بين الملل سوم پس از لنين

 

لئون تروتسکی

بين الملل سوم پس از لنين PDF
جلد و فهرست
پيشگفتار
پيشگفتار چاپ فرانسوی سال ۱۹۲۹
برنامه ی پيشنهادی بين الملل کمونيست، انتقادی از اصول آن
فصل اول: برنامه انقلاب جهانی يا برنامه سوسياليزم در يک کشور؟
۱- ساختار کلی برنامه
۲- ايالات متحده اروپا و آمريکا
۳- شعار ايالات متحده شوروی اروپا
۴- ضابطه انترناسيوناليزم
۵- سنت نگره ای حزب
۶- انحراف سوسيال دمکراتيک در کجاست؟
۷- وابستگی ا.ج.ش.س به اقتصاد جهانی
۸- تضاد نيروهای مولده با محدوده های ملی به مثابه ريشه نظريه واپس گرا و تخيلی سوسياليزم در يک کشور
۹- حل مسأله تنها در زمينه انقلاب جهانی امکان پذير است
۱۰- نظريه سوسياليزم در يک کشور به مثابه مجموعه ای از اشتباهات سوسيال پاتريوتيک
فصل دوم: استراتژی و تاکتيک در عصر امپرياليستی
۱- ورشکستگی کامل فصل اصلی برنامه ی پيشنهادی
۲- ويژگی های اساسی در ذات استراتژی عصر انقلاب و نقش حزب
۳- کنگره سوم و تداوم فرايند انقلابی از ديدگاه لنين و از ديدگاه بوخارين
۴- رويدادهای سال۱۹۲۳ در آلمان و درس های انقلاب اکتبر
۵- اشتباهات استراتژيک اساسی کنگره پنجم
۶- دوران دمکراتيک- پاسيفيست و فاشيزم
۷- درون مايه های راست گرای سياست ماوراء چپ
۸- دوره نزول سانتريسم راست گرا
۹- خصلت مانورگرائی استراتژی انقلابی
۱۰- استراتژی جنگ داخلی
۱۱- مسأله رژيم داخلی حزب
۲- عوامل شکست اپوزيسيون و چشم انداز آن
فصل سوم: چکيده انقلاب چين و چشم انداز آن. تجارب آن برای ملل شرق و برای کل کمينترن
۱- در باره ی ماهيت بورژوازی کشورهای مستعمره
۲- مراحل انقلاب چين
۳- ديکتاتوری دمکراتيک يا ديکتاتوری پرولتاريا؟
۴- ماجراجوئی به مثابه برآيند فرصت طلبی
۵- شوراها و انقلاب
۶- مسأله ماهيت انقلاب آتی چين
۷- در مورد ايده ارتجاعی "حزب دو طبقه کارگران و دهقانان" برای شرق
۸- مزايائی که از بين الملل دهقانی عايد می شود بايد بررسی گردد
جمع بندی
اکنون چه؟
۱- هدف از نگارش اين نامه
۲- علل عدم تشکيل کنگره کمينترن به مدت بيش از چهار سال
۳- سياست سال های ۱۹۲۳ تا ۱۹۲۷
۴- راديکاليزه شدن توده ها و مسأله رهبری
۵- چگونه چرخش به چپ کنونی در حزب کمونيست اتحاد شوروی تدارک ديده شد؟
۶- يک گام به پيش نيم گام به پس
۷- يک مانور يا يک مشی نوين
۸- پايه های اجتماعی بحران کنونی
۹- بحران حزب
 
 
 
 
آرشيو لئون تروتسکی
 
مبدا