در باره‌ی بوروکراسی

ارنست مندل

 
جلد، فهرست
مقدمه
مفاهيم اساسی
1- پيدايش پديده ی بورکراتيک

2- پيدايش پيروزی های جزئی

3- امتيازات بورکراتيک

4- بورکراتيزه شدن دولت کارگری

5- چند نمونه از راه حل های خطا

6- راه حل انقلابی مارکسيستی

مسأله بورکراسی: مراحل تکامل يک تحليل علمی
1- تحليل مارکس از تجربه ی کمون پاريس

2- نظريه کائوتسکی

3- مباحثه تروتسکی عليه مفهوم حزب لنين

4- مبارزه ی روزا لوکزامبورگ عليه بورکراسی اتحاديه ی کارگری آلمان

5- تئوری انحطاط سوسيال دموکراسی لنين

6- تئوری اتحطاط دولت کارگری شوروی تروتسکی

بورکراسی در دولت های کارگری
1- مسأله کلی جوامع در حال گذار

2- منشاء انحطاط بورکراتيکِ دولت های کارگری

3- ماهيت بورکراسی در دولت های کارگری

4- ضرورت انقلاب سياسی در دولت های کارگری

5- بورکراسی: يک قشر اجتماعی يا يک طبقه؟

6- نتيجه گيری

يادداشت ها
 
آرشيو ارنست مندل
مبدا