Marxistický internetový archiv - Česká sekce

Karel Marx a Bedřich EngelsOznámení o vydávání
„Neue Rheinische Zeitung. Politisch-ökonomische Revue“[1]


V lednu 1850 začne vycházet
„NEUE RHEINISCHE ZEITUNG.
Politisch-ökonomische Revue“
za redakce Karla Marxe.

Časopis je třeba pokládat za pokračování novin, jejichž název nese. Jedním z jeho úkolů bude vylíčit dodatečně období, které uplynulo od zastavení listu „Neue Rheinische Zeitung“.

To, co je na novinách nejzajímavější, že denně zasahují do hnutí a jsou jeho bezprostředním mluvčím, že obrážejí denní události v celé jejich plnosti, že lidový denní tisk neustále se zápalem ovlivňuje lid a lid zase jej — tato nejzajímavější stránka novin se u revue ovšem ztrácí. Revue má zato tu přednost, že podává události v širších souvislostech a má už možnost všímat si jen důležitějších věcí. Může podrobně a vědecky rozebírat ekonomické vztahy, které jsou základem celého politického hnutí.

Takovou dobu zdánlivého klidu, jako je nynější, je nutno využít k objasňování prožitého revolučního období, charakteru bojujících stran, společenských poměrů, které existenci a boj těchto stran podmiňují.

Revue bude vycházet jednou za měsíc v sešitech o nejméně pěti tiskových arších za předplatné 24 stříbrných grošů čtvrtletně, splatné při dodání prvního sešitu. Jednotlivé sešity budou stát 10 stříbrných grošů. Knihkupecký prodej přejímají pp. Schuberth a spol. v Hamburku.

Přátele listu „Neue Rheinische Zeitung“ prosíme, aby dali ve svých bydlištích kolovat subskripční archy a co nejdříve je zaslali podepsanému vydavateli. Literární příspěvky stejně jako knižní novinky k recenzím v revui se přijímají jen vyplaceně.

V Londýně 15. prosince 1849

 
K. Schramm,
odpovědný vydavatel „N. Rh. Ztg.“Napsali K. Marx a B. Engels
Otištěno ve „Westdeutsche Zeitung“
čís. 6 z 8. ledna 1850
  Podle textu novin
Přeloženo z němčiny

__________________________________

Poznámky:
(Čísla označují poznámky uváděné v souhrnu na konci knižního vydání).

1 Když byl zastaven list „Neue Rheinische Zeitung“ [„Nové porýnské noviny“], tento podle Leninových slov dosud nepředstižený orgán revolučního proletariátu, který vydávali Marx a Engels od 1. června 1848 do 19. května 1849 v Kolíně nad Rýnem, nevzdával se Marx myšlenky začít v té či oné podobě znovu vydávat vlastní list. O svém záměru psal Engelsovi do Švýcarska a zval ho do Londýna, kde chtěl začít spolu s ním noviny vydávat. Kroky, které Marx podnikl, aby získal finanční prostředky a vydavatele, měly úspěch a v polovině prosince 1849 byla uzavřena dohoda mezi Konradem Schrammem, který figuroval jako odpovědný vydavatel, a hamburským knihkupectvím Schuberth a spol. o vydávání časopisu „Neue Rheinische Zeitung. Politisch-ökonomische Revue“ [„Nové porýnské noviny. Politicko-ekonomická revue“]. Ükolem časopisu bylo zhodnotit na základě historieko-materialistické analýzy uplynulého období revoluci z let 1848—1849, objasnit charakter nové historické situace a propracovat taktiku revoluční proletářské strany. Převážnou většinu příspěvků (články, přehledy, recenze) napsali Marx a Engels, kteří také získali jako spolupracovníky své stoupence Wilhelma Wolffa, Josepha Weydemeyera, Georga Eccaria. Kromě toho byla v čís. 1 otištěna noticka Karla Blinda „Rakouské a pruské strany v Bádensku“ a v čís. 4 verše francouzského demokrata Louis Ménarda.

Na obálce bylo uvedeno jako místo vydávání vedle Londýna, kde žili Marx a Engels, a Hamburku, kde se časopis tiskl, i New York, protože Marx a Engels doufali, že v Americe, kam emigrovalo mnoho účastníků německé revoluce z let 1848—1849, najde časopis širokou čtenářskou obec. Marx a Engels očekávali nový rozmach revoluce a počítali, že budou moci brzy přejít k vydávání týdeníku a potom deníku . Tento plán se však nepodařilo uskutečnit. Vcelku vyšlo 6 čísel časopisu; poslední, dvojčíslo (5—6), vyšlo koncem listopadu 1850. Všechny pokusy vydávat časopis dál ztroskotaly pro policejní zákroky v Německu a pro nedostatek fínančních prostředků.

Text „Oznámení“ poslal Marx 19. prosince 1849 Weydemeyerovi do Frankfurtu nad Mohanem s prosbou, aby zajistil otištění v „Neue Deutsche Zeitung“ [„Nových německých novinách“], kde také bylo otištěno v čís. 14, 23 a 31 z 16. a 26. ledna a 5. února 1850. „Oznámení“ bylo rovněž otištěno ve „Westdeutsche Zeitung“ [„Západoněmeckých novinách“] vydávaných Hermannem Beckerem v Kolíně nad Rýnem, v čís. 6 z 8. ledna 1850; v „Berner Zeitung“ [„Bernských novinách“] v čís. 361 z 27. prosince 1849; v „Düsseldorfer Zeitung“ [„Düsseldorfských novinách“] v čís. 9 z 10. ledna 1850 a ve „Schweizerische National-Zeitung“ [„Švýcarských národních novinách“] v čís. 8 z 10. ledna 1850.