Џозеф Стиглиц

Глобализацијата и незадоволствата од неа


Извор: Joseph E. Stiglitz, “Globalization and Its Discontents”, New York: Norton, 2002.
Техничка обработка: Здравко Савески
Онлајн верзија: јули 2019


СОДРЖИНА

Предговор

Глава I: Ветувањето на глобалните институции

Глава II: Неостварени ветувања

Глава III: Слобода на избор?

Глава IV: Источноазиската криза

Глава V: Кој ја изгуби Русија?

Глава VI: Неправедните трговски закони и другите незгоди

Глава VII: Подобри патишта до пазарот

Глава VIII: Другата агенда на ММФ

Глава IX: Патот напредмарксистичка интернет архива