MIA: History: Soviet History: Sounds of the Soviet Union: Lyrics

 

The Kyrgyz Soviet Socialist Republic Anthem
(mp3)


   

Киргизы жаждали свободы восход, 
Октябрь светом Ала-Тоо озарил, 
Дружбой согрел нас великий русский народ, 
Ленин всем нам дорогу к счастью открыл. 

Припев:
Славься, наш киргизский край, 
Вперёд шествуй и цвети, 
Знамя Ленина вздымай 
К коммунизму на пути! 

Вырастив в подвигах борьбы и труда 
И одарив счастьем советский народ, 
Партия Ленина - сила народная 
К новым победам нашу страну ведёт. 

Припев:
Славься, наш киргизский край, 
Вперёд шествуй и цвети, 
Знамя Ленина вздымай 
К коммунизму на пути! 

Союз наций свободных несокрушим, 
Дружба народов наших, как сталь, крепка, 
К Отчизне беззаветно любовь мы храним, 
И коммунизм мы построим на века! 

Припев:
Славься, наш киргизский край, 
Вперёд шествуй и цвети, 
Знамя Ленина вздымай 
К коммунизму на пути! 

 

 

Kirgizy zhazhdali svobody voskhod,
Oktiabr svetom Ala-Too ozaril,
Druzhboj sogrel nas velikij russkij narod,
Lenin vsem nam dorogu k schastiu otkryl.

Pripev:
Slavsia, nash kirgizskij kraj,
Vperiod shestvuj i tsveti,
Znamia Lenina vzdymaj
K kommunizmu na puti!

Vyrastiv v podvigakh borby i truda
I odariv schastem sovetskij narod,
Partiia Lenina - sila narodnaia
K novym pobedam nashu stranu vediot.

Pripev:
Slavsia, nash kirgizskij kraj,
Vperiod shestvuj i tsveti,
Znamia Lenina vzdymaj
K kommunizmu na puti!

Soiuz natsij svobodnykh nesokrushim,
Druzhba narodov nashikh, kak stal, krepka,
K Otchizne bezzavetno liubov my khranim,
I kommunizm my postroim na veka!

Pripev:
Slavsia, nash kirgizskij kraj,
Vperiod shestvuj i tsveti,
Znamia Lenina vzdymaj
K kommunizmu na puti!


Music: V. Vlasova, A. Maldybaeva, V. Fere
Lyrics: K. Malikova, T. Sydykbekova
Transcription/Markup: Liviu Iacob, 2006
Source: SovMusic