در باره اتحاديه جوانان کمونيست روسيه [کامسامول]

2 آوريل 1922

I

1- اتحاديه جوانان کمونيست روسيه [کامسامول]، که سازمانی توده‌ای برای آموزش کمونيستی است، چون سلاحی قدرتمند، برای تفوق و نفوذ کمونيستی بر توده‌های وسيع جوانان کارگر و دهقان، در خدمت حزب است. کامسامول، در عين حال که آگاه‌ترين و انقلابی‌ترين بخش جوانان کارگر را در صفوف خود آموزش می‌دهد، رشد سالم و منظم حزب را از درون فعال‌ترين لايه پرولتاريا تأمين می‌کند – به اين معنی که جوانان کارگری که از صفوف کامسامول به حزب می‌پيوندند برای کار انقلابی عملی کاملاً تربيت شده‌اند.

از اين رو، حزب عميقاً علاقمند است که کامسامول خرد را سريعاً و بدون هيچگونه مشکلی با شرايط جديد کار تطبيق دهد.

2- هدف کار توده‌ای کامسامول لايه کاملاً جديد جوانان پرولتر است که در دوره انقلاب رشد يافته‌اند و هيچگاه مشخصاً ستم نظام سرمايه‌داری را تجربه نکرده‌اند. اينان هم اکنون، به علت شرايط نپ، در معرض از دست دادن هويت طبقاتی و پراکندگی قرار دارند، و در عين حال وضعيت اقتصادی‌شان شديداً رو به وخامت است (اخراج‌های وسيع از کار توليدی، کاهش درآمد، نقض قوانين حفاظت کار و مانندهای اينها).

3- نگهداری جوانان کارگر در توليد و حفظ آنان در مقابل اشکال مفرط استثماری، که نيروی بدنی و فکری‌شان را تضعيف می‌کند، پيش شرطهای ضروری برای تحکيم بيشتر ديکتاتوری پرولتاريا و توسعه صنعت در جمهوری شوروی است؛ اين اقدامات، همچنين، کامسامول را قادر می‌کند تا وظايف اساسی‌اش را چه در زمينه تشکيلاتی و چه در زمينه آموزشی انجام دهد.

اين نگهداری کارگران جوان در توليد با کار جدی اتحاديه‌های کارگری و ارگان‌های دولتی و با شرکت مستقيم و ابتکار کامسامول و از راه‌های زير ميسر است:
الف) اختصاص دادن درصد معمولی از کارگران جوان در توليد؛
ب) تأمين کردن شرايط برای اجرای تمام قوانين حفاظت کار از طريق تنظيم نرخ مزد، به طوری که کارگران جوان برای ساعات کار کمتر از 8 ساعت در روز حقوق کامل دريافت کنند، و همچنين از طريق نظارت بر شرايط کار جوانان در صنايع دولتی و خصوصی؛
ج) سازماندهی مجدد کار جوانان و قرار دادن آن در تابعيت هدف‌های آموزشی و کسب مهارت، ساختن مدارس برای جوانان کارگر – در اين مدارس آموزش تئوريک و تربيت اجتماعی - سياسی با آموزش برای توليد عملی ترکيب می‌شود، نيازهای مادی اين مدارس به وسيله ارگان‌های اقتصادی تأمين می‌شود و کميساريای خلق برای آموزش توجه خاصی به آنها مبذول می‌دارد.

4- تقويت کردن عناصر خرده‌بورژوا تأثير مخرب ويژه‌ای بر جوانان کارگر دارد. مقاومت آنان در مقابل اين تأثيرات (به ويژه در زندگی روزانه) بسيار ضعيف است، و اين، به همراه وخاومت وضعيت اقتصادی جوانان کارگر، علاقه آنان به مسايل اجتماعی و سياسی را کاهش می‌دهد.

به همين دلايل است که احزاب ضد انقلابی در برخی جاها تلاش می‌کنند تا در ميان جوانان کارگر نفوذی به دست آورند. کامسامول بايد، در کنار مبارزه بر ضد اين احزاب، در مقابل نفوذ مخرب عناصر خرده‌بورژوا (از طريق فيلم‌های سينمايی، ادبيات مبتذل و جز اينها)، کار فرهنگی جدی‌ای را که مناسب با نيازهای جوانان باشد آغاز کند.

5- سازمان‌های کامسامول در مناطق روستايی بايد از تکيه‌گاه‌های مهم حزب و دولت شوروی باشند.

در شرايط نپ، که زمينداری خصوصی دهقانان و رشد غرايز مالکيت خرد تقويت می‌شود، و وابستگی دهقانان جوان به خانواده‌هايشان افزايش می‌يابد، کار هسته‌های روستايی کامسامول شديداً پيچيده می‌شود.

وظايف اساسی کامسامول در روستاها عبارتند از: افزايش فعاليت در ميان فقيرترين بخش‌های روستا به منظور حفظ آنان از نفوذ ايدئولوژيک کولاک‌ها، و درگير کردن فعالانه جوانان دهقان در زندگی عمومی روستا و برآورده ساختن نيازهای فرهنگی آنان.

II

6- سطح فرهنگی و سياسی توده اصلی اعضای کامسامول از سطح سياسی کارگران جوانی که عضو آن نيستند کمی بالاتر است.

کاهش اعضای کامسامول، که اخيراً در بسياری از سازمان‌ها مشاهده می‌شود، با واقعيت‌های زير قابل توضيح است: اخراج جوانان از کار توليدی، تضعيف کامسامول در نتيجه سياست‌های بسيج، و، مهم‌تر از همه، عدم انطباق کافی کامسامول با نيازهای جوانان. به اين علت است که تضعيف نفوذ کامسامول بر جوانان کارگر مشاهده می‌شود.

اين وضعيت، به علاوه تغييرات فوق‌العاده در ترکيب اعضای کامسامول، علت پديد آمدن ضعف در هسته‌های کارکنان فعال کامسامول است و در فرايند انطباق کامسامول با شرايط جديد مانع ايجاد کرده است، وگرنه کامسامول تاکنون می‌بايست عادات، روش‌ها و محتوای جديد کار را تدوين می‌کرد.

يک علت مهم، برای وضعيت سخت کامسامول، نبودن کمک جدی از سوی سازمان‌های حزبی است.

7- عمده‌ترين وظايف عملی کامسامول در حال حاضر چنين است:
الف) تقويت کردن نقش پرولتری‌اش و بالا بردن ميزان سن اعضايش از طريق افزايش دادن جوانان کارگری که در آموزش تئوريک مارکسيستی و آموزش عملی در امور اقتصادی موفق بوده‌اند؛
ب) رشد دادن هويت طبقاتی در بين توده‌های عضو کامسامول بر مبنای وارد کردن آنان در کار اقتصادی و فرهنگی‌ای که تسلط بر مهارت‌های تشکيلاتی ضروری را افزايش می‌دهد، و همچنين از طريق شرکت در کار اقتصادی روزانه و در مبارزه اتحاديه‌های کارگری. ميزان حضور کامسامول در ارگان‌های گوناگون دولتی بايد دقيقاً طبق نيازهای کار عملی و وظايف آموزشی تعيين شود؛
ج) اشباع کردن کار آموزشی کامسامول با اصول مارکسيسم، گسترش وسيع کار فرهنگی آموزشی، و انطباق دادن آن با خصوصيات روانشناسانه ويژه گروه‌های سنی گوناگون؛
د) آماده ساختن اعضای کامسامول و ديگر جوانان کارگر و دهقان غير متشکل برای ورود به صفوف ارتش سرخ.

III

8- وظايف حزب در قبال کامسامول عبارت است از:
الف) برقرار ساختن هدايت ايدئولوژيک منظم و دايمی کامسامول توسط سازمان‌های حزبی؛
ب) جلب کردن توجه خاص هسته‌های حزبی به شرکت مستقيم در کار هسته‌های کامسامول در تمام زمينه‌ها؛
ج) انتخاب کردن دقيق نمايندگان حزب برای کميته‌های کامسامول و ساختن کادرهايی از ميان اعضای حزب برای کار منظم در کامسامول، کادرهايی که به کار کردن در ميان جوانان علاقمند باشند و بتواند به تکيه‌گاهی برای آنان تبديل شوند؛
د) تأمين کردن شرايط مادی و مالی ضروری برای کامسامول به منظور گسترش کار وسيع آموزشی آن و آموزش اعضای کامسامول (از طريق باشگاه‌ها، مدارس، ورزش و جز اينها)؛
هـ) ياری رساندن به کار آموزشی کامسامول از طريق فراهم کردن نهادهای فرهنگی گوناگون و انتشار ادبيات ويژه برای جوانان؛
و) جلب کردن اعضای کامسامول (و در درجه اول، اعضای حزب که در کامسامول کار می‌کنند) به کار حزبی.


ترجمه: قطعنامه‌های حزب کمونيست روسيه (بلشويک) 1924-1917، انتشارات شورا، فروردين 1366، بريتانيا.
بازنويس: روبرت هاکوپيان، تير 1383.

آرشيو بلشويزم