نامۀ تروتسکی به پراودا

 
 

(ژوئیۀ ۱۹۳۱)

ترجمه: جهانگیر سخنور

پراودا، شمارۀ ۱۸۰، به تاریخ ۲ ژوئیه، مقاله ای را به قلم یاروسلافسکی زیر عنوان دستیار جدید پیلسودسکی منتشر می کند. طبق این نوشته، ظاهراً من مقاله ای برای کورییر کودزیینی در ورشو علیه برنامۀ پنج ساله و قدرت شورایی و غیره نوشته ام و این مقاله یا برخی دیگر- یاروسلافسکی چندان دقیق صحبت نمی کند- ظاهراً در بخش قابل توجهی از مطبوعات بورژوایی امریکا، انگلستان، لهستان، رومانی پخش گردیده است... فارغ از گزارش های سیاسی و غیرۀ یاروسلافسکی، من خود را اکیداً به جنبۀ محتوایی امور محدود می کنم.

من به هیچ وجه مقاله ای به کورییر کودزیینی نفرستاده ام، هیچ نوع ارتباطی با این مجله ندارم و تازه از مقالۀ یاروسلافسکی بود که از وجود این نشریه مطلع شدم. مقاله ای که با نام من در کورییر منتشر شده، جعلی است، که به هیچ رو تفاوتی با متن مشهور نامۀ زینوویف و دیگر اسناد مشابه ندارد. بنا به اطلاع  دوستان، کورییر همچنان به انتشار مقالات ضدّ انقلابی منتسب به من ادامه می دهد.

من مطلقاً چیزی در مورد آن چه بخشی از مطبوعات بورژوایی امریکا، انگلستان، لهستان و رومانیا به اسم من می نویسند، نمی دانم. من هیچ مقاله ای به هیچ یک از نشریات این کشورها دربارۀ برنامۀ پنج ساله ارسال نکرده ام. بنابراین، در این مورد هم باز مسأله، جعل سند، یا به احتمال بسیار قوی بازانتشار آن در کورییر است.

منچستر گاردین تنها نشریۀ بورژوایی است مصاحبه ای با آن در مورد برنامۀ پنج ساله داشته ام. این مصاحبه به نشان دادنِ اهمیت تاریخی عظیم برنامۀ پنج ساله و ضرورت همکاری میان انگلستان و اتحاد جماهیر شوروی اختصاص یافته است. این مصاحبه بنابراین هدفی را دنبال می کند که مستقیماً در تقابل با آن چیزی است که از سوی جعل کنندگانی که مدت هاست خود را در ورشو، ریگا و دیگر مناطق مستقر کرده اند، به من نسبت داده می شود.

با مقالۀ یاروسلافسکی، پراودا میلیون ها خواننده را به خطا می کشاند. به اعتقاد من پراودا ملزم است که تکذبیۀ من را چاپ کند- به احترام میلیون ها کارگر، سرباز سرخ، ملوان و دهقان و دانشجو و دیگر شهروندان شوروی که فریب آن را خورده اند.

کادیکوی، ۱۵ ژوئیۀ ۱۹۳۱

ل. تروتسکی

 

http://www.marxists.org/archive/trotsky/1931/09/opp-party-spain.html
 
 

آرشيو لئون تروتسکی