Over het Marxistisch Woordenboek

Bij de vernieuwde uitgave 2008

Woord vooraf (1969)

Over de auteurs

Aanvulling 2008

Bij de vernieuwde uitgave 2008

Ons Marxistisch Woordenboek kende in 1969 zeker succes : het werd tot driemaal herdrukt. Het werd vooral in syndicale middens gebruikt voor de vorming van de militanten.

Jacques Dhaenens is in 1972 overleden.

Het beloofde tweede deel – politiek en encyclopedisch – is in het ontwerp blijven steken. Vele nota”s – sommige volledig uitgewerkt, andere enkel schematisch opgesteld – werden nog samen gemaakt.

Ik had te weinig tijd om ze alleen uit te werken. Ten onrechte dacht ik dat het grootste deel ervan in de erfenisgoederen van Jacques was terecht gekomen. Pas nu – einde 2008 – heb ik ze bij een grote schoonmaak teruggevonden...

De economische en financiële problemen waarmee de ganse wereld te kampen heeft, bewezen nog maar eens de juistheid van de marxistische visie.
Daarom een heruitgave van de oorspronkelijke versie.

Voorlopig heb ik alleen de spelling aangepast aan de huidige onderrichtingen: in 1969 – één jaar na Mei 68 – pasten wij de zogenaamde progressieve spelling toe. Ik meen dat het pedagogisch gezien niet meer verantwoord is: ook de militanten en lezers moeten een correct beeld krijgen van de taal.

Mijn bedoeling is wel – indien er reactie komt op deze nieuwe publicatie – om de trefwoordenlijst aan te vullen met recente termen, zoals burn out, out placement, aanbestedingen, interimarbeid, enz.
Deze zouden opgenomen worden in deze uitgave.

En deel II ? Misschien begin ik er opnieuw aan.

Eugeen Lambrecht
04.12.08

Woord vooraf (1969)

Het weekblad Links richt zich reeds 10 jaar tot alle klassebewuste socialistische militanten. Deze hebben één zaak gemeen: hun onverwoestbaar geloof in de overwinning van het socialisme, spijts alle moeilijkheden, spijts alle verraad.

In ons blad schrijven wij over moeilijke problemen, en het is niet altijd gemakkelijk deze bevattelijk uit te leggen. De sociale en economische werkelijkheid vanuit marxistisch standpunt beschrijven, brengt een minimum aan “moeilijke” woorden mee. De vorming van onze militanten vertoont echter grote verschillen: sommigen moesten na de lagere school gaan werken, anderen liepen hoger onderwijs; velen genoten een socialistische opvoeding en werden syndicaal gevormd, anderen komen uit een verschillend milieu.

De bedoeling van ons Marxistisch Woordenboek is deze militanten te helpen. Tientallen termen die geregeld terugkomen in economische,politieke en sociale discussies, worden in eenvoudige woorden uitgelegd. De kritische lezer vergeve ons sommige vereenvoudigingen en veralgemeningen.

Ons Marxistisch Woordenboek is gesteld vanuit een links socialistisch perspectief. Dit betekent dat het niet objectief is volgens de burgerlijke maatstaven die ons opgedrongen worden. Wij hebben inderdaad vooroordelen: ons geloof in het socialisme, ons geloof in de mens, ons materialisme. Maar ook de niet-socialisten hebben hun vooroordelen, hun beperkte visie op de wereld, hun afwijzen van bepaalde problemen...

Wij durven ervoor uitkomen dat wij onze wetenschap als een strijdobject zien voor de verwezenlijking van een socialistische maatschappij. Als dit woordenboekje iets kan bijdragen tot de vorming van de socialistische militanten, menen wij iets bereikt te hebben.

Jacques Dhaenens, Eugeen Lambrecht,
redacteurs Links
Gent, november 1969

De auteurs

Eugeen Lambrecht (Wieze – 1937) is licentiaat in de Germaanse talen (Rijksuniversiteit Gent 1959). Aanvankelijk leraar in het handelsonderwijs, sinds mei 1968 vakbondssecretaris voor het gemeentepersoneel (ACOD-ABVV). Werd in november 1968 verantwoordelijk uitgever van het weekblad Links.

Onderzoekt de economische problemen, vooral met hun weerslag op de arbeidersbeweging.

* * *

Jacques Dhaenens (Gent – 1939). Licentiaat in de Romaanse talen (Rijksuniversiteit Gent 1961). Later studeerde hij sociologie aan de universiteit van Nanterre (Parijs), waar hij bij prof. Lucien Goldmann doctoreerde over arbeidsstrategie.

Hij is leraar middelbaar onderwijs; redacteur van het weekblad Links, het Vlaams Marxistisch Tijdschrift en Nu (tijdschrift der Jong-Socialisten).

Zijn aandacht gaat vooral naar de politieke, sociale en culturele problemen.

Aanvulling 2008

Jacques Dhaenens is in september 1972 overleden.
Eugeen Lambrecht heeft in 1974 het weekblad Links verlaten. Hij werd achtereenvolgens regiosecretaris voor de Lokale en Regionale Besturen (1980), algemeen secretaris en vice-voorzitter voor de ACOD (1987). Hij ging in 1994 vervroegd op rust.