Leo Laukki

Teolliseen yhteiskuntaan

1917


Julkaistu: 1917
Lähde: »Teolliseen yhteiskuntaan». The Workers Socialist Pub. Co. Duluth, Minn. 1917
Skannaus, OCR, PDF: Joonas Laine


 

 


 

Perusteista

 1. Mitä on yhteiskunta
 2. Yhteiselämän muodoista
 3. Yhteiskunnallisen elämäin perusteet
 4. Yhteiselämän perusteet
 5. Yhteiskunnallisista toimista
 6. Yhteiskunnallisista toimitsijoista, toimintajärjestöistä ja -laitoksista
 7. Yhteiskunnallisista oikeuksista, vapauksistaja velvollisuuksista
 8. Yhteiskuntamuotojen muutoksista, niiden kehityksen luonteesta ja syistä
 9. Yhteiskunnat

Yhteiskunnat

 1. SUKUYHTEISKUNNAT
  1. Alkuperäinen sukuyhteiskunta
   1. Metsäläis-ihminen
   2. Alkuperäisen suvun synty ja rakenne
   3. Yhteiskunnalliset toimitsijat ja laitokset alkuperäisessä sukuyhteiskunnassa
  2. Ryhmäyhteinen sukuyhteiskunta
   1. Raakalais-ihminen
   2. Ryhmäyhteisen sukuyhteiskunnan syntyminen
    1. Suvun jakautuminen ikäluokkiin
    2. Suvun jakautuminen sukupuoliryhmiin
    3. Ryhmäyhteisen suvun rakenne ja avioelämä
    4. Suvun lohkeaminen useammiksi toisistaan riippuvaisiksi suvuiksi
   3. Yhteiskunnalliset toimitsijat ja laitokset ryhmäyhteisessä sukuyhteiskunnassa
   4. Ryhmäyhteisen sukujärjestelmän yhteiskunnalliset käsitykset. Totemismi
  3. Ryhmäliittoinen yhteiskunta
   1. Paimentolaisen ja maanviljelijän eristyminen muusta raakalaisjoukosta
   2. Sukuliittojen kehittyminen. Heimo ja kansa
    1. Ryhmäyhteisyyden häviäminen
    2. Heimo järjestelmän syntyminen
    3. Kansan (heimojenliittokunnan) syntyminen
    4. Aviojärjestelmä sukuliittoisessa yhteiskunnassa
   3. Heimoliittokunnan yhteiskunnallinen rakenne, yhteiskunnalliset toimitsijat ja laitokset
    1. Yksilön ja suvun asema sekä merkitys heimojärjestelmässä
    2. Veljesliiton ja heimon asema ja merkitys liittokunnassa
    3. Liittokunnan merkitys, sen toimitsijat ja laitokset
   4. Yhteiskunnalliset käsitykset, morali ja uskonto sukuliittoisessa yhteiskunnassa
   5. Yleiskatsaus sukuyhteiskuntiin
 1. VALTIOYHTEISKUNNAT
  1. Feodaliset valtiot
   1. Alkuperäisten valtiosuhteiden syntyminen
    1. Paimentolaiset ja maanviljelijät
     1. Paimentolaiset ja maanviljelijät
     2. Eriarvosten tekijäryhmäin syntyminen paimentolais- ja maanviljelysyhteiskunnissa
     3. Perhelaitoksen syntyminen
    2. Sukuvaltaisen heimojärjestelmän muuttuminen luokkavaltaiseksi heimojärjestelmäksi
    3. Alkuperäisten valtiomuotojen syntyminen ja kehitys. Alkufeodalismi ja patriarkalinen valtio
    4. Valtiolliset toimitsijat ja laitokset patriarkalisessa valtiossa
    5. Valtiokäsityksistä ja niiden suhteesta uskontoon patriarkalisessa alkuvaltiossa
   2. Vanhanajan orja (merenkulku) valtiot
    1. Kreikkalainen sukuvaltainen heimojärjestelmä ja sen häviäminen
     1. Heimojärjestelmän rakenne
     2. Yksilön ja suvun asema ja merkitys kreikkalaisessa heimojärjestelmässä
     3. Fratrin-heimon ja liittokunnan merkitys, yhteiset toimitsijat ja laitokset kreikkalaisessa heimojärjestelmässä
     4. Maa- ja merirosvouden kehittyminen kaupaksi, kaupunkien eristyminen maaseudusta. Luokkien eristyminen
    2. Kreikkalaisen (Atenan) valtion synty ja kehitys
     1. Mikä on valtio?
     2. Kreikkalaisen (Atenan) valtion kehitysasteet ja yleinen muoto
    3. Roomalaisten heimojärjestelmän kehitys valtioksi
     1. Roomalainen sukuvaltainen heimojärjestelmä, sen rakenne ja laitokset
     2. Roomalaisen valtion synty ja kehitysasteet. Valtiolaitokset
    4. Valtiolliset toimitsijat ja laitokset vanhanajan (meri) orjavaltiossa
    5. Valtiolliset käsitykset ja teoriat, valtiomorali ja lait orjavaltiossa
   1. Feodalinen valtio
    1. Feodalinen yhteiskunta-taloudellinen järjestelmä
     1. Heimojärjestelmä ja patriarkalliset suhteet feodalisen järjestelmän syntyessä. Sukuaateliston synty — Heimokuninkaat ja uusi aatelisto
     2. Feodalisten yhteiskunta-taloudellisten suhteiden kehitys. Feodaliset luokat
    2. Feodalinen valtiollinen järjestelmä, feodaliset valtiolliset suhteet yleensä
    3. Feodaliset valtiolliset laitokset, valtiolliset toimet ja toimitsijat
     1. Valtiolaitoksista yleensä: 1. kyläkokous ja vanhimmat ja 2. feodalinen curia
     2. Feodalinen lainsäädäntä
     3. Feodalinen tuomiovalta
     4. Feodalinen toimeenpaneva valta
    4. Feodaliset valtiolliset käsitykset, morali ja erinäiset teoriat
   2. Porvarivaltiot
    1. Vaihtotaloudellinen yhteiskuntajärjestelmä. Kauppa- ja käsityöläisporvariston synty ja kehitys, niiden yhteiskunnallinen merkitys
    2. Kaupunkilaistasavallat
     1. Feodalisen järjestelmän hajanaisuus, katolisen kirkon myöhempi voimattomuus, kaupunkitasavaltain synty ja kehitys
     2. Kaupunkien hallitus ja kaupunkilais-porvarilliset valtiolliset käsitykset
    3. Porvarillinen kansallisvaltio. Ehdoton ja valistunut yksinvalta
     1. Feodalisen järjestelmän hajanaisuus, katolisen kirkkovaltion ja kaupunkitasavallan riittämättömyys
     2. Porvarillisen kansallisvaltion valtiolliset laitokset, virkailijat ja niiden toimintapiiri
      1. Parlamentti, valtiojärjestelmä ja puolueet
      2. Tuomiolaitokset ja niiden toimintavalta
      3. Hallinnolliset laitokset ja niiden toimintaperusteet
     3. Valtiolliset käsitykset: valtiokirkko, kansallisvaltio ja kansalaisen suhde hallitukseen
    4. Perustuslaillinen porvarivaltio
     1. Teollisuuskapitalismi ja sen vaikutus porvarillisen valtion kehitykseen
     2. Porvarillinen perustuslaillinen parlamenttivaltio
      1. Perustuslaki parlamentarinen kontrolli
      2. Tuomiolaitoksien kehitys ja toiminta parlamentarisissa porvarivaltioissa
      3. Hallinnollisista laitoksista ja valtiollisista toimista ja toimintaperiaatteista yleensä parlamenttivaltioissa
     3. Valtiollisten teorian kehitys parlamenttivaltioissa
 1. TEOLLISEEN YHTEISKUNTAAN
  1. Suurkapitalistinen teollisuusyritys
   1. Kapitalistisen tuotantotavan yleistyminen ja suurtuotannolliseksi kehittyminen
   2. Kapitalistisen tuotantotavan olemus ja sen vaikutus yhteiskunnalliseen kehitykseen
   3. Kapitalistisen talouden kehittyminen koneteolliseksi ja sen seuraukset
   4. Luokkataistelu ja kapitalistiluokan rappeutuminen
  2. Teollisusyhteiskunnan suhteiden rakentuminen ja kehittyminen
   1. Teollisuusryhmien syntyminen ja merkitys kapitalistisessa järjestelmässä
   2. Työläisten teollinen ryhmittyminen
   3. Työväen valtaan nouseminen, luokkasuhteiden muuttuminen
  3. Työväen teollisen yhteiskunnan rakenne
  4. Yksilö työväen teollisuusyhteiskunnassa