پیام تبریک تروتسکی به هفته‌نامۀ اِل سُوویت (شورا)


مترجم: آرام نوبخت

به هفته‌نامۀ اسپانیایی

دوستان عزیز،

می‌دانم که مشغول تدارک انتشار هفته‌نامه هستید و این قدمی جدّی به جلو است. باید امیدوار باشیم که بعد از این، دیگران هم بلافاصله دنبالۀ کار شما را بگیرند.

در اسپانیا نیز مانند دیگر جاها کمونیسم به سه جناح تقسیم می‌شود: جناح راست، میانه و چپ. جناح راست بیانگر ترکیبی از کمونیسم و سوسیال دمکراسی و سندیکالیسم است که مطابق با شرایط ملی عمل می‌کند. در اسپانیا هم مانند سایر کشورها نمایندگی رسمی کمینترن در دست سانتریست‌ها است، یعنی در دست کسانی که بین مارکسیسم انقلابی و اشکال مختلف اپورتونیسمِ کمونیستی در نوسان‌اند. سانتریسم در کمینترن نیروی خود را قدرت دولتی اتحاد شوروی می‌گیرد. در شرایط فعلی سانتریسم نه فقط یک جریان ایدئولوژیک، نه فقط یک جناح، که یک دستگاه دولتی بوروکراتیک نیرومند است. سانتریسم با پیشبرد یک سیاست سرسری و آشفته و متناقض، آن هم با بهره‌گیری از نه فقط اعتبار که ابزارهای مادی کمینترن، آسیب‌های وحشتناکی به پیشتاز پرولتاریای جهان زده و چندین انقلاب را به سوی فاجعه رهنمون کرده است.

حزب کمونیست اسپانیا نشان داد که در آغاز انقلاب، فاکتوری بسیار ناچیز است و مقصر این امر را باید بوروکراسی سانتریستی دانست. بوروکراسی استالینیستی ضمن تحمیل یک سیاست نادرست به بخش‌های ملی خود، اجازۀ هیچ انتقادی از خود را نمی‌دهد و  از این رو مسیر آموزش پیشتاز پرولتاریا را مسدود می‌کند و مانع شکل‌گیری یک حزب کمونیست قوی و مستقل و مطمئن به خود می‌شود. خطر اصلی در کمین انقلاب اسپانیا که چنین پرقدرت مقابل چشمانمان در حال تکوین است، در همین‌جا است.

رویدادهای سترگ توسعۀ جهانی و به خصوص کل پیشرَوی انقلاب اسپانیا تأییدی بر موضع اصولی بلشویک‌لنینیست‌ها (اپوزیسیون چپ) بوده‌اند. حزب کمونیست رسمی که در هر مرحله از پیشرفت انقلاب غافلگیر شده، ذره ذره اشتباهاتش را اصلاح می‌کند، خودش را متکی به نقد ما می‌کند، از خط اصولی ما بهره می‌گیرد، چون سانتریسم فی نفسه توخالی و عقیم است.

اما برای جناح بلشویک‌لنینیست‌ها، موضعِ اصولیِ درست به تنهایی کفایت نمی‌کند؛ بلکه کاربست آن در تحولات روزانه است که ضرورت دارد. استراتژی انقلابی، تاکتیک‌ متناسب می‌طلبد.

اهمیت هفته‌نامه در همین‌جا نهفته است؛ اینکه اپوزیسیون چپ اسپانیا را با تمام رخدادهای کنونی رو در رو می‌کند و وادارش می‌کند به این رخدادها یک واکنش فوری و مبارزه‌جویانه بدهد. اپوزیسیون اسپانیا با آغاز کار هفته‌نامه به مرحله‌ای بالاتر ارتقا پیدا می‌کند.

گردهم آوردن پرولتاریا، خاصه در برهۀ تشنج‌های توفنده، تنها بر مبنای یک موضع انقلابی منسجم قابل انجام است. این است وظیفۀ تاریخی شما لنینیست‌های اسپانیا؛ تلاش‌هایتان را باید دو برابر، سه برابر یا ده برابر کنید. صدای بلشویک‌لنینیست‌ها باید در جای جایِ کشور، در تمام میتینگ‌ها طنین بیفکند. وظایف عظیمی بر دوش شماست. انقلاب منتظر نمی‌شود. بدا به حال اویی که عقب بیفتد! با تمام وجودم آرزو می‌کنم که شما عقب نیفتید!

ارادتمند،

ل. تروتسکی

کادیکوی، ۲۹ سپتامبر ۱۹۳۱

 


آرشيو لئون تروتسکی