Karel MarxDopis dělnickému parlamentu


Londýn, 9. března 1854
Dean Street 28, Soho

Hluboce lituji, že se nemohu, alespoň prozatím, vzdálit z Londýna a tak osobně vyjádřit svou hrdost a vděčnost za pozvání, abych se jako čestný delegát zúčastnil zasedání dělnického parlamentu. Už sama skutečnost, že se takový parlament schází, svědčí o tom, že nastává nová epocha v dějinách lidstva. Zpráva o této významné události povzbudí dělníky celé Evropy i Ameriky.

Ve Velké Británii nabyly despotismus kapitálu a zotročení práce větších rozměrů než kdekoli jinde. V žádné jiné zemi nebyly tak dokonale smeteny z povrchu zemského přechodné stupně mezi milionářem řídícím celé průmyslové armády a námezdním otrokem, který žije z ruky do úst. Zde už neexistují jako v zemích na kontinentě velké třídy rolníků a řemeslníků závislých téměř stejně na vlastním majetku jako na vlastní práci. Ve Velké Británii došlo k úplné odluce vlastnictví a práce. Proto také nedosáhla v žádné jiné zemi válka mezi oběma třídami, které tvoří soudobou společnost, takových kolosálních rozměrů a nikde nemá tak výrazné a zřetelné rysy.

A právě pro tyto skutečnosti je dělnická třída Velké Británie nad jiné oprávněna a povolána vystupovat jako vůdce v onom velkém hnutí, které nemůže skončit jinak než úplným osvobozením práce. Je tomu tak proto, že si jasně uvědomuje své postavení, že má ohromnou početní převahu, že v minulosti prodělala těžké boje a v přítomnosti vyniká morální silou.

Vždyť právě milióny dělníků Velké Británie první vybudovaly skutečný základ nové společnosti — moderní průmysl, jenž proměnil ničivé přírodní živly v tvořivou sílu člověka. Anglická dělnická třída s nezdolnou energií a v potu tváře vytvořila materiální prostředky umožňující povznést samu práci a rozmnožit její plody tak, aby všichni mohli žít v blahobytu.

Tím, že vytvořila nevyčerpatelné výrobní síly moderního průmyslu, splnila anglická dělnická třída první podmínku osvobození práce. Nyní musí splnit druhou. Musí osvobodit tyto síly, tvořící bohatství, z potupných okovů monopolu a podřídit je kolektivní kontrole výrobců, kteří dosud trpěli, aby se výrobky jejich vlastních rukou obracely proti nim a proměňovaly se v nástroje jejich poroby.

Dělnická třída ovládla přírodu; nyní musí ovládnout člověka. K tornu, aby toho dosáhla, má dost sil, potřebuje jen všechny své společné síly zorganizovat, zorganizovat dělnickou třídu v celonárodním měřítku. A to je podle mého soudu veliký a slavný cíl, jejž si vytkl dělnický parlament.

Jestliže dělnický parlament zůstane věrný myšlence, v jejímž znamení se zrodil, bude muset budoucí historik napsat, že roku 1854 existovaly v Anglii dva parlamenty, londýnský a manchesterský, parlament boháčů a parlament chudých, ale že opravdoví lidé zasedali jen v parlamentě dělnickém, a ne v panském.

Váš oddaný

Karel MarxNapsáno 9. března 1854
Otištěno v „The Peopleʼs Paper“,
čís. 98 z 18. března 1854
  Podle textu novin
Přeloženo z angličtiny