ഫിദൽ കാസ്ട്രോ (Fidel Castro)

ഫിദൽ കാസ്ട്രോ


 

ചരിത്രം എന്നെ കുറ്റക്കാരനല്ലെന്ന് വിധിക്കും (1953)