Marxists Internet Archive: Македонски

 


Социјалдемократија


 

1930-ти: Карл Кауцки Социјализмот и демократијата

1951: Целите и задачите на демократскиот социјализам (Декларација на Социјалистичката Интернационала)