در باره روش برخورد به دانشجويان

10 اوت 1903

کنگره دوم حزب کارگر سوسيال دموکرات روسيه از تسريح فعاليت انقلابی در بين دانشجويان استقبال کرده و از تمام سازمانهای حزبی می‌خواهد که از هر طريق ممکن با کوششهای اين دانشجويان در جهت تشکل خود همگام شوند. کنگره توصيه می‌کند که تمام گروههای دانشجويی و محفلهای مطالعاتی اولاً در فعاليتهای خود به گسترش يک ديدگاه سوسياليستی جامع و منسجم در بين اعضای خود اولويت بخشند تا آنان دانش کاملی از مارکسيسم، از يک سو، و پوپوليسم روسيه و اپورتونيسم اروپای غربی از سوی ديگر - به عنوان گرايشهای عمده مخالف يکديگر در حال حاضر - کسب کنند؛ ثانياً کوشش کنند پيش از دست يازی به فعاليتهای عملی، با سازمانهای سوسيال دموکراتيک ارتباط برقرار سازند تا از نظر آنها بهره‌مند شده و در صورت امکان از اشتباهات فاحش در آغاز کارشان اجتناب کنند.


ترجمه: قطعنامه‌ها و تصميمات حزب کارگر سوسيال دموکرات روسيه 1917-1898، انتشارات سازمان چريک‌های فدائی خلق ايران، دی 1363، بريتانيا.

بازنويس: روبرت هاکوپيان، آذر 1382.