چه بايد کرد

و. ای. لنين

جلد کتاب و فهرست
پيشگفتار م. رازی
پيشگفتار لنين
فصل اول: دگماتيسم و «آزادی انتقاد»
الف) «آزادی انتقاد» يعنی چه؟
ب) مدافعين جديد «آزادی انتقاد»
ج) انتقاد در روسيه
د) انگلس درباره ی اهميت مبارزه ی تئوريک
فصل دوم: حرکت خود به خودی توده ها و آگاهی سوسيال دموکراسی
الف) آغاز غلبان جنبش خود به خودی
ب) سر فرود آوردن در مقابل حرکت خود به خودی «رابوچاپا ميسل»
ج) گروه «ساموآسواباژدنيه» («خود آزادی») و «رابوچيه دلو»
فصل سوم: سياست ترديونيونيستی و سياست سوسيال دموکراتيک
الف) تبليغات سياسی و محدود نمودن آن از طرف اکونوميست ها
ب) داستان اين که چگونه مارتينف افکار پلخانف را بسط و تکامل می دهد
ج) افشاگری های سياسی و «پرورش روح فعاليت انقلابی»
د) چه وجه ی مشترکی بين اکونوميزم و تروريزم وجود دارد؟
ه) طبقه کارگر- مبارز پيش قدم در راه دموکراسی
و) باز هم «مفتريان» باز هم «اغواگران»
فصل چهارم: خرده کاری اکونوميست ها و سازمان انقلابيون
الف) خرده کاری چيست؟
ب) خرده کاری و اکونوميزم
ج) سازمان کارگران و سازمان انقلابيون
د) دامنه فعاليت سازمانی
ه) سازمان «توطئه چينی» و «دموکراتيزم»
و) کار محلی و کار مربوط به سراسر روسيه
فصل پنجم: «نقشه ی» ايجاد يک روزنامه ی سياسی برای سراسر روسيه
الف) چه کسی از مقاله ی «از چه بايد شروع کرد؟» رنجيده است؟
ب) آيا روزنامه می تواند سازمان دهنده ی دسته جمعی باشد؟
ج) چگونه سازمانی برای ما لازم است؟
پايان گفتار
پيوست) کوشش برای متحد ساختن «ايسکرا» با رابوچيه دلو»
اصلاحی در «چه بايد کرد؟»
 
منتخب آثار تک جلدی لنين صفحه 130
بازنويس: ياشار آذری
آدرس انترنتی کتابخانه: http://www.javaan.net/nashr.htm
آدرس پستی: BM IWSN, London WC1N 3XX, UK
ايمل: yasharazarri@yahoo.com
مسئول نشر کارگری سوسياليستی: ياشار آذری
تاريخ بازنويسی: 1384
 
آرشيو لنين
مبدا