V.I. Lenin Library: Audio Index

 

Lenin's Speeches on Gramophone Records

Anti-Jewish Pogroms

[О погромной травле евреев]
[O pogromnoj travle evreev]

mp3

   
   

Антисемитизмом называется распространение

Antisemitizmom nazyvaetsia rasprostranenie 

вражды к евреям. Когда проклятая царская

vrazhdy k evreiam. Kogda prokliataia tsarskaia

монархия доживала свое последнее время, она

monarkhiia dozhivala svoe poslednee vremia, ona

старалась натравить темных рабочих и крестьян на

staralas natravit temnykh rabochikh i krestian na

евреев. Царская полиция в союзе с помещиками и

evreev. Tsarskaia politsiia v soiuze s pomeshchikami i

капиталистами устраивала еврейские погромы.

kapitalistami ustraivala evrejskie pogromy.

Ненависть измученных нуждой рабочих и крестьян

Nenavist izmuchennykh nuzhdoj rabochikh i krestian

помещики и капиталисты старались направить на

pomeshchiki i kapitalisty staralis napravit na

евреев.

evreev.

Anti-Semitism means spreading enmity towards the Jews. When the accursed tsarist monarchy was living its last days it tried to incite ignorant workers and peasants against the Jews. The tsarist police, in alliance with the landowners and the capitalists, organised pogroms against the Jews. The landowners and capitalists tried to divert the hatred of the workers and peasants who were tortured by want against the Jews.

   

И в других странах приходится видеть нередко, что

I v drugikh stranakh prikhoditsia videt neredko, chto

капиталисты разжигают вражду к евреям, чтобы

kapitalisty razzhigaiut vrazhdu k evreiam, chtoby

засорить глаза рабочего, чтобы отвлечь их взоры от

zasorit glaza rabochego, chtoby otvlech ikh vzory ot

настоящего врага трудящихся - от капитала.

nastoiashchego vraga trudiashchikhsia - ot kapitala.

Вражда к евреям держится прочно только там, где

Vrazhda k evreiam derzhitsia prochno tolko tam, gde

кабала помещиков и капиталистов создала

kabala pomeshchikov i kapitalistov sozdala

беспросветную темноту рабочих и крестьян.

besprosvetnuiu temnotu rabochikh i krestian.

In other countries, too, we often see the capitalists fomenting hatred against the Jews in order to blind the workers, to divert their attention from the real enemy of the working people, capital. Hatred towards the Jews persists only in those countries where slavery to the landowners and capitalists has created abysmal ignorance among the workers and peasants.

   

Только совсем темные, совсем забитые люди могут

Tolko sovsem temnye, sovsem zabitye liudi mogut

верить лжи и клевете, распространяемой против

verit lzhi i klevete, rasprostraniaemoj protiv

евреев. Это - остатки старого крепостного времени,

evreev. Ehto - ostatki starogo krepostnogo vremeni,

когда попы заставляли сжигать еретиков на кострах,

kogda popy zastavliali szhigat eretikov na kostrakh,

когда существовало рабство крестьян, когда народ

kogda sushchestvovalo rabstvo krestian, kogda narod

был задавлен и безгласен. Эта старая

byl zadavlen i bezglasen. Ehta staraia

крепостническая темнота проходит. Народ

krepostnicheskaia temnota prokhodit. Narod

становится зрячим.

stanovitsia zriachim.

Only the most ignorant and downtrodden people can believe the lies and slander that are spread about the Jews. This is a survival of ancient feudal times, when the priests burned heretics at the stake, when the peasants lived in slavery, and when the people were crushed and inarticulate. This ancient, feudal ignorance is passing away; the eyes of the people are being opened.

   
   

Не евреи враги трудящихся. Враги рабочих -

Ne evrei vragi trudiashchikhsia. Vragi rabochikh -

капиталисты всех стран. Среди евреев есть рабочие,

kapitalisty vsekh stran. Sredi evreev est rabochie,

труженики, - их большинство. Они наши братья по

truzheniki, - ikh bolshinstvo. Oni nashi bratia po

угнетению капиталом, наши товарищи по борьбе за

ugneteniiu kapitalom, nashi tovarishchi po borbe za

социализм. Среди евреев есть кулаки,

sotsializm. Sredi evreev est kulaki,

эксплуататоры, капиталисты, как и среди русских,

ehkspluatatory, kapitalisty, kak i sredi russkikh,

как и среди всех наций.

kak i sredi vsekh natsij.

It is not the Jews who are the enemies of the working people. The enemies of the workers are the capitalists of all countries. Among the Jews there are working people, and they form the majority. They are our brothers, who, like us, are oppressed by capital; they are our comrades in the struggle for socialism. Among the Jews there are kulaks, exploiters and capitalists, just as there are among the Russians, and among people of all nations.

   

Капиталисты стараются посеять и разжечь вражду

Kapitalisty staraiutsia poseiat i razzhech vrazhdu

между рабочими разной веры, разной нации, разной

mezhdu rabochimi raznoj very, raznoj natsii, raznoj

расы. Народ нерабочий держится силой и властью

rasy. Narod nerabochij derzhitsia siloj i vlastiu

капитала. Богатые евреи, как и богатые русские, как

kapitala. Bogatye evrei, kak i bogatye russkie, kak

и богачи всех стран, в союзе друг с другом, давят,

i bogachi vsekh stran, v soiuze drug s drugom, daviat,

гнетут, грабят, разъединяют рабочих.

gnetut, grabiat, raz'ediniaiut rabochikh.

The capitalists strive to sow and foment hatred between workers of different faiths, different nations and different races. Those who do not work are kept in power by the power and strength of capital. Rich Jews, like rich Russians, and the rich in all countries, are in alliance to oppress, crush, rob and disunite the workers.

   
   

Позор проклятому царизму, мучившему и

Pozor prokliatomu tsarizmu, muchivshemu i

преследовавшему евреев. Позор тем, кто сеет

presledovavshemu evreev. Pozor tem, kto seet

вражду к евреям, кто сеет ненависть к другим

vrazhdu k evreiam, kto seet nenavist k drugim

нациям.

natsiiam.

Shame on accursed tsarism which tortured and persecuted the Jews. Shame on those who foment hatred towards the Jews, who foment hatred towards other nations.

   
   

Да здравствует братское доверие и боевой союз

Da zdravstvuet bratskoe doverie i boevoj soiuz 

рабочих всех наций в борьбе за свержение капитала.

rabochikh vsekh natsij v borbe za sverzhenie kapitala.

Long live the fraternal trust and fighting alliance of the workers of all nations in the struggle to overthrow capital.

   

 


Recorded: End of March 1919
First Published: Published according to the gramophone records. Organization of these speeches was accomplished by Tsentropechat, the central agency of the All-Russia Central Executive Committee for the Supply and Distribution of Periodicals. Between 1919 and 1921, 13 of Lenin's speeches were recorded.
Source: Lenin's Collected Works, 4th English Edition, Progress Publishers, Moscow, 1972, Volume 29, pages 252-253
Translated: George Hanna
Transcription/Markup: David Walters & Robert Cymbala; Liviu Iacob, 2006