Karel Marx„Vzorný stát“ Belgie


Kolín 6. srpna. Kolín 6. srpna. Podívejme se konečně zas jednou na Belgii, na náš konstituční "vzorný stát", monarchické eldorádo s nejširší demokratickou základnou, na tuto vysokou školu berlínských státníků a pýchu "Kölnische Zeitung".

Všimneme si napřed její hospodářské situace, k níž je toto vychvalované politické zřízení jen pozlaceným rámem.

Belgický "Moniteur"[187] - Belgie má svůj "Moniteur" přináší tyto údaje o největším Leopoldově vasalu, o pauperismu.

V provincii Lucemburk dostává podporu 1 z 69 obyvatel
" " Namur " " 1 " 17 "
" " Antverpy " " 1 " 16 "
" " Lutych " " 1 "   7 "
" " Limburg " " 1 "   7 "
" " Hainaut " " 1 "   6 "
" " Východní Flandry " " 1 "   5 "
" " Brabant " " 1 "   4 "
" " Západní Flandry " " 1 "   3 "

Tento vzrůst pauperismu má nutně za následek další vzrůst pauperismu. Všichni ti, kdo jsou s to se samostatně živit, ztrácejí placením podpůrných daní, které na ně uvalují tito chudí spoluobčané, občanskou rovnováhu a řítí se rovněž do propasti oficiální dobročinnosti. Pauperismus produkuje se stoupající rychlostí pauperismus. Ale tou měrou, jakou roste pauperismus, roste také zločinnost a demoralisuje se sám zdroj života lidu, mládež.

Léta 1845, 1846, 1847 skýtají v tomto směru smutné doklady.

Počet mladých chlapců a děvčat do 18 let, kteří byli v soudní vazbě:

  1845 1846 1847
Chlapci.... 2146 4607 7283
Děvčata... 429 1279 2069
 
Úhrnem: 2575 5886 9325
 
Celkový počet: 17 813  

Tedy od roku 1845 se počet mladistvých zločinců do 18 let ročně přibližně zdvojnásobuje. Podle toho by Belgie měla v roce 1850 74 816 mladistvých zločinců, a v roce 1855 2 393 312, tj. víc než činí celkový počet mladých lidí do 18 let a víc než polovinu svého obyvatelstva. V roce 1856 by celá Belgie, včetně nenarozených dětí, seděla ve vězení. Může si monarchie přát širší demokratickou základnu? Ve vězení vládne - rovnost.

Rutinéři politické ekonomie nadarmo použili obou svých Morrisonových pilulek, svobodného obchodu na jedné a ochranných cel na druhé straně. Pauperismus ve Flandřích se zrodil za systému svobodného obchodu a rostl a sílil za ochranných cel proti cizímu plátnu a lněné přízi.

Zatímco mezi proletariátem takto vzrůstá pauperismus a zločinnost, vysýchají prameny příjmů buržoasie, jak to dokazuje nedávno uveřejněná srovnávací tabulka belgického zahraničního obchodu za první pololetí 1846, 1847 a 1848.

S výjimkou zbrojařských závodů a továren na hřebíky, kterým jsou nynější poměry mimořádně příznivé, s výjimkou soukenických továren, které si udržují svou starou slávu, a s výjimkou výroby zinku, která je ve srovnání s celkovou produkcí nepatrná, je veškerý belgický průmysl ve stavu úpadku anebo stagnace.

Až na několik výjimek se projevuje značné snížení vývozu výrobků belgických dolů a kovových výrobků.

Uvedeme několik příkladů:

  I. pololetí 1847 I. pololetí 1848
Uhlí (v tunách) 869 000 549 000
Litina 56 000 35 000
Litinové výrobky 463 172
Železo, kolejnice 3 489 13
Zpracované kujné železo 556 434
Zámky 3 210 3 618
 
Úhrnem: 932 718 588 237

Celkové snížení vývozu těchto tří skupin výrobků činí tedy za první pololetí roku 1848 344 481 tun, o něco víc než o jednu třetinu.

Přejděme k plátenictví:

  I. pololetí
1846
I. pololetí
1847
I. pololetí
1848
Lněná příze 1 017 000 623 000 306 000
Lněné tkaniny 1 483 000 1 230 000 681 000
 
Úhrnem: 2 500 000 1 853 000 987 000

Snížení v pololetí roku 1847 ve srovnání s rokem 1846 činí 657 000 kg; snížení z roku 1848 ve srovnání s rokem 1846 činí 1 613 000 kg čili 64 %.

Vývoz knih, křišťálového zboží, tabulového skla nesmírně poklesl; zmenšil se rovněž vývoz surového i česaného lnu, koudele, stromové kůry, tabákových výrobků.

Dravě se šířící pauperismus, neslýchaný růst zločinnosti mezi mládeží, soustavný úpadek belgického průmyslu tvoří materiální základnu pro konstituční žertíky: Tak vládní list "Indépendance" má, jak neúnavně hlásá do světa, přes 4000 předplatitelů. Stařičký Mellinet, jediný z generálů, který zachránil belgickou čest, sedi v domácím vězení a za několik dní se bude zodpovídat před porotou v Antverpách.[a] Gentský advokát Rolin, který konspiroval v zájmu oraňského rodu proti Leopoldovi a v zájmu Leopolda Koburského proti svým pozdějším spojencům, belgickým liberálům, tento Rolin, dvojnásobný renegát, obdržel křeslo ministra veřejných prací. Bývalý vetešník, fransquillon[188], baron a ministr války Cha-a-azal, mává svou velikou šavlí a zachraňuje evropskou rovnováhu. "Observateur" obohatil program zářijových slavností[189] o novou kratochvíli, o procesí (Ommeganck General) na počest Doudou z Monsu, Houplala z Antverp a Mannequin Pisse z Bruselu. A to myslí "Observateur", list velkého Verhaegena, úplně vážně. Konečně, a to vyváží všechny její útrapy, Belgie se vyšvihla na vysokou školu berlínských Montesquieuů, lidí, jako je Stupp, Grimm, Hansemann, Baumstark, a těší se obdivu "Kölnische Zeitung". Šťastná Belgie!


Napsal K. Marx 6. srpna 1848
Otištěno v „Neue Rheinische Zeitung“
čís. 68 ze 7. srpna 1848
  Podle textu novin
Přeloženo z němčiny

__________________________________

Poznámky:
(čísla označují poznámky uváděné v souhrnu na konci knižního vydání, písmeny jsou značeny poznámky uvedené na jednotlivých stránkách.)

a Viz zde. (Pozn. red.)

187Le Moniteur belge. Journal officiel“ [„Belgický zpravodaj. Oficiální list“]. Tak se nazýval podle francouzského vládního orgánu belgický oficiální deník, založený v Bruselu roku 1831.

188 Fransquillon — přezdívka, kterou dávali v Belgii obdivovatelům všeho francouzského.

189 Tradiční belgické slavnosti na oslavu výročí vyhlášení nezávislosti Belgie roku 1830; v tyto duy se pořádaly karnevalové průvody.