نامه ای دربارۀ انقلاب اسپانیا

 
 

لئون تروتسکی

(ژوئیۀ ۱۹۳۱)

برگردان: آرام نوبخت

طبق اطلاعات رفیق ن، کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست اسپانیا چرخشی تعیین کننده در سیاست خود کرده است...

از نوشته های رفیق ن این طور برمی آید که کمیتۀ مرکزی ]حزب کمونیست[ اسپانیا، که رسماً شعار دیکتاتوری دمکراتیک را ادامه می دهد، سیاست خود را اساساً پیرامون دو مورد تغییر می دهد:

اول، مسیر مبارزه برای شعارهای دمکراتیک را پیشِ رو می گیرد؛ دوم، آماده است که سیاست جبهۀ متحد را به کار گیرد.

ما در این جا پیروزی روشن و بی تردید اپوزیسیون چپ را شاهدیم. این که چرخش استالینیست های اسپانیا چه قدر عمیق و جدی است، مسألۀ دیگری است. مضاف بر این، هر گونه پاسخی به آن، تا درجۀ قابل توجهی به سیاست ما بستگی دارد. اما به هر رو، سرنوشت این چرخش، محصول مستقیم نقدهای اپوزیسیون چپ است... تنها جناحی از اپوزیسیون چپ یک نیروی مترقی در درون کمونیسم است... موفقیت های کمونیسم و به طور اخص موفقیت های انقلاب اسپانیا، به موفقیت های این جناح بستگی دارد.

اما چه واکنشی باید نسبت به چرخش استالینیست های اسپانیا داشته باشیم؟ در این ارتباط، ما یک تجربۀ جدی صحیح، اساساً تجربه ای از اشتباهات در اختیار داریم.

هنگامی که استالینیست های فرانسوی تا درجۀ زیادی تحت نفوذ نقد ما تصمیم به عقب نشینی از سیاست تخیلی دورۀ سوم گرفتند، رهبری قدیم لیگ از پیش اعلام کرد که فرصت طلبی دارد جای ماجراجویی را می گیرد و این که اپوزیسیون چپ باید راه خود را برود، به طوری که گویا هیچ چیزی اتفاق نیفتاده است. در آن مقطع، ما این سیاست فرمالیستی و مرده را به نقد کشیدیم؛ پیامد این سیاست این بود که لیگ فرانسه، موقعیت بسیار مساعدی را برای نزدیک شدن به هستۀ پرولتری حزب از دست داد. باید امید داشت که این اشتباه باری دیگر در اسپانیا تکرار نشود.

رفیق ن طی نامه ای مختصر بر دو واقعیت تأکید می کند که اهمیتی استثنایی برای سیاست چپ اسپانیا در دورۀ کنونی دارد: حزب رسمی یک سلسله قدم ها را به سوی سیاست بلشویک-لنینیست ها برداشته یا به هر رو اعلام کرده است؛ برعکس، رهبری فدراسیون کاتالان، عمیق تر از پیش در سردرگمی فرصت طلبی و ناسیونالیسم خرده بورژوایی غرق می شود. حزب رسمی، پیش از این، به هر کاری دست زده تا اپوزیسیون چپ را با اشتباهات احمقانۀ مورین یکسان جلوه دهد. در حال حاضر، فرصتی بس مساعد برای رفع کلیۀ سوء برداشت ها پیش روی ماست...

اپوزیسیون چپ باید چرخش کمیتۀ مرکزی ]حزب کمونیست[ اسپانیا را مشمول تحلیلی جدی کند، آن هم به دور از زودباوری ساده لوحانه، و همین طور به دور از پیش داوری های فرقه گرایانه. هر آن چه که به دست بیاوریم، باید به روشنی از سوی ما اعلام و در نظر گرفته شود. آن جایی که اختلافات باقی می ماند، باید آن ها را بدون هرگونه نرمش و تزئین کردن مشخص نمود.

هرچه اپوزیسیون چپ سریع تر و قاطعانه تر به این چرخش در جهت نزدیکی به حزب واکنش نشان دهد، به همان اندازه به سود اپوزیسیون چپ، حزب و انقلاب اسپانیا خواهد بود.

۳۰ ژوئیۀ ۱۹۳۱

 

http://www.marxists.org/archive/trotsky/1931/07/spanrev.htm

 

 
 
 

آرشيو لئون تروتسکی