يادداشت های روزانه

 
لئون تروتسکی
 
مترجم: هوشنگ وزيری
جلد و فهرست
مقدمه
پيشگفتار: م. رازی
يادداشت های روزانه ماه فوريه 1935
يادداشت های روزانه ماه مارس 1935
يادداشت های روزانه ماه آوريل 1935
يادداشت های روزانه ماه مه 1935
يادداشت های روزانه ماه ژوئن 1935
يادداشت های روزانه ماه ژوئيه 1935
يادداشت های روزانه ماه سپتامبر 1935
وصعيت نامه
 
بازنويس: رويا شاپوری
 
 
آرشيو لئون تروتسکی