Liu Shaoqi Image Gallery


portait 1

With wife Wang Guangmei

Back | Next