[در باره اين اتهام که لنين مأمور آلمان است]

6 ژوئيه 1917

اتهام شگرفی بر رفيق لنين وارد آمده است - که او برای فعاليت‌های تبليغاتی‌اش از منابع آلمانی پول دريافت می‌کرده و هنوز هم می‌کند. روزنامه‌ها هم اکنون به تبليغ اين تهمت عظيم دامن می‌زنند. اعلاميه‌های مخفی اکنون به چاپ نظر نماينده سابق آلکسينسکی (Aleksinsky) [نماينده سوسيال دموکرات در دومای دوم] پرداخته‌اند [آلکسينسکی گفته بود که بنا بر اعتراف يک مأمور آلمانی لنين هم جاسوس بوده است].

درخواست‌هايی برای کشتار بلشويک‌ها به گوش می‌رسد. فهرست اسامی اشخاصی که بايد اعدام شوند هم اکنون در دست سربازان فريب خورده است.

هدف روشن است: ضد انقلاب می‌خواهد که با کاشتن تخم بدبينی در دل توده‌ها و با تحريک آنان عليه محبوب‌ترين رهبرانشان - اين مبارزان صديق انقلاب - انقلاب را به ساده‌ترين نحوی گردن زند.

ما به اين وسيله اعلام می‌کنيم که هر چيزی که در باره وابستگی پولی و يا ساير وابستگی‌ها بين رفيق لنين و طبقات حاکم آلمان گفته می‌شود دروغ و تهمت است.

آلکسينسکی، مبتکر اين ماجرا، مفتری بدنامی است که يک سلسله از افراد را به قبول رشوه از آلمانی‌ها متهم کرده است. او هم اکنون به خاطر اعمال بی‌شرمانه‌اش توسط اتحاديه‌های روزنامه‌نگاران روسيه، انگليس، ايتاليا و روزنامه‌نگاران بی‌طرف در فرانسه محکوم شده، به علت اين تهمت‌های کينه‌توزانه از همه سازمان‌های دموکراتيک در پاريس اخراج شده، و از شورای نمايندگان کارگران و سربازان پتروگراد طرد شده است.

ما از حکومت موقت و کميته اجرايی مرکزی شورای نمايندگان کارگران و سربازان می‌خواهيم که فوراً و علناً در مورد همه مسايل پشت پرده اين توطئه رذيلانه که توسط دژخيمان و مفتريان مزدور عليه شرف و حيات رهبران طبقه کارگر طرح شده است، تحقيق کنند.

همه جوانب اين واقعه بايد روشن شود. و اين تحقيق همه مردم را متقاعد خواهد ساخت که کوچکترين خدشه‌ای بر شرافت انقلابی رفيق لنين وارد نيست.

مفتريان و شايعه‌پردازان بايد محاکمه شوند! دژخيمان و مزدوران بايد به بند افکنده شوند!


ترجمه: قطعنامه‌ها و تصميمات حزب کارگر سوسيال دموکرات روسيه 1917-1898، انتشارات سازمان چريک‌های فدائی خلق ايران، دی 1363، بريتانيا.
بازنويس: روبرت هاکوپيان، خرداد 1383.

 

آرشيو سوسيال دموکراسی‌ی روسيه

مبدا