848
Otištěno v „Neue Rheinische Zeitung“,
čís. 55 z 25. července 1848
  Podle textu novin
Přeloženo z němčiny

__________________________________

Poznámky:
(čísla označují poznámky uváděné v souhrnu na konci knižního vydání, písmeny jsou značeny poznámky uvedené na jednotlivých stránkách.)

a Viz zde.

b — „Neue Rheinische Zeitung“. (Pozn. red.)

152La Concordia“ [„Svornost“] — italský buržoasně liberální deník, který vycházel v Turínu v letech 1848—1849.

153 Dělnický sjezd, který se konal v Berlíně ve dnech 23. srpna až 3. září 1848, byl svolán z popudu několika dělnických organisací. Program sjezdu, sestavený pod vlivem Stephana Borna, vytyčoval dělníkům úkol usilovat o uskutečnění řady úzce odborářských požadavků, a tím je odváděl od revolučního boje. Program byl uveřejněn v "Neue Rheinische Zeitung" bez komentáře mezi zprávami dopisovatelů z Berlína.