Bedřich EngelsPruský zatykač na Kossutha


Kolín 21. ledna. Právě jsme dostali tento roztomilý dokument, otištěný v listu „Oppelner Kreisblatt“:

Zatykač. Podle sdělení c. k. rakouské vládní komise v Krakově byla v Uhrách učiněna opatření, aby Kossuth mohl pod cizím jménem přejít přes Vratislav do Hamburku; předpokládá se, že jeho cesta povede přes Mysłowice, Hlivici a Kozle.

Na základě příkazu pana vrchního presidenta slezské provincie nařizuji proto policejním orgánům, místním soudům a četnictvu, aby po Kossuthovi, jehož osobní popis uvádíme dále, usilovně pátraly, a jestliže jej dopadnou, aby jej zadržely a dopravily pod ochranou ke mně k dalšímu řízení.“

(Dále následuje popis Kossuthovy osoby, který jsme už přinesli.) Celý tento roztomilý dokument je podepsán:

„Opolí 17. ledna 1849

Královský zemský rada Hoffmann“

Co tomu říkají naši čtenáři? Vasrpoláčtí Manteuffelové z boží milosti mají sto chutí polapit velkého agitátora Kossutha, bude-li poražen a dostane-li se šťastně přes hranice, zatknout ho a vydat katanům k co nejrychlejšímu omilostnění prachem a olovem. Dojde-li k tomu, bude-li Kossuth skutečně vydán, bude to nejpodlejší zrada, nejhanebnější porušení mezinárodního práva, jaké znají dějiny.

Prusko mělo ovšem podle starého spolkového zákonodárství povinnost vydat německému Rakousku na požádání politické uprchlíky pro činy spáchané na německém spolkovém území. Revoluce staré spolkové zákony zrušila, a dokonce i za Pfuela byli vídeňští uprchlíci v Berlíně bezpečni. Ale vůči Uhrám nemá Prusko žádnou takovou povinnost. Uhry jsou nezávislý stát, a jestliže Prusko vydá maďarské uprchlíky, které lze stíhat jen pro činy spáchané na uherské půdě, dopustí se stejně hanebné podlosti, jako kdyby vydalo ruské nebo polské emigranty Rusku.

Ani za Bodelschwinghova režimu se nikdo neodvážil vydat Rakousku uprchlíky z Haliče a Krakova, kteří přešli na pruské území. Ovšem, tenkrát jsme měli absolutní monarchii, a teď máme konstituční stát!

A nejen to. Vstoupí-li Kossuth na pruské území, nebude politickým uprchlíkem, nýbrž válčící stranou, která přešla na neutrální üzemí.

Německé Rakousko, samostatný spolek států, válčí se samostatným státem Uhrami; proč válčí, do toho Prusku nic není. Vždyť ani roku 1831 se nikdo neodvážil vydat Rusku Poláky, kteří přešli na pruské území; ovšem, tenkrát jsme měli absolutní monarchii, a teď máme konstituční stát!

Upozorňujeme veřejnost na blahovolné úmysly pruské vlády vůči Kossuthovi. Jsme přesvědčeni, že to vyvolá takovou bouři sympatií pro tohoto velkého muže roku 1848 a takové rozhořčení proti vládě, že si proti němu nebude troufat vystoupit ani sám Manteuffel.

Ostatně, zatím Kossuth ještě vládne v Debrecíně, obklopen nadšením všeho maďarského lidu, zatím se ještě Kossuthovi chrabří husaři prohánějí po uherských pustách, zatím ještě stojí Windischgrätz bezradně před bažinatými břehy Tisy a vaše zatykače vzbuzují spíš smích než strach!
Napsal B. Engels 21. ledna 1849
Otištěno v „Neue Rheinische Zeitung“
čís. 207 z 28. ledna 1849
  Podle textu novin
Přeloženo z němčiny