Partido ng Manggagawang Pilipino

Konstitusyon

ng Partido ng Manggagawang Pilipino (Pinagsanib)

2002


Sinulat ni: Merger congress ng PMP-Pinagsanib;
Ilathala: 2004?
Source: Partido ng Manggagawang Pilipino, (archived on March 14, 2007); Internet Archive;
Markup: Simoun Magsalin;
Copyright: No specific copyrights. Provided freely by the PMP.


PREAMBULO

KAMI, ang mga proletaryong rebolusyonaryo sa Pilipinas na binubuo ng mga manggagawang mulat-sa-uri at mga rebolusyonaryong indibidwal mula sa ibang uring natitipon sa isang rebolusyunaryong talibang partido ng pakikibaka ng uring manggagawa para sa demokrasya at sosyalismo, sa ultimong layuning ibagsak ang kapitalistang sistema at itayo, kasama ng mga sosyalistang kilusan ng ibang bansa, ang sosyalistang lipunan sa buong daigdig, sa paniniwalang makakamit lamang ang sosyalismo kung mapalalaya ang uring manggagawa sa pamamagitan ng pagkilos mismo ng masa ng uri, sa tanglaw ng Marxismo-Leninismo at sa mapanlikhang paglalapat nito sa kongkretong kalagayan ng pakikibaka ng mga manggagagawa sa bansa at sa mga aral ng progresibong karanasang panlipunan ng sangkatauhan at ng higit sa pitumpong taong karanasan ng pagbubuo ng partido at proletaryong rebolusyon sa Pilpinas ay buong-kapasyahan at walang-pasubaling itataguyod at ipatutupad ang Konstitusyong ito.

ARTIKULO I

PANGALAN, SAGISAG AT AWIT NG PARTIDO

Seksyon 1. Ang Partido ay makikilala sa pangalang Partido ng Manggagawang Pilipino (Pinagsanib).

Seksyon 2. Ang sagisag ng Partido ay ang maso’t karet sa loob ng tatlong bituing nakaayos nang patatsulok. Ang maso’t karet ay orihinal na simbolo ng komunismo habang ang mga bituin ay kumakatawan sa tatlong pinagsanib na partido; sa Luzon, Visayas at Mindanao; at sa mamamayang Pilipino, Bangsamoro at Lumad.

Seksyon 3. Ang awit ng Partido ay ang Internasyunal.

ARTIKULO II

LAYUNIN

Seksyon 1. Ang ultimong layunin ng Partido ay ang rebolusyonaryong pagpapabagsak ng kapitalismo sa Pilipinas at sa buong mundo at, kaisa ang mga sosyalistang kilusan sa buong daigdig, maitayo ang isang pandaigdigang sosyalistang lipunan na ang pinakamataas na pag-unlad ay ang komunismo. Ang sosyalismo ay isang kaayusang katatangian ng abolisyon ng pagsasamantala ng tao sa tao at lahatang-panig na pag-unlad ng lahat. Ang sosyalismo ay ipupundar sa kumon na pag-aari ng lipunan sa mga instrumento ng produksyon, at sa partisipasyon at kontrol ng lahat sa administrasyon ng buhay panlipunan.

Seksyon 2. Ang kagyat na layunin ng Partido ay ipagtagumpay ang pakikibaka para sa kasarinlan at demokrasya, ipagwagi ang pinakamalawak na mga kalayaan at karapatan, at kamtin ang mga ekonomiko’t panlipunang reporma para sa mga manggagagawa at sambayanan bilang preparasyong pampulitika ng uri sa pakikibaka sa sosyalismo.

Seksyon 3. Layunin nitong payabungin at paunlarin ang makauring kamulatan, pagkakaorganisa at pakikibaka ng masang manggagawa upang maitaas ang kanilang ispontanyong pakikipaglaban sa antas ng mulat na pakikihamok para sa estado poder at pagsusulong ng sosyalistang rebolusyon.

Seksyon 4. Nilalayon ng Partido na maging taliba ng uri, pamunuan ang pakikibaka ng uring manggagawa para sa sosyalismo, akuin ang tungkuling hanapin ang tamang landas ng pagsulong at tiyakin ang ultimong tagumpay ng proletaryado sa pamamagitan ng pagpapahusay ng Partido sa syensya at sining ng pagrerebolusyon. Kikilalanin ang Partido bilang taliba ng uri hindi lamang dahil kumbinsido ang masang manggagagawa sa kawastuhan ng mga adhikain nito kundi dahil may kumpyansa sila sa kakayahan nitong ipagtagumpay ang rebolusyon.

Seksyon 5. Nilalayon ng Partido na palaganapin ang diwa ng internasyunalismo sa masang manggagawa at gawing integral na bahagi ng internasyunal na rebolusyong manggagawa ang proletaryong rebolusyon sa Pilipinas sapagkat gayong pambansa ang anyo ng makauring pakikibaka ng proletaryado laban sa burgesya tanging sa pandaigdigang saklaw makakamit ang ganap na paglaya ng uring manggagawa.

ARTIKULO III

KASAPIAN

Seksyon 1. Sinumang mamamayang Pilipino o naninirahan sa Pilipinas, 16 taong gulang pataas o may sapat na matyuridad, na sumasang-ayon sa mga layunin ng Partido, handang sumunod sa Konstitusyon, tumupad sa kapasyahan ng organisasyon, at pumaloob sa isang yunit ng Partido at handang gumampan ng mga tungkuling pampartido sa abot ng kanyang makakaya, ay maaaring maging kasapi.

Seksyon 2. Tatanggapin bilang Kandidatong Kasapi ng Partido ang isang nirerekluta matapos sang-ayunan, bigyan ng oryentasyon ng Partido at pasumpain ng organo o sangay ng Partidong nagrekluta. Ang minimum na haba ng panahon ng pagiging Kandidatong Kasapi ay:

a. Anim (6) na buwan para sa mga manggagawa, mala-manggagawa at magsasaka, at kabataang mula sa manggagawa, mala-manggagawa at magsasaka;

b. Isang (1) taon para sa mga petiburges at kabataang nagmula sa petiburgesya, intelektwal, uring kapitalista o panginoong maylupa;

k. Dalawang (2) taon para sa mga nagmula sa uring kapitalista at panginoong maylupa.

Seksyon 3. Lahat ng kasapi ng Partido ay pasusumpain ng sangay o organo ng Partido na nagrekluta sa kanila. Ang sumpa ng Partido ay ang sumusunod:

Ako, si (pangalan), ay sumusumpang magiging tapat sa Partido ng Manggagawang Pilipino. Itataguyod ko ang Konstitusyon at Programa ng Partido, igagalang at ipatutupad ko ang mga desisyon ng Partido at ipagpipitaganan ko ang disiplina ng Partido.

Buong sigasig kong gagampanan ang pundamental na tungkuling organisahin ang makauring pakikibaka ng uring manggagawa tangan ang determinasyong ipagtagumpay ito upang maisabuhay ang ultimong layuning agawin ang kapangyarihang pampulitika sa burgesya at itayo ang sosyalistang lipunan.

Paninindigan ko, ipagtatanggol at ipalalaganap ang Marxismo-Leninismo bilang teoryang gabay sa rebolusyon ng uring proletaryado. Pangangalagaan at ipaglalaban ko ang kapakanan ng Partido na kasinghalaga ng pangangalaga at pakikipaglaban para sa uring anakpawis.

Sa pagsasakatuparan nito, mulat kong gagampanan ang saligang tungkulin ng isang kasapi na magpakabihasa sa masusing pag-aaral upang mapaunlad ang Marxismo-Leninismo, mapalalim ang aking makauring pananaw at mapaunlad ang epektibong paggampan sa aking rebolusyonaryong mga tungkulin.

Rerespetuhin ko ang mga karapatan ng aking mga kasama alinsunod sa prinsipyo ng pagkakapantay-pantay ng lahat ng kasapi at bilang pagpapalaganap sa internal na demokrasya ng Partido at lalagi akong matapat dito sa aking mga pampulitikang pagkilos.

Nahahanda akong magsakripisyo at ibuhos ang lahat ng aking makakayanan, buhay ko ma’y ialay, para sa Partido at sa layunin ng rebolusyonaryong sosyalismo sa bansa at sa buong daigdigan.

Seksyon 4. Ang mga Kandidatong Kasapi ay hindi magtatamasa ng lahat ng mga karapatan ng mga Ganap na Kasapi. Gayunman, inaaasahan ang kanilang pagtupad sa kanilang mga tungkulin na gaya rin ng isang Ganap na Kasapi, tulad ng aktibong paggampan sa mga gawain, pagbabayad ng buwanang butaw-kasapi, iba pang mga butaw, subskripsyon sa mga lathalain ng Partido at paglahok sa mga aktibidad na iniaatas ng Partido.

Seksyon 5. Maaaring alamin ng Kandidatong Kasapi ang kanyang katayuan matapos ang minimum na panahon ng kanyang pagiging Kandidatong Kasapi at nararapat na ipaliwanag sa kanya ang mga dahilan sakaling ipagpapaliban pa ang pag-angat sa kanya bilang Ganap na Kasapi.

Seksyon 6. May kapangyarihan ang mga pambansang organong baguhin ang haba ng panahon ng pagiging Kandidatong Kasapi depende sa pagbabago sa pampulitikang sitwasyon at internal na kalagayan ng Partido.

Seksyon 7. Ang Kandidatong Kasapi ay magiging Ganap na Kasapi batay sa rekomendasyon ng sangay o organong nagrekluta at pagkatapos itong maaprubahan ng kinauukulang nakatataas na organo.

Seksyon 8. Ang muling pagsapi ng dating mga kasapi ay pagpapasyahan ng mas nakatataas na organo. Ang pagsapi ng mga indibidwal na nagmula sa ibang pampulitikang partido o organisasyon ay pagpapasyahan ng Komite Sentral o ng kaukulang organo depende sa antas ng pasasapiing indibidwal. Sila ay tatanggapin ng Partido bilang mga Kandidatong Kasapi maliban na lamang kung sila ay direktang iangat ng Komite Sentral o ng kaukulang organo bilang mga Ganap na Kasapi.

Seksyon 9. Ang mga kasaping hindi regular na makagagampan ng kanilang mga tungkulin ay hindi ititiwalag sa Partido bagkus ay ituturing na mga loyalista ng Partido. Inaasahang tutuparin nila ang minimum na obligasyong magbayad ng butaw, tangkilikin ang mga lathalaing pampartido at lumahok sa mga pagkilos na ipananawagan ng Partido. Tungkulin ng nakasasaklaw na sangay ng Partido na panatilihin ang pag-ugnay at pagpapaunlad sa kanila. Maaari silang dumalo at lumahok sa mga pulong na papayagan ng sangay subalit walang karapatang bumoto at mahalal.

Seksyon 10. Maaaring awtomatikong mapawalang-bisa ang pagiging kasapi ng sinumang kasaping anim (6) na buwang tuluy-tuloy na hindi makaugnay sa Partido sa kabila ng mga pagsisikap na siya ay ugnayan ng kinabibilangan niyang sangay o organo. Obligasyon ng sangay o organong paalalahanan siya sa nalalapit na pagpapawalang-bisa ng kanyang kasapian.

ARTIKULO IV

KARAPATAN AT OBLIGASYON NG MGA KASAPI

Seksyon 1. Ang mga karapatan ng mga kasapi ng Partido ay ang sumusunod:

a. Mahalal bilang delegado sa mga Kumperensya at Pambansang Kongreso ng Partido;

b. Maghalal at mahalal sa mga namumunong organo ng Partido;

k. Lumahok sa mga talakayan at sa pagbubuo ng desisyon ng yunit na kinabibilangan niya;

d. Maghapag ng anumang panukala, kritisismo, o pahayag sa anumang organo hanggang sa Pambansang Kongreso para sa pagpapaunlad ng mga gawain o sistema ng pagkilos ng Partido alinsunod sa mga sistemang isinasaad sa Konstitusyon o itinatakda ng kaukulang organo ng Partido.

e. Mag-apela sa nakatataas na organo ng Partido hinggil sa anumang desisyon na hindi niya sinasang-ayunan habang ipinatutupad ang kanyang obligasyong sundin ang nasabing desisyon at tumanggap ng responsableng tugon mula sa kaukulang mga organo;

g. Magharap ng at makipagdebate para sa naiibang mga patakaran at mungkahi, kabilang na ang isang alternatibong plataporma kung may substansyal na pagkakaibang nakikita kaugnay ng Programa, Konstitusyon at Pampulitikang Plataporma ng Partido, at sumapi sa isang paksyon alinsunod sa itinatakda ng Konstitusyong ito;

h. Magpaabot sa Komite Sentral ng mga sulating naglalaman ng sariling pagsusuri, opinyon o pagtingin hinggil sa anumang usaping pampartido. Obligasyon ng Komite Sentral na ipalaganap ito sa buong kasapian maliban kung makasisira ito sa pagkakaisa sa pagkilos ng Partido.

i. Pumuna sa anumang organo at sinumang lider ng Partido sa tamang mga porum ng Partido;

l. Tamasahin ang karapatan sa due process sakaling sampahan ng akusasyon o kaso, na may karampatang aksyong pandisiplina kung napatunayang nagkasala;

m. Matrato bilang kasama at tamasahin ang karapatan sa pantay-pantay at walang pagkiling na pagpapatupad sa Konstitusyon sa lahat ng kasapi;

n. Kusang magbitiw sa Partido. Sinumang kasaping nagnanais magbitiw sa Partido ay dapat magsumite ng nakasulat na paliwanag sa batayan ng kanyang pagbibitiw at ilinaw ito sa pulong ng kinabibilangang sangay o organo ng Partido.

Seksyon 2. Tatamasahin ng mga Kandidatong Kasapi, katulad ng mga Ganap na Kasapi, ang nabanggit na mga karapatan maliban sa karapatang mahalal at maghalal sa posisyon, maghalal at mahalal bilang delegado sa mga Kumperensya at sa Pambansang Kongreso, at bumoto sa pinagdidesisyunang mga usapin.

Seksyon 3. Ang mga obligasyon ng mga kasapi ay ang sumusunod:

a. Maging tapat sa Partido at sundin ang Konstitusyon nito, maging aktibo sa isang yunit ng Partido at ipailalim sa direksyon ng Partido ang lahat ng kanilang pampulitikang aktibidad, ipatupad ang mga patakaran at desisyon ng namumunong mga organo ng Partido, at gumampan ng gawain sa Partido sa abot ng kanilang makakaya.

b. Tiyaking napauunlad ang kanilang pag-unawa sa Marxismo-Leninismo, pataasin ang kanilang pang-ideolohiya at pampulitikang antas upang matugunan ang mahigpit, maigting at walang-pakikipagkompromisong pagtunggali sa burges na ideolohiya at mga distorsyon ng teorya ng Marxismo-Leninismo.

k. Lubos na lumahok sa Party School, iba pang edukasyong pampartido at panloob na tunggaliang pampartido.

d. Palakasin ang pagkakaisa ng Partido at ipagtanggol ito mula sa lahat ng tipo ng kaaway o katunggaling pwersa. Ipagtanggol ang mga adhikain at layunin ng Partido sa lahat ng pagkakataon nang walang binibitawang anumang konsesyon. Pangalagaan ang seguridad ng Partido sa kanilang pagkilos, sa kalagayang napasakamay ng kaaway, at ipagtanggol ang prestihiyo ng pagiging kasapi ng Partido.

e. Paunlarin, palakasin at palawakin ang organisasyon at impluwensya ng Partido sa hanay ng uring manggagawa at masang anakpawis sa pamamagitan ng masikhay na pagkumbinsi sa kanila sa katumpakan ng Programa at mga patakaran ng Partido at pagpapasapi sa kanila sa Partido. Ipatupad ang mga desisyon ng Partido, kahit matapos silang makipagdebate at bumoto laban dito.

g. Ipatupad ang mga desisyon ng Partido, kahit matapos silang makipagdebate at bumoto laban dito;

h. Maagap na mag-ulat sa kinauukulang namumunong organo, hanggang sa Komite Sentral, hinggil sa anumang nalalaman nilang paglabag ng sinumang kasapi sa Konstitusyon at mga desisyon at patakaran ng Partido, at sa anumang pangyayaring makasisira o makapagsasapanganib sa Partido.

i. Tratuhin ang lahat ng kasapi ng Partido bilang mga kasama;

l. Maagap na magbayad ng butaw, magbigay at mangalap ng dagdag na kontribusyong materyal at pinansyal ayon sa kanilang kakayahan.

m. Itaguyod at ipalaganap ang pahayagan at iba pang mga lathalain ng Partido;

ARTIKULO V

DEMOKRATIKONG SENTRALISMO

Seksyon 1. Ang prinsipyong pang-organisasyon ng Partido ay ang demokratikong sentralismo batay sa orihinal na konsepto ni Lenin at sa praktika ng Bolshevismo. Nangangahulugan ito ng sentralisadong pagkilos at pag-iral ng internal na demokrasya sa Partido.

Seksyon 2. Ang Pambansang Kongreso ng Partido ang pinakamataas na organo ng Partido. Ito ay binubuo ng mga halal na delegado mula sa kasapian at may kapangyarihang maghalal sa sentrong pamunuan ng Partido, ang Komite Sentral.

Seksyon 3. Ang pagkilos at operasyon ng lahat ng mga organisasyon ng Partido ay nakapailalim sa Komite Sentral na pinakamataas na namumunong organo sa pagitan ng mga Pambansang Kongreso.

Seksyon 4. Ang mga pinuno at kagawad ng mga namumunong organo ng Partido sa lahat ng antas ay kinakailangang ihalal, at may pananagutan sa at maaaring i-recall ng mga kapulungang naghalal sa kanila.

Seksyon 5. Kinikilala ang awtonomiya ng bawat yunit o organo sa partikular na saklaw ng pagkilos nito o sa ispesipikong responsibilidad na ipinagkaloob ng organong nagbuo dito nang hindi sumasalungat sa sentralismo ng Partido at awtoridad ng mga namumunong organo ng Partido.

Seksyon 6. Pinahihintulutan ang pag-iral ng isang caucus ng minorya sa loob ng isang yunit o organo. Ang minority caucus ay sa layuning magkonsolida ng punto tungo sa mas malusog na tunggalian ng ideya subalit ng pag-iral nito ay di dapat makasira sa pagkakaisa sa pagkilos ng Partido.

Seksyon 7. Matapos ang malayang talakayan sa mga usaping pagpapasyahan, ang mga desisyon ng Partido ay ipatutupad alinsunod sa sumusunod na panuntunan:

a. Ang lahat ng organisasyon at kasapi ng Partido ay nakapailalim sa Komite Sentral.

b. Ang nakakababang organo ay nakapailalim sa nakatatas na organo.

k. Ang minorya ay nakapailalim sa mayorya.

d. Ang indibidwal ay nakapailalim sa organisasyon.

ARTIKULO VI

ALITUNTUNING PANG-ORGANISASYON

Seksyon 1. Ang quorum ng lahat ng kapulungan ay simpleng mayorya ng kabuuang kasapian ng yunit o organo.

Seksyon 2. Ang desisyon hinggil sa anumang panukala o usapin ay maaari lang marating matapos ang malayang talakayan kung saan ang mga kasapi ay nagkaroon ng sapat na pagkakataong ilahad ang kanilang mga opinyon at pagkatapos pagbotohan ng simpleng mayorya ng kapulungan.

Seksyon 3. Ang pagboto ay dapat ayon sa sariling pagtingin at kongklusyon ng mga indibidwal batay sa mga diskusyon at debate. Sa mga Kumperensya o sa Pambansang Kongreso, bagama’t katungkulan ng isang delegado na epektibong ipahayag sa kapulungan ang pagtingin at posisyon ng yunit, organo o kumperensyang naghalal sa kanya, hindi siya tali dito sa kanyang pagboto.

Seksyon 4. Ang prinsipyo ng kolektibong pamumuno ay paiiralin sa lahat ng antas. Lahat ng mahahalagang desisyon ng bawat yunit o organo ay dapat na marating sa kolektibong paraan. Gayunpaman, dapat bigyang-puwang at payabungin ang inisyatiba ng mga indibidwal nang tinitiyak ang kanilang pananagutan sa mga sariling desisyon at indibidwal na panukala.

Seksyon 5. Lahat ng desisyon ng nakatataas na organo ay ipatutupad ng nakabababang organo at ng mga indibidwal na kasapi nito. Gayundin, pananagutan ng nakatataas na organo sa nakabababang organo at sa kasapian ang pagbubuo, pagpapaunawa at pagpapatupad ng mga patakaran.

Seksyon 6. Ginagarantyahan ang karapatang magbuo ng isang tendensya sa layunin ng malusog na tunggalian ng ideya sa loob ng Partido. Ang ilang anyo ng karapatang ito ay ang mga sumusunod:

a. Pagbubuo ng minority caucus sa anumang yunit o antas;

b. Pagpapahintulot sa isang grupo sa loob ng Komiteng Rehiyon na binuo batay sa isang malinaw na tindig sa isang usaping pinagtatalunan na mangampanya sa kanilang saklaw bilang bahagi ng diskusyon tungo sa isang panrehiyong kumperensya na magpapasya sa isyung pinagdedebatihan;

k. Ang sukdulang anyo nito ay ang pagbibigay-laya sa isang minorya sa Komite Sentral na mangampanya sa kasapian ng kanilang posisyon at manawagan ng paglulunsad ng Pambansang Kongreso sa layong baliktarin sa paraan ng Kongreso ang mayoryang desisyon ng Komite Sentral. Papayagan ang tendensya na maglunsad ng organisadong mga talakayan sa kasapian ng Partido at mangalap ng mga kasapi batay sa pagsang-ayon ng mga ito sa plataporma ng tendensya. Tungkulin ng tendensya na isumite sa Komite Sentral ang plataporma na malinaw na naglalaman ng mga layunin ng paksyon, ang batayan sa pagsapi dito, ang listahan ng mga kasapi at mga pinuno, ang istrukturang pang-organisasyon, at ang mga kapangyarihan ng pamunuan nito. Tungkulin ng Komite Sentral na ipamahagi sa kasapian ang plataporma at ang iba pang mga dokumento ng tendensya. Mabubuwag ang tendensya matapos ang Pambansang Kongreso at ang sikretong paksyon ay hindi papayagang umiral.

Seksyon 7. Ang mga delegado sa mga Kumperensya o sa Pambansang Kongreso ay ihahalal sang-ayon sa proporsyon ng bilang ng kasapi at sa mga batayang itatakda ng mga namumunong organong nagpatawag ng Kumperensya o ng Pambansang Kongreso.

Seksyon 8. Ang halalan para sa mga delegado, at sa mga pinuno at kagawad ng mga namumunong komite ay sa pamamagitan ng sikretong balota.

Seksyon 9. Sinumang pinuno o kagawad ng namumunong mga komite ay maaaring tanggalin sa posisyon sa pamamagitan ng direktang petisyon ng 2/3 ng buong kasapian ng kumperensyang naghalal sa kanya. Bukod dito, sinumang kagawad ng Komite Sentral ay maaaring tanggalin sa pwesto sa boto ng 2/3 ng Komite Sentral o 2/3 ng mga Komiteng Rehiyon. Ang mga batayan sa pagtanggal sa pwesto ay matinding pampulitikang pagkakamali, malubhang kapabayaan sa gawain o pang-ideolohiyang paglihis.

ARTIKULO VII

AKSYONG PANDISIPLINA

Seksyon 1. Maaaring patawan ng aksyong pandisiplina ang sinumang kasapi ng Partido sa anuman sa sumusunod na mga batayan:

a. Pag-atake sa Partido sa publiko;

b. Paglabag sa Programa ng Partido;

k. Paglabag sa Konstitusyon ng Partido;

d. Paglabag sa Disiplina ng Partido; at

e. Sadyang pagsasapanganib sa seguridad ng Partido at kasapian nito.

Seksyon 2. Kung nakagawa ang kasapi ng hindi sinasadyang pagkakamali o nilabag niya ang Konstitusyon o Programa ng Partido sa menor na paraan lamang, maaaring hindi siya patawan ng aksyong pandisiplina. Gayunman, dapat tukuyin sa kanya ng kaukulang yunit ng Partido ang nasabing pagkakamali o paglabag.

Seksyon 3. Ang sumusunod na aksyong pandisiplina ay maaaring ipataw ng kaukulang yunit ng Partido sa anuman sa mga batayang nabanggit sa Seksyon 1 ng Artikulo VII:

a. Mahigpit na pagpuna at babala sa muling pag-ulit ng nasabing kamalian;

b. Pagtanggal mula sa posisyong halal sa loob ng Partido;

k. Pagsuspinde ng karapatang bumoto at/o karapatang dumalo sa mga pulong ng Partido nang hindi lalampas sa labindalawang (12) buwan; at

d. Pagtiwalag sa Partido;

Seksyon 4. Ang sumusunod na alituntunin ay ipatutupad bago magpataw ng anumang aksyong pandisiplina sa sinumang kasapi:

a. Pormal na paghaharap ng nakasulat na kaso sa kaukulang yunit ng nasasangkot.

b. Kung ang nagsampa at ang sinampahan ng kaso ay kabilang sa iisang yunit, pagpapasyahan ang usapin ng yunit na kinabibilangan nila.

k. Kung ang nagsampa ng kaso at ang kinasuhan ay mula sa magkaibang yunit, pagpapasyahan ang usapin ng kagyat na nakatataas na organo ng Partido.

d. Kung ang kasaping kinakasuhan ay kabilang sa nakatataas na organo ng Partido, dapat itong imbestigahan at pagpasyahan ng nasabing nakatataas na organo.

e. Ang akusado ay dapat pagkalooban ng kopya ng nakasulat na habla. Dapat niya itong matanggap nang di bababa sa pitong (7) araw bago ang pagdinig sa kaso.

g. Maaaring humiling ang nag-akusa at akusado ng manananggol na tutulong sa pag-uusig o pagdedepensa sa kaso sa harap ng yunit o organong may hawak ng kaso;

h. Bago buksan ang paglilitis, magtatalaga ang yunit o organo ng mag-iimbestiga sa mga akusasyon at magpapasya kung may sapat na batayan upang dinggin ang kaso. Lahat ng kasapi ng Partido ay obligadong magbigay ng lahat ng nalalaman nilang mga impormasyong kailangan sa pagdinig at pagpapasya sa kaso.

i. Kung ang akusadong kasapi ay hindi nabibilang sa yunit ng Partidong dumidinig sa kaso, may karapatan siyang magsumite ng nakasulat na pahayag ukol sa kaso sa nasabing organo. Ang akusado ay maaari ring humingi ng pahintulot sa nasabing organo para dumalo sa pagdinig sa kaso.

l. Ang kasaping pinatawan ng aksyong pandisiplina ay may karapatang mag-apela sa nakatataas na organo ng Partido. Dapat gawin ang apela sa loob ng dalawampu’t walong (28) araw mula nang magkabisa ang aksyong pandisiplina. Gayunman ipatutupad ang aksyong pandisiplina habang dinidinig ang apela.

Seksyon 5. Ang aksyong pandisiplina laban sa mga kasapi ng KS ay maaari lamang ipataw ng KS mismo o ng Pambansang Kongreso. Gayunman, ang mga kasapi ng KS ay maaari lamang itiwalag ng Partido sa pamamagitan ng pagboto rito ng dalawang-katlong (2/3) kasapian ng KS o ng mayorya ng mga delegado sa Pambansang Kongreso.

Seksyon 6. Sa kalagayan ng banta sa seguridad o ari-arian ng Partido, maaaring lagpasan ng KS o ng KP ang prosesong nakasaad sa Seksyon 4 ng Artikulong VII at kagyat na magpataw ng aksyong pandisiplina para protektahan ang Partido. Ang nasabing aksyong pandisiplina ay iuulat sa unang pulong ng susunod na nakatataas na organo ng Partido.

Seksyon 7. Ang suspensyon ay pumapatungkol sa pansamantalang pagkakait ng takdang mga karapatan ng kasapi. Ang isang suspendidong kasapi, sa panahon ng kanyang suspensyon, ay gagampan sa lahat ng gawaing itatakda ng yunit o organong naggawad ng aksyong pandisiplina.

Seksyon 8. Ang pagtitiwalag sa Partido ay aaprubahan ng kagyat na nakakataas na organo.

Seksyon 9. Ang lahat ng kaso ng paksyunalismo at isplitismo ay lilitisin ng Komite Sentral at kung mapatutunayan ay ititiwalag sa Partido ang mga kasangkot.

ARTIKULO VIII

PAMBANSANG KONGRESO

Seksyon 1. Ang Pambansang Kongreso ang siyang pinakamataas na awtoridad ng Partido. Ang mga tungkulin at kapangyarihan ng Pambansang Kongreso ay ang mga sumusunod:

a. Pagtibayin at baguhin ang Programa ng Partido;

b. Pagtibayin at amyendahan ang Konstitusyon ng Partido; at

k. Itakda ang bilang ng regular at panghaliling kasapi ng Komite Sentral at ihalal ang mga kasapi ng KS.

Seksyon 2. Ang Pambansang Kongreso ay ilulunsad tuwing ikatlong (3) taon. Ang pagpapatawag ng Pambansang Kongreso ay pagpapasyahan ng Komite Sentral, gayundin ang pagtatakda ng agenda ng Kongreso, batayan at bilang ng delegasyon, at pagsisimula ng pre-congress na mga talakayan. Ang Pambansang Kongreso ay maaari ring ilunsad nang mas maaga sa itinakdang panahon batay sa napagkaisahang pangangailangan nito ngunit hindi dapat na mabalam ng isang taon maliban na lamang kung hindi pinahihintulutan ng usaping panseguridad.

Seksyon 3. Itatakda ng Komite Sentral ang pre-congress na mga talakayan nang hindi bababa sa tatlong (3) buwan bago ang Kongreso. Oorganisahin ng Komite Sentral ang isang panloob na porum para sa pagpapalaganap at talakayan ng lahat ng mga nakasulat na panukala para sa Kongreso. Bahagi nito ang paglalabas ng isang internal na pahayagang maglalaman ng lahat ng mga dokumentong may kaugnayan sa Kongreso. May kapangyarihan ang Komite Sentral na piliin ang mga dokumento o paksang tatalakayin sa Kongreso subalit obligasyon nitong lahat ng isinumiteng mga dokumento para sa Kongreso ay maihapag sa kapulungan ng Pambansang Kongreso upang pagpasyahan kung ang ito ay bubuksan bilang paksa ng Kongreso.

Seksyon 4. Ang Pambansang Kongreso ay dadaluhan ng lahat ng inihalal na mga kinatawan mula sa kasapian. Alinsunod sa bilang na itatakda ng Komite Sentral, ang kabuuang delegasyon sa Pambansang Kongreso ay proporsyunal na hahatiin sa mga pambansang organo/yunit at mga panrehiyong organisasyon ng partido ayon sa bilang ng kani-kanilang kasapian. May kapangyarihan ang Komite Sentral na mag-anyaya ng walang-botong mga delegado na makatutulong sa deliberasyon sa mga paksa ng Kongreso.

Seksyon 5. Ang mayorya ng kasapi ng Komite Sentral ay dapat manggaling sa uring manggagawa. Ang Pambansang Kongreso ay magtatakda ng mekanismong magtitiyak na maisasakatuparan ito sa panahon ng eleksyon ng Komite Sentral.

Seksyon 6. Ang isang ispesyal na Kongreso ay maaaring ipatawag ng dalawang-katlo (2/3) ng mga kasapi ng Komite Sentral o ng mayorya ng mga panrehiyong yunit ng partido. Ang isang ispesyal na Kongreso ay mayroong kapangyarihang tulad ng isang regular na Kongreso liban sa paghahalal ng mga kasapi ng Komite Sentral. Gayunman, maaari ring maghalal ng Komite Sentral ang isang ispesyal na Kongreso kung ito’y pagpapasyahan ng dalawang-tatlo (2/3) ng kapulungan.

ARTIKULO IX

KOMITE SENTRAL

Seksyon 1. Ang Komite Sentral (KS) ay ang pinakamataas na namumunong organo ng Partido sa pagitan ng mga Kongreso nito. Ang mga kapasyahan ng Komite Sentral ay dapat ipatupad ng lahat ng mga nakabababang organo at yunit ng partido.

Seksyon 2. Ang pulong ng KS ay hindi bababa ng dalawang beses kada taon. Ang mga pulong ng KS ay itatakda at ihahanda ng Komiteng Tagapagpaganap ng KS ng partido.

Seksyon 3. Ang KS ay bubuuin ng regular na mga kasaping may karapatang bumoto at ng panghaliling mga kasaping mayroong boses ngunit walang boto sa mga pulong nito. Ang bilang ng regular at panghaliling mga kasapi ng KS ay pagpapasyahan ng Pambansang Kongreso.

Seksyon 4. Ang mga tungkulin at kapangyarihan ng KS ay ang mga sumusunod:

a. Tiyakin ang implementasyon ng Programa, Konstitusyon at lahat ng mga desisyon ng Pambansang Kongreso;

b. Pamunuan ang pang-ideolohiya, pampulitika, at pang-organisasyong mga pagkilos at aktibidad ng partido sa pagitan ng mga Kongreso;

k. Magpanukala ng mga pagbabago sa Programa at Konstitusyon ng Partido;

d. Magsagawa ng mga pagbabago sa istruktura at operasyon ng Partido alinsunod sa mga probisyon ng Konstitusyon;

e. Ipatawag ang Pambansang Kongreso at pamunuan ang preparasyon dito;

g. Itakda ang bilang ng Kawanihang Pampulitika na hindi lalagpas sa kalahati ng kabuuang bilang ng KS at ihalal ang mga kagawad ng Kawanihang Pampulitika mula sa regular na mga kasapi ng KS at ang mga pambansang pinuno ng Partido mula sa mga kasapi ng Kawanihang Pampulitika;

h. Itayo ang mga panrehiyong organisasyon ng Partido, gayundin ang mga sangay ng Partido sa ibayong dagat kung kinakailangan;

i. Itayo ang mga katulong na organo at iba pang mga istruktura para sa iba’t ibang gawain sa pambansang antas, itakda ang mga tungkulin ng mga ito at hirangin ang mga kasaping bubuo sa mga ito;

l. Pamahalaan ang pinansya at mga ari-arian ng partido;

m. Humirang ng bagong mga kasapi ng KS upang punuan ang anumang bakanteng posisyon sa KS na hindi dapat lalagpas sa 40% ng kabuuang kasapian nito; at

n. Isakatuparan ang iba pang mga tungkulin ng pambansang pamunuan na itinakda ng Konstitusyong ito maliban sa mga nakasaad sa Sek. 1 ng Artikulo VIII.

ARTIKULO X

KAWANIHANG PAMPULITIKA

Ang Kawanihang Pampulitika ang responsable sa pangkalahatang pamumuno sa Partido sa pagitan ng mga pulong ng Komite Sentral. Responsibilidad ng Kawanihang Pampulitika na bigyang direksyon ang pampulitikang pagkilos ng Partido, magpasya sa lahat ng usaping pampatakaran at magpalabas ng mga atas at direktiba sa lahat ng mga organo’t yunit ng Partido alinsunod sa mga kapasyahan ng Komite Sentral.

ARTIKULO XI

KOMITENG TAGAPAGPAGANAP NG KOMITE SENTRAL

Seksyon 1. Ang Komiteng Tagapagpaganap ng Komite Sentral (KT-KS) ay bubuuin ng mga pambansang pinuno ng Partido at dagdag pang mga Kasapi ng Komite Sentral sang-ayon sa kapasyahan ng KS.

Seksyon 2. Tungkulin ng KT-KS na pangasiwaan ang pagpapatupad sa mga desisyon at patakaran ng Kongreso, Komite Sentral at Kawanihang Pampulitika.

Seksyon 3. Ang KT-KS ay magpupulong nang hindi bababa sa minsan sa isang buwan.

ARTIKULO XII

MGA PAMBANSANG PINUNO NG PARTIDO

Seksyon 1. Ang mga pambansang pinuno ng Partido ay ang Tagapangulo, Pangkalahatang Kalihim, Pangalawang Pangkalahatang Kalihim, at Kalihim sa Pinansya.

Seksyon 2. Ang Tagapangulo ang nangungunang pinuno ng Partido at pangunahing responsable sa istratehikong pamumuno ng Komite Sentral at Kawanihang Pampulitika.

Seksyon 3. Ang Pangkalahatang Kalihim ang susunod na pinakamataas na pinuno ng Partido. Pangunahin niyang responsibilidad ang pamumuno sa pang-araw-araw na administrasyon ng mga gawain ng buong Partido bilang pinuno ng Komiteng Tagapagpaganap ng Komite Sentral.

Seksyon 4. Ang Pangalawang Pangkalahatang Kalihim ang hahalili sa Pangkalahatang Kalihim kung sa pagitan ng mga Kongreso ay hindi na ito makagampan ng gawain, kusang magbitiw o matanggal sa pwesto.

Seksyon 5. Ang Kalihim sa Pinansya ang pangunahing responsable sa pagtitiyak na may sapat na pondo at rekurso ang Partido para maisakatuparan ang mga pampulitika at pang-organisasyong gawain.

ARTIKULO XIII

PANREHIYONG ORGANISASYON NG PARTIDO

Seksyon 1. Ang minimum na bilang na 50 sangay ng Partido ay maaaring buuin ng Komite Sentral bilang isang Panrehiyong Organisasyon ng Partido na itatayo sa batayang teritoryal.

Seksyon 2. Ang namumunong organo ng Panrehiyong Organisasyon ng Partido ay ang Panrehiyong Kumperensya na ipapatawag minsan sa isang taon ng Komiteng Rehiyon. Maaari rin itong ipatawag sa eksepsyunal na mga pagkakataon ng pambansang pamunuan ng Partido o ng mayorya ng mga sangay sa saklaw nito. Ang paglulunsad ng regular na Panrehiyong Kumperensya ay hindi maaaring mabalam nang lampas sa anim na buwan.

Seksyon 3. Ang mga delegado ng Panrehiyong Kumperensya ay ihahalal ng mga sangay batay sa proporsyon ng kasapian ng sangay. Ang mga kagawad ng papalabas na Komiteng Rehiyon ay awtomatikong mga delegado ng Panrehiyong Kumperensya.

Seksyon 4. Itatakda ng Panrehiyong Kumperensya ang bilang ng regular at panghaliling mga kasapi ng Komiteng Rehiyon, at ihalal ang mga ito.

Seksyon 5. Sa pagitan ng mga Panrehiyong Kumperensya, ang namumunong organo ng rehiyon ay ang Komiteng Rehiyon. Ang Komiteng Rehiyon ay magpupulong nang hindi bababa sa minsan sa tatlong buwan.

Seksyon 6. Ang mga karapatan at responsibilidad ng Komiteng Rehiyon ay ang mga sumusunod:

a. Magbalangkas ng mga patakaran para sa implementasyon ng plano’t mga kaisahan ng Panrehiyong Kumperensya; ikoordina at bigyang-direksyon ang gawain ng mga sangay sa saklaw nito;

b. Maghalal ng Komiteng Tagapagpaganap ng Komiteng Rehiyon, na siyang magiging responsable sa pagsasakatuparan ng mga desisyon at mga gawain ng Komite, at ang mga pinuno ng Rehiyon mula sa Komiteng Tagapagpaganap. Ang mga pinuno ng Rehiyon ay ang Kalihim, dalawang Pangalawang Kalihim at Ingat-Yaman;

k. Humirang ng mga bagong kagawad na pupuno sa nabakanteng mga pwesto sa Komiteng Rehiyon na hindi lalampas sa 40% ng kabuuang bilang nito;

d. Magtayo ng panrehiyong dyaryo ng Partido;

e. Magtalaga ng mga katulong na komite o organo, itakda ang mga tungkulin at awtoridad ng mga ito, at humirang ng mga kasaping pupuno sa mga ito;

g. Magtayo ng mga bagong sangay, magsanib o maghati ng mga sangay at iba pang yunit ng Partido;

h. Magtayo ng mga intermedyang organo sa pagitan ng Komiteng Rehiyon at sangay kung hinihingi ng kalagayan;

i. Ipatawag ang Panrehiyong Kumperensya, at magpasya sa batayan ng delegasyon at bilang ng mga delegado at mungkahing mga paksa sa Kumperensya.

Seksyon 7. Ang Komiteng Tagapagpaganap ng Komiteng Rehiyon ang responsable sa pang-araw-araw na pagpapatupad sa lahat ng desisyon at plano ng Panrehiyong Kumperensya at Komiteng Rehiyon. Kabilang sa mga tungkulin nito ang mga sumusunod:

a. Subaybayan ang pagpapatupad ng mga gawain;

b. Tukuyin ang mga pangkalahatang suliranin sa pagpapatupad ng mga gawain sa batayang antas at magbalangkas ng mga kaukulang direktiba sa pagkilos ng mga sangay;

k. Tukuyin ang mga usaping dapat pagpasyahan o aksyunan ng Komiteng Rehiyon.

ARTIKULO XIV

SANGAY

Seksyon 1. Ang batayang yunit ng Partido ay ang sangay. Bubuin ang sangay ng minimum na tatlong kasapi ng Partido na komon na kumikilos sa isang ispesipikong lugar o larangan ng gawain at batay sa desisyon ng Komiteng Rehiyon.

Seksyon 2. May tatlong klase ng sangay na itatayo ng Partido:

a. Ang lokal na sangay o LS na itinatayo sa mga pagawaan, plantasyon, tanggapan o mga lugar ng trabaho, sa mga komunidad, mga lugar ng tirahan, at sa mga paaralan;

b. Ang teritoryal na sangay o TS na itinatayo sa istratehikong mga lugar at/o bagong mga rehiyon na binubuksan; at

k. Ang organisasyunal na sangay o OS na binubuo sa hanay ng mga organisasyong masa.

Seksyon 3. Ang mga tungkulin ng sangay sa pangkalahatan ay ang mga sumusunod:

a. Pagpaplano at pagpapatupad ng pangmasa at pampartidong pag-aaral;

b. Pag-aaral at pagtatalakay ng mga Marxistang babasahin at mga dokumento ng Partido;

k. Pagpapalawak ng kasapian ng Partido at pagpili’t pagpapaunlad sa mga irerekrut sa Partido;

d. Pag-oorganisa ng mga aktibista at pagpapalawak ng network ng mga simpatisador at alyado ng kilusan;

e. Pagbibigay ng tungkulin sa mga masang aktibista at simpatisador at paggabay sa kanilang pagkilos;

g. Pagbubuo ng panibagong mga sangay sa iba’t ibang lugar, organisasyon o inistitusyon;

h. Pamamahagi ng mga publikasyon ng Partido at pagsisinop ng distribusyon at sistema ng subskripsyon;

i. Pagsasagawa ng propaganda at ahitasyon batay sa linya at mga islogan ng Partido;

l. Pag-oorganisa ng masa sa iba’t ibang porma ng samahan at pampulitikang pagkokonsolida sa pagkakaisang ito;

m. Paglahok at pangunguna sa mga pakikibakang masa at pampulitikang mobilisasyon;

n. Pagpapalaganap ng pangmasang mga panawagan ng Partido at pagpapatupad sa mga patakaran nito;

ng. Pagpapaunlad ng mga rebolusyonaryong kadre, pangmasang lider at pultaym na organisador ng Partido;

o. Pagkolekta ng butaw ng mga kasapi; at

p. Pagpapasulpot ng pinansya at mga rekurso para sa Partido.

Seksyon 4. Ihahalal ng pangkalahatang pulong ng sangay mula sa mga ganap na kasapi nito ang Kalihim at iba pang pinuno ng sangay na manunungkulan ng isang taon. Sa kalagayang walang ganap na kasapi ang sangay, hihirang ang kagyat na nakatataas na organo mula sa pinakasulong na KK para tumayong Kalihim. Ang mga tungkulin ng kalihim ng sangay ay ang mga sumusunod:

a. Regular na ipatawag ang pangkalahatang pulong ng sangay, na ang dalas ay hindi bababa sa isang beses bawat buwan;

b. Pangasiwaan ang implementasyon ng kabuuang plano ng sangay;

k. Asikasuhin ang mga pangangailangan at problema sa pagkilos ng bawat myembro ng sangay;

d. Ipatupad ang mga patakaran at panawagan ng Komite Sentral at mga intermedyang organo at ispesyal na mga yunit ng Partido;

e. Pangalagaan ang seguridad at disiplinang pampartido;

g. Pamunuan ang buong sangay ng Partido sa mobilisasyon ng makinarya nito para sa mga aksyong masa; at

h. Buwanang mag-ulat sa kagyat na nakatataas na organo at pasiglahin ang koresponsal ng sangay sa KS.

Seksyon 5. Sa lokal na mga sangay na mayroon nang labing limang kasapi, maghahalal ng Komiteng Tagpagpaganap o KT-LS na magtitiyak sa pamumuno sa pang-araw-araw na gawain ng sangay. Ang indibidwal na mga kagawad ng KT-LS ay dapat na nag-aasikaso sa gawaing pampartido sa mga linya ng edukasyon, pinansya, propaganda, rekrutment at mobilisasyon.

Sa ibayong paglaki ng kasapian ng LS, buuin ang mga sub-sangay sa bawat planta, kalye, kolehiyo o mga organisasyong masa na kinikilusan ng lokal na sangay.

Seksyon 6. Itinatayo ang mga OS sa mga ligal na organisasyon upang tipunin ang mga elemento ng Partido bilang mga kolektiba at tiyakin ang kanilang pampartidong gawain. Ang mga elemento ng Partido na kabilang sa isang LS ngunit nasa pamunuan ng isang pangmasang organisasyon ay maaaring tipunin bilang isang kolektiba at gampanan ang mga gawain ng isang OS ngunit hindi na kailangang tawaging OS kundi isang sub-sangay ng LS.

Ang partikular na mga tungkulin na gagampanan ang OS ay ang mga sumusunod:

a. rebolusyonaryong konsolidasyon ng ligal na organisasyon;

b. pagpapahigpit ng buhay pampartido ng mga kasapi ng OS;

k. rekrutment ng mga elemento ng Partido at pag-oorganisa ng mga aktibista at simpatisador;

d. pagpapatagos sa rebolusyonaryong linya ng Partido sa ligal na organisasyon; at

e. pagbubuo ng mga LS kung may teritoryal na gawain.

Seksyon 7. Sa isang istratehikong teritoryong mayroon nang minimum na sampung (10) LS, itatayo ang teritoryal na sangay na magsisilbing kagyat na nakatataas na organo ng mga LS.

ARTIKULO XV

PANANALAPI

Sekyon 1. Ang pananalapi ng Partido ay magmumula sa mga pamumuhunan, kampanyang pampinansya, sentralisasyon, donasyon, kontribusyon at butaw ng mga kasapi.

Seksyon 2. Ang buwanang butaw ng mga kasapi ay hindi bababa sa 1% ng kanilang kabuuang kita kung nagtatrabaho o ng kanilang pampartidong subsidyo kung buong-panahong kumikilos.

Seksyon 3. Ang Komite Sentral ang mamamahala sa pananalapi at ari-arian ng Partido at regular na magbibigay ng ulat sa mga pangrehiyong organisasyon hinggil sa pangkalahatang kalagayan ng pananalapi.

ARTIKULO XVI

MGA SUSOG

Ang mga panukalang susog sa Konstitusyon ay maaaring buksan sa deliberasyon ng Kongreso kung sasang-ayunan ng 30% ng mga delegado at mapagtitibay kung pagpapasyahan ng dalawang-katlo (2/3) ng kapulungan.

ARTIKULO XVII

MGA PROBISYONG TRANSISYUNAL

Seksyon 1. Ang lahat ng kasalukuyang aktibong mga kasapi ng nagsanib na mga partido ay magiging mga ganap na kasapi at ituturing na mga kasaping tagapagtatag ng bagong Partido. Lahat ng kasaping tagapagtatag ay pasusumpain sa sumpa ng Partido.

Seksyon 2. Ang unang regular na Pambansang Kongreso ay idaraos sa ikalawang taon ng pinagsanib na Partido.

Seksyon 3. Magkakabisa ang Konstitusyong ito matapos pagtibayin ng dalawang-katlo (2/3) ng Kongreso ng Pagsasanib ng Partido. ###