Marxists Internet Archive: македонски


Хал Драпер

(1914-1990)


 

1987: „Диктатурата на пролетаријатот“ кај Маркс и Енгелс