یک افترا!

 
 

آدم های پست و دستیارانشان

(ژوئیۀ ۱۹۳۱)

برگردان: جهانگیر سخنور

در روزنامۀ پراودا، مورخ ۲ ژوئیه، یاروسلافسکی پرده از چهرۀ تروتسکی برمی دارد که، به گفتۀ او، در مطبوعات بورژوایی، برنامۀ پنج ساله را یک فریب نامیده و سقوط سریع بلشویسم را پیش بینی کرده است. در مقالۀ یاروسلافسکی، نسخه ای از نخستین صفحۀ روزنامۀ لهستانی که ادعا می شود تروتسکی مقاله اش را به آن ارسال کرده، منتشر شده است. آن ها در این ارتباط یک بار دیگر از ارتداد و غیره صحبت می کنند.

در واقعیت امر، من هرگز مقاله ای دربارۀ برنامۀ پنج ساله به هیچ یک از روزنامه های بورژوایی نفرستادم، به استثنای مصاحبه ای که در ابتدای امسال با منچستر گاردین داشتم. محتوا و مفاد این مصاحبه، که تأکیدی است بر موفقیت های عظیم روش های سوسیالیستی اقتصاد و دفاع از ضرورت همکاری اقتصادی انگلستان با اتحاد جماهیر شوروی، در تناقض مستقیم و آشتی ناپذیر با مقالات مطبوعات بورژوایی جهان است که خود را بر تحریفات شیادانه متکی می کنند. ریگا و ورشو مدت هاست که لابراتوارهای اطلاعات نادرست علیه اتحاد جماهیر شوروی و علیه کمونیسم بوده اند. احتمالاً مقالۀ منتسب به من در روزنامۀ لهستانی پیک مصوّر، از سوی همین افراد پستی ارائه شده که یک بار تلگرام هایی را جعل کردند تا بگویند که چگونه لنین و تروتسکی هم دیگر را دستگیر می کنند، سپس نامۀ زینوویف را جعل کردند، و ده ها مورد دیگر از اسناد ساختگی. مبارزه علیه این تحریفات در ستون های روزنامه های بورژوایی، به شدت دشوار است، چرا که بسیاری از آن ها یک دیگر را پوشش می دهند و قطعاً تمایلی ندارند که برای کمک به انقلابیون پرولتری، بین خودشان به جان یک دیگر بیافتند.

یاروسلافسکی ها این را به خوبی می دانند، اما آن ها منافع باند خود را بالاتر از منافع اتحاد شوروی می دانند. در همان حال که آدم های پست ضدّ انقلابی اسناد نادرست و مقالات ساختگی را جعل می کنند، یاروسلافسکی ها از این اسناد به عنوان منبع موثق تصویر برمی دارند. پس نقش سیاسی یاروسلافسکی ها چیست؟ دستیاری برای آدم های پست بورژوا- کسی نمی تواند این نقش را به گونه ای دیگر تعریف کند.

ل. تروتسکی

کادیکوی، ۸ ژوئیۀ ۱۹۳۱

 

http://marxists.org/archive/trotsky/1931/07/slander.htm
 
 

آرشيو لئون تروتسکی