اسپانیا، استالین و یژوف

 
 

لئون تروتسکی

برگردان: آرام نوبخت

۴ مارس ۱۹۳۹

یژوف، رئیس سابق گ.پ.او، به دلایل متعددی بیحیثیت شد. اما آن چه بیتردید با این بیآبرویی او ارتباط دارد، رویدادهای اسپانیا است. عقبنشینی نیروهای ارتش حکومت جمهوریخواه، که با مشارکت مستقیم و فعال گ.پ.او حاصل شد، بیانگر خطری عظیم، هم برای گ.پ.او و هم اربابان آن در کرملین است.

جنایات بیشماری که اراذل و اوباش بینالمللی خدمتگزار استالین در شبهجزیرۀ ایبری مرتکب شدند، اکنون باید ناگزیر علنی شود. ده ها، صدها، و هزارها نفر از شاهدان، قربانیان و حاضران در رویدادها، اکنون در حال خروج و فرار از اسپانیا به اقصی نقاط جهان هستند. آن ها گواهیِ جنایات گ.پ.او در اسپانیا را با خود حمل خواهند کرد. حقیقت، در دسترس محافل وسیعتری از مردم سرتاسر دنیا قرار خواهد گرفت.

اگر جمهوریخواهان پیروز شده بودند، بسیاری احتمالاً تمایل پیدا می کردند که از جنایات استالین چشمپوشی کنند: فاتحان دادگاهی نمی شوند. اما اکنون کاملاً روشن شده است که کشتار ننگین انقلابیون، تنها پیروزی فرانکو را تسهیل کرد. پرده ها از مقابل چشمان فرو خواهند افتاد.

استالین به پیروی از روش سنتی خود تلاش کرده است تا با حذفِ بهموقع یژوف بگوید: یژوف مقصر است، نه من. اما با تمام این رخدادها دیگر چه کسی چنین تردستی بزدلانه ای را که روز به روز احمقانهتر به نظر می رسد، باور خواهد کرد؟ استالین برای جنایات صورت گرفته در اسپانیا، شخصاً در برابر طبقۀ کارگر جهانی مسئول است- هم برای سیاست فریبکارانۀ کمینترن و هم برای سیاست مهلک گ.پ.او.

تقریباً در هر کشور جهان مردمی هستند که به نحوی از انحا از زیر دست گ.پ.او عبور کرده اند. پس از قتل عام اسپانیا، شمار چنین افرادی به طور عظیمی افزایش یافته است. مأمورین گ. پ .او وقتی مجبورند که قربانیان شان را از چنگ خود رها کنند، اغلب می گویند: یادتان باشد دستان ما به دوردست ها هم می رسد. وحشت از این تهدید،  دهان بسیارانی را می دوزد.

اکنون باید هر آن چه در توان داریم به کار بریم تا کسانی را که مرعوب شده اند به سخن گفتن واداریم. رفقای ما در تمامی کشورها باید به تمامی قربانیان و شِبه قربانیان سابق گ. پ. او توضیح دهند که بازگویی تمام آن چه که می دانند، وظیفۀ مستقیم آن هاست. چنان چه افشاگری ها جنبۀ گسترده به خود بگیرد، خویشاوندان آن ها در اتحاد جماهیر شوروی متحمل آزار نخواهند شد. سازمان های انترناسیونال چهارم می توانند و باید به این افشاگری ها جنبۀ گسترده دهند. در حال حاضر، این حیاتیترین وظیفه در مبارزه علیه مافیای بین المللی استالینیستی است.

]بدون امضا[

 

 https://www.marxists.org/archive/trotsky/1939/03/spain.htm

 
 
 

آرشيو لئون تروتسکی