در باره فعاليت کامسامول

25 آوريل 1923

کامسامول طی سال گذشته، بحران شديدی را پشت سر نهاد. بحرانی که در نتيجه‌اش، در نيمه اول سال، تعداد اعضای آن به ميزان قابل توجهی کاهش يافت. با اين همه، در پی کار اقتصادی و آموزشی - سياسی وسيع، کامسامول نيروی خود را در نيمه سال باز يافت، دهها هزار کارگر، نوجوان و جوان را به صفوف خود جذب کرد، هسته پرولتری سازمان خود را استحکام بخشيد و تعداد اعضایش افزايش يافت.

دوره‌ای را که جنبش جوانان کمونيست به تازگی پای در آن گذاشته است، می‌توان از ميزان رشد سريع کامسامول تشخيص داد - از اين واقعيت که تقريباً نيمی از اعضای آن جای خود را به جوانان جديدی داده‌اند که، بی‌هيچ تجربه انقلابی‌ای، آگاهی‌شان در شرايط زندگی دولت شوروی شکل گرفته است.

اکنون وظيفه آموزش نسل کمونيست جديدی از کارگران ماهر و آگاه به منافع طبقاتی خويش، و همچنين دهقانانی که به ساختمان جمهوری شوروی علاقمندند، بيش از هر زمان ديگر در برابر حزب قرار گرفته است. در همان حال بايد، با کار منظم، در اين نسل جديد تمايل جدی به فراگيری علم و تکنولوژی ايجاد کرد. توان و شوق انقلابی جوانان بايد وسيعاً برای دستيابی به پيروزی در زمينه دانش‌های تخصصی به کار گرفته شود. فراهم کردن کادرهای واقعاً عالی متخصصين فنی، مديران، افراد حرفه‌ای، کارکنان تعاونی‌ها و جز اينان، برای جمهوری کارگران و دهقانان تنها از اين طريق ميسر است.

اين امر، حزب را رو در روی چند وظيفه اساسی در مورد کامسامول قرار می‌دهد.
1- حزب پيش از هر چيز موظف است نسل جديد جوانان را از همه تجربه مبارزه انقلابی‌اش بهره‌مند سازد، و با گذشته حزب آشنا کند. نظر به اينکه نسل حاضر جوانان کارگر، زندگی آگاهانه‌اش را در شرايط حکومت شورايی آغاز کرده است و با شرايط سرمايه‌داری ناآشناست، به ويژه مهم است که در آموزش انقلابی نسل جوان، او را با مبارزه طبقاتی و تضادهای موجود در جامعه سرمايه‌داری آشنا کنيم؛ در همان حال، ضروری است که نسل جوان با بينش همبستگی بين‌المللی آموزش ببيند و اطلاعات درباره جنبش کارگری بين‌المللی هر چه بيشتر در اختيار او قرار گيرد. حزب بايد توجه جدی به ايجاد شبکه‌ای مناسب از مدرسه‌های سياسی و محافل سياسی‌ای که همه اعضای اتحاديه جوانان در آن شرکت کنند، داشته باشد. مطبوعات کامسامول بايد در خدمت اين هدف قرار گيرند، و سازمان‌های حزبی بايد هم از نظر مادی و هم از نظر نگارش، مطبوعات کامسامول را مورد حمايت قرار دهند.

2- تجديد عضويت در کامسامول، مسأله آموزش رهبران آن را پيش می‌آورد. گروه‌های مبلغی که هدفشان به وجود آوردن رهبران هسته‌های کارگری و روستايی است، بايد از هر طريق مورد حمايت حزبی قرار گيرند.

حزب بايد بکوشد تا کادر مبلغان کامسامول هر چه زودتر تشکيل شود. از اين رو، سازمان‌های حزبی بايد فعالانه در جهت استحکام بخشيدن به شبکه گروه‌های تبليغ و ديگر شيوه‌های آموزش فعالان کامسامول (چون دوره‌های آموزشی، سمينارها و جز اينها) شرکت کنند، و در هر گروه تبليغ يا واحدهای ديگر فعالان کامسامول، مبلغ حزبی کار آزموده‌ای بگمارند.

3- کار آموزشی هسته‌های روستايی کامسامول تاکنون سازماندهی درستی نداشته است. اما از آنجا که جوانان جديدی جذب هسته‌های روستايی می‌شوند، اکنون بيش از هر زمان ديگر بايد از اين هسته‌ها، چون تکيه‌گاه کار حزبی در روستا، بهره جست. لازم است که در راستای سياست دولت شوروی، ارتقای کشاورزی، گسترش افق سياسی جوانان روستايی، بالا بردن سطح فرهنگی‌شان، تأميم نشريات برای آنان و جز اينها، نفوذ تبليغی - ترويجی منظم را بر جوانان روستايی به هر طريق شدت بخشيد. در همان حال، کنگره لازم می‌داند که هسته‌های حزبی کامسامول به هر طريق در فعاليت اجتماعی روستا و سازندگی کشور داشته باشند، بی‌آنکه تقدم وظيفه اساسی‌شان در روستا - يعنی کار آموزشی در ميان جوانان روستايی - را فراموش کنند.

4- در شرايط کنونی که تحولات نسبتاً آرام صورت می‌گيرد، کل کار در ميان جوانان بايد به گونه‌ای باشد که سازمان‌های نسل رو به رشد، علاوه بر دريافت آموزش فرهنگی، از نظر انقلابی نيز آبديده شوند. کنگره، همچنين، تأکيد می‌کند که کار آموزشی کامسامول را بايد با فعاليت‌های جمعی، برای جلب همکاری فعال جوانان، تکميل کرد، فعاليت‌هايی که بايد خصلت انقلابی چشمگيری داشته باشند.

5- گستره وسيع جنبش جوانان به تضعيف کمی هسته حزبی اين جنبش منجر می‌شود. از اين رو، کنگره لازم می‌داند که برای تأمين نفوذ حزب در جنبش جوانان، و روی آوری جوانان طبقه کارگر به حزب، شرايطی فراهم شود که به موجب آن ورود اعضای کارگر کامسامول به حزب تسهيل گردد، و فعالان کامسامول بتوانند در کار حزبی، جلسات حزبی و جز اينها، بيشتر شرکت کنند.

رهبری حزب بر کامسامول بايد، ضمن جلب ابتکار و فعاليت وسيع سازمان‌های جوانان، و فعال کردن کامسامول در کار سياسی و اتحاديه‌های کارگری، بيش از پيش بر کمک عملی به کار آموزشی کامسامول و تقويت رهبری سياسی آن استوار باشد. کنگره ضمن تأييد تصميمات کنگره‌های پيشين حزب در باره کار در ميان جوانان، با تقليل نقش کامسامول به يک سازمان صرفاً 'فرهنگی' سرسختانه مخالف است.

6- نظر به دستاوردهای کامسامول در پشتيبانی از نيروی دريايی و سواره نظام، کنگره لازم می‌داند که آن را به هر طريق شدت بخشد، و بر لزوم وجود نزديک‌ترين پيوندها ميان کامسامول و ارتش سرخ، قويا پای می‌فشارد.

7- حزب بايد از علاقه شديد جوانان طبقه کارگر به فعاليت‌های ورزشی، هم برای بهبود سلامتی جسمانی نسل فعلی طبقه کارگر و هم برای تحکيم پيوند کامسامول و توده‌های جوان به طور کل، بهره جويد. جوانان طبقه کارگر در کارخانه‌ها و کارگاه‌ها بايد در فعاليت‌های ورزشی گرد آورده شوند.

8- نظر به چشم‌انداز موجود رشد صنايع، توسعه و تقويت مدارس کارآموزی کارخانه‌ها، نه تنها برای کامسامول بلکه برای کل حزب و دولت شوروی نيز اهميت عظيمی دارد. اين مدارس، با تربيت کارگران ماهر و آگاه به منافع طبقاتی خويش، در پر کردن صفوف پرولتاريای مترقی صنعتی نقش بسيار مهمی ايفا می‌کنند.

بنابر اين، کنفرانس لازم می‌داند که از شبکه مدارس کارآموزی کارخانه که با توليد پيوندی ناگسستنی دارند، به طور همه جانبه‌ای حمايت کند و هر جا که ممکن است، اين شبکه را گسترش دهد، کار آموزشی و به ويژه کار سياسی در آنها را افزايش دهد، و همچنين شرايط مادی اين مدارس را بهبود بخشد.

9- گسترش جنبش نوجوانان تحت رهبری کامسامول، که به شکل پيشگامان جوان جلوه يافته است، وظيفه کمک همه جانبه به رشد آن را در برابر سازمان‌های حزبی قرار می‌دهد.

سازمان‌های حزبی بايد به کامسامول کمک کنند تا نيروهای پرورشی انقلابی را حول جنبش نوجوانان کمونيست گرد آورد.

10- نظر به اينکه زنان جوان کارگر و روستايی به اندازه کافی جذب کامسامول نمی‌شوند، کنگره، کامسامول را موظف می‌کند که بر تلاش‌های خود در ميان زنان جوان کارگر و روستايی بيفزايد.

11- با توجه به اينکه ارگان‌های دولتی و اتحاديه‌های کارگری بايد کمک‌های خود به جوانان طبقه کارگر را شدت دهند و، از اين طريق، بار اضافی کار دولتی و اتحاديه‌های کارگری را از دوش کامسامول بردارند، کنگره، کميته مرکزی را موظف می‌کند که چگونگی پيوندها و روابط متقابل ميان سازمان‌های کامسامول، دولت و اتحاديه‌های کارگری را تدوين کند.

12- به وجود آمدن پيوندی نزديک‌تر ميان حزب و کامسامول، اين امکان را پديد خواهد آورد که دستگاه حزبی در خدمت بخشی از فعاليت کامسامول به کار گرفته شود، اما به هيچ روی نبايد هماهنگی ساخت سازمانی کامسامول را، که بر اصل عمل مستقل استوار است و در خدمت پيشرفت فعالان حزبی و رشد مهارت‌های تشکيلاتی آنها قرار دارد، بر هم زند.


ترجمه: قطعنامه‌های حزب کمونيست روسيه (بلشويک) 1924-1917، انتشارات شورا، فروردين 1366، بريتانيا.
بازنويس: روبرت هاکوپيان، تير 1383.

آرشيو بلشويزم