MIA: History: Soviet History: Sounds of the Soviet Union: Lyrics

 

Песня о Щорсе (Pesnia o Shchorse) / Song about Shchors
(mp3)


Шёл отряд по берегу, 
Шёл издалека, 
Шёл под красным знаменем 
Командир полка. 
Голова обвязана, 
Кровь на рукаве, 
След кровавый стелется 
По сырой траве. 

"Хлопцы, чьи вы будете,
Кто вас в бой ведёт? 
Кто под красным знаменем 
Раненый идёт?" 
"Мы сыны батрацкие, 
Мы за новый мир, 
Щорс идёт под знаменем - 
Красный командир. 

В голоде и холоде 
Жизнь его прошла, 
Но недаром пролита 
Кровь его была. 
За кордон отбросили 
Лютого врага, 
Закалились смолоду, 
Честь нам дорога". 

Тишина у берега, 
Смолкли голоса, 
Солнце книзу клонится, 
Падает роса. 
Лихо мчится конница, 
Слышен стук копыт, 
Знамя Щорса красное 
На ветру шумит.

Shiol otriad po beregu,
Shiol izdaleka,
Shiol pod krasnym znamenem
Komandir polka.
Golova obviazana,
Krov na rukave,
Sled krovavyj steletsia
Po syroj trave.

"Khloptsy, chi vy budete,
Kto vas v boj vediot?
Kto pod krasnym znamenem
Ranenyj idiot?"
"My syny batratskie,
My za novyj mir,
Shchors idiot pod znamenem -
Krasnyj komandir.

V golode i kholode
Zhizn ego proshla,
No nedarom prolita
Krov ego byla.
Za kordon otbrosili
Liutogo vraga,
Zakalilis smolodu,
Chest nam doroga".

Tishina u berega,
Smolkli golosa,
Solntse knizu klonitsia,
Padaet rosa.
Likho mchitsia konnitsa,
Slyshen stuk kopyt,
Znamia Shchorsa krasnoe
Na vetru shumit.

 

 

 


Written: 1935
Lyrics: M. Golodnyj
Music: M. Blanter
Transcription/Markup: Liviu Iacob, 2006