1925–1937


Kommunisti oli suomalaisten kommunistien poliittis-taloudellinen, kuukausittain vuosina 1925–1937 Leningradissa/Petroskoissa ilmestyvä lehti. Sitä julkaisi NKP:n keskuskomitean luoteisbyroon suomalainen osasto (Leningrad) ja NKP:n Karjalan Aluepuoluekomitea (Petroskoi). Samalla nimellä ilmestyvää lehteä alettiin julkaista Suomessa vuonna 1944 kommunistien toiminnan tultua lailliseksi.

Lehden ensimmäisen numeron pääkirjoituksen mukaan lehden tarkoitus oli kertoa Suomessa, Neuvostoliitossa ja Yhdysvalloissa asuville suomalaisille »leninismistä, marxilaisen teorian sovelluttamisesta nykyajan vallankumoustilanteeseen ja proletaarisen vallan rakennustyöhön» sekä oloista Neuvostoliitossa.

»Leniniläisyyden perusteitten selvittely, keskustelut sen sovelluttamisesta proletaarisen valtion ja kommunistisen liikkeen päivän tehtäviin on saatettava suomalaistenkin työläisten piiriin perusteellisemmassa muodossa kuin tähän asti on voitu. Muutakin olisi selvitettävä. Itse Neuvostoliiton yhteiskuntaelämä yksityispiirteissään on monelle suomalaiselle proletaarille tuntematon. Etenkin sen luonteenomaisten piirteitten kehitys. Jokaisella yhteiskuntaelämän alalla Neuvostoliitossa tapahtuu alituista kulkua eteenpäin. On valtioteollisuus, missä ensi kerran maailman historiassa työläisvaltio todellakin on kaikkien tuotannonlähteitten haltijana ja järjestäjänä. Miten siinä onnistumme voittamaan sekä porvariluokan sabotaasin että käytännölliset vaikeudet.» (Kommunisti 1/1925, s. 2.)

Lehden toisen vuosikerran ensimmäisessä numerossa ensi kertaa julkaistun esittelytekstin mukaan

»'Kommunistin' tarkoituksena on valaista suomenkielisille työläisille ja talonpojille Sosialististen Neuvosto-Tasavaltain Liiton alueella, erikoisesti Karjalan Neuvostotasavallassa ja Inkerissä, sekä Suomessa ja Amerikassa Venäjän vallankumouksen sekä työväen ja talonpoikain kansainvälisen vallankumousliikkeen kysymyksiä.» (Kommunisti 1(13)/1926, s. 2.)

Lukuisten yleiskommunististen kirjoitusten lisäksi lehti selosti NKP(b):ssä käytyä linjataistelua puolueen kulloisenkin valtalinjan mukaisesti. Näin esimerkiksi kun 13. puoluekonferenssissa (tammikuu 1924) ja 13. puoluekokouksessa (toukokuu 1924), jossa Grigori Zinovjevin, Lev Kamenevin ja Josif Stalinin edustama linja sai voiton Lev Trotskin teollisuuden kehittämistä painottaneesta linjasta,[1] Trotski tuomittiin Kommunistin ensimmäisen numeron pääkirjoituksen lisäksi sen ensimmäisessä ja toisessa numerossa julkaistuissa artikkelissa samoin eväin, joita NKP(b):n puoluejohdon enemmistö oli käyttänyt häntä vastaan aiemmin.

»Tov. Trotskin esiintyminen [vuonna 1924] on aiheuttanut suuren joukon kirjotelmia ja päätöslauseita. Viimemainitut osottavat, että Venäjän Kom. Puolueen järjestöt ja K.I:n pääpuolueet ovat trotskilaisuutta vastaan. Hänen esiintymistään ovat sen sijaan riemulla tervehtineet Kominternin luopiot ja eräät sen johdon vastustajat puhumattakaan porvareista ja noskelaisista. Tov. Stalin selittää trotskilaisuuden olleen ja olevan: 1. Hän ei ymmärrä talonpoikaiston merkitystä eikä oikeaa kannanottoa siihen nähden. 2. Hän ei ymmärrä puolueen merkitystä niin kuin se on aina ollut bolshevismin yhtenä pääperiaatteena. 3. Hän koettaa herättää epäluuloa bolshevikkijohtajia kohtaan. Samalla heittää hän syytöksiä, jotka sattuvat myös Leniniin.» (»Leninin vaiko Trotskin linja», Kommunisti 1/1925, s. 5–6.)

Puolueen linjaa vuosina 1925–1927 pitkälti määritelleen[2] Nikolai Buharinin kirjoituksia julkaistiin lehdessä vuoteen 1928 asti, minkä vuoden aikana hän joutui puolueen linjan muuttuessa syrjään »opportunistisen oppositsioniryhmän johtajana».

»Kohta vuoden päivät on puolueessamme käyty tiukkaa taistelua opportunistista oppositsiooniryhmää vastaan, jonka johtajina ovat olleet eräät puolueemme keskuskomitean politbyroon jäsenet. Ryhmän ideologisena johtajana on ollut tov. Buharin. Liian heikosti soveltaen tai kokonaan käyttämättä dialektista metoodia talouspoliittisissa arvioissaan ja poliittisissa johtopäätöksissään on hän monasti aikaisemminkin joutunut ristiriitaan leniniläiseen arvioon perustuvan strateegisen ja taktillisen luokkataistelunaan kanssa.» (»Oikeisto-opportunistien taistelu leninismiä ja Neuvostoliiton kommunistista puoluetta vastaan», Kommunisti 11–12/1929, s. 58.)

Myös eräiden muiden 1920-luvun merkittävien puoluejohtajien kuten Zinovjevin ja Kamenevin tekstejä ja selostuksia ei lehdessä julkaisu sen jälkeen kun nämä olivat menettäneet asemansa puolueen johtoryhmässä (Zinovjevin ja Kamenevin kohdalla 14. puoluekokouksessa vuodenvaihteessa 1925–1926[3]).

»Kommunistin» toimituskunnassa vaikuttivat eri aikoina mm. Yrjö Sirola, Lauri Letonmäki, V. Ojanen, K. M. Evä, Kustaa Rovio ja J. A. Komu. Lehti lakkasi ilmestymästä vuonna 1937, jolloin suomalaisten kommunistien Neuvostoliitossa toimiva organisaatio ja johtokerros yleisemminkin joutui mm. vähemmistökansojen nationalismia vastaan suuntautuneen terrorin ja tuhoamisen uhriksi.[4]

 


 

Alla on listattu »Kommunistissa» vuosina 1925–1932 ilmestyneet kirjoitukset. Luettelo ilmestyi lehdessä vuonna 1933 ja sen laati Aino Pesonen. Luettelot on MIA:a varten digitalisoinut ja valmistanut Joonas Laine.

Kukin artikkeli on listattu kirjoittajansa sukunimen mukaan sekä mahdollisesti yhden tai useamman hakusanan alla. Näin esim. Lemetti, J: Tietämisen peruskysymyksistä on listattu sekä L:n kohdalla (kirjoittajan sukunimen mukaan), että asiasanojen Ajatteleminen, Dialektiikka, Tietoteoria ja Uskonto alla.

Lehden vuosikertoja on digitalisoituna Kansalliskirjastossa.

Lehden kaikki materiaali on julkaistu Neuvostoliitossa ennen vuonna 1973, joten se ei ole tekijänoikeuden piirissä.


 

Aakkosellinen asia- ja tekijähakemisto.

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V–W | X | Y–Ö

 

Selaa vuosikertoja:

1925 | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 | 1930 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935

 

  Vuosik. N:o Sivu
Aalto, A. Reformit ja vallankumous 1927 5 220
Aalto, Väinö: Haiseva sosialidemokratia 1925 3 125
  Kaunokirjallisuus muodostumassa sosialismin rakennusvälineeksi 1930 12 583
  Suurporvarien valtiollisia suuntaviivoja 1926 1 53
Adler, Fr. Ennen julkaisematon Leninin kirje 25/X—1916 1932 8 397
Adoratski, V. Marxin pääomasta 1932 15 709
Agitatsionin, propagandan ja kulttuurisen rakennustyön tehtävät. SSSR:n Agitproptyönt. neuvottelukokouksen määritelmiä 1928 6 226
Agraaripula: Kapitalistisen maailman agraaripulan kehitys 1932 7 323
Ahvenanmaankysymys: L(ehtosaari), J. Suomen lahtarit kauppaamassa Karjalaa imperialistiselle Saksalle 1929 5–6 167
Ajatteleminen: Lemetti, J. Tietämisen peruskysymyksistä 1931 4 184
  Lemetti, J. Tietämisen peruskysymyksistä   5 238
Alfred, L. Kommunististen puolueiden sodanvastaisesta työstä 1928 6 231
  Kysymys sodasta Kominternin VI kongr. 1928 8–9 346
  Kysymys sotaväen luotettavaisuudesta 1928 4 161
Allerman, A. Opintotyö ja sen metoodit 1927 5 211
Aluejako. Komu, J. A. Uuden aluejärjestelyn eli n. s. rajoneerauksen alkuvaiheet 1927 1 24
Amerikka. Ch. E. Ruthenberg 1927 3 135
  Kalinin: Maatalouden perustehtävät kansantalouden kasvun teollistuttamisen yht. Alustus SSSR:n neuv. IV ed. kok. 1927 4 159
  Sirola, Y. Tov. Stalinin kirje ja Kominternin veljespuolueet 1932 7 318
Amerikka — imperialismi. »Amerikka valloittaa Britanian». Y. S. 1930 9 426
  »Amerikka valloittaa Britanian». Y. S. 1930 10 459
  Europan velat Yhdysvalloille 43 miljardia ruplaa 1931 11 559
  Hoover — Yhdysvaltain imperialismin uusi etappi 1928 10–11 433
  Kuusinen, O. V. Japanin imperialismi ja Japanin vallankumouksen luonne 1932 21 973
  Madjar, L. Maailman talouspula ja kapitalismin vakaantumisen loppu 1932 20 953
  Manuilski. Tyynenmeren ristiriidat ja Kiina. Puhe KI:n VII plen. 1926 1927 1 8
  Pohjois-Amerikan Yhdysv. ulkomaankauppa 1930–31 1931 11 558
  Pohjois-Amerikan Yhdysvaltojen pörssipaniikki 1929 11–12 417
  Talouspula Yhdysvalloissa. Kats. 1932 6 308
  Terentjev, N. Imperialististen valtioiden väliset ristiriidat ja konfliktit Tyynen valtameren rannikolla 1932 12–13 620
Amerikka — kompuolue: Kominternin Tpk:n politsihteeristön avoin kirje Amerikan kompuolueen suomal. jäsenille 1930 4 131
  Puro, H. Amerikan puolueen kehitysvaih. 1928 2 93
  Amerikan kompuolue ja suomalaiset siinä 1928 3 139
  Amerikan kompuolueen tehtävät maatalouden alalla 1931 4 195
Amerikan suom. kommunistit: Kominternin TPK:n politsihteeristön avoin kirje Amerikan kompuol. suom. jäsenille 1930 4 131
  Suomen kommunistisen puolueen KK:n vetoomus Amerikan suomal. kommunisteille ja leppymättömän luokkataistelun kannalla oleville työläistovereille 1930 4 140
  Amerikan suomalaisten työläisten solidaarisuuskamppailu Suomen vallankumouksellisen työv. puolesta 1931 5 251
Amerikka — suom. työv. liike: Taistelu opportunismia vastaan Amerikan suomal. työv. liikkeessä. K. E. H. 1930 9 441
Amerikka — vallank. 1776: Sulkanen, Elis. Piirteitä sen luonteesta 1926 10–11 506
Ammatillinen liike: Ammattiliittojen tehtävät uudestirakennuskaudella. XVI puoluek. teesit 1930 6 254
  Englannin toukokuun opetukset ja »opetukset» 1926 7 289
  Kansainvälisen ammatillisen liikkeen tila ja teht. Profint. IV kong. muk. 1928 3 111
  KI:n Tpk:n kirje kaikille Saksan kompuolueen jäsenille 1925 9 372
  KI:n Tpk:n teesit: Englannin lakon opetukset 1926 6 241
  KI:n Tpk:n täysistunnon päätös 28/2 1928 3 121
  Kominternin Tpk:n X täysist. päätös: Taloudelliset taistelut ja kompuolueiden tehtävät 1929 7–8 233
  Kominternin tehtävät (NKP(b):n edust. teesit) 1926 3 102
  Kommunismin koulu 1932 8 368
  Kuusinen, O. V. Viime aikain lakkotaistelut ja PAI:n tehtävät 1932 5 245
  Laki ammatillista liikettä vastaan Englannissa 1927 6 279
  Lumivuokko, J. Amsterdamilaisten hajoitustyö ei onnistunut Suomessa 1926 6 257
  Manner, K. Opportunismin varottavista seurauksista 1931 3 114
  Nirk, V. Oikeisto-opportunistista ideologiaa vastaan SSSR:n amm. liikkeessä 1930 9 395
  Profinternin V kongressi 1930 9 387
  Punaisen amm. internationalen VIII ist. 1932 3 146
  Punainen amm. yhd. internationalen 10-vuotistaipaleelta 1930 8 346
  Salo, V. Työväen ammatillista maailmanliittoa kohden 1925 12 505
  K. V. S. Venäjän amm. liikkeen alkuajoilta 1925 9 393
  K. V. S. Venäjän amm. liikkeen alkuajoilta   10 440
  Rovio, K. SSSR:n amm. liittojen VII edustajakokous 1926 12 562
  SSSR:n amm. liitot rekonstr. aikana 1929 1 1
  SSSR:n amm. liittojen IX edustajakok. 1932 9 430
  Stambler, M. Mitä jokaisen amm. liiton jäsenen tulee tietää 1925 7–8 338
  Suomen amm. liikkeen nykyisestä tilasta ja työtaisteluista 1927 4 175
  Tomskin puh. lyh. NKP(b):n XIV puoluekok. 1926 2 82
  Tomski, M. B. SSSR:n amm. liittojen työn tulokset ja lähimmät tehtävät 1926 10–11 485
Amm. liike SSSR: Kaikille puolueen jäsenille, kaikille työläisille 1928 6 223
  Kuibyishev, V. Teollisuuden viisiv. suunnitelma. Sel. Amm. liit. VIII kok. 1928 12 455
Amsterdamin Internationale: Kansainvälisen amm. liikkeen tila ja tehtävät. Profint. IV muk. 1928 3 111
(118)
  Lumivuokko, J. Amsterdamilaisten hajoitustyö ei onnistunut Suomessa 1926 6 257
Anarkismi: Kuusinen, O. V. Sinovjevin nykyinen »historiallinen valhe» 1928 1 53
Anni, K. Sanomalehtityöstä 1927 5 254
Antikainen Toivo: Eräistä luokkataistelukysymyksistä Suomessa 1930 5 179
  »Muurmannin uhkayritys» 1930 7 289
  Suomen armeijan reorganisoiminen 1932 11 535
  Suomen sotilaspoliittisista kysymyksistä 1927 1 39
  Suomalaiset vallankumoukselliset Venäjän kansalaissodassa 1927 9–10 427
  Tallinnan kapinan vuosipäivä 1925 12 497
  Tie sosialifasismiin. S. sos. dem. puoluekokouksen johdosta 1930 3 99
  Työväen liikehtimiset Suomessa, kommunistisen puolueen tila, heikkoudet ja lähimmät tehtävät 1932 12–13 592
A–o, V. Uusi moraali 1927 5 235
Aseellinen kapina: Lenin, N. Kirje Lokakuun vallank. aattopäivinä, 8/X—1917 1925 11 457
  Lenin, N. Moskovan kapinan opetukset 1926 2 53
  Lenin, N. Sissisota 1931 10 490
  Taistelu asutuskeskuksista 1926 7 326
  Toivola, M. Miten nyt vihollisleirissä asetetaan kysymys kapinasta 1928 12 463
  Vaganjan.V. V. I. Lenin ja aseellisen kapinan taito Venäjän ensimäisen vallankumouksen valossa 1927 3 122
  Lenin ja aseellisen kapinan taito Venäjän ensimäisen vallankumouksen valossa   4 183
  Lenin ja aseellisen kapinan taito Venäjän ensimäisen vallankumouksen valossa   6 290
  Lenin ja aseellisen kapinan taito Venäjän ensimäisen vallankumouksen valossa   7–8 350
Aseistariisumiskysymys: Kantamme kysymyksessä aseistariisumisesta 1928 4 151
A. V. Taide ja luokkataistelu 1927 5 230
Averbach, L. Kirjallisuuspolitiikan tehtävät 1930 10 474
Avioliittolaki: Letonmäki, L. Avioliittolainsäädännön uudistuksesta Neuvostovallassa 1926 2 92
Azizjan, A. Kollektivistin sosialistisesta uudestikasvattamisesta 1932 10 472
Belgia: Työnantajien, sosialifasistien ja fasistien taktiikasta ja manöveereistä proletariaatin lakkoliikkeessä 1932 21 991
  Työnantajien, sosialifasistien ja fasistien taktiikasta ja manöveereistä proletariaatin lakkoliikkeessä   22 1034
Bolshevikkipuolue: Stalinin kirje Leninille Slovytshegodskin karkoitusalueelta 1910 1932 6 273
  Tov. Stalin viisikymmenvuotias 1929 11–12 371
Bolshevisoiminen: Kominternin puolueiden bolshevisoiminen. Teesit 1925 4 149
  Kuusinen, O. V. Kominternin puolueiden bolshevisoimisesta 1925 7–8 317
  Kuusisen loppulausunto KI:n X pleen. 1929 9–10 313
  L–ri, J. A. Komm, puolueiden boishevisoiminen. Tilanne Tshekkos-Slov. puolueessa 1928 10–11 408
Bolshevismi: Popov, N. Bolshevismi kansainvälisellä arenaila ennen maailmansotaa 1932 18 847
  Bolshevistisesti valmistauduttava neuvostovaaleihin 1930 11 503
Brestin rauha: Kymmenen vuotta Brestin rauhasta 1928 3 146
Brittiläisen kumimonopolin loppu 1928 4 185
Brüsselin kongressin merkitys taistelussa imperialismia ja siirtomaiden orjuuttamista vastaan 1927 3 101
Buharinin erimielisyydet Leninin kanssa 1930 3 121
Buharin, N. Ilkeitä huomautuksia 1927 2 90
  Kansainvälisen politiikan kysymyksistä. Selost. NKP(b):n XV konfer. 1926 10–11 433
  Kansainvälinen tilanne ja KI:n tehtävät. KI:n VI kongres. (Lyh.) 1928 8–9 313
  Kansainvälinen tilanne ja KI:n tehtävät. KI:n VI kongres. (Lyh.)   10–11 401
  Kiinan kumouksen problemit. Moskovan akt. 1927 4 164
  Leniniläisen suunnan puolesta maaseutupolitiikan kysymyksissä. Taloud. perspekt. maaseudulla 1927 11 531
  Leninismi ja proletaarisen kumouksen rakennuskausi 1927 2 54
  Loppulausunto KI:n VI kongr. ohjelmakesk. 1928 8–9 356
  Ohjelmakysymys Kominternin kongr. 1928 8–9 352
  Oikeisto-opportunistien taistelu leninismiä ja Neuvostoliiton kommun. puoluetta vastaan 1929 11–12 426
  Selostuksesta VLKNL:n työstä NKP(b):n XVI puoluekokouksessa 1926 2 75
  Stalin. J. Loppulausunto KK:n selostukseen NKP(b):n XIV puoluekok. 1926 1 25(28)
Byrokratismi: Jaroslavski: Tulokset ja lähimmät tehtävät taistelussa byrokratismia vastaan 1929 5–6 177
  NKP(b):n KK. Kaikille puolueen jäsenille, kaikille työläisille 1928 6 223
  NKP(b):n XVI puoluekok. päätös tov. Jakovlevin selost. johd. Tulokset ja tehtävät taistelussa byrokratismia vastaan 1929 3–4 128
Cuba: Katsauksia: Lakkotaistelut Cubassa 1932 9 455
Darvin, C. R. Darvinin kuoleman 50-vuotispäivä 1932 8 399
Dawes-plaani: Stalin, J. Politselostus ja loppulausunto NKP(b):n XIV puoluekok. 1926 1 8(25)
Dawes-suunnitelma 1925 7–8 342
Dekabristit: Dekabristien kapinan satavuotispäivä 1925 12 504
Dekolonisoimis-oppi: Kuusinen, O V. Vallankumouksellinen liike siirtomaissa, Alust. KI:n VI kongr. 1928 10–11 385
Demokraattinen vallankumous: Evä, K. M. Lenin ja talonpoika 1925 2 49
Dialektiikka: Engels, Fr. Työn osuus apinan ihmiseksi tulemisessa 1929 9–10 351
  Merkurjev, M. Nykyajan mekanistit 1929 3–4 159
  Plehanov, G. Dialektiikka ja logiikka 1926 5 209
  Plehanov, G. Hegelin dialektinen metoodi 1926 6 269
  Plehanov, G. »Hyppäykset» luonnossa ja historiassa 1926 3 134
  Lemetti, J. Tietämisen peruskysymyksistä 1931 4 184
  Lemetti, J. Tietämisen peruskysymyksistä   5 238
  Stetski. Yksinkertaistamisesta ja yksinkertaistajista 1932 14 657
  Tymjanski, G. S. Uudet tehtävät filosofian alalla 1931 2 85
  »Uusin filosofia on samalla tavoin puoluefilosofiaa kuin kaksituhatta vuotta sitten». Hegelin 100–v. johdosta julk. teesit 1932 1–2 88
  Väittelyn tuloksista ja marxilais-leniniläisen filosofian lähimmistä tehtävistä 1931 9 433
  Väittelyn tuloksista ja marxilais-leniniläisen filosofian lähimmistä tehtävistä   10 504
Direktiivit kansantalouden viisivuotissuunnitelman laatimisesta. (Teesit XV puoluekok.) 1927 11 467
Dmitriev, A. K. Työväen ja talonpoikain hallituksesta. Kirje tov. Stalinille ja hänen vastauksensa 1927 4 178
Eduskuntavaalit: Sirola, Yrjö. Suomen fasistivaaleista. 1930 12 543
Elintarvevarustelu: Karjanhoidon kehittäminen luo varman pohjan kevyelle teollisuudelle 1931 1 46
  NKP(b)n KK:n ja KKK:n jouluk. täysistunto. Selostus lihalla ja vihann. varustelusta 1931 1 37
Elokuun kommunaardit: Elokuun kommunaardien 10-vuotismuisto. K. L. 1930 8 332
  Lepola, L. Elokuun kommunaardien muisto 1932 16 729
  Elok. komm. muistojulk. esitys. K. R. 1927 5 207
  Suomen kommunistien murhaajat vapautetaan »laillisesti» 1930 11 535
  Vilmi, Otto. Kommunaardien muiston viisivuotisp. 1925 7–8 326
  Yksitoista vuotta. Elok. Kommunaardit 1931 8 407
Elämäntavat: Buharin, N. Ilkeitä huomautuksia. 1927 2 90
  Elämäntavoista. »Rakkaus» ja avioliitto 1927 9–10 448
Elämäntavoista. O—a. 1927 6 300
  Elämäntavoista. O—a.   7–8 358
Engels, Fr. Kirje Bebelille 20/6—1873 1932 18 854
  Kirje Bebelille 4/8—1879 1931 9 452
  Kirje Kautskylle 23/11—1891 1932 6 304
  Talonpoikaistosta 1926 3 125
  Työn osuus apinan ihmiseksi tulemisessa 1929 9–10 351
Englanti: Englannin kysymys KI:n Tpk:n täysist. 1928 3 126
  Englannin lakon opetukset. KI:n Tpk.n teesit 1926 6 241
  Englannin toukokuun opetukset ja »opetukset» 1926 7 289
Englanti — imperialismi: Afridien taistelu Englannin imperialismia vastaan 1930 10 479
  Luhistuvan kapitalismin emämaan vilmepäivien ilmiöitä. Katsauksia 1931 9 457
  Palm-Dutt. J. Ottawan konferenssi ja Britanian kapitalismin pula 1932 17 792
  Roy, M. N. Britanian valtakunnan konfer. 1926 10–11 499
  Terentjev, N. Imperialististen valtioiden ristiriidat ja konfl. Tyynen valtameren rannikolta 1932 12–13 620
Englanti – kompuolue: Englannin toukok. opetukset ja »opetukset» 1926 7 289
KI:n Tpk:n teesit: Englannin lakon opetukset 1926 6 241
Ercolin. Sosialidemokratia ja siirtomaakysymys. Apuselost. KI:n VI kongr. 1928 8–9 370
Eriksson, K. Luokkasodan muistoja. Kirkkonummen taist. 1925 7–8 346
  Suomen lahtarit luokkasodassa v. 1918 1925 7–8 344
Espanja — kompuolue: Espanjan kompuolueen VI edustajakokous pidetty Sevillassa 1932 8 402
  Stirner, A. Poliittiset puolueet Espanjan vallank. 1931 12 585
  Kajava, K. Espanjan vallankumous 1931 6 272
  Espanjan vallankumous. Katsauksia 1932 1–2 93
  Espanjan vallankumous 1931 5 248
Ensimmäinen internationale: Lenin. Kommuunin opetukset 1932 5 230
Eteenpäin sosialismin rakentamisen toiseen viisivuotiskauteen 1932 4 169
Europan velat Yhdysvalloille 43 miljardia ruplaa 1931 11 559
»Europan Yhdysvallat» tunnussana: Lenin N. Tunnussanasta »Europan Yhdysvallat» 1926 9 416
Evä, K. M. K. M. Evän muistolle. Kuoli 12/4—27 1927 4 145
  Fasistien salainen toiminta 1925 7–8 334
  Helmikuun vallankumous 1925 3 97
  Kuinka jouduimme luokkasotaan ja tappioon 1926 1 4
  Lahtarien valtio-oppinut »valtioelämän murroskaudelta» 1926 8 363
  Lenin ja talonpoika 1925 2 49
  Lokakuun vallankumous ja talonpoikaisto 1925 10 403
  Onko Mannerheimin miekka tupessa? 1925 6 276
  Suomen aseellisen luokkasodan tappion syistä 1926 7 314
  Suomen lahtari rosvoretkestään Karjalaan 1925 2 91
  Taloud. rakennustyö ja valistuksen nousu Inkerissä 1925 5 220
  Vallankumouksen aika Inkerissä 1925 1 21
Fasismi: Espanjan vallankumous 1931 5 248
  Florin, V. Saksan valtiopäivävaalien tuloks. 1932 17 803
  Kansainvälinen tilanne ja KI:n tehtävät. KI:n VI kongr. teesit 1928 8–9 323
  Knorin, V. Fasismi, sosialidemokratia ja kommunismi 1932 8 389
  Kominternin XI pleenumin tulokset 1931 5 208
  Manuilski, D. Kapitalistisen vakaantumisen päättyminen. XII pleenum 1932 22 1022
  Manuilski, D. Kapitalistisen vakaantumisen päättyminen. XII pleenum   23 1071
  Martynov, A. Mätänevä kapitalismi ja porvarillisen valtion fasistisoituminen 1930 10 452
  Mitshkevits-Kapsukas, V. Fasisminvastaisen taistelun metoodeista 1931 5 230
  Nykyhetki Saksassa ja Saksan kompuolue 1931 9 413
  Thälmann. Muutamista Saksan kompuolueen teoreettisista ja käytännöllisistä virheistä ja teistä niiden likvidoimiseksi 1932 3 162
Fasismi — Suomi: Antikainen, Toivo. Eräistä luokkataistelukysymyksistä Suomessa 1930 5 179
  Antikainen, T. Suomen armeijan reorganisoiminen 1932 11 535
  Evä, K. M. Fasistien salainen toiminta 1925 7–8 334
  Iivo. Suomen kommunistisen puolueen täysistunto. 1932 10 881
  KI:n Tpk:n päätöslausunto SKP:n taistelukyvyttömyyden syistä taistelussa fasismia vastaan 1931 2 73
  Manner, Oklund, Virta. Talonpoikain liikkeistä Suomessa 1930–31 1932 12–13 576
  Manner, K. Opportunismin varottavista seurauksista 1931 3 114
  Manner, K. Piirteitä Suomen valtiollisesta tilasta. Puhe 30/XII—29 1930 1 1
  Manner, K. Valkoinen Suomi 1927 9–10 436
  Mäntsälän kapinan jälkijutuista. L—n 1932 10 500
  Sirola, Yrjö. Suomen fasistivaaleista 1930 12 543
  Kuusinen, O. V. Fasistidiktatuuri Suomessa 1930 9 390
  Lehtosaari, J. prikaati. Fasistinen diktatuuri käytännössä 1932 12–13 553
Fasismi ja sosialifasismi: Sodan poliittinen valmistelu Neuvostoliittoa vastaan. B. L. 1931 5 218
Fasismia vastaan – proletaarisen vallankumouksen puolesta. Suomen työväen vallank. 13 vuosim. 1931 1 10
Feuerbach: Marx Feuerbachista. Marxin teesit 1927 3 137
Filosofia: Mitin, M. Spinoza ja marxilaisuus 1932 24 1135
  Tymjanski, Uudet tehtävät filosofian alalla 1931 2 85
  Väittelyn tuloksista ja marxilais-leniniläisen filosofian lähimm. tehtävistä 1931 9 433
  Väittelyn tuloksista ja marxilais-leninilälsen filosofian lähimm. tehtävistä   10 504
Finanssit: V:n 1931 finanssisuunnitelma ja verojen mobilisointi 1931 4 181
Fischer, Ruth. Kominternin laaj. Tpk:n kokous 1925 5 202
Florin, V. Saksan valtiopäivävaalien tulokset 1932 17 803
Forsten, V. Piirteitä Vienan-Karjalan oloista ennen ja nyt 1925 6 257
  Sosialistisen rakennustyön kehit. Uhtualla 1930 7 309
Frumkina, M. Yliopiston rehtorin tervehdys päästökkäille 1927 5 256
Fysiologia: Karppanen, Y. Pakinaa korkeamman hermotoiminnan tutkimuksen saavutuksista 1925 3 129
Gastev, A. Sanoja voimakkaampi 1925 10 446
Goldenberg, S. »Lähtökohta» 1927 12 585
Gorjkij, Maksim. Leninistä 1931 5 258
Gorjkij, Maksim — 40-vuotta proletaarisena kirjailijana 1932 17 823
Grigorjev, S. Karjalan sisävesien ja vesivoimalähteiden tutkimustyöt vuosina 1925 ja 1926 1926 8 382
Grinko, G. Yhteenvedot keväisestä maatalouskamppailusta 1930 8 354
Grishkin, J. Kulttuurivallankumouksen kysymyksistä 1930 12 576
Gruusian kapina: Vallankumouksellista itsearvostelua 1925 2 90
Gylling. Edv. Ensimäinen sosialististen tasavaltain välinen sopimus 1928 1 25
  Lehtinen, J. K. Edvard Gylling 50-vuotias 1931 11 522
  Neuvosto-Karjala 1925 1 7
  Sosialistinen rakennustyö edistyy Karjalassa ripeästi 1931 3 135
  Työväenvakuutus Neuvosto-Karjalassa 1925 3 103
Hagman. Suomi neuvostovastaisessa sotarintamassa 1932 12–13 571
Halturin, Stepan. Latukka, L. Kolme historiallista merkkipäivää 1932 8 380
Hampurin kapina: Lehen, T. 1925 5 205
Hard, V. Suomen n.s. edistysmielisen osuustoiminnan 15 edustajakokous 1931 8 399
Hegel. Plehanov, G. Hegelin dialektinen metoodi 1926 6 269
  »Uusin filosofia on samalla tavoin puoluefilosofiaa kuin kaksituhatta vuotta sitten». Teesit 1932 1–2 88
Heikkonen. J. Neuvostomaamme puolustus 1932 10 904
Heinäkuun päivät 1925 7–8 291
Helmikuun vallankumous: Evä, K. M. Helmik. vallankumous 1925 3 97
  Kaksi Leninin kirjettä Kollontaylle 17/3—1917 1925 1 20
  Laaksovirta, E. Vallankumousvuoden 1917 historialliset merkkipäivät 1927 9–10 456
  Lenin helmikuun vallankumouksesta 1926 2 49
  Lenin. Kaksoisvallasta 1932 17 785
  Lenin. Kirjeitä kaukaa. Ensim. kirje. Ensim. vallank. ensi etappi 1927 2 60
  Lenin. Kirjeitä kaukaa. Toinen kirje. Uusi hallitus ja proletariaatti 1927 3 116
  Lenin. Kirjeitä kaukaa. 5 kirje 1927 5 204
  Lenin. Tunnuksista 1932 17 787
  Pietarinen, K. Proletariaatin diktatuurin ensimäisen neuvoston puoluetaisteluista 1932 19 900
Henkilövastuu: Jaroslavski. Tulokset ja lähimmät tehtävät taistelussa byrokratismia vastaan. NKP(b):n XVI puoluekok. 1929 5–6 177
  Stalin, J. Uudet olosuhteet ja taloudellisen rakennustyön tehtävät 1931 7 311
Henkisen ja ruumiillisen työn eron häviäminen: Molotov. Toinen 5-v. suunnitelma. NKP(b):n XVII konfer. 1932 4 173
Hermotoiminta: Karppanen, Y. Pakinaa korkeamman hermotoim. tutkimuksen saavutuksista 1925 3 129
  Karppanen Y. Korkeamman hermotoiminnan materialisista ilmiöistä 1925 5 228
Herzen A. Latukka, Lyyli. Kolme historiallista merkkipäivää 1932 8 380
Hirsivaara, J. Maatalouden kollektivisointi Karjalassa ja Inkerissä 1929 9–10 299
  Muutamista oikeistolaisuuden ilmenemismuodoista käytännöllisessä elämässä 1930 9 406
  Vähemmistökansallisuuksien työohjaus ja järjestelykysymys Leningradin alueella 1930 5 190
Hirvonen, Arvi. Suomenkielinen piiri Leningradin ujestiin 1927 3 111
Historiallinen materialismi: Engels, Fr. Työn osuus apinan ihmiseksi tulemisessa 1929 9–10 351
Historian rintama: Engelsin kirje Kautskylle 23/11—1891 1932 6 304
  Päättävän käänteen puolesta. Lopullisista yhteenv. hist. rintaman länsiosalla käydystä väittelystä 1931 9 440
  S(irola), Y. Käänne tehtävä Suomenkin historiallisella rintamalla 1931 10 498
H. J. Ruumiillisessa työssä. Aivoja levähdyttäm. 1927 5 253
Hooverin voitto – Yhdysvaltain imperialismin uusi etappi 1928 10–11 433
Huhtikuun konferenssi 1917: Johdatus huhtik. konf. päätöslauseisiin 1932 9 437
Huhtikuun teesit: Popov, N. Leninin huhtikuun teesit 1932 9 439
»Hyppäykset» luonnossa ja historiassa. Plehanov 1926 3 134
Häkli, V. Suomen puuteollisuus 1930 9 417
  Trustiutuminen Suomessa 1930 4 163
Ideologinen rintama: Jaroslavski, Em. Kirje aikakauslehti Bolshevikin toimitukselle 1932 1–2 72
  Kaganovitsh, L. N. Puolueen historiaa tutkittava bolshevistisesti 1932 1–2 56
  S(irola), Y. Suomen työväen v:n 1918 vallankumouksen johto bolshevikkien luxemburgilaisena arvostelijana – käytännössä 1932 1–2 1
  SKP:n KK:n täysi-ist. päätös työstä ideologisella rintamalla 1932 21 994
  Stalin, J. Muutamista bolshevismin historian kysymyksistä 1931 11 536
  Väittelyn tuloksista ja marxilaisleniniläisen filosofian lähimmistä tehtävistä 1931 9 433
  Väittelyn tuloksista ja marxilaisleniniläisen filosofian lähimmistä tehtävistä   10 504
Idän kysymys: Interventio Mandshuriaa vastaan ja uuden neuvostovastaisen sodan valmistelu 1932 3 139
Iivo. Suomen kommunistisen Puolueen KK:n täysistunto 1932 19 881
Iliev ja Ivanov. Kollektivistijoukkojen sosialistisen uudestikasvattamisen puolesta 1932 14 645
Imperialismi: »Amerikka valloittaa Britannian». Y. S. 1930 9 426
  »Amerikka valloittaa Britannian». Y. S.   10 459
  Amerikkalainen Amerikan ja Englannin kapitalismin välisestä kilpailusta. J. L. 1930 4 171
  Irakin kansa vastustaa Englannin imperialismin valtauspyyteitä 1930 9 433
  Kominternin Tpk:n XII täysistunto 1932 20 921
  Laukki, Leo. Imperialistisen kapitalismin eräistä perusominaisuuksista nykyisen kriisin valossa 1930 5 211
  Maailman talouspulan uusi etappi 1931 11 509
  Madjar, L. Maailman talouspula ja kapitalismin vakaantumisen loppu 1932 20 953
  Manner, Kullervo. Valkoinen Suomi 1928 1 44
  Manuilski, Kapitalistisen vakaantumisen päättyminen. XII pleenum. KI:n 1932 22 1022
  Manuilski, Kapitalistisen vakaantumisen päättyminen. XII pleenum. KI:n   23 1071
  Marokon sota ja Välimeren hegemonia 1925 9 395
  Palm-Dutt, J. Ottawan konferenssi ja Britannian kapitalismin kriisi 1932 17 792
  Popov, N. Bolshevismi kansainvälisellä arenalla ennen maailmansotaa 1932 18 847
  Radek, K. Lausannen ja Geneven konferenssien jälkeen 1932 16 741
  S(irola), Y. Maailmansodan legendain loppu 1927 7–8 368
  SNTL:n Neuvostojen V edustajakokous. Tov. Rykovin selostus 1929 5–6 194
  Terentjev, N. Imperialististen valtioiden ristiriidat ja konfliktit Tyynen valtameren rannikolla 1932 12–13 620
  Välimeren kysymyksestä 1929 2 64
Youngin suunnitelma. Y. K. 1929 7–8 287
Imperialistinen sota: Lenin. »Muutamia teesejä» 1931 6 301
  S(irola), Y. Lenin sosialistisesta vallankumouksesta pienessä maassa 1932 1–2 79
Indo-Kiina: Vallankumoustaistelut Indo-Kiinassa 1931 7 349
  Vallankumouksellinen liike Indo-Kiinassa 1931 5 253
Indoneesia ja sen kansanliike (A. P.) 1926 10–11 502
Inkeri: Evä, K. M. Taloudellinen rakennustyö ja valistuksen nousu Inkerissä 1925 5 220
  Evä, K. M. Vallankumouksen aika Inkerissä 1925 1 21
  Hirsivaara, J. F. Maatalouden kollektivisointi Karjalassa ja Inkerissä 1929 9–10 299
  Kollektivisoimiskysymyksiä Inkerissä. J. L. 1930 4 145
  Lemetti, J. Kollektivisoimisen tuloksia ja perspektiivejä Inkerissä 1930 7 324
  Savolainen, Y. Kulttuurisesta rakennustyöstä Leningradin alueen suomenk. väestön keskuudessa 1932 19 907
Intelligenssi: Stalin, J. Uudet olosuhteet ja taloudellisen rakennustyön tehtävät 1931 7 311
Interventio Mandshuriaa vastaan ja uuden neuvostovastaisen sodan valmistelu 1932 3 139
Intia: Intian kansallisen porvariston vastavallankumouksellisuus 1930 3 128
  Kuusinen, O.V. vallankumouksellinen liike siirtomaissa. Puhe KI:n VI kongr. 1928 8–9 361
  Siirtomaavallankumous ja luokkataistelu Intiassa (Safarovin muk.) 1930 5 202
Irak: Irakin kansa vastustaa Englannin imperialismin valtauspyyteitä 1930 9 433
Iskra: Popov, N. Bolshevismi kansainvälisellä arenalla ennen maailmansotaa 1932 18 847
Italian KP. S(irola), Y. Tov. Stalinin kirje ja Kominternin veljespuolueet 1932 7 318
Itsekritiikki: NKP(b):n KK Kaikille puolueen jäsenille, kaikille työläisille 1928 6 223
Jaakkola, N. Suomi Kansainliitossa 1928 10–11 412
Jakovlev, J.A. Kollektiivitalouksien järjestöllis-taioud. lujittamisesta ja köli. talouksien kaupan kehittämisestä 1932 15 690
  Jakovlev. J.A. Kollektiivitalouksien järjestöllis-taloud. lujittamisesta ja koll. talouksien kaupan kehittämisestä   16 735
Jakovlev, J. Maaseudun jakaantumisesta luokkakerroksiin ja osuustoiminnasta 1927 11 538
Japani: Neuvostoliitto ja Japani; Japanin sosialidemokratia. Katsauksia 1932 6 306
  Hajaannus Japanin s-d. puolueessa 1932 9 454
  Terroriteot Japanissa 1932 11 550
Japani — imperialismi: Kuusinen, O. V. Japanin imperialismin ja Japanin vallankumouksen luonne 1932 21 973
  Terentjev, N. Imperialististen valtioiden väliset ristiriidat ja konfliktit Tyynen valtameren rannikolla 1932 12–13 620
Japani — sota Kiinaa vastaan: Kuusinen, O. V. Kansainvälisestä tilanteesta ja Kominternin osastojen tehtävistä. Teesit 1932 20 925
Jaroslavski, E. Kirje aikakauslehti Bolshevikin toimitukselle 1932 1–2 72
  NKP(b):n jäsenten ja kandidaattien puhdistuksesta ja tarkastuksesta 1929 3–4 139
  Puhe Leninin kuoleman 6-v. päivän johd. 1930 1 51
  Tulokset ja lähimmät tehtävät taistelussa byrokratismia vastaan. XVI puoluek. 1929 5–6 177
Jenukidse. SSSR:n Tpk:n täysistunto 1926 4 162
J. H. Retkeilyt 1927 5 250
J. K. Vapaaehtoiset yhdistykset 1927 5 247
J. L. Työ lukutuvassa 1927 5 252
J:nen, Helmi. Ammatillinen työ 1927 5 254
Judin, P. Leninin oppien vääristelyä vastaan kulttuurivallankumouksen kysymyksissä 1932 10 491
Jugoslavia: Hallitusvaihdos Jugoslaviassa 1932 8 402
Järvimäki, H. Suurlakko 1905 ja 1917 Loviisassa 1925 11 495
Järvisalo, Hilma. Puolue- ja neuvostotyö työläis- ja talonpoikaisnaisten keskuudessa Karjalassa 1925 3 117
Järvisalo, J. E. Osuustoimintaliikkeen kehitystä Karjalassa 1925 4 160
  VKP:n Karjalan aluejärjestön V:n Yleiskarjalaisen puoluekonferenssin edellä 1925 1 44
Kaaderit: Kaganovitsh, L. N. Puoluehistoriaa on tutkittava bolshevistisesti. Puhe PPI:n 10-v. juhl. 1932 1–2 56
  Sosialistinen rakennustyö ja sen kantajoukkojen valmistaminen 1929 9–10 337
Kaasolainen, M. Valistustyön nykyhetken tärkeimmistä tehtävistä 1930 11 531
Kaganovitsh, L. M. Neuvostot uudessa etapissa 1930 1–2 73
  Puoluehistoriaa on tutkittava bolshevistisesti. Puhe 1/XI1—1931 1931 1–2 56
Kahden maailman vuositilinpäätös 1931 1 1
Kajava, K. Espanjan vallankumouksen näköaloja 1931 6 272
  Europan työtätekevien talonp. kongressi 1930 4 167
  Kansainvälinen kommunistinen lastenliike 1927 5 205
  Kommunistisen Nuorisointern. V kongressi 1928 8–9 380
  Komm. Nuoriso-Internationalen taistelukysym. 1927 7–8 318
  Opportunisti Välläri talonpoikaiskysymyks. 1930 8 364
  Äskeiset tehdasneuvostovaalit Saksassa 1930 6 262
Kalinin. Maatalouden kehitystiet ja verohuojennukset keskivarakkaille. NKP(b):n XVI konf. 1929 3–4 106
  Maatalouden perustehtävät kansantalouden kasvun teollistuttamisen yhteydessä 1927 4 159
XXIV Leningradin läänin puoluekonferenssi 1927 2 79
25 vuotta II puoluekokouksesta. KK:n Agitpropin ja Puoluehistorian tutkimuskomitean teesit 1928 7 267
Kaksi talousjärjestelmää. NKP(b):n KK:n kesäk. täysist. 1931 8 357
Kaksoisvalta. Lenin 1932 17 785
Kamenjev. Lenin. Kirje toverille 1932 19 887
Kamenjev. Saavutuksemme, vaikeutemme ja mahdollisuutemme. Selost. Moskovan kom. 1925 9 353
Kamenjev. Saavutuksemme, vaikeutemme ja mahdollisuutemme. Selost. Moskovan kom.   10 431
Kangas, V. Neuvostokauppa ja sen tehtävät nepin viimeisellä kaudella 1931 7 331
  Teollisuussuunnitelman täyttäminen v:n 1929–30 ensimmäisellä puoliskolla 1930 5 194
  Yhteenvedot talousvuodelta 1929–30 1930 11 510
Kansainliitto: Jaakkola, N. Suomi Kansainliitossa 1928 10–11 412
  Kansainliiton kokouksen tulokset 1927 3 97
  Kantamme kysymyksessä aseistariisumisesta 1928 4 151
  Suomi Kansainliiton neuvostossa. L—i 1927 9–10 439
  Taisteluun Kansainliittoa vastaan. KI:n Tpk:n julistus 1926 4 145
  Vielä askel Kansainliiton hajoamista kohden 1926 9 385
Kansainvälinen kommunistinen naistenpäivä. Latukka, L. 1932 4 211
Kansainvälinen naistenpäivä. Manner, O—a 1926 2 58
Kansainvälinen politiikka: Buharin, N. Kansainvälisen politiikan kysymyksistä. NKP(b):n XV konf. 1926 10–11 433
  Sinovjevin puheesta. Marokko ja Shanghai 1925 6 241
  Välimeren kysymyksestä 1929 2 64
Kansainväliset suhteet: Rykov. Selostus hallituksen toiminnasta SNTL:n V ed. kok. Ulkop. ja kansainvälisiä suhteita käsittelevä osa 1929 5–6 194
Kansainvälinen tilanne: Kominternin Tpk:n X täysistunnon teesit Kansainv. tilanteesta ja Komm. Int. tehtävistä 1929 7–8 221
  Kuusinen, O. V. Kansainvälinen tilanne ja Kominternin tehtävät. X plenum 1929 7–8 251
  Radek, K. Neuvostoliiton kansainvälinen asema vuodenvaihteessa 1925 1 30
  Kansainvälinen tilanne ja KI:n tehtävät KI:n VI kongr. teesit 1928 8–9 323
Kansainv. työväen liike: Keihäs, E. Vappu kapitalistisissa maissa 1930 1930 5 176
  NKP(b):n edustajiston teesit KI:n plen. Uudet ilmiöt kansainv. työv. liik. yhteis-rint. takt. 1926 3 97
  Vappu — vallankumouksellisten taistelujen merkeissä 1931 4 153
Kansalaissota: Viron kapina sotilaalliselta kannalta 1925 6 286
Kansalaissota — Venäjä: Antikainen, T. Suomalaiset vallank. Venäjän kansalaissodassa 1927 9–10 427
  Lattunen, V. Kansalaissota 1925 10 418
  Partisaanien toiminta Muurmannin rintam. 1930 7 317
  Pietarinen, K. Yleiskatsaus kansalaissodan kulkuun. 1931 2 51
Kansallinen porvaristo siirtomaissa: Kuusinen, O. V. Vallankumouksellinen liike siirtomaissa 1928 10–11 385
Kansallinen rakennustyö SSSR:ssä: V ja VI neuvostojen edustajakok. väliajalla. A. T. 1931 4 179
Kansallinen vallankumous: Buharin, N. Kiinan kumouksen probleemit 1927 4 164 (170)
Kansallisdemokratia: Saks, H. Kansallisdemokratismia vastaan 1932 14 651
Kansallisuuskysymys: Hirvonen, A. Suomenkielinen piiri Leningradin ujestiin 1927 3 111
  H:vaara, J. F. Vähemmistökansallisuuksien työn ohjaus ja järjestelykysymys Leningradin alueella 1930 5 190
  KI:n Tpk:n päätöslausunto SKP:n taistelukyvyttömyyden syistä taistelussa fasismia vastaan 26/XI—30 1931 2 73
  Kuusinen, O. V. Heikko kohta Kominternin rintamassa 1931 6 265
  Kuusinen, O. V. Kansallisuuskysymys kapitalistisessa Europassa 1931 8 364
  Kuusinen, O. V. Talonpoika ja työmies 1928 1 23
  Lehtosaari, J. Lokakuun vallankumous ja Suomen itsenäisyys 1932 23 1096
  Lehtosaari, J. Lokakuun vallankumous ja Suomen itsenäisyys   24 1146
  Lemetti, J. Muutamia näköaloja Leningradin alueen suomenk. väestön tehtävistä toisella viisivuotiskaudella 1932 7 329
  Luxemburg, Rosa. P. N. 1932 6 290
  Rovio, K. Kielikysymys Neuvosto-Karjalan kansalaisuuspolitiikassa 1931 8 376
  Ruotsalainen kansanpuolue ja sosialidem. 1927 1 48
  Saks, H. Kansallisdemokratismia vastaan 1932 14 651
  SSSR:n Tpk:n kansallisuuksien neuvosto 1928 3 134
  S. Y. Ukrainan kansallisuuskysymyksestä Leniniläistä politiikkaa ja harhas. 1930 8 377
  T(örmälä), T. Suomalais-karjalaisen väestön elämästä numerotietojen valossa 1931 2 96
  Vento, K. Proletaarisen kulttuurin kansallisen muodon probleemista 1932 15 701
»Kansan miliisin tunnussanasta». Sodasta ja sodan vaarasta. KI:n Tpk:n teesit 20/V—27 1927 5 264 (276)
Kansantalous: Kansantal. 5-v. suunnitelma. XVI konf. 1929 3–4 102
  Kuibyishev. Taloudellisesta rakennustyöstämme alust. NKP(b)n II plen. 1926 4 148
  Molotov, V. Kansantalouden suunnitelmasta v:lle 1932. SNTL:n KTPK:n II täysist. 1932 1–2 8
  Molotov, V. Kansantalouden suunnitelmasta v:lle 1932. SNTL:n KTPK:n II täysist.   3 117
  SNTL:n kansantaloussuunnitelmasta v:ksi 1932 (Kontrolliluvut) 1932 1–2 38
  Weinstein, Alb. L. Talousvuoden 1925–26 tulokset ja konjunktuuri 1927 2 66
Kansanvallankumous: Nykyhetki Saksassa ja Saksan kompuolue 1931 9 413
  S(irola), Y. Saksan tilanne ja kompuolueen tehtävät 1931 4 160
  Thälmann. Muutamista Saksan kompuolueen teoreettisista ja käytännöllisistä virheistä ja teistä niiden likvidoimiseksi 1932 3 162
  Tiellä kansanvallankumoukseen Saksassa. S. 1931 6 286
Kantamme kysymyksessä aseistariisumisessa 1928 4 151
Kapina: Latukka, Lyyli. V:n 1905 neuvostot ja kapinan valmistelu 1931 1 18
  Lehén, T. Hampurin kapina 1925 5 205
  Toivola, A. Miten nyt vihollisleirissä asetetaan kysymys kapinasta 1928 12 455
Kapitalismin kriisi: Buharin, N. Kansainvälinen tilanne ja KI:n tehtävät. KI:n VI kongr. 1928 8–9 313
  Buharin, N. Kansainvälinen tilanne ja KI:n tehtävät. KI:n VI kongr. 10–11 401
  Buharin, N. Kansainv. politiikan kysymyksistä. NKP(b):n XV konf. 1926 10–11 433 (436)
  Kapitalismin »kevätvilkkaus» 1931 7 353
  Kapitalismin kriisi ja meidän nousumme 1930 10 479
  Knorin, V. Horjuva vakaantuminen, vallankumouksellinen nousu ja poliitt. pula 1931 9 445
  Maailman kriisin osoittimet 1932 15 726
  Maailman talouspulan uusi etappi 1931 11 509
  Pohjois-Amerikan Yhdysvaltain pörssipaniikki. L. Magyarin muk. A. M. 1929 11–12 417
  Sosialifasismi kapitalismin nykyisestä kriisistä 1931 7 343
  Yleismaailmallinen taloudellinen kriisi syvenee 1930 8 384
Kapitalismin ristiriidat: Buharin, N. Kansainvälinen tilanne ja KI:n tehtävät KI:n VI kongr. 1928 8–9 313
  Buharin, N. Kansainvälinen tilanne ja KI:n tehtävät KI:n VI kongr.   10–11 401
  Kansainv. tilanne ja KI:n teht. KI:n VI kongr. 1928 8–9 323
  Kominternin ohjelmaluonnos 1928 5 192
  Kominternin Tpk:n X täysistunnon teesit: Kansainv. tilanteesta ja KI:n läh. teht. 1929 7–8 221
  Kuusinen, O.V. Kansainv. tilanne ja KI:n tehtävät KI:n X pleenum. 1929 7–8 251
  Kuusinen, O.V. Kansainv. tilanne ja KI:n tehtävät KI:n X pleenum.   9–10 304
  Kuusinen, O.V. Uusi kausi ja käänne KI:n historiassa 1930 1–2 23
  Maailman taloud. pula, työttömyys ja luokkataistelu. KI:n X pleen. 1930 3 89
  Sodasta ja sodan vaarasta. KI:n Tpk:n hyv. teesit. 1927 6 264
  Stalin, J. KK:n politselostus NKP(b):n XIV puoluekokous 1926 1 8
Kapitalismin sodan jälk. III vaihe: Kommunistinen Internationale 10 vuotta 1929 1 5
Kapitalismin vakaantuminen: Buharin, N. Kansainvälisen politiikan kysymyksistä, NKP(b):n XV konf. 1926 10–11 433
  Stalin, J. KK:n Politselostus NKP(b):n XIV puoluekok. 1926 1 8
  Stalin, J. Oikeistovaarasta Saksan kommunistisessa puolueessa. KI:n Tpk:n presidiumissa puhe 1929 1 48
  Talous ja talouspolitiikka v. 1925 lop. 1926 3 110
  NKP(b):n XIV konf. työ. Stalinin alustuksesta Moskovan järjestön aktiiv. 1925 5 193
Kapitalistisen vakaant. loppu: Kapitalistisen vakaant. päättyminen ja proletariaatin taloud. taistelu 1932 21 969
  Kominternin Tpk:n XII täysistunto 1932 20 921
  Kuusinen, O.V. Kansainv. tilant. ja KI:n osastojen tehtävistä 1932 20 925
  Madjar, L. Maailman talouspula ja kapit. vakaantumisen loppu 1932 20 953
  Manuilski, D. Kapitalistisen vakaant. päättyminen. KI:n XII pleen. 1932 22 1022
  Manuilski, D. Kapitalistisen vakaant. päättyminen. KI:n XII pleen.   23 1071
  Kapitalismi työläisten teurastajana. Isphemginin kaivosonnettomuus 3/XI—26 1927 3 143
  Kapitalistisen maailman agraaripulan kehitys 1932 7 323
  Kapitalistinen vakaantuminen Suomessa 1927 1 44
  Kapitalistisen Suomen talous v. 1929 alkup. J. L. 1929 7—8 282
Karjala: Lehtosaari, Suomen lahtarit kauppaamassa Karjalaa imperialistiselle Saksalle 1929 5—6 167
Karjalan ASNT: Antikainen, Toivo. »Muurmannin uhkayritys» 1930 7 289
  Forsten, V. Piirteitä Vienan-Karjalan oloista ennen ja nyt 1925 6 257
  Forsten, V. Sosialistisen rakennustyön kehityksestä Uhtualla 1930 7 309
  Grigorjev, S. Karjalan sisävesien ja vesivoimien läht. tutkimustyöt v. 1925 ja 1926 1926 8 382
  Gylling, Edv.. Neuvosto-Karjala 1925 1 7
  Gylling, Edv., Sosialistinen rakennustyö Karjalassa edistyy ripeästi. Puhe IX Yleiskarjal. edustajak. 1931 3 135
  Gylling. Edv., Työväen vakuutus Neuvosto-Karjalassa 1925 3 103
  Järvisalo, Hilma, Puolue-ja neuvostotyö työläis- ja talonp. naisten keskuudessa 1925 3 117
  Järvisalo, J. E. Osuustoimintal. kehitystä Karjalassa. 1925 4 160
  Jarvisalo, J. E. VKP(b):n Karjalan aluejärjestön V:n Yleiskarjal. puoluekonf. edellä 1925 1 44
  Kren, N. Merien yhdistäminen. Uikujärven ihme 1932 23 1090
  Kren, N. Merien yhdistäminen. Uikujärven ihme   24 1148
  Kymmenvuotias Neuvosto-Karjala ja Suomen lahtarit. Kela 1930 7 298
  Lehtosaari. J. Kapitalistisen Suomen sodanvalmistelut ja vallankumouksemme 13-v. päivä 1931 1 3
  Lehtinen, J. K. Edvard Gylling. 50-vuotias 1931 11 522
  Lepola, Kalle. Muistoja Neuvosto-Karjalan »historiantakaiselta» ajalta 1930 7 276
  Letonmäki, L. Banditismi 1921–22 Karjalassa 1932 4 205
  Letonmäki, L. Karjalan maatalous uusimpien tilastojen valossa 1927 6 282
  Linko, Y. Kollektivisoimiskokemuksia Etelä-Karjalassa 1930 7 312
  Mäki, Jaakko. Asutustoiminta Neuvosto-Karjal. 1925 11 468
  Neuvosto-Karjalan puunjalostus- ja paperiteollisuuden nyk. tilasta ja perspekt. 1932 5 222
  Nikitin, Y. Taloudellinen rakennustyö Kiestingin piirissä 1930 7 314
  Nuorteva, A. Neuvosto-elämän juurtuminen maaseudulla 1925 4 157
  Ojanen, V. Neuvosto-Karjalan taloudesta 1930 8 372
  Rautio, H. Karjalan suomenkielisten koulujen kehityksestä 1925 6 263
  Rautio, H. Karjalan valistustyön nykyinen tila ja lähimmät tehtävät 1932 11 526
  Rovio, Kustaa. 912:sta 10,780:een 1931 10 484
  Rovio, K. Kielikysymys Neuvosto-Karjalan kansallisuuspolitiikassa 1931 8 376
  Rovio, K. Puoluejärjeston kasvu Karjalassa 1931 12 579
  Rovio, K. Sosialistisen rakennustyön nopea vauhti Karjalassa ja puoluejärj. tehtävät 1932 5 217
  Suomalaisasutuksen pohjoisimmitta seuduilta 1926 6 263
  Toivola, A. Piirteitä interventsiosta ja kansalaissodasta Karjalassa 1930 7 282
  Unohdettu tehtävä. KASNT:n 10-v. johd. 1930 7 327
  Vallden, A. Osuustoiminta KASNT:ssa 1925 5 214
  Vilmi, O. Suomi ja Karjala. Puhe V. Yl. karjalaisessa neuv. ed. kok. 1925 1 11
  Väenlaskun tulokset Karjalassa. Y. S—n 1927 3 113
Karjalan ASNT — Bandiittikapina: Evä, K. M. Suomen lahtari rosvoretkestään Karjalaan 1925 2 91
Karjalan ASNT X puoluekonferenssinsa arvioimana 1930 7 269
Karjalan ASNT — maatalous: Letonmäki, L. Karjalan maatalous uusimp. tilastojen valossa 1927 6 282
  Usenius, A. Maatalousluotto ja Karjalan Maatalouspankki 1925 5 216
  Usenius, A. Maatalousluoton tehtävät ja järjestämismuodot 1925 7–8 307
Karjalan historian ainehiston järjestäminen ja kerääminen. Asetus 1930 7 329
Karjalan rosvoretket tekijäinsä kuvaamana. T. T—i 1929 12 437
Karjanhankintasuunnitelma: Karjanhankintasuunnitelmasta ja koll.talouksien, kollektivistien ja työtäk. yksityistalonpoikien lihakaupasta 1932 10 464
  Karjanhoidon kehittäminen luo varman pohjan kevyelle teollisuudelle 1931 1 46
Karjanhoito: Kuluvan maatalousvuoden tehtävät 1931 3 145
Karotam, K. Ulkolainen pääoma Latviassa ja Virossa ja Intervention vaara 1932 14 672
Karotam, K. Ulkolainen pääoma Latviassa ja Virossa ja Intervention vaara   15 718
Karotam, K. Ulkolainen pääoma Latviassa ja Virossa ja Intervention vaara   18 858
Karotam, K. Ulkolainen pääoma Latviassa ja Virossa ja Intervention vaara   19 913
Karotam, K. Ulkolainen pääoma Latviassa ja Virossa ja Intervention vaara   22 1047
Karppanen, Yrjö. Korkeamman hermotoiminnan materiaalisista perusilmiöistä 1925 5 228
  Pakinaa korkeamman hermotoiminnan tutkimuksen saavutuksista 1925 3 129
  Tieteen »puolueettomuudesta» 1926 2 61
Kasvatus: Allerman, A. Opintotyö ja sen metoodit 1927 5 211
  Kohonen, J. Neuvostovallan kansall. pedag. teknikumien opetusohjelmat 1926 9 419
  LVK tov. J. Marchlevskin muist. omist. Kom. Yliopiston Leningr. os. III päästön johdosta 1927 5 209
  Männikson, K. Yliopiston sisäinen kasvatustyö, sen puutteet ja saavutukset 1927 5 243
  Notko, P. Vähemmistökansan kom. yliopisto 10-vuotias 1931 11 545
  Puolueen kasvu ja marxil. leninil. kasv. tehtäv. 1931 10 471
  Stetski, A. Sosialistinen yhteiskunta on huomispäivän kouriintuntuva todellisuus 1932 5 236
  Vilmi, O. Käytännöllinen puoluekas. komm. yliop. 1927 5 245
»Kasvot kylää kohti» 1925 2 79
Katsaus poliittisiin tapauksiin viimekuuk. 1925 3 134
Katsauksia: Poliittisia katsauksia 1925 4 179
  Poliittinen katsaus 1925 5 237
  Poliittinen katsaus 1925 6 282
  Poliittinen katsaus 1925 10 438
Kaunokirjallisuus: Aalto, Väinö. Kaunokirjallisuus muodostumassa sosialismin rakennusvälineeksi 1930 12 583
Kaupunkitalous: Pertshik, L. Kaupunki ja kaupunkitalous uudessa vaiheessa 1931 9 425
  Pertshik, L. Kaupunki ja kaupunkitalous uudessa vaiheessa   10 479
  Virtanen, V. Leningrad sosialistiseksi kaupungiksi. 1932 1–2 50
Kautsky. Engelsin kirje Kautskylle 23/II–1891 1932 6 304
  S(irola), Y. Vastavallankumouksen pääapostoli Kautsky 1925 11 479
Keihäs, E. Vappu kapitalistisissa maissa 1930 1930 5 176
Kelloggin sopimus: Rykov. Selostus hallituksen toiminnasta SNTL:n V ed. kok. Ulkopol. ja kansainv. suhteita käsittelevä osa 1929 5–6 194
Kemiallinen sota: T:la, A. Piirteitä kemiallisesta sodasta ja siinä käytettävistä aineista 1926 10–11 518
  Kemiallinen sota. Tykkimies 1925 10 444
Keskustalaisuus: Kaksi Leninin kirjettä. Shljapnikoville ja Kollontaylle 1925 1 18 ja 21
  Stalin, J. Muutamista bolshevismin historian kysymyksistä 1931 11 536
Kevyt teollisuus: Karjanhoidon kehittäminen luo varman pohjan kevyelle teollisuudelle 1931 1 46
Kielikysymys: Rovio, K. Kielikysymys Neuvosto-Karjalan kansallisuuspolitiikassa 1931 8 376
Kiina: Kiinan neuvostojen 1 edustajak. 1931 12 603
  Miten Neuvosto-Kiina elää ja rakentaa 1932 3 167
  Neuvostojen valta-alue Kiinassa 1930 5 226
  Storin. Nykyajan Kiina 1927 3 127
  Terentjev, N. Imperialististen valtioiden väliset ristiriidat ja konfliktit Tyynen valtameren rannikolla 1932 12–13 620
Kiina — vallankumous: Buharin, N. Kansainvälisen politiikan kysym. NKP(b):n XV konf. 1926 10–11 433 (445)
  Buharin, N. Kiinan kumouksen problemit. 1927 4 164
  Kansainv. tilanne ja KI:n tehtävät. KI:n VI kongr. teesit 1928 8–9 323
  Kansalaissota kärjistyy Kiinassa 1931 7 348
  Kominternin Tpk:n täysist. toukok. 1927 1927 6 257
  Kominternin Tpk:n täysist. 1928 2 59
  Kuusinen, O. V. Tov. Sinovjevin nykyinen »historiallinen valhe» 1927 11 552
  Kuusinen, O. V. Tov. Sinovjevin nykyinen »historiallinen valhe»   12 615
  Kuusinen, O. V. Vallankumouksellinen liike siirtomaissa. KI:n VI kongr. 1928 8–9 361
  Kuusinen, O. V. Vallankumouksellinen liike siirtomaissa. KI:n VI kongr.   10–11 385
  Laukki, Leo. Kiinan taistelu maailman imperialismia vastaan 1926 4 178
  Magyar, L. Neuvostot Kiinassa 1930 12 566
  Manuilski, Tyynenmeren ristiriidat ja Kiina. KI:n VII plen. 1926 1927 1 8
  Puolueemme KK:n ja KKK:n täysistunto heinäelok. 1927 1927 7–8 305 (307)
  Rykov. Selostus hallituksen toim. SSSR:n IV neuvostok. 1927 4 147
  Sodasta ja sodanvaarasta. Teesit. KI:n plen. 1927. 1927 6 264
  Stalin, J. Kiinan vallankumouksen perspektiivit. KI:n Tpk:n Kiinan komiss. 1927 1 1
  Vento, K. Porvarillis-demokraattisen vallankumouksen kasvaminen proletaariseksi vallankumoukseksi 1928 6 249
Kirjallisuus: Averbach. L. Kirjallisuuspolitiikan tehtävät 1930 10 474
  Buharin, N. Ilkeitä huomautuksia 1927 2 90
  Kappale kansalaissodan historiaa. S. 1927 3 140
  Karjalan rosvoretket tekijäinsä kuvaamina. T. T—i. 1929 11–12 437
  Katsaus Neuvostoliiton suomenkieliseen kirjailisuuteen 1925 2 94
  Kaunokirjallisuuden tehtävistä. S. H. 1931 5 256
  Kiintoisia kirjauutuuksia: J. K. Lehtinen »Suomen kapitalismin talouspula»; E. Haapalainen: »Suomen työväen ensimäinen nousu 1931 5 260
  Leniniä suomeksi, ym. 1925 1 47
  Lenin. N. Tolstoi ja hänen aikakautensa 1927 7–8 372
  S(irola), Y. A. B. Mäkelän muistoksi 1932 7 336
  Uralin suurkylät Puna-Armeijan rakentajina. Kappale Furmanovin kirjasta Tsapajev 1927 3 141
Kirjallisuusarvostelua: Lehtosaari, J. »Suomen työväen ensimäinen nousu». Eräitä huomautuksia 1932 22 1049
  Ojanen, V. Marxilainen työläiskoulu, Poliittinen taloustiede. Vähän vastinetta J. Puron arvosteluun 1932 21 1013
  Puro, J. Marxilainen työläiskoulu, Poliittinen taloustiede. I. Arvostelua 1932 18 865
  Rautio, Heino. Kirjallisuuden arvostelusta ja sen tehtävistä 1932 16 768
  Shaw Bernhard SNTL:ssä 1931 11 556
  Talousmaantiede sosialistisen rakennustyön palveluksessa. Baranskin talousm. arvostelua 1932 17 813
Kirjeenvaihtajaliike: Salo, V. Sosialistisen rakennustyömme uusi lisäarmeija 1926 5 193
  Salo, V. Työläis- ja maaseutukirjeenvaihtajaliikkeen puoluejohdosta 1926 6 281
Kirjeitä kaukaa: Lenin. Ensimäinen kirje: Ensimäisen vallankumouksen ensi etappi 1927 2 60
  Lenin. Toinen kirje: Uusi hallitus ja proletariaatti 1927 3 116
  Lenin. 3:s kirje: Proletaarisesta miliisistä 1927 4 186
  Lenin. 5:s kirje: Vallankumouksellisen proletaarisen valtiojärjestyksen tehtävät 1927 5 204
Kirje pohjalaiselta talonpojalta 1925 7–8 349
Kirkonmiesten ristiretkipuuhat neuvostomaata vastaan 1930 7 322
Knorin, V. Fasismi, sosialidemokratia ja kommunismi 1932 8 389
  Horjuva vakaantuminen, vallankumouksellinen nousu ja poliittinen pula 1931 9 445
Kohonen, J. Lukutaidottomuuden poistaminen Neuvostoliitossa v:ksi 1933 1926 8 370
  Neuvostovallan kansallisten Pedag. teknikumien opetusohjelmat 1926 9 419
  Piirteitä ensimäisen Suomen punakaartin historiasta vv. 1905–1906 1931 11 548
  Suomalaiset korkeakouluissa Leningradissa 1925 3 128
  Toisen ast. työkoulun opetussuunn. pääperusteista 1926 8 367
Kollektiiviset taloudet: Jakovlev, J. M. Kollektiivitalouksien järjestöllis-taloud. lujittamisesta ja kollektivitalouksien kaupan kehittämisestä 1932 15 690
  Jakovlev, J. M. Kollektiivitalouksien järjestöllis-taloud. lujittamisesta ja kollektivitalouksien kaupan kehittämisestä   16 735
  Maatalouden kehitystiet ja verohuojennukset keskivarakkaille. NKP(b)n XVI puoluekonf. päätös 1929 3–4 117
  Prikaatit kollektiivitalouksissa 1932 11 505
  Puolue- ja nuorisoliittojärjestöjen tehtävistä koll. talouksissa 1930 4 141
  Sadonkorjuun peruskysymykset 1932 15 681
  Vilbert, P. Töiden järjestäminen koil. talouksissa 1931 5 244
Kollektivisointi: Hirsivaara, J. F. Maatalouden kollektivisointi Karjalassa ja Inkerissä 1929 9–10 299
  Kollektivisoimiskysymyksiä Inkerissä. J. L. 1930 4 145
  Kuluvan maatalousvuoden tehtävät 1931 3 145
  Kollektivisoimisliike ja maatalouden nousu. NKP(b):n XVI puoluekok. teesit 1930 6 237
  Lepola, K. Kolmas bolshevistinen kevät ja sos. maataloutemme taloudellis-org. lujitt. 1932 4 191
  Molotov, V. Kollektivisoimisliikkeestä. Puhe NKP(b):n marrask. täysist. 1929 11–12 404
  NKP(b):n KK:n kesäk. täysistunto 1931 8 357
  SNTL:n neuvostojen VI edustajakok. 1931 5 201
  Vilbert, P. Kollektivisoimisen tilant. ja sen asettamista teht. Leningradin alueella 1931 2 90
Kollektivisti: Azizjan, A. Kollektivistin sosialistisesta uudestikasvattamisesta 1932 10 472
Koll. talouksien kauppa: Jakovlev, J. A. Koll. talouksien järjestöllis-taloudellisesta Lujittamisesta ja kollektiivital. kaupan kehittämisestä 1932 15 690
  Jakovlev, J. A. Koll. talouksien järjestöllis-taloudellisesta Lujittamisesta ja kollektiivital. kaupan kehittämisestä   16 735
  Karjanhankintasuunnitelmasta ja koll. talouksien, kollektivistien ja työtätekevien yksit. talonp. lihakaupasta. Päätös 1932 10 464
  Uudesta maatalousverosta, viljan hankinnasta ja koll. talouksien kaupasta 1932 10 457
  V:n 1932 viljanhankintasuunnitelmasta ja koll. talouksien viljakaupan laajent. Päätös 1932 10 462
Kolme vakuutusta uusittava. Neuvostoliiton talouselämän tehtävät. Selostus KK:n toim. 1925 2 73
Komintern: Buharin, N. Kansainv. politiikan kysymyksistä. NKP(b):n XV konf. 1926 10–11 433 (453)
  Fischer, Ruth. Kominternin laaj. Tpk. kokous 1925 5 202
  Kominternin ohjelmaluonnos 1928 5 192
  KI:n Tpk:n julistus: Taisteluun Kansainliittoa vastaan 1926 4 145
  KI:n Tpk:n kirje kaikille Saksan KP:n jäsenille 1925 9 372
  KI:n Tpk:n politsihteeristön kirje Amerikan kompuolueen suomal. jäsenille 1930 4 131
  KI:n Tpk:n teesit. Englannin lakon opetukset 1926 6 241
  Kommunistinen Internationale 10-vuotta, KI:n ja NKP(b)n Agitprop. os. teesit 1929 1 5
  Kuusinen, O. V. Heikko kohta Kominternin rintamassa 1931 6 265
  Kuusinen, O. V. Tov. Sinovjevin nykyinen »historlallinen valhe» 1927 11 552
  Kuusinen, O. V. Tov. Sinovjevin nykyinen »historlallinen valhe» 1927 12 615
  Kuusinen, O. V. Tov. Sinovjevin nykyinen »historlallinen valhe» 1928 1 53
  Kuusinen, O. V. Tov. Sinovjevin nykyinen »historlallinen valhe» 1928 2 99
  Kuusinen, O. V. Uusi kausi ja käänne Kominternin politiikassa 1930 1–2 23
  Kuusinen, O. V. Vastaus tov. Sinovjeville 1927 11 572
  Manuilskin selost. KNI:n laaj. täysist. 1929 11–12 384
  Sinovjev, G. Leniniläisen Kominternin 21 ehtoa 1927 11 554
  S(irola), Y. Tov. Stalin ja Kominternin puolueet 1932 5 242
  Stalin, J. Kiinan vallankumouksen perspektiivit. Puhe Kiinan komis. 30/9–26 1927 1 1
  Stalin, J. Kysymyksiä ja vastauksia. Puhe Sverdlovin yliopistolla 1925 7–8 296
  Stalin, J. Kysymyksiä ja vastauksia. Puhe Sverdlovin yliopistolla   9 360 (362)
  Yhteisrintamataktiikasta 1932 16 758
Kominternin pleenumit: Referaatti KI:n Tpk:n laaj. istunn. 1925 5 231
Pleenum 1926: Kominternin tehtävät. NKP(b):n edustaj. laatimista tees. 1926 3 102
  Kuusinen, O. V. Keskustelu NKP(b):n oppositiosta Kominternin pleenumissa 1926 2 85
  Kuusinen, O. V. Kompuolueiden lähimmät tehtävät 1926 12 549
  Manuilski. Tyynenmeren ristiriidat ja Kiina. Puhe KI:n VII pleen. 1927 1 8
  Uudet ilmiöt kansainv. työv. liikkeessä ja yhteisrintamataktiikka 1926 3 97
  Uudet ilmiöt kansainv. työv. liikkeessä ja yhteisrintamataktiikka 1927 1 17
  Stalin, J. NKP(b):n sisäiset kysymykset 1926 12 527
Pleenum 1927: Kominternin Tpk:n pleenum 1927 1927 6 257
  Sodasta ja sodanvaarasta. Teesit 1927 6 264
Pleenum 1928: Englannin kysymys KI:n Tpk:n täysistunnossa 1928 3 126
  Päätös helmik. 28 p. 1928. Ammatillisesta työstä 1928 3 121
  Referaatti KI:n Tpk:n täysistunnosta 1928 2 59
Pleenum 1929: Kuusinen, O. V. Kansainvälinen tilanne ja KI:n tehtävät 1929 7–8 251
Kuusinen, O. V. Kansainvälinen tilanne ja KI:n tehtävät   9–10 304
  Kuusisen loppulausunto 1929 9–10 313
  Maailman taloudellinen pula, työttömyys ja lakkotaistelut 1930 3 89
  Taloudellinen taistelu ja kompuolueiden tehtävät. X pleen. päätös 1929 7–8 233
  Teesit kansainv. tilant. ja KI:n lähimm. tehtävistä 1929 7–8 221
  Tpk:n X täysistunto 1929 7–8 219
Pleenum 1931: Kominternin XI pleenumin tulokset 1931 5 208
  Manner, K. Suomi intervention voimistelussa. Puhe KI:n XI pleen. 1931 6 276
  Vallankumousten edellytysten kypsyminen Puolassa (Lenskin muk.) 1931 6 282
Pleenum 1932 — valmistelu: Antikainen, T. prikaati: Työväen liikehtimiset Suomessa, kompuolueen tila, heikkoudet ja lähimmät tehtävät 1932 12–13 592
  Hagman. Suomi neuvostovastaisessa sotarintamassa 1932 12–13 571
  Lehtosaari, J. Suomen fasistidiktatuuri käytännössä. 1932 12–13 553
  Manner, Oklund, Virta: Talonpoikaisliikkeistä Suomessa 1931–32 1932 12–13 576
Pleenum 1932: Kansainvälisestä tilanteesta ja KI:n osastojen tehtävistä. Kuusisen teesit 1932 20 925
  Kapitalistisen vakaant. päättyminen ja proletariaatin taloud. taistelu 1932 21 969
  Kominternin Tpk:n XII täysistunto 1932 20 921
  Manuilski, D. Kapitalistisen vakaantumisen päättymisestä 1932 22 1022
  Manuilski, D. Kapitalistisen vakaantumisen päättymisestä   32 1071
VI Kongressi: Buharin, N. Kansainvälinen tilanne ja KI:n tehtävät 1928 8–9 313
  Buharin, N. Kansainvälinen tilanne ja KI:n tehtävät 1928 10—11 401
  Buharinin loppulausunto 1928 8–9 356
  Kansainv. tilanne ja Komm. Internationalen tehtävät. VI kongr. vahv. teesit 1928 8–9 323
  Kuusinen, O. V. Vallankumouksellinen liike siirtomaissa 1928 8–9 361
  Kuusinen, O. V. Vallankumouksellinen liike siirtomaissa   10–11 385
  Kysymys sodasta Kominternin VI kongr. Alfred, L. 1928 8–9 346
Komintern — ohjelma: Buharin, N. Ohjejmakysymys Kominternin kongressissa 1928 8–9 352
  Kominternin ohjelmaluonnos 1928 5 192
  KI:n Tpk:n ohjelmakomitea. KI:n kaikille osastoille 1928 5 191
Komintern — NKP(b)n edustajisto: Kominternin tehtävät 1928 3 102
  Uudet ilmiöt kansainvälisessä työv. liikkeessä ja yhteisrintama-taktiikka 1928 3 97
Komintern — SKP: KI:n Tpk:n päätöslausunto SKP:n taistelukyvyttömyyden syistä taistelussa fasismia vastaan. (28/XI—30) 1931 2 73
  Kominternin arvostelu SKP:n tilasta 1931 2 68
Komm. Nuoriso-Internationale: Kajava. K. Kommunistisen Nuoriso-Int. taistelukysymyksistä 1927 7–8 318
  Kajava, K. Komm. Nuorisointern. V kongr. 1928 8–9 380
  Tov. Manuilskin selostuksesta KNI:n laaj. istunnossa. (Lyh.) 1929 11–12 384
Kommunismin koulu 1932 8 368
Kommunisti. Lukijalle 1925 1 1
Kommunistin toimitustavasta. Amerikan Työm. arv. johd. 1925 7–8 350
Kommunistinen työ: Ikivanhojen elintapojen hävittämisestä uuden luomiseen 1932 7 344
Kommunistinen yhteiskunta: Sosialismin kaudesta ja sosialismin perustan rakentamisesta B. B. 1931 6 291
  Sosialismin kaudesta ja sosialismin perustan rakentamisesta B. B.   7 326
  Sosialismin kaudesta ja sosialismin perustan rakentamisesta B. B.   8 385
  Stetski. Sosialistinen yhteiskunta on huomispäivän kouriintuntuva todellisuus 1932 5 236
Kompuolueiden bolshevisointi: Kuusinen, O. V. Kominternin puolueiden bolshevisoimisesta 1925 7–8 317
  Kominternin puolueiden bolshevisoimisesta. Teesit 1925 4 149
Komu, J. A. Muistokirjoitus 1928 12 435
Komu J. A. Kahdeksan vuotta sitten 1925 10 401
  Maan käytön järjestely 1927 9–10 394
  Naftasta ja nafta-asioista 1928 4 165
  Sotakommunismista uuteen talouspolitiikkaan 1928 2 71
  SSSR:n perustuslaki 1925 7–8 289
  Tov. Leninin saapuminen ulkomailta 1925 4 147
  Uuden aluejärjestelyn eli n. s. rajoneerauksen alkuvaiheet 1927 1 24
  Vuosi 1905 1925 11 449
Kone- ja traktoriasemat: Azizjan, A. Kollektivistin sosialistisesta uudesti kasvattamisesta 1932 10 472
  Krshishanovskin selost XVI konf. 1929 3–4 82
  Maatalouden kehitystiet ja verohuojennukset keskivarakkaille. NKP(b)n XVI konf. 1929 3–4 117
Konerakennusteollisuus: Krisman, V. Neuvosto-konerakennusteollisuuden kehitys 1932 23 1070
  Krisman, V. Neuvosto-konerakennusteollisuuden kehitys   24 1128
Konna on konna. Selostus Engcrantsin saman nim. kirjasta 1925 11 489
Kontrolliluvut: Valtion suunnittelukom. »kontrolliluvut» 1925 11 464
  SNTL:n kansant. suunnitelma v:ksi 1932 1932 1–2 38
  NKP(b):n KK:n ja KKK:n jouluk. yhd. täysist. päätös 1931 1 32
  Neuvostojen maan talouden yhteiskunnallistuminen. (Kontr. luvut 1926–27) 1926 9 406
Korkeakoulut: Miljutin, A. Kommunististen korkeakoul. työ 1927 9–10 442
Kotljanski, S. Neuvosto-Pohjolan taloudellisesta kehityksestä 1932 14 663
Koutanen, K. Muistelmia Muurmannista vallank. ajalta 1917–1920 1929 9–10 344
Kraval, I. Puolueen politiikka työväenkysymyksissä ja oppositionin demagogia 1927 12 589
Kren, N. Merien yhdistäminen, Uikujärven ihme 1932 23 1090
  Kren, N. Merien yhdistäminen, Uikujärven ihme   24 1148
Kriisi Ruotsin kommunistisessa puolueessa. G. J—son. 1929 9–10 340
Krshishanov. Selostus NKP(b):n XVI puoluekokouksessa. 1929 3–4 82
Krizman, V. Neuvosto-konerakennusteollis. kehitys 1932 23 1079
  Krizman, V. Neuvosto-konerakennusteollis. kehitys   24 1128
Krumin, G. Ei perääntyminen, vaan bolshevistinen hyökkäys 1930 5 173
Kuibyshev. Taloudellisesta rakennustyöstämme. NKP(b):n KKK:n II pleenum 1926 4 148
  Teollisuuden nykyinen tila Neuvostoliitossa. Alustus SNTL:n IV kongr. 1927 5 196
  Teollisuuden viisivuot. suunnitelma. Selostus amm.liittojen VIII ed. kok. 1928 12 455
  Toinen 5-v. suunnitelma. NKP(b):n XVII konf. 1932 4 181
  Viisivuotissuunnitelman neljättä vuotta aloitettaessa. SNTL:n Tpkk:n täysist. 1932 1–2 13
Kuinka työväkeä pidettiin pimeässä. Leninin kirje Marchlevskille ja elämäkertatietoja M:sta 1923 6 270
Kuinka voitaisiin turmella työväen ja talonp. liitto 1925 1 25
K—to, Leo. Idealismin ja materialismin yhteiskunnalliset juuret 1927 5 217
Kulakki: NKP(b):n XV-sta XVI:een puoluekokoukseen 1930 6 229
  Oikeisto-opportunistien taistelu leninismiä ja NKP(b):ta vastaan 1929 11–12 426
  Sinovjev. Apuselostus KK:n toimlntakert. NKP(b):n XIV puoluekokouks. 1926 1 45
  Stalin. Kysymyksiä ja vastauksia 1925 7–8 296 (301)
  Stalin. Kysymyksiä ja vastauksia   9 360
  V:n 1931 finanssisuunnitefma ja varojen mobilisointi 1931 4 181
Kulakki-ideologia: Suhanovilaisuuden vastavallankumouksellis-restauratsioninen olemus 1931 3 122
Kulakkivaara: Stalin, J. KK:n politselostus ja loppulausunto NKP(b):n XIV puoluekok. 1926 1 8
Kulkulaitos: Neuvostoliiton teollisuuden ja kulkulaitoksen suunnitelma v. 1931 1931 4 170
Kulttuuririntama: Salmi, Eino. Taide kulttuuririntam. 1929 11–12 433
Kulttuurityö: Savolainen, Y. Kulttuurisesta rakennustyöstä Leningradin alueen suomenkielisen väestön keskuudessa 1932 19 907
Kulttuurivallankumous: Judin, P. Leninin oppien vääristelyä vastaan kultt. vallank. kysymyksissä 1932 10 491
  Grishkin, J. Kulttuurivallank. kysym. 1930 12 576
Kulutuskooperatiivit: NKP(b):n KK:n ja KKK:n jouluk. täysist. Tsentrosojusin toim. selost. 1931 1 40
Kumouksellisen nousun kehittyminen: Kuusinen, O. V. Kansainv. tilant. ja KI:n osastojen tehtävistä 1932 20 925
Kurhinen, Katri. Työläis- ja talonpoikaisnaisten edustajakokous 1927 9–10 445
Kuusinen, O. V. Epäonnistunut esitys »Saksan lokakuusta» 1925 2 66
  Kuusinen, O. V. Epäonnistunut esitys »Saksan lokakuusta»   3 111
  Fasistidiktatuuri Suomessa 1930 9 390
  Heikko kohta Kominternin rintamassa 1931 6 265
  Japanin imperialismi ja Japanin vallankumouksen luonne 1932 21 973
  Kansainvälinen tilanne ja KI:n teht. Alustus KI:n Tpk:n X pleen. 1929 7–8 251
  Kansainvälinen tilanne ja KI:n teht. Alustus KI:n Tpk:n X pleen.   9–10 304
  Kansainv. tilant. ja KI:n osastojen teht. Teesit XII pleen. 1932 20 925
  Kansallisuuskysymys kapitalistisessa Europassa 1931 8 364
  Keskustelu Neuvostoliiton Puolueen oppositiosta Kk:n pleenumissa 1927 2 85
  Kominternin puolueiden bolshevisoimisesta. Puhe, lyhenn. 1925 7–8 317
  Kommunistipuolueiden lähimmät tehtävät Alust. KI:n Tpk:n laaj. ist. 1926 12 549
  Kommunistipuolueiden lähimmät tehtävät Alust. KI:n Tpk:n laaj. ist. 1927 1 17
  Loppulausunto KI:n pleen. 1929 9–10 313
  Sirola, Y. Toveri Kuusisen 50 v. päivän johdosta 1931 10 465
  Talonpoika ja työmies 1928 1 23
  Tov. Sinovjevin nykyinen »historiallinen valhe» 1927 11 552
  Tov. Sinovjevin nykyinen »historiallinen valhe»   12 615
  Tov. Sinovjevin nykyinen »historiallinen valhe» 1928 1 53
  Tov. Sinovjevin nykyinen »historiallinen valhe»   2 99
  Uusi kausi ja käänne Kominternin politiikassa 1930 1–2 23
  Vallankumouksellinen liike siirtomaissa. Selostus VI kongr. Lyhenn. 1928 8–9 361
  Vallankumouksellinen liike siirtomaissa. Selostus VI kongr. Lyhenn.   10–11 385
  Vastaus tov. Sinovjeville 1927 11 572
  Viimeaikain lakkotaistelut ja PAI:n tehtävät 1932 5 245
Kylvökamppailu: Lepola, Kalle. Kylvöt ja uitot keväällä v. 1932 1932 6 265
Kymmenen päivää John Reedin elämästä. J—a K—a 1925 6 277
Kymmenvuotias Neuvosto-Karjala ja Suomen lahtarit. Kela 1930 7 298
Kymmenen vuotta sitten 1928 1 1
10 vuotta ulkomaankaupan monopolia 1928 4 184
Laajennetun hyökkäyksen puoluekokous 1930 8 341
Laaksovirta, E. Neuvostoliiton Tpk:n juhlaistunto 1927 9–10 414
  Ratsionalisoimisen menettelytavoista ja periaatteista 1927 7–8 333
  Suomenkielinen NKP(b):n XV puoluekok. koskeva kirjallisuus 1928 2 105
  Tuotannon järkiperäistyttäminen 1927 6 282
  Vallankumousvuoden 1917 historialliset merkkipäivät 1927 9–10 456
Lainio, Martti. Naftan merkitys ilmailussa 1925 2 57
Lainsäädäntö: Letonmäki, L. Avioliittolainsäädännön uudistuksesta Neuvostovallassa 1926 2 96
Laki ammatillista liikettä vastaan Englannissa 1927 6 279
Lakkotaistelut: Liikehtimiset maalaisväestön keskuudessa kesällä 1917 1928 1 42
  Kuusinen O. V. Viimeaikain lakkotaistelut ja PAI:n tehtävät 1932 5 245
  Maailman taloudellinen pula, työttömyys ja lakkotaistelut. KI:n Tpk:n X pleen. 1930 3 89
  Puro, J. Lakkoliikkeet Suomessa 1917 1928 1 39
  Työnantajien, sosialifasistien ja fasist. taktiikasta ja manöövereistä proletariaatin lakkoliikkeessä 1932 21 991
  Työnantajien, sosialifasistien ja fasist. taktiikasta ja manöövereistä proletariaatin lakkoliikkeessä   22 1034
Lapuanliike: Kuusinen, O. V. Fasistidiktatuuri Suomessa 1930 9 390
Lassalle, Ferdinand: Y. S. Lassallen 100-v. syntymäp. 1925 4 176
Lassy, Ivar. Kymmenen vuoden kansanvalistustyö Neuvosto-Venäjällä 1927 7–8 341
  Kymmenen vuoden kansanvalistustyö Neuvosto-Venäjällä   9–10 404
Lastenliike: Kajava, K. Kansainväl. komm. lastenliike 1927 5 205
  Paasonen, Pekka. Kansainv. komm. lastenliike 1925 4 178
Lattunen, V. Kansalaissota. (Venäjällä) 1925 10 418
Latukka, Lyyli. Bolshevistisen Pravdan 20-vuotisp. 1932 9 423
  Kansainvälinen komm. naistenpäivä 1932 4 211
  Kolme historiallista merkkipäivää 1932 8 380
  Leniniläisen teorian puolesta 1932 1–2 75
  Leninin saapuminen Pietariin 1931 4 157
  Naisosastojen kymmenvuotistaival 1928 10–11 425
  Puoluekoneiston uudelleen järjestäm. 1930 1–2 66
  Työläisten ampuminen Ljenan kultakaiv. 1931 4 191
  V. 1905 vallank. merkitys ja opetukset 1930 11 483
  V. 1905 neuvostot ja kapinan valmistelu 1931 1 18
Latvia: Karotam, K. Ulkolainen pääoma Latviassa ja Virossa intervention vaara 1932 14 672
  Karotam, K. Ulkolainen pääoma Latviassa ja Virossa intervention vaara   15 718
  Karotam, K. Ulkolainen pääoma Latviassa ja Virossa intervention vaara   18 853
  Karotam, K. Ulkolainen pääoma Latviassa ja Virossa intervention vaara   19 913
  Karotam, K. Ulkolainen pääoma Latviassa ja Virossa intervention vaara   22 1047
  S(irola), Y. Toveri Stutshkan muistolle 1932 5 247
Latvia — KP: Mitshkevitsh-Kapsukas. Baltian maiden kommunististen puol. tilasta 1932 21 984
Laukki, Leo. Imperialistisen kapitalismin eräistä perusomin. nykyisen kriisin valossa 1930 5 211
  Kiinan taistelu maailman imperialismia vastaan 1926 4 178
  Nousevan proletariaatin diktatuuri ja luhistuvan porvariston diktatuuri 1925 12 513
  Suurlakko v. 1905 Suomessa 1925 11 491
  Suurlakko v. 1905 Suomessa   12 538
Laukki, Olga. Yksi Lokakuun vallank. suurimpia saavut. 1926 10–11 515
Lausannen ja Geneven konferenssien jälkeen. Radek 1932 16 741
Lauvantaitalkoot: Lenin, N. Ikivanhojen elintapojen hävittemisestä uuden luomiseen 1932 7 344
Lehen, T. Hampurin kapina 1925 5 205
Lehtinen, J. K. Edvard Gylling 50-vuotias 1931 11 522
  »John Grafton» 1930 11 500
  Suomen kapitalismin pula ja sosialifas. 1930 3 111
  Tov. Eino Majanen 1931 7 309
  Tshervontsi proletaarisen vallank. kultatukaatti 1925 2 60
Lehtosaari, J. Kapitalistisen Suomen sodan voimistelut ja vallank. 13-vuotispäivä 1931 1 3
  Kommunististen puolueiden bolshevisoiminen. Tilanne Tshekko-Slovakian puolueessa 1928 10–11 408
  Lokakuun vallankumous ja Suomen itsenäisyys 1932 23 1096
  Lokakuun vallankumous ja Suomen itsenäisyys   24 1141
  Poliittiset vangit valkoisen Suomen vankiloissa 1927 6 295
  Pulan vaikutus Suomen köyhän talonpojan asemaan 1932 21 1000
  Suomen lahtarit kauppaamassa Karjalaa imperialistiselle Saksalle 1929 5–6 167
  »Suomen työväen ensim. nousu». Eräitä huomautuksia 1932 22 1049
  Suomen vallankumous ja maataloustuotanto 1928 2 81
  Suomen vallankumousliikkeen tutkijakunta 1928 4 189
  Vuoden 1905 vallankumous Suomessa 1930 11 491
  Vuoden 1905 vallankumous Suomessa   12 552
Lehtosaari, J. prikaati: Suomen fasistidiktatuuri käytännössä. KI:n XII plen. vart. 1932 12–13 553
Leivo, Eino. Lenin — marxilaisuus 1927 5 215
Lemetti, J. Kollektivisoimisen tuloksia ja perspektiivejä Inkerissä 1930 7 324
  M. N. Pokrovski Neuvostoliiton kansojen historioitsijana 1932 11 542
  Muutamia näköaloja Leningradin alueen suomenk. väestön tehtävistä toisella viisivuotiskaudella 1932 7 329
  NKP(b):n Leningr. aluekom. huhtik. täysi-istunnon päätökset täytäntöön 1932 10 466
  Tietämisen peruskysymyksistä 1931 4 184
  Tietämisen peruskysymyksistä   5 238
Lenin — Leninismi. Ennen julkaisematon Leninin kirje, 25/X—1916 1932 8 397
  Ikivanhojen elintapojen hävittämisestä uuden luomiseen 1932 7 344
  Kaksi kirjettä: Tov. Shljapnikoville ja Kollontaille 17/X—1914, 1713—1917 1925 1 18
  Kaksoisvallasta 1932 17 785
  Kirje Lokak. vallank. aattopäivinä 1925 11 457
  Kirje Marchlevskille 1925 6 271
  Kirje toverille 1932 19 887
  Kirjeitä kaukaa: Ensim. kirje. Ensimäisen vallank. ensi etappi 1927 2 60
  Kirjeitä kaukaa: Toinen kirje. Uusi hallitus ja prol. 1927 3 116
  Kirjeitä kaukaa: 3:s kirje. Proletaarisesta miliisistä 1927 4 186
  Kirjeitä kaukaa: 5:s kirje. Vallankumouksellisen proletaarisen valtiojärjestyksen tehtävät 1927 5 204
  Kommuunin muisto 1925 3 100
  Kommuunin opetukset 1932 5 230
  Leo Tolstoi ja hänen aikakautensa 1927 7–8 372
  Luento valtiosta 1929 1 23
  Marxilaisuus ja revisionismi 1928 4 175
  Moskovan kapinan opetukset 1926 2 53
  »Muutamia teesejä» 1931 4 301
  Proletariaatin diktatuurista 1932 9 415
  Sissisota 1931 10 490
  Terrorista 1932 9 447
  Tunnuksista 1932 17 787
  Tunnussanasta »Europan Yhdysvallat» 1926 9 416
  Vallankumouksen alku Venäjällä. Tammik. tapahtumista 1905 1925 1 36
  Vallankumouksen kahdesta linjasta 1932 1–2 84
  Vallankumouksen tehtävät 1932 18 832
  Lenin helmikuun vallankumouksesta 1926 2 49
  Leninin laatima julistus 1906. Työväen Vappujuhla 1925 4 145
  Maxim Gorjki Leninistä 1931 5 258
  Gylling. Edv. Ensimäinen sosialististen tasavaltain välinen sopimus 1928 1 25
  Lenin ja aseellisen kapinan taito Venäjän ensimäisen vallank. valossa. Vaganjan 1927 4 183
  Lenin ja aseellisen kapinan taito Venäjän ensimäisen vallank. valossa. Vaganjan   6 290
  Lenin ja aseellisen kapinan taito Venäjän ensimäisen vallank. valossa. Vaganjan   7–8 350
  Lenin sosialistisesta vallankumouksesta pienessä maassa 1932 1–2 79
  Leniniläisen teorian puolesta. Latukka, L. 1932 1–2 75
  Leninin opetuksia. Suunta selvä 1925 1 46
  Leninin saapuminen Pietariin. Latukka, L. 1931 4 157
  Leninin vaiko Trotskin linja 1925 1 4
  Buharin. N. Leninismi ja proletaarisen kumouksen rakennuskausi 1927 2 54
  Jaroslavski. Puhe Leninin kuoleman 6-v. päivän suruistunnossa 1930 1–2 51
  Leivo, Eino. Lenin — marxilaisuus 1927 5 215
  Rovio, K. Leninismin tie 1926 1 1
  Stalin, J. Taistelu sosialistisen rakennustyön voiton puolesta. Luku: Leninismin-kysymyksistä 1926 3 127
Lepola, K. Elokuun kommunaardien muisto 1932 16 729
  Eräistä v. 1932 hankintakampp. opetuks. 1932 24 1113
  Kolmas bolshevist. kevät ja sos. maataloutemme taloudellis-org. lujittaminen 1932 4 197
  Kylvöt ja uitot keväällä v. 1932 1932 6 265
  Muistoja Neuvosto-Karjalan »historiantakaiselta» ajalta 1930 7 276
  Suomen vallank. maatalouspolitiikasta 1930 1–2 40
Letonmäki, L. Avioliittolainsäädännön uudistuksesta Neuvostovallassa 1926 2 92
  Banditismi 1921–1922 Karjalassa 1932 4 205
  Karjalan maatalous uusimpien tilastojen valossa 1927 6 287
  Suomen pienviljelyksestä 1926 4 185
  Suomen pienviljelyksestä   5 233
  Talonpoikaiskumous ja Neuvostovalta 1925 10 408
  Toteutumaton haaveko vain? Neuvostov. taloudellisesta kehit. nykyisin 1925 1 27
Liettua: Mitshkevitsh-Kapsukas: Baltian maiden komm. puolueiden tilasta 1932 21 984
Liikehtimiset maalaisväestön kesk. kesällä 1917. P. N. 1928 1 42
Linko, Y. Kollektivisolmiskokemuksia Etelä-Karjalassa 1930 7 312
Ljenan verilöyly: Latukka, L. Kolme historiallista merkkipäivää 1932 8 380
  Latukka, L. Työläisten ampuminen Ljenan kultakaivoksilla 1931 4 191
L:nen. Työvelvollisuuksia suorittamassa 1927 5 248
L—o, Eino. Seinälehti 1927 5 249
Locarno: Referaatti Locarnon konf. J. L 1925 11 486
Logiikka: Plehanov, G. Dialektiikka ja logiikka 1926 5 209
Lokakuun 10-vuotiskausi 1927 9–10 381
Lokakuun vallankumous: Evä, K. M. Lokakuun vallank. ja talonpoikaisto 1925 10 403
  Komu, J. A. Kahdeksan vuotta sitten 1925 10 401
  Laaksovirta, E. Vallank.-vuoden 1917 historialliset merkkipäivät 1927 9–10 456
  Laukki, Olga. Yksi Lokak. vallank. suurimpia saav. 1926 10–11 515
  Lehtosaari, J. Lokakuun vallank. ja Suomen itsen. 1932 23 1096
  Lehtosaari, J. Lokakuun vallank. ja Suomen itsen.   24 1141
  Lenin, N. Kirje Lokakuun vallank. aattopäivinä 8/IX—1917 1925 11 457
  Lenin. Kirje toverille 1932 19 887
  Lenin. Vallankumouksen tehtävät 1932 18 832
  Lokakuun 10-vuotiskausi 1927 9–10 381
  Lokakuun vallank. XIV vuosipäivä 1931 10 461
  Lokakuun vallank. 15-v. päivään valmist. 1932 18 825
  Pietarinen, K. Proletariaatin dikt. ensim. neuvoston puolustustaistelu 1932 19 900
  SNTL:n TpKK:n Manifesti 15/X—27 1927 9–10 418
  Stalin, J. Lokakuun vallank. ja Venäjän kommunistien taktiikka 1925 12 520
  Stalin, J. Lokakuun vallank. ja Venäjän komm. taktiikka. (Jatko 1925) 1932 20 943
  Stalin, J. Lokakuun vallank. kansainv. merkitys 1927 9–10 377
  Viisitoista vuotta proletar. diktatuuria 1932 19 873
Ludwig, Emil. Stalinin keskustelu saksal. kirjailijan Emil Ludwigin kanssa 13/XII—31 1932 12–13 607
Lukijalle. Kommunisti 1925 1 1
Lukutaito: Kohonen, J. Lukutaidottomuuden poistaminen Neuvostoliitossa v:ksi 1933 1926 8 370
Lumivuokko, J. Amsterdamilaisten hajoitustyö ei onnistunut Suomessa 1926 6 257
Luokat: Stetski, puhe NKP(b)n XVII puoluekonf. Sosialistinen yhteisk. on huomispäivän kouriintuntuva todellisuus 1932 5 236
Luokattoman yhteiskunnan luominen: Azizjen, A. Kollektivistin sosialistisesta uudestikasvattamisesta 1932 10 472
  Molotov. Toinen 5-v. suunnitelma NKP(b):n XVI Konf. 1932 4 173
Luokkataistelu: Antikainen, T. Eräistä luokkataistelukysymyksistä Suomessa 1930 5 179
  Manuilski, D. Kapitalistisen vakaant. päättyminen KI:n XII pleen. 1932 12 1022
  Manuilski, D. Kapitalistisen vakaant. päättyminen KI:n XII pleen.   23 1071
  Sosialismin rakentaminen ja luokkat. muodot Buharinin kirjan » Tie sosialismiin» mukaan 1926 8 354
Luokkasota — Suomi: Erikson, K. Luokkasodan muistoja. Kirkkonummen taistelu 1925 7–8 346
  Erikson, K. Suomen lahtarit luokkasodasta v.1918 1925 7–8 344
  Evä, K. M. Suomen aseellisen luokkasodan tappion syistä 1926 7 314
  Evä, K. M. Kuinka jouduimme luokkasotaan ja tappioon 1926 1 4
  Fasismia vastaan — proletaarisen vallankumouksen puolesta 1931 1 10
  Gylling, Edv. Enslmainen sosialististen tasavaltain välinen sopimus 1928 1 25
  Karppanen, Y. Tieteen »puolueettomuudesta» 1926 2 61
  Koutanen, K. Muistelmia Muurmannista vallankumousajalta 1917–1920 1929 9–10 344
  Kuusinen, O. V. Epäonnistunut esitys »Saksan lokakuusta» 1925 3 115
  Kuusinen, O. V. Talonpoika ja työmies 1928 1 23
  Kymmenen vuotta sitten 1928 1 1
  Lehtosaari, J. Suomen vallankumous ja maataloustuotanto 1928 2 81
  L—ri, J. Suomen vallank. liikkeen tutkijak. 1928 4 189
  Lepola, K. Muistoja Neuvosto-Karjalan »historiantakaiselta» ajalta 1930 7 276
  Lepola, K. Suomen vatlank. maatalouspolit. 1930 1–2 40
  Luokkasodan historiasta. Y. S. 1929 7–8 291
  Luokkasodan muistoja (Värtsilä, Rautavaara, Pielisjärvi) 1925 6 274
  Pietarinen, K. V. 1918 luokkasota numeroissa 1925 4 186
  Rahja, Eino. Suomen luokkasodan tappion syyt. Y. S. Tov. R:n kirjoituksen johdosta 1925 6 223
  Repo, Heikki. Scheidemann ja Suomen luokkasota 1929 7–8 273
  Ruostuuko miekka, A. T. 1928 1 37
  Sirola, Y. Miksi ei Suomessa ollut bolshevikkipuoluetta? 1928 1 34
  Sirola, Y. Suomen kommunistinen puolue 1928 7 290
  S(irola), Y. Suomen työväen v. 1918 vallankumouksen johto bolshevikkien luxemburgilaisena arvostelijana — käytännössä 1932 1–2 1
  Sirola, Y. Tov. Kuusisen 50-v. päivän johd. 1931 10 465
  Sirola, Y. Vastaukseksi tov. Taimelle 1928 6 263
  Sirola, Y. »Voittaa tai sortua» 1925 2 77
  »Suomen työväen vallankumous». Kirjasuos. 1928 2 108
  Suomen työväen vallank. v. 1918. SKP:n teesit 1928 1 4
  Taimi, A. Vielä v. 1918 Suomen kansalaissodan tappion syistä 1926 5 216
  Taimi, A. Vieläkin miksi ei Suomessa ollut bolshevikkipuoluetta 1928 6 257
  Tappiosta voittoon. J. K. L. 1932 1–2 52
  Tihlä, Hilda. Mors ultima rerum 1925 7–8 348
  T—nen, Hj. Luokkasodan muistoja. Rauttu 1925 9 397
Luottoreformi: T(örmälä), T. Neuvostoliiton luottoreform. 1930 6 265
Luottopula: Maailman talouspulan uusi etappi 1931 11 509
  Madjar, L. Maailman talouspula ja kapitalismin vakaantuminen 1932 20 953
Luxemburg Rosa. P. N. 1932 6 290
Luxemburgilaisuus: S(irola), Y. Suomen työväen v. 1918 vallank. johto bolshevikkien luxemburgilaisena arvostelijana — käytännössä 1932 1–2 1
  S(irola), Y. Tov. Stalinin kirje ja Kominternin puolueet 1932 5 242
  Stalin, J. Muutamista bolshevismin historian kysymyksistä 1931 11 536
  Stalin, J. Vastaus tt. Olehovitshille ja Aristoville 1932 21 1006
Lännen Vähemm. kansallisuuksien tov. J. Marchlevskin nimelle om. Komm. Yliopiston Leningradin os. III päästön johdosta. Y. S. 1927 5 209
Maailmansodan legendan loppu. Y. S. 1927 7–8 368
Maailman talouspula: Madjar, L. Maailman talouspula ja kapitalismin vakaantumisen loppu 1932 20 953
  Maailman taloudellinen pula, työttömyys ja lakkotaistelut KI:n Tpk:n päätösl. 1930 3 89
  Maailman talouskriisin nykyinen etappi 1931 4 165
  Maailman talouspulan uusi etappi 1931 11 509
  Maailman talouspula v. 1931 1932 5 259
  Maailman talouspula v. 1931   6 298
Maaseutu: Nuorteva, A. Neuvostoelämän juurtuminen maaseudulla 1925 4 157
  Törmälä, T. Puolueemme maaseutupolitiikan toteuttaminen 1925 9 389
Maatalous: Grinko, G. Yhteenvedot keväisestä maatalouskamppailusta 1930 8 354
  Kalinin. SSSR:n IV neuv. kongr. Maatalouden perustehtävät kansantalouden kasvun teollistuttamisen yhteydessä 1927 4 159
  Kalinin. NKP(b)n puoluekonf. Maatalouden kehitystiet ja verohuojennukset keskivarakkaille 1929 3–4 106
  Kollektivisoimisliike ja maatal. nousu. XVI puoluekok. teesit 1930 6 237
  Komu, J. A. Sotakommunismista uuteen talouspol. 1928 2 71
  Kuibyishev, Viisivuot. suunnitelman neljättä vuotta aloitettaessa. SNTL:n TPKK:n täysist. 1932 1–2 13
  Lemetti, J. Muutamia näköaloja Leningr. alueen suomenk. väestön teht. toisella viisiv. kaud. 1932 7 329
  Lepola, K. Kolmas bolshevistinen kevät ja sos. maataloutemme taloudellis-org. lujittaminen 1932 4 197
  Maailman talouspulan uusi etappi 1931 11 509
  Maatalouden kehitystiet ja verohuojennukset keskiv. Päätös Kalininin selost. johd. 1929 3–4 117
  Molotov, V. Kansantalouden suunnit, v:lle 1932. SNTL:n KTKK:n II täysist. 1932 1—2 8
  Molotov, V. Kansantalouden suunnit, v:lle 1932. SNTL:n KTKK:n II täysist.   3 117
  Ojanen, V. Uusi laki maatalousverosta 1929 11–12 45
  SSSR:n jyväviljatehtaat 1929 11–12 395
  Syyskylvökamppailun merkitys. J. L—ri. 1930 8 361
  Usenius, A. Maatalousluoton teht. ja järjestämismuodot 1925 7–8 307
  Uudesta maatalousverosta, viljanhankinnasta ja koll. talouks. kaupasta 1932 10 457
  Uusi laki sosialistisesta maatalousverosta. N. J. 1928 4 180
Madjar, L. Maailmantalouspula ja kapitalismin vakaantumisen loppu 1932 20 953
Magyar, L. Neuvostot Kiinassa 1930 12 566
Majanen, Eino. J. K. Lehtinen 1931 7 309
Malm, Hanna. Berlinin metallityöläisten suuresta taistelusta 1931 1 23
  Työläisnaisten toiminnasta Suomessa 1925 7–8 322
Manner, K. Toveri Manner 50-vuotias 1930 10 430
  Opportunismin varottavista seurauksista. Viimeaik. tapaht. johdosta S. vasemm. amm. liikkeessä 1931 3 114
  Piirteitä Suomen valtioll. tilanteesta. Puhe 30. XII—29. 1930 1–2 1
  Suomen noskelaishallituksesta. Puhe suomal. valistustal. Leningrad 1927 3 104
  Suomi intervention valmistelussa. Puhe KI:n XI pleenumissa 1931 6 276
  Valkoinen Suomi 1927 7–8 325
  Valkoinen Suomi   9–10 436
  Valkoinen Suomi 1928 1 44
Manner, K. Luokkataistelutilanteesta Suomessa 1925 2 52
Manner, Oklund, Virta: Talonpoikaisliikkeestä Suomessa 1931–32. KI:n XII pleen. valm. 1932 12–13 576
Manner, O—a. Kansainvälinen naistenpäivä 1926 2 58
Mandshuria: Japanin Mandshurian valtaus 1931 11 560
  Maailman talouspulan uusi etappi 1931 11 509
  Provokatioteot Mandshuriassa 1932 7 359
  Tapahtumat Mandshuriassa 1931 12 602
Mantere. Osuustoiminnasta Karjalassa 1928 12 450
Työläis-talonpoikaisen tarkastuksen Kansankomissariaatti 1925 11 461
Manuilski, D. Kapitalistisen vakaant. päättyminen. Puhe XII KI:n plen. 1932 22 1022
  Kapitalistisen vakaant. päättyminen. Puhe XII KI:n plen.   23 1071
  Oppositionin liittolaiset rajantakana 1927 11 503
  Selostuksesta KNI:n täysistunnossa 1929 11–12 384
  Tyynenmeren ristiriidat ja Kiina 1926 1 8
Manus, Mac. Vainajien muistolle 1927 3 135
Maretski, L. Leniniläisen linjan puolesta talouspolitiikasisa. Meidän päiviemme lakonrikkurit ja heidän vastateesinsä 1927 12 579
Marchlevski, J. Kuinka työväkeä pidettiin pimeässä. Le-ninin kirje M:lle ja elämäkertatietoja M:stä 1925 6 270
Marokon sota ja Välimeren hegemonia 1925 9 395
Marraskuun suurlakko ja jääkäripataljoona (1917) 1926 1 56
Martynov, A. Mätänevä kapitalismi ja porvarillisen valtion fasistisoiminen 1930 10 452
Martynov, A. Mätänevä kapitalismi ja porvarillisen valtion fasistisoiminen   11 519
Marx — marxismi: Marx Feuerbachista. Marxin teesit 1927 3 137
  Marxin ja Engelsin kirjeet Bebelille, Liebknechtille, Brackelle ym. 1931 9 452
  Marxin ja Engelsin kirjeet Bebelille, Liebknechtille, Brackelle ym.   10 500
  Marxin kirje Engelsille 6/7–1863. Yhteiskunnallisen tuotannon uusintamisprosessi 1932 7 351
  Marxin kirje kommuunan miehelle 1932 9 445
  Lenin. Kommuunin opetukset 1932 5 230
  Lenin, Marxilaisuus ja revisionismi 1928 4 175
  Marx–Engels tutkimusten alalta, Historiallinen väärennys. Engelsin johd. Marxin kirjaan »Luokkataistelut Ranskassa 1848–1850» karsimisesta 1925 2 92
  Marxin Pääomasta, Adoratski, V. 1932 15 709
  Mitin, M. Spinoza ja marxilaisuus 1932 24 1135
  Rubinstein, M. Marx tekniikan kehityksestä 1932 6 277
Marxilais-leniniläinen kasvatus: Kaganovitsh, L. N. Puolueen historiaa tutkittava bolshevistisesti 1932 1–2 56
»Marxilaisuuden lipun alla» 1925 4 190
Materialismi: Idealismin ja materialismin yhteiskunnalliset juuret. Leo K—to 1927 5 217
  Marx Feuerbachista. Marxin teesit 1845 1927 3 137
  »Uusin filosofia on samalla tavoin puoluefilosofiaa kuin kaksituhatta vuotta sitten». Teesit 1932 1–2 88
Mekanistit: Merkurjev, M. Nykyajan mekanistit 1929 3—4 159
  Tymjanski, G. S. Uudet tehtävät filosofian alalla 1931 2 85
  Väittelyn tuloksista ja marxilais-leniniläisen filosofian lähimm. tehtävistä 1931 9 433
  Väittelyn tuloksista ja marxilais-leniniläisen filosofian lähimm. tehtävistä   10 504
Menshevikit: — Lenin. Kirje toverille 1932 19 887
  Suhanovilaisuuden vastavallankumouksellisrestaurotsioninen olemus 1931 3 122
  II Internationale tuomiolla 1931 3 105
Menshevisoiva idealismi: Judin, P. Leninin oppien vääristelyä vastaan kulttuurivallank. kysymyksissä 1932 10 491
  Väittelyn tuloksista ja marxilais-leniniläisen filosofian lähimm. tehtävistä 1931 9 433
  Väittelyn tuloksista ja marxilais-leniniläisen filosofian lähimm. tehtävistä   10 504
Merkurjev, M. Nykyajan mekanistit 1929 3–4 159
Meshlauk, V. »Mistä varat» 1927 12 597
Metoodi: Plehanov, G. Hegelin dialektinen metoodi 1926 6 269
Militarismi: Alfred, L. Kysymys sotaväen luotettavaisuudesta 1928 4 161
Miljutin, A. Kommunististen korkeakoulujen työ 1927 9–10 442
Mitin, M. Spinoza ja marxilaisuus 1932 24 1135
Mitshkevitsh-Kapsukas. Baltian maiden komm. puolueiden tilasta 1932 21 984
  Fasismin vastaisen taistelun metoodeista 1931 5 230
M—lä, T. Kapital. suhteiden kehitys Suomen maataloud. 1927 5 223
M—nen, K. Uskonnon synty 1927 5 228
M—o. Muistelmia käytännöllisestä työstä 1927 5 250
Molotov, V. Kansantalouden suunnitelmasta v:lle 1932. Selost. SNTL:n KTKK:n II täysist. 1932 1–2 8
  Kollektivisoimisliikkeestä. Puhe NKP(b):n KK:n marrask. täysist. 1929 11–12 404
  Puolueemme järjestöllisestä toiminnasta. Selostus NKP(b):n XIV kok. muk. 1926 1 35
  Puolueen työskentely maaseutuköyh. keskuud. 1925 473
  Toinen 5 v.-suunnitelma NKP(b):n XVII konf. 1932 4 173
MOPR. Rekola, V. 10 vuotta MOPR:n toimintaa ja MOPR:n III maailmankongressi 1932 23 1106
Moraali: Elämäntavoista. O—a 1927 6 300
  Elämäntavoista. O—a   7–8 358
  Uusi moraali. V. A—o 1927 5 235
Moskovan kapina 1905: Lenin. Moskovan kapinan opetukset. 29/VIII—1906 1926 2 53
Muistelma Perä-Pohjolan kapinasta. A. J. 1926 3 140
Muurmanni: Antikainen, Toivo. »Muurmannin uhkayritys» 1930 7 288
  Koutanen, K. Muistelmia Muurmannista vallankumousajalta vv. 1917–1920 1920 9–10 344
  Partisaanien toiminta Muurmannin rintamalla 1930 7 317
M. V. Puna-Armeijassa 1927 5 251
M—va, H. Talonpoikaisnaisten keskuudessa 1927 5 252
Mäkelä, A. B. S(iro)a), Y. A. B. Mäkelän muistoksi 1932 7 336
Mäkelä, Santeri. Taistelijoille. Runo. LVKKY:n 1 pääst. 1925 7–8 324
  Vallankumous. Runo 1925 1 6
Mäki, Jaakko. Asutustoiminta Neuvosto-Karjalassa 1925 11 468
Männikson, K. Yliopiston sisäinen kasvatustyö, sen puutteet ja saavutukset 1927 5 243
N. Smytskaamassa 1927 5 253
Nafta: Komu, J, A 1928 4 165
  Lainio, M. Naftan merkitys ilmailussa 1925 2 57
Naiset yhteiskunnallisessa taloudessa (Tilastoaineh.) 1925 12 531
Naisosastojen kymmenvuotistaival. Latukka, L. 1928 10–11 425
N. E. P. Kangas, V. Neuvostokauppa ja sen tehtävät nepin viimeisellä kaudella 1931 7 331
  Slepkov, A. »Työläis»-opposition tie 1926 9 388
  Komu, J. A. Sotakommunismista uuteen talouspolitiikkaan (Miljutinin muk.) 1928 2 71
Neuvostojen maan talouden yhteiskunnallistuminen (Kansant. kontrollinumerot v:lle 1926–27) 1926 9 406
Neuvostokauppa: Kangas, V. Neuvostokauppa ja sen tehtävät nepin viimeisellä kaudella 1931 7 331
  Neuvostoliiton ulkomaankaupan tulokset v. 1929–30 ensimäisen puoliskon aikana 1930 8 383
  NKP(b):n KK:n lokak. täysistunnon päätös neuvostokaupan kehittämisestä ja työläisten varustelun parantamisesta 1931 11 526
  NKP(b):n syyskuun täysistunnon päätökset 1932 20 935
  Sarkis, Neuvostokaupasta nykyisellä etapilla 1932 14 633
Neuvostoliiton rauhanpolitiikka: Katsauksia. Neuvostoliiton rauhanpolitiikan uudet voitot 1932 23 1110
Neuvostoliiton teollisuuden ja kuljetuslaitoksen suunnitelma v. 1931 1931 4 170
Neuvostoliiton suomenkielisen painotuotteen 5-v suunnit. 1930 5 210
Neuvostoliiton TpK:n juhlaistunto. Laaksovirta, E. 1927 9–10 414
Neuvostorakenne: Tulokset ja lähimmät tehtävät taistelussa byrokratismia vastaan. NKP(b)n XVI puoluekonf. päätös 1929 3–4 128
Neuvostot: Kagonovitsh, L. M. Neuvostot uudessa etapissa 1930 1–2 73
  Kansallinen rakennustyö SSSR:ssä V ja VI neuvostojen edustajakok. väliajalla 1931 4 179
  Latukka, L. V:n 1905 neuvostot ja kapinan valmistelu 1931 1 18
  Lenin, Vallankumouksen tehtävät 1932 18 832
  Magyar, L. Neuvostot Kiinassa 1930 12 566
  Nuorteva, S. Neuvostojen toiminnasta 1926 8 349
  Stalin, J. Lokakuun vallank. ja Venäjän kommunistien taktiikka 1932 20 943
Neuvostovaalit: Bolshevistisesti valmistauduttava neuvostovaaleihin 1930 11 503
  Neuvostojen vaalit. O. 1928 10–11 383
  NKP(b):n KK:n ja KKK:n jouluk. 1930 täysist. Neuvostojen uusintavaaleista 1930 1 43
Neuvostovallan hintapolitiikka 1928/29 1929 1 35
Neuvostovalta: Stalin. Keskustelu saksat, kirjailijan Emil Ludwigin kanssa 13/XI1–31 1932 12–13 607
N.K.P(b). Huhtikuun konferenssi 1917 1932 9 437
  Laajennetun hyökkäyksen puoluekokous 1930 8 341
  Latukka, L. Bolshevistisen Pravdan 20-vuotispäivä 1932 9 423
  Latukka, V. 1. Leninin saapuminen Pietariin 1931 4 157
  Lenin. Kaksoisvallasta 1932 17 785
  Lenin. Vallankumouksen tehtävät 1932 18 832
  Lokakuun 10-vuotiskausi 1927 9–10 381
  Popov. Bolshevismi kansainvälisellä arenalla ennen maailmansotaa 1932 18 847
  Popov. Huhtikuun teeseistä 1932 9 439
  Puolueen kasvu ja marxilais-leniniläisen kasvatuksen tehtävät 1931 10 471
  Puoluejärjestömme järjestöllinen ja kasvatustyö korkealle tasolle 1932 9 409
  Puolueen historian tutkiminen tieteelliselle, bolshevistiselle uralle 1932 5 252
  Puro, J. Toisen viisivuotissuunnitelman poliittinen asetelma joukkoihin 1932 10 478
  Stalin, J. Kirje Kaukaasiasta (1909) 1932 11 523
  Stalin, J. Lokakuun vallank. ja Venäjän komm. taktiikka 1932 20 943
  Stalin, J. Keskustelu saksalaisen kirjailijan Emil Ludwigin kanssa 13/XII—32 1932 12–13 607
  Stalinin kirje Leninille Slovytshegodskin karkoitusalueelta (1910) 1932 6 273
  Uusiin voittoihin sosialismin rintamalla 1930 10 435
NKP(b):n kokoukset: konferenssit ja plenumit: XIV konf. Stalinin alustuksesta Moskovan järj. akt. 1925 1925 5 193
KK:n plenum 1925: Molotovin selost. Puolueen työskentelystä maaseutuköyhälistön keskuudessa 1925 11 473
XIV puoluekok. Buharinin selost. VLKNL:n työstä 1926 2 75
  Molotov. Puolueemme järjestöllisestä toiminnasta 1926 1 35
  Sinovjevin apuselostus KK:n toimintakert. (Lyhennetty) 1926 1 45
  Stalin, J. Keskuskomitean politselostus ja loppulausunto 1926 1 825
  Tomski. Ammattiliittojen työskentelystä (Lyhennetty) 1926 2 82
KK:n pienum 1926: Kuibyishev. Taloudellisesta rakennustyöstämme 1926 4 148
  Puolueemme KK:n ja KKK:n heinäk. täysist. tuloksiin 1926 8 341
XV konferenssi: Buharin. Kansainvälisen politiikan kysymyksistä 1926 10–11 433
  Rykov. Neuvostoliiton talouden tila ja puolueen tehtävät 1926 100–11 463
  Tomski, M. P. SSSR: n ammattiliittojen työn tulokset ja lähimmät tehtävät 1926 10–11 485
KK:n plenum 1927: Direktiivit kansantalouden 5-v suunnit. laatimisesta 1927 11 467
  Ojanen, V. Puolueemme keskuskomitean täysistunto 1927 3 107
  Puolueemme KK:n ja KKK:n täysi-istunto, heinä–elok. 1927 1927 7–8 305
XV puoluekokous: Laaksovirta. Suomenkielinen NKP(b)n puoluekokousta koskeva kirjallisuus 1928 2 105
  Rovio, K. XV puoluekokous 1927 12 577
XVI puoluekonf.: Jaroslavski. NKP(b):n jäsenten ja kandidaattien puhdistuksesta ja tarkastuksesta 1929 3–4 139
  Jaroslavski. Tulokset ja lähimmät tehtävät taistelussa byrokratismia vastaan 1929 5–6 177
  Kalinin. Maatalouden kehitystiet ja verohuojennukset keskivarakkaille 1929 3–4 106
  Krshishanovskin selostus 1929 3–4 82
  Maatalouden kehitystiet ja verohuoj. keskivarakkaille. Päätös 1929 3–4 117
  Päätös Jaroslavsk. selost. Tulokset ja lähimmät teht. taistelussa byrokrat. vast. 1929 3–4 128
  Päätös kansantalouden 5-v. suunnit. 1929 3–4 102
  Päätöslauselma NKP(b):n jäsenten ja kand. puhdistuksesta ja tarkastuksesta 1929 3–4 152
  Rykov. 5-v -suunnitelmasta 1929 3–4 73
KK:n plenum 1929: NKP(b):n KK:n marrask. täysist. 1929 11–12 379
  Molotov. Puhe Kollektivisoimisliikkeestä 1929 11—12 404
  XV:sta XVI:een puoluekokoukseen 1930 6 229
XVI puoluekokous: Ammattiliittojen teht. uudestirakennuskaudella. Teesit 1930 6 254
  Kollektivisoimisliike ja maatalouden nousu. Teesit 1930 6 237
  Teollisuuden 5-v. suunnit, toteuttaminen 1930 6 245
KK:n ja KKK:n plenum 1930: Kansantalouden kontrollinumerot 1931 1931 1 32
  Neuvostojen uusintavaaleista 1931 1 43
  Tsentrosojusin tolmintaselostus kulutuskoperatiivien työstä 1931 1 40
  Varusteluasiain kansank. selotus lihalla ja vihanneksilla varustamisesta 1931 1 37
KK:n pleenum 1931: NKP(b):n KK:n kesäk. täysist. 1931 8 357
  NKP(b)n KK:n täysist. lokak. 1931 1931 11 526
XVII konfer.: NKP(b):n XVII konferenssi 1932 3 97
  Molotov — Kuibyishevin muk. Toinen viisivuotissuunnitelma 1932 4 173
  Ohjeet Neuvostoliiton kansantalouden toisen 5-v. suunn. laatimista varten 1932 4 191
  Stetskin puhe »Sosialistinen yhteiskunta on huomispäivän kouriintuntuva totuus» 1932 5 236
  Uusi talousvuosi ja XVII konfer. 1932 1–2 45
  Yhteenvedot teollisuudesta v. 1931 ja tehtävät v. 1932. Teesit. Ordshonikidsen al. 1932 3 109
KK:n plenum 1932: NKP(b):n syyskuun täysist. päätökset 1932 20 935
NKP(b):n KK.: Kaikille Neuvostoliiton Komm. Puolueen järjestöille, kaikille työläisille ja talonpojille 1927 5 193
  Kaikille puolueen jäsenille, kaikille työläisille. Itsekritiikistä 1928 6 223
  Päätöslauselma tov. Trotskin esiint. johdosta hyv. 17/1—1925 1925 2 83
  Puoluepuhdistus. Päätös 10/XII—32 1932 24 1154
  Puolueen sisäisestä tilasta. NKP(b):n KK:n tiedotus joukkojärjestöille 1926 10–11 458
  Päätös karjanhankinnasta ja kollektiivitalouksien, kollektivistien ja työtätek. yksityistalonpoikien lihakaupasta 1932 10 464
  Työstä maaseudulla. XV puoluekok. Teesit 1927 11 480
  V. 1932 viljanhankintasuunnitelmasta ja kollektivitalouks. viljakaupan laajentamisesta 1932 10 462
NKP(b) — historia: Jaroslavski, Em. Kirje aikakauslehti Bolshevikin toimitukselle 1932 1–2 72
  25 vuotta II puoluekokouksesta. KK:n Agitpropin ja Puoluehist. tutk. kom. teesit 1928 7 267
  Stalin, J. Muutamista bolshevismin historian kysymyksistä 1931 11 536
NKP(b) — Karjalan puoluejärjestö: Rovio, K. 812:sta 10,780:een 1931 10 484
  Rovio, Kustaa. Puoluejärjestön kasvu Karjalassa 1931 12 579
NKP(b) — Leningr. puoluejärjestö: Tilastoa Leningradin puoluetyöstä ja työntekijöistä 1925 12 501
  XXIV Leningradin läänin puoluekonferenssi 1927 2 79
  Lemetti, J. NKP(b):n Leningradin Aluekomitean huhtik, päätökset täytäntöön 1932 10 466
NKP(b) — kysymys »rappeutumisesta»: Stalin. Kysymyksiä ja vastauksia. Puhe Sverdlovin yliopistolla 1925 7–8 296 (298)
  Stalin. Kysymyksiä ja vastauksia. Puhe Sverdlovin yliopistolla   9 360
NKP(b) — oppositiot oikeistoja vasemm. ukloonit: 1926: Puolueemme KK:n ja KKK:n täysist. tuloksiin 1926 8 341
  Puolueen sisäisestä tilasta. NKP(b):n KK: n tiedotus puoluejarjestöille 1926 10–11 458
  Sinovjev, Kamenjev, Pjatakov, Sokolnikov, Trotski ja Jevdokimov. Tiedoksianto 1926 10–11 461
  Slepkov, A. »Työläis»-opposition tie 1926 9 388
  Stalin, J. Loppulausunto NKP(b):n XIV puoluek. 1926 1 25
  Stalin, J. NKP(b)n sisäiset kysymykset, Selost. KI:n laaj. Tpk:ssa 1926 12 527
  »Vasemmistolaisuuden» oikeisto-opportunistisesta rappeutumisesta puolueen sisällä 1926 8 337
1927: Buharin, N. Kiinan kumouksen problemit. Selost. Moskovan järj. puolueaktiiville 1927 4 164
  Buharin, N. Leniniläisen suunnan puolesta maaseutupolitllkan kysym. Taloud. perspekt. maaseudulla 1927 11 531
  Goldenberg, S. »Lähtökohta» 1927 12 585
  Jakovlev. J. Maaseudun jakaantuminen luokkakerroksiin ja osuustoiminnasta 1927 11 538
  Kominternin Tpk:n täysist. toukok. 1927 1927 6 257
  Kraval, I. Puolueen politiikka työv. kysym. ja oppositsionin demagogia 1927 12 589
  Kuusinen, O. V. Keskustelu NKP(b):n oppositiosta Kominternin plenumissa 1927 2 85
  Kuusinen, O. V. Tov. Sinovjevin nykyinen »historiallinen valhe» 1927 11 552
  Kuusinen, O. V. Tov. Sinovjevin nykyinen »historiallinen valhe»   12 615
  Kuusinen, O. V. Tov. Sinovjevin nykyinen »historiallinen valhe» 1928 1 53
  Kuusinen, O. V. Tov. Sinovjevin nykyinen »historiallinen valhe»   2 99
  Kuusinen, O. V. Vastaus tov. Sinovjeville 1927 11 572
  Manuilski, D. Oppositsion liittolaiset rajantakana 1927 11 503
  Maretski, L. Leniniläisen linjan puolesta talouspolitiikassa 1927 12 579
  Meshlauk, V. »Mistä varat» 1927 12 597
  Opposition vastateesit työstä maaseudulla 1927 11 508
  Puolueemme KK:n ja KKK:n täysist. heinä–elok. 1927 7–8 305
  Puolueväittely ja oppositio 1927 11 465
  Sinovjev, G. Leniniläisen Kominternin 21 ehtoa 1927 11 554
  Smirnov, P. A. Puolueen taloudellisista tehtävistä maaseudulla (hevosettom. ym. likvid.) 1927 12 609
  Stalin, J. Trotskilainen oppositio ennen ja nyt. Puhe KK:n plen. lokak. 1927 1927 11 493
  Tomski, P. Trotskismi ja työväenkysymys 1927 12 602
1929: Buharinin erimielisyydet Leninin kanssa 1930 3 121
  Oikeisto-opportunistien taistelu leninismiä ja Neuvostoliiton komm. puoluetta vastaan 1929 11–12 426
  Oikeistouklooni ja sosialistisen rakennustyön päälinja. V. 1929 2 41
  Puolueen ja työväenluokan petturit. NKP(b):n KKK:n puhem. päätös 9/X—32 1932 20 966
  Puolueemme puhdistuksesta 1929 2 37
N.L.K.N.L.: Buharinin selostuksesta NKP(b):n XIV puoluekok. VLKNL:n työstä 1926 2 75
  Ruhanen, U. Työtätekevä nuoriso puolueen johtamana taistelussa sosialismin puolesta 1932 21 1010
  Ruhanen, U. Työtätekevä nuoriso puolueen johtamana taistelussa sosialismin puolesta   22 1043
Nikitin, Y. Taloudellinen rakennustyö Kiestingin piirissä 1930 7 314
Nirk, V. Oikeisto-opportunistista ideologiaa vastaan SSSR:n ammattiliikkeessä 1930 9 395
Norjan KP.: Puoluekokouksen maalisk. 1932 selost. 1932 9 453
Nostokkuus: Jaroslavski. Tulokset ja lähimmät tehtävät taistelussa byrokratismia vastaan. NKP(b):n XVI puoluekonf. 1929 5–6 177
Notko, P. Vähemmistökansallisuuksien komm. yliopisto 10-vuotias 1931 11 545
Nuorteva, Santeri 1929 3–4 69
Nuorteva, S. Neuvostoelämän juurtuminen maaseudulla 1925 4 157
Neuvostojen toiminnasta 1926 8 349
Ohjeet Neuvostoliiton kansant. toisen 5-v. suunnitelman laatimista varten (1933–1937) NKP(b):n XVII konf. päätös 1932 4 191
Oikeistolaisuus: Antikainen, Toivo. Eräistä luokkataistelukysymyksistä Suomessa 1930 5 179
  Buharinin erimielisyydet Leninin kanssa 1930 3 121
  H:vaara, J. F. Muutamista oikeistolaisuuden ilmenemismuodoista käytänn. elämässä 1930 9 406
  Kangas, V. Neuvostokauppa ja sen tehtävät Nepin viimeisellä kaudella 1931 7 331
  Kominternin Tpk:n politsihteeristön avoin kirje Amerikan kompuolueen suomal. jäsenille 1930 4 131
  Kuusinen, O. V. Kansainväl. tilanne ja KI:n tehtävät. Loppulausunto. KI:n X plen. 1929 9–10 313
  Kuusinen, O. V. Uusi kausi ja käänne Kominternin politiikassa 1930 1–2 23
  Maatalouden kehitystiet ja verohuojennukset keskivarakkaalle NKP(b):n XVI puoluekonf. päätös 1929 3–4 117
  Nirk, V. Oikeisto-opportunistista ideologiaa vastaan SSSR:n amm. liikkeessä 1930 9 395
  Sarkis. Neuvostokaupasta nykyisellä etapilla 1932 14 633
  Stalin, J. Oikeistovaara Saksan kompuolueessa. Puhe KI:n Tpk:n presidiumissa 1929 2 48
  Veisberg, R. Taloutemme yhteiskunnallistuminen ja oikeistovaara 1928 10–11 417
Oikeuslaitos: Vyishinski, A. Vallankumouksellinen laillisuus sosialistisen rakennustyön nykyisessä ajankohdassa 1932 18 838
Ojanen, V. 8 vuotta vallankumouksen taloutta 1925 10 414
  Kauppa maaseudulla 1925 4 161
  Marxilainen työläiskoulu. Poliittinen taloustiede. Vähän vastinetta J. Puron arvosteluun 1932 21 1013
  Neuvosto-Karjalan taloudesta 1930 8 372
  Puolueemme keskuskomitean täysistunto 1927 3 107
  Satoisuuden kohottamisesta 1928 12 437
  Teollisuutemme 1927–28 1928 3 129
  Työn tuottavaisuuden kohottaminen 1925 2 55
  Uusi laki maatalousverosta 1929 2 45
Opportunismi: Iivo. Suomen kommunistisen puolueen KK:n täysistunto 1932 19 881
  Kajava, K. Opportunisti Välläri talonpoikaiskysymyksestä 1930 8 364
  Kaksi Leninin kirjettä. Tovereille Shljapnikov ja Kollontai 1925 1 18
  Manner, K. Opportunismin varottavista seurauksista 1931 3 114
  Manner. K. Piirteitä Suomen valtiollisesta tilasta 30/X11—29 1930 1–2 1
  Mitshkevits-Kapsukas. Baltian maiden kompuolueiden tilasta 1932 21 984
  Oikeisto-opportunistit taistelussa leninismiä ja NKP:tä vastaan 1929 11–12 420
  Opportunismin kaikkia ilmauksia vastaan 1931 12 561
  Taistelu opportunismia vastaan Amerikan suomalaisessa työväenliikkeessä. K.E.H 1930 9 411
  Uusiin taisteluihin sosialismin voiton puolesta 1932 22 1017
  Viljanhankintakamppailu 1932 17 777
  Yleislakon kokemukset ja opetukset Suomessa marraskuussa 1929. M.S. 1930 4 148
Oppositio: Opposition vastateesit työstä maaseud. 1927 11 508
  Sinovjevin, Kamenjevin, Pjatakovin, Sokolnikovin, Trotskin ja Jevdokimovin Tiedonanto 1926 10–11 461
  Stalin. Loppulausunto NKP(b):n XIV puoluekokouksessa 1926 1 25
Organisatio: Kuusinen, O.V. Teesit kansainv. tilasta ja KI:n osastojen tehtävistä 1932 20 925
Osuustoiminta: Hard, V. Suomen n.s. edistysmielisen osuustoiminnan 15. edustajakokous 1931 8 399
  Jakovlev, J. Maaseudun jakaantuminen luokkakerroksiin ja osuustoiminnasta 1927 11 538
  Järvisalo, J. E. Osuustoimintaliikkeen kehitystä Karjalassa 1925 4 160
  Mantere. Osuustoiminta Karjalassa 1928 12 450
  NKP(b):n KK:n ja KKK:n jouluk. täysist. Tsentrosojusin toimintaselostus kulutuskooperatiivien työstä 1931 1 40
  Puro, Janne. Toisen viisivuotissuunnitelmamme poliittinen asetelma joukkoihin 1932 10 478
  Stalin, J. Taistelu sosialistisen rakennustyön voiton puolesta. Luku kirjaan Leninismistä 1926 3 127
  T(örmälä), T. Osuustoiminta ja Neuvostovaltojen liiton suunnitelmallinen talous 1925 5 209
  T(örmälä), T. Osuustoiminta ja Neuvostovaltojen liiton suunnitelmallinen talous   6 250
  Vallden, A. Osuustoiminta K.A.S. Neuvosto-Tasavallassamme 1925 5 214
  Vilbert, P. Osuustoiminnan tehtävistä kapitalismin ja sosialismin kaudelta 1931 6 295
Ottawan konferenssi: Palm-Dutt, J. Ottawan konferenssi ja Britanian kapitalismin kriisi 1932 17 792
Paasonen, Pekka. Kansainvälinen komm. lastenliike 1925 4 178
  Porvarit ja sos. demit Työv. Urheiluliiton kimpussa 1925 4 188
Palm-Dutt, J. Ottawan konferenssi ja Britanian kapitalismin kriisi 1932 17 792
Paperiteollisuus: Virta, Oskari. Paperiteollisuutemme ja sen kehitys 1929 2 61
Partisaanien toiminta Muurmannin rintamalla 1930 7 317
Pariisin Kommuuni: Kommuunin muisto 1925 3 100
  Lenin. Kommuunin opetukset 1932 5 230
  Marxin kirje Kommuunin miehelle 1932 9 445
  Pariisin Kommuunin 60-vuotismuisto 1931 3 108
  Pariisin Kommuunin vuosip. johdosta. P. N. 1932 5 226
Pasifismi: Rykov. SNTL:n Neuvostojen V ed. kok. 1929 5–6 194
Perinnöllisyys: Perinnöllisyys ja rodun jalostus. U.V. 1927 5 238
Permanenttivallankumous: Stalin, J. Vastaus tt. Olehovitshille ja Aristoville 1932 21 1006 (1009)
Pertshik, L. Kaupunki ja kaupunkitalous uudessa vaiheessa 1931 9 425
Pertshik, L. Kaupunki ja kaupunkitalous uudessa vaiheessa   10 479
Pieni sota 1926 9 422
Pieni sota   10 525
Pienviljelijät: Letonmäki, L. Suomen pienviljelyksestä 1926 4 185
Letonmäki, L. Suomen pienviljelyksestä   5 233
Pietarinen, K. Kumouksemme saavutukset lujasti turvattava 1926 2 88
  Proletariaatin diktatuurin ensimäisen neuvoston puolustustaistelu 1932 10 900
  Punaisen armeijan neljäntenätoista vuosipäivänä 1932 3 152
  Sodan hankkijat paljastetut täydelleen 1930 11 509
  Sosialistisen uudelleen järjestelyn rintamalla 1932 23 1103
  V. 1918 luokkasota numeroissa 1925 4 186
  Yleiskatsaus kansalaissodan kulkuun 1931 2 51
Pjatnitski 50-vuotias. Tov. Pickin, Manuilskin, Kuusisen ym. kirje 1932 5 250
Plehanov, G. Dialektiikka ja logiikka 1926 5 209
  Hegelin dialektinen metoodi 1926 269
  »Hyppäyksistä» luonnossa ja historiassa 1926 3 134
  Milloin kapitalismi on kypsä proletaariselle vallankumoukselle 1927 2 94
Plehanov: Lenin: Vallankumouksen kahdesta linjasta (1915) 1932 1–2 84
Pokrovskij, M. N. Lemetti, J. M.N. Pokrovski Venäjän kansojen historioitsijana 1932 11 542
  M. N. Pokrovski 1932 8 395
Poliittinen pula: Knorin, W. Horjuva vakaantuminen, vallank. nousu ja poliittinen pula 1931 9 445
Poliittiset vangit: Lehtosaari, J. A. Poliittiset vangit valkoisen Suomen vankiloissa 1927 6 295
Popov, N. Bolshevismi kansainvälisellä arenalla ennen maailmansotaa 1932 18 847
  Leninin huhtikuun teeseistä 1932 9 439
Porvarillisdemokr. vallank. kasvaminen sosialistiseksi: Kuusinen, O. V. Kumousliike siirto- ja puolsiirtomaissa. Loppul. KI:n VI kongr. 1928 11 385
  Latukka, L. Leninin saapuminen Pietariin 1931 4 157
  Stalin, J. Muutamista bolshevismin historian kysym. 1931 11 536
  Vento, K. Porvarillis-demokr. vallank. kasvaminen prolet. vallankumoukseksi 1928 6 249
  Virtanen, V. Porvarillisen vallank. kasvaminen sosialistiseksi 1932 8 372
Porvaristo: Aalto, Väinö. Suurporvarin valtiollisia suuntaviivoja 1926 1 53
Pravda: Latukka, Lyyli. Bolshevistisen Pravdan 20-vuotispäivä 1932 9 423
Prikaatit kollektiivitalouksissa 1932 11 505
Profintern: Kansainvälisen amm. liikkeeen tila ja tehtävät. Profint. IV kongr. aineh. mukaan 1928 3 111
  Kuusinen, O. V. Viimeaikain lakkotaistelut ja PAI:n tehtävät 1932 5 245
  Malm, Hanna. Berlinin metallityöläisten suuresta taistelusta 1931 1 23
  Punaisen Amm. yhd. Internationalen 10-vuotistaipaileelta 1930 8 346
  Punaisen amm. Internationalen VIII täysist. 1932 3 146
  Profinternin V kongressi 1930 9 387
Proletaarinen kulttuuri: Vento, K. Proletaarisen kulttuurin kansallisen muodon probleemista 1932 15 701
Proletaarinen miliisi: Lenin: Kirjeitä kaukaa. 3:s kirje proletaarisesta miliisistä 1927 4 186
Proletaarinen oikeus: Virtanen, J. Neuvostovallan oikeus ja lait 1926 8 373
Proletaarinen vallankumous: Plehanov, G. Millainen kapitalismi on kypsä proletaariselle vallankumoukselle? 1927 2 94
  Vento, K. Porvarillis-demokr. vallankumouksen kasvaminen proletaariseksi vallank. 1928 6 249
Proletaarinen valtio: Stetski, puhe XVII puoluekonf. Sosialistinen yhteiskunta on huomispäivän kouriintuntuva totuus 1932 5 236
Proletariaatin aseistaminen: Ensimäisestä vallank. etapista toiseen. Leninin kirjeestä 1926 7 325
Proletariaatin diktatuuri: Kominternin ohjelmaluonnos 1928 5 192
  Kuusinen, O. V. Kansainv. tilanteesta ja KI:n os. tehtävist. KI:n XII plen. tees. 1932 20 925
  Lenin. Proletariaatin diktatuurista 1932 9 415
  Laukki, Leo. Nousevan Proletariaatin diktatuuri ja luhistuvan porvariston diktatuuri 1925 12 513
  Pietarinen, K. Proletariaatin diktatuurin ensim. neuvoston puolustustaisteluista 1932 19 900
  Stalin, J. Kysymyksiä ja vastauksia 1925 7–8 296
  Stalin, J. Kysymyksiä ja vastauksia   9 360
  Viisitoista vuotta proletariaatin diktat. 1932 19 873
Proletariaatin hegemonia: Kuusinen, O. V. Kumousliike siirto- ja puolsiirtomalssa. Loput. KI:n VI kongr. 1928 11 385
  Siirtomaavallank. ja luokkataistelu Intiassa (Safarovin muk.) 1930 5 202
Propagandistit: Puolueen kasvu ja marxil.-leniniläisen kasvatuksen tehtävät 1931 10 471
Provokatio: Taistelu provokatiota vastaan 1932 6 294
  Taistelu provokatiota vastaan   7 346
  Viholliset vaanivat 1932 8 386
Punainen Amm. Internationale. Kts. Profintern.
Punainen Armeija: Pietarinen, K. Kumouksemme saavutukset lujasti turvattava 1926 2 86
  Pietarinen, K. Punaisen armeijamme neljäntenätoista vuosipäivänä 1932 3 152
  Puna-armeijan 10-vuotishistorian ääriviivoja. A. T. 1928 2 62
  Pylsy, Antti. Punainen armeija kolmetoista vuotias 1931 2 49
  Rovio, Kustaa. Punainen armeija kahdeksanvuotias 1926 2 50
  T:la. A. Territoriaalijärjestelmä SSSR:n aseellisena voimana 1926 6 284
  T:la. A. Territoriaalijärjestelmä SSSR:n aseellisena voimana   7 321
  T:la. A. Territoriaalijärjestelmä SSSR:n aseellisena voimana   8 359
  Voroshilov, K. Yhdeksän vuotta 1927 2 49
Punakaarti: Kohonen, Jalo. Piirteitä ensimäisen Suomen Punakaartin historiasta vv. 1905–06 1931 11 548
Punakaartien historiasta: Referaatti. Ventsovin ja Beletskin kirj. 1925 3 121
Puola: Kriisi Puolassa. Katsauksia 1931 12 605
  Vallankumouksen edellytysten kypsyminen Puolassa. Lenskin apuselost. KI:n Tpk:n XI pleen. 1931 6 282
  Vallank. kriisin edellytykset kasvavat Puolassa 1932 7 313
Puolan K. P.: Mitshkevitsh-Kapsukas: Baltian maiden komm. puolueiden tilasta 1932 21 984
  S(irola), Y. Tov. Stalinin kirje ja Kominternin puolueet 1932 5 242
Puola — parlamenttivaalit: Pilsudskin »voitto» 1928 3 150
Puolueemme historian tutkiminen tieteelliselle, bolshevistiselle uralle 1932 5 252
Puolueemme KK:n ja KKK:n päätöksistä 1928 4 157
Puolueen sisäisestä tilasta. NKP(b)n KK:n tiedotus puoluejärjestöille 1926 10–11 458
Puolueen äänenkannattaja: Engelsin kirje Liebknechtille 4/8—1879 1931 9 452
  Latukka, L. Bolshevistisen Pravdan 20-vuotispäivä 1932 9 423
  Marxin ja Engelsin kiertokirje Bebelille, Liebknechtille, Brackelle ym. (syys–lokak. 1879) 1931 9 453
Marxin ja Engelsin kiertokirje Bebelille, Liebknechtille, Brackelle ym. (syys–lokak. 1879)   10 500
Puolue- ja nuorisoliittojärj. tehtävistä kollektiivisissa talouksissa. Y. R. 1930 4 141
Puoluekasvatus: Notko, P. Vähemmistökansallisuuksien kommunistinen yliopisto 1931 11 545
  Puolueen kasvu ja marxiiais-leninilälsen kasvatuksen tehtävät 1931 10 471
  Puoluejärjestömme järjestöllinen ja kasvatustyö korkealle tasolle 1932 9 409
Puoluekoneisto: Puoluekoneiston uudelleen järjestäminen 1930 1–2 66
Puoluekuri: Kuusinen, O.V. Vastaus tov. Sinovjeville 1927 11 572
Puolueorganisatio: Molotov. Puolueemme järjestöllisestä toiminnasta NKP(b):n XIV puoluekok. 1926 1 35
Puoluepuhdistus: Jaroslavski. Selostus XVI puoluekonf. NKP(b)n jäsenten ja kand. puhdistuksesta ja tarkast. 1929 3–4 139
  NKP(b)n KK:n puoluekonf. päätös NKP(b):n jäsenten ja kand. puhdistuksesta ja tarkastuksesta 1929 3–4 152
  NKP(b)n KK:n päätös 10/XII—32 puoluepuhdistuks. 1932 24 1154
  Puolueemme puhdistuksesta 1929 2 37
Puoluetilasto: Stalin, J. KK:n politselostus NKP(b):n XIV puoluekokouksesta 1926 1 1 (23)
Puolueväittely ja oppositioni 1927 11 465
Puro, J. Lakkoliikkeet Suomessa v. 1917 1928 1 39
Marxilainen työläiskoulu, Poliittinen taloustiede 1, arvostelua 1932 18 865
Toisen viisivuotissuunnitelman poliittinen asetelma joukkoihin 1932 10 478
Puro. H. Amerikan puolueen kehitysvaiheista 1928 2 93
  Amerikan kompuolueen tehtävät maatalouden alalla 1931 4 195
  Amerikan kommunistipuolue ja suomalaiset siinä 1928 3 139
Puutavarateollisuus: Vallin, Yrjö. Neuvosto-Karjalan puunjalostus- ja paperiteollisuuden nykytilasta ja perspektiiveistä 1932 5 222
Pylsy, A. Punainen Armeija kolmetoista vuotias 1931 2 49
Pääoman rakentaminen. Kirj. O. 1929 2 55
Pögelman, H. Vallankumousnousu Virossa 1925 1 15
Radek, K. Lausannen ja Geneven konferenssien jälkeen 1932 16 741
  Neuvostoliiton kansainvälinen asema vuoden vaihteessa 1925 1 30
Raha: Sosialismin kaudesta ja sosialismin perustan laskemisesta. B. B. 1931 6 291
  Sosialismin kaudesta ja sosialismin perustan laskemisesta. B. B.   7 326
  Sosialismin kaudesta ja sosialismin perustan laskemisesta. B. B.   8 385
Rahatalous: Lehtinen, J.K. Tshervontsi proletaarisen vallank. kultatukaatti 1925 2 60
Rahja, Eino. Suomen luokkasodan tappion syyt 1925 5 223
Rajoneeraus: Komu, J. A. Uuden aluejarjestelyn eli n.s. rajoneerauksen alkuvaiheet 1927 1 24
Ranska: Ranskan kompuolueen VII puoluekokous 1932 7 357
  Ranskan presidentin murha 1932 11 548
Ranskan imperialismi: Terentjev, N. Imperialististen valtioiden väliset ristiriidat ja konfliktit Tyynen valtameren rannikolla 1932 12–13 620
Ranskan sodan valmistelut SSSR:ää vastaan. Viktor 1931 2 58
Rantanen, Toivo. Viaporin kapinan 25-vuotispäivä 1931 7 339
Ratsionalisointi: Kansainvälisen politiikan kysymyksistä. Selostus NKP(b):n XV konf. 1926 10–11 442 (442; 449)
  Kuusinen, O.V. Kansainvälinen tilanne ja KI:n tehtävät 1929 7–8 251
  Laaksovirta, E. Ratsionalisoimisen menettelytavoista ja periaatteista 1927 7-8 333
  Laaksovirta, E. Tuotannon järkiperäistyttäminen 1927 6 262
Rauhan tunnussana: Kaksi Leninin kirjettä: Tovereille Shljapnikoville ja Kollontaille 1925 1 18
Rautatieliikenne: NKP(b)n KK:n lokak. täysistunnon päätös rautatieliikenteestä 1931 11 526 (529)
Rautatieliikenteen tehtävistä 1932 23 1065
Rautio, Heino. Karjalan suomenkielisten koulujen kehityksestä 1925 6 263
  Karjalan valistustyön nykyinen tila ja sen lähimmät tehtävät 1932 11 528
  Kirjallisuuden arvostelusta ja sen tehtävistä 1932 16 768
Reed, John. Kymmenen päivää John Reedin elämästä 1925 6 277
Refleksologia: Karppanen, Yrjö. Korkeamman hermotoiminnan materiaalisista perusilmiöistä 1925 5 228
  Pakinaa korkeamman hermotoiminnan tutkimuksen saavutuksista 1925 3 129
Reformistien manööverit 1928 4 187
Rekola, V. 10 vuotta MOPR:in toimintaa ja MOPR:in III maailmankongressi 1932 23 1106
Repo, Heikki. Scheidemann ja Suomen luokkasota 1929 7–8 273
Reunamaat: Karotam, K. Ulkolainen pääoma Latviassa ja Virossa ja intervention vaara 1932 14 672
  Karotam, K. Ulkolainen pääoma Latviassa ja Virossa ja intervention vaara   15 718
  Karotam, K. Ulkolainen pääoma Latviassa ja Virossa ja intervention vaara   18 858
  Karotam, K. Ulkolainen pääoma Latviassa ja Virossa ja intervention vaara   19 913
  Karotam, K. Ulkolainen pääoma Latviassa ja Virossa ja intervention vaara   22 1047
  Mitshkevitsh-Kapsukas, Baltian maiden kommunististen puolueiden tilasta 1932 21 984
Revisionismi: Lenin. Marxilaisuus ja revisionismi 1928 4 175
  Sirola, Yrjö. Revisionisti Brantingin kuoleman johdosta 1925 6 266
  »Uusin filosofia on samalla tavoin puoluefilosofiaa kuin kaksituhattav. sitten» 1932 1–2 88
Rjasanov. Rjasanov 60-vuotias 1930 3 98
Rovio, Kustaa. 812:sta 10,780:een 1931 10 484
  Kielikysymys Neuvosto-Karjalan kansallisuuspolitiikassa 1931 8 376
  Leninismin tie 1926 1 1
  Nosket kuohitsemassa työväenliikkeen historiaa 1929 5–6 173
  Punainen Armeija kahdeksanvuotias 1926 2 50
  Puoluejärjestön kasvu Karjalassa 1931 12 579
  Sosialistisen rakennustyön nopea vauhti Karjalassa ja puoluejärj. tehtävät 1932 5 217
  SSSR:n ammattiliittojen VII edustajakok. 1926 12 562
  XV puoluekokous 1927 12 577
Roy, M. N. Britanian valtakunnan konferenssi 1926 10–11 499
Rubinstein, M. Marx tekniikan kehityksestä 1932 6 227
Ruhanen, U. Työtätekevä nuoriso puolueen johtamana taistelussa sosialismin puolesta 1932 21 1010
  Ruhanen, U. Työtätekevä nuoriso puolueen johtamana taistelussa sosialismin puolesta   22 1043
Runoja: Mäkelä, S. Taistelijoille. LVKK Yl. op. 1 päästölle 1925 7–8 324
  Mäkelä, S. Vallankumous 1925 1 6
Ruostuuko miekka. A. T 1928 1 37
Ruotsi: Ruotsin taloud. tilanteesta ja porvariston kasvusta työväenluokkaa vastaan 1931 6 303
  Skandinavian kirje. S. O. Pääoman hyökkäys työväen elinehtoja vastaan 1931 12 599
Ruotsi — KP: Kriisi Ruotsin kompuolueessa. G. J.son 1929 9–10 340
Ruthenberg Ch. E. Vainajien muistolle 1927 3 135
Rykov. Neuvostoliiton talouden tila ja puolueen tehtävät. Selostus NKP(b)n XV konf. 1926 10–11 463
  Selostus hallituksen toiminnasta SNTL:n Neuvostojen V ed. kokouksessa 1929 5–6 194
  SSSR:n hallituksen toiminta. IV neuv. kong. 1927 4 147
  Taloutemme 5-v. suunnitelma XVI puoluek. 1929 3–4 73
Sacco–Vanzetti. E. M. 1927 7–8 321
Sadonkorjuun peruskysymykset 1932 15 681
Saks, N. Kansallisdemokratismia vastaan 1932 14 651
Saksa: 39 valuuttaromahdusta Saksassa 1932 1–2 93
  Schleicherin hallitus 1932 24 1155
  Tiellä kansanvallank. Saksassa. S. 1931 6 286
Saksan fasistit: Työnantajien, sosialifasistien ja fasistien taktiikasta ja manöövereistä proletariaatin lakkoliikkeessä 1932 21 991
  Työnantajien, sosialifasistien ja fasistien taktiikasta ja manöövereistä proletariaatin lakkoliikkeessä   22 1034
Saksa — KP: Florin, V. Saksan valtiopäivävaalien tulokset 1932 17 803
  Komintern ja Saksan KP. KI:n Tpk:n kirje kaikille Saksan KP:n jäsenille 1925 9 372
  Nykyhetki Saksassa ja Saksan kompuolue 1931 9 413
  S(irola), Y. Saksan tilanne jo kompuolueen tehtävät 1931 4 160
  Stalin, J. Oikeistovaarasta Saksan kompuolueessa. Puhe KI:n Tpk:n presidiumissa 1929 2 48
  Thälmann. Muutamista Saksan kompuolueen teoreettisista ja käytännöllisistä virheistä ja teistä niiden likvidoimiseksi 1932 3 162
  Tiellä kansanvallankumoukseen Saksassa. S. 1931 6 286
  Thälmann. Saksan kommunistisen puolueen voitto vaaleissa ja puolueen lähimmät taistelutehtävät 1930 10 441
Saksa — 1923: Kuusinen, O.V. Epäonnistunut esitys »Saksan lokakuusta» 1925 2 66
  Kuusinen, O.V. Epäonnistunut esitys »Saksan lokakuusta»   3 111
Saksan KP — oppositio: KI:n Tpk:n kirje kaikille Saksan kompuolueen jäsenille 1925 9 372
  Kuusinen, O.V. Tov. Sinovjevin nykyinen »historiallinen valhe» 1927 11 552
  Kuusinen, O.V. Tov. Sinovjevin nykyinen »historiallinen valhe»   12 615
  Kuusinen, O. V. Epäonn. esit. »Saksan lokak.» 1925 2 66
  Kuusinen, O. V. Epäonn. esit. »Saksan lokak.»   3 111
Saksa — tehdasneuvostot: Kajava, K. Äskeiset tehdasneuvostovaalit Saksassa 1930 6 262
Saksa — työtaistelut: Malm, Hanna. Berlinin metallityöläisten suuresta toistelusta 1931 1 23
Saksa — sos. demokr.: Engelsin kirje Bebelille. 1873 1932 18 854
  Lahtarisosialidemokratia 1925 3 119
Saksa — vaalit: Florin, V. Saksan valtiopäivävaalien tulokset 1932 17 803
  Saksan parlamenttivaalit. Katsauksia 1932 22 1061
  Saksan vaalitaistelut. Katsauksia 1932 9 451
Salmi, Eino. Taide kulttuuririntamalla 1929 11–12 433
Salo, V. Sosialistisen rakennustyömme uusi lisäarmeija 1926 5 193
  Työläis- ja maaseutukirjeenvaihtajaliik. puoluejohdosta. SSSR:n III:n kirjeenv. edustajakok. päätös 1926 6 281
  Työväen ammatillista maailmanliittoa kohden 1925 12 505
  Venäjän ammattiliikk. alkuajoilta 1925 9 393
  Venäjän ammattiliikk. alkuajoilta   10 440
Sanomalehdet:. Latukka, L. Bolshevistinen Pravda 20-v. päivä 1932 9 423
  Vento, K. Bolshevistinen sanomalehdistö 1931 5 215
Sarkis. Neuvostokaupasta nykyisellä etapilla 1932 14 633
Satoisuus: Ojanen, V. Satoisuuden kohottamisesta 1923 12 437
  Toimenpiteet satoisuuden kohottamiseksi ja uuden Kansankomissar. perustaminen 1932 20 939
Savolainen, Y. Kulttuurisesta rakennustyöstä Leningr. alueen suomenk. väestön keskuudessa 1932 19 907
7-tuntinen työpäivä: SNTL:n TpKK:n Manifesti 15/X—27 1927 9–10 418
Shaw, Bernhard. Bernhard Shaw SNTL:stä 1931 11 556
Shovinismi: Kaksi Leninin kirjettä tover. Shljapnikoville ja Kollontaille 1925 1 18, 21
Siirtomaakysymys: Brüsselin kongressin merkitys taistelussa imperialismia ja siirtomaiden orjuuttamista vastaan 1927 3 101
  Buharin, N. Kansainvälinen tilanne ja KI:n tehtävät. Selost. KI:n VI kongr. 1928 8–9 313
  Buharin, N. Kansainvälinen tilanne ja KI:n tehtävät. Selost. KI:n VI kongr.   10–11 401
  Ercolin apuselostus. Sosialidemokratia ja siirtomaakysymys. KI:n VI kongr. lyh. 1928 8–9 370
  Kansainvälinen tilanne ja KI:n tehtävät KI:n VI kongr. teesit 1928 8–9 323
  Kuusinen, O. V. Kansallisuuskysymys kapitalistisessa Euroopassa 1931 8 364
  Kuusinen, O. V. Vallankumouksellinen liike siirtomaissa 1928 8–9 361
  Kuusinen, O. V. Vallankumouksellinen liike siirtomaissa   10–11 385
Siirtomaat: Palm-Dutt, J. Ottawan konferenssi ja Britanian kapitalismin pula 1932 17 792
Siirtomaavallankumous ja luokkataistelu Intiassa 1930 5 202
Sinovjev, apuselostus KK:n toim. kert. NKP(b):n XIV puoluekok. (lyh.) 1926 1 45
  Kuusinen, O. V. Tov. Sinovjevin nykyinen »historiallinen valhe 1927 11 552
  Kuusinen, O. V. Tov. Sinovjevin nykyinen »historiallinen valhe   12 615
  Kuusinen, O. V. Tov. Sinovjevin nykyinen »historiallinen valhe 1928 1 53
  Kuusinen, O. V. Tov. Sinovjevin nykyinen »historiallinen valhe   2 99
  Kuusinen, O. V. Vastaus tov. Sinovjeville 1927 11 572
  Leniniläisen Kominternin 21 ehtoa 1927 11 554
  Lenin. Kirje toverille 1932 19 887
  Marokko ja Shanghai (puheesta) 1925 6 241
  Neuvostovaltojen liiton konsatnv. asema 1925 10 427
Sinovjevin, Kamenjevin, Pjatakovin, Sokolnikovin, Trotskin ja Jevdokimovin tied. anto 16/X—1926 1926 10–11 461
Sirola, Y. »Amerikka valloittaa Britanian» 1930 9 426
  »Amerikka valloittaa Britanian»   10 459
  Ferdinand Lassalle 1925 4 176
  Käänne tehtävä Suomenkin historiallisella rintamalla 1931 10 498
  Lenin sosialistisesta vallank. pienessä maassa 1932 1–2 79
  Maailmansodan legendain loppu 1927 7–8 368
  Miksi ei Suomessa ollut bolshevikkipuoluetta? 1928 1 34
  A. B. Mäkelän muistoksi 1932 7 336
  Revisionisti Brantingin kuoleman johd. 1925 6 266
  Saksan tilanne ja kompuolueen tehtävät 1931 4 160
  Suomen fasistivaalelsta 1930 12 543
  Suomen Kommunistinen Puolue 1928 7 290
  Suomen työväen, v:n 1910 vallank. johto bolshevikkien luxemburgilaisena arvostelijana — käytännössä 1932 1–2 1
  Toveri Kuusisen 50-vuotispäivän johd. 1931 10 465
  Tov. E. Rahjan kirjoituksen johdosta (Suomen luokkasodan tappion syyt) 1925 5 224
  Tov. Stalinin kirje ja Komintern. puolueet 1932 5 242
  Tov. Stalinin kirje ja KI:n veljespuolueet 1932 7 318
  Tov. Stutshkan muistolle 1932 5 247
  Ukrainan kansallisuuskysymyksestä. Leniniläistä politiikkaa ja harhasuuntia 1930 8 377
  Vastaukseksi tov. Taimelle 1928 6 263
  Vastavallank. pääapostoli — Karl Kautsky 1925 11 479
  »Voittaa tai sortua» 1925 2 77
  Vuosi 1905 Suomessa 1925 7–8 328
  Vuosi 1905 Suomessa   9 380
Sissisota. Lenin, V. I. 1931 10 490
S. K. Fyysillinen kasvatus koulussamme 1927 5 248
Skandinavian kirje. S. O. Pääoman hyökkäys työväen elinehtoja vastaan 1931 12 599
Skandinavialais-suomalainen fasismivastainen konferenssi Tukholmassa 1930 9 432
Slepkov, A. »Työläis»-opposition tie 1926 9 388
Smirnov, A. P. Puolueen taloudellisista tehtävistä maaseudulla (hevosettomuuden ja kaluston puutteen likvidoiminen.) 1927 12 609
Sodan muuttaminen kansalaissodaksi: Kaksi Leninin kirjettä. Tovereille Shljapnikovllle jo Kollontaille 1925 1 18
Sodan vaara ja sodan valmistelu: Alfrex, L. Kommunististen puolueiden sodanvastaisesta työstä 1928 6 231
  Hagman. Suomi neuvostovastaisessa sotarintamassa» 1932 12–13 571
  Heikkonen, J. Neuvostomaamme puolustus 1932 19 904
  Interventio Mandshuriaa vastaan ja uuden neuvostovastaisen sodan valmistelu 1932 3 139
  Jaakkola, N. Suomi Kansainliitossa 1928 10–11 412
  Kansainvälinen tilanne ja KI:n tehtävät. KI:n VI kongr. teesit 1928 8–9 323
  Karotam. K. Ulkolainen pääoma Latviassa ja Virossa ja intervention vaara 1932 14 672
  Karotam. K. Ulkolainen pääoma Latviassa ja Virossa ja intervention vaara   15 718
  Karotam. K. Ulkolainen pääoma Latviassa ja Virossa ja intervention vaara   18 858
  Karotam. K. Ulkolainen pääoma Latviassa ja Virossa ja intervention vaara   19 913
  Karotam. K. Ulkolainen pääoma Latviassa ja Virossa ja intervention vaara   22 1047
  Kommunistinen lehdistö taistelussa sotaa vastaan 1932 15 725
  Kominternin Tpk:n täysist. 1927 teesit sodasta ja sodanvaarasta 1927 6 264
  Kominternin Tpk:n täysist. toukok. 1927 1927 6 257
  Kuusinen, O. V. Heikko kohta Kominternin rintamassa 1931 6 265
  Kuusinen, O. V. Kansainv. tilanteesta ja KI:n osastojen tehtävistä. Teesit 1932 20 925
  Kysymys sodasta Kominternin VI kongressissa. L. Alfred 1928 8–9 346
  Luokka luokkaa vastaan. Katsauksia 1930 8 385
  Manner, K. Suomi intervention valmistelussa. Puhe KI:n XI plenumissa 1931 6 276
  Manner, K. Piirteitä Suomen valtiollisesta tilasta. Puhe 30/XII—29 1930 1–2 1
  Punainen päivä. Katsauksia 1931 8 406
  Radek, K. Lausannen ja Geneven konferenssien jälkeen 1932 16 741
  Sodan lietsojat näyttämöllä 1930 12 562
  Sodan poliittinen valmistelu Neuvostoliittoa vastaan. B. L. 1931 5 218
  Sodanvastainen kongressi Amsterdamissa 27–29 elokuuta 1932 16 774
  Suomen fasistit sotaprovokation klassillisina edustajina 1931 7 350
  Suomi Kansainliiton neuvostossa. L—i 1927 9–10 439
  Terentjev, N. Imperialististen valtioiden väliset ristiriidat ja konfliktit Tyynen valtameren rannikolla 1932 12–13 620
  Viholliset vaanivat 1932 8 386
  Viktor. Ranskan sodan valmistelut SSSR:ää vastaan 1931 2 58
  Virta, Oskari. Imperialistien aineellisesta sotaan vaimistumisesta 1932 3 157
Solodub, P. K. Toinen viisivuotissuunnitelma (1933–1937) 1931 12 566
Sosialidemokratia: Aalto, Väinö. Haiseva sosialidemokratia 1925 3 125
  Buharin, N. Kansainvälinen tilanne ja KI:n tehtävät. Selost. KI:n VI kongr. 1928 8–9 313
  Buharin, N. Kansainvälinen tilanne ja KI:n tehtävät. Selost. KI:n VI kongr.   10–11 401
  Buharin, N. Kansainvälisen politiikan kysymyksistä. Selost. NKP(b):n XV konf. 1926 10–11 433
  Japanin sosialidemokratia ja sota 1932 6 309
  Knorin, V. Fasismi, sosialidemokratia ja kommunismi 1932 8 389
  Kominternin tehtävät. NKP(b):n edustajiston laat. ja KI:n pleen. hyv. teesit 1926 3 102
  Kommunistinen Internationale 10 vuotta 1929 1 5
  Manner, K. Suomen noskelaishallituksesta 1927 3 104
  Manuilski, D. Kapitalistisen vakaantumisen päättymisestä. Puhe XII pleen. 1932 22 1022
  Manuilski, D. Kapitalistisen vakaantumisen päättymisestä. Puhe XII pleen.   23 1071 (1075)
  Mitshkevitsh-Kapsukas. Baltian maiden komm. puolueiden tilasta 1932 21 984
  Mitshkevitsh-Kapsukas. Fasismin vastaisen taistelun metoodeista 1931 5 230
  Rovio, K. Nosket kuohitsemassa työväenliikkeen historiaa 1929 5–6 173
  Sirola, Y. Vastavallank. pääapostoli Karl Kautsky 1925 11 479
  Sodan poliittinen valmistelu Neuvostoliittoa vastaan. B. L. 1931 5 218
  Taavi Tainio: »Puheita ja kirjoituksia». Erään ref. sosialidemokratin kehitys sosialifasistiksi 1929 9–10 362
  Taloudellinen taistelu ja kompuolueiden tehtävät KI:n X plen. päätöslauselmat 1929 7–8 233
  Uudet ilmiöt kansainvälisessä työväenliikkeessä ja yhteisrintamataktiikka. NKP(b)n KI:ssa olevan edustajiston tees. 1926 3 97
  Yhteisrintamataktiikasta 1932 16 758
Sosialidemokratia ja fasismi: Kansainvälinen tilanne ja KI:n tehtävät. VI kongr. teesit 1928 8–9 323
Sosialidemokratia ja siirtomaakys.: Ercolin apuselostus KI:n VI kongressissa. Lyhennettynä 1928 8–9 370
Sosialifasismi ja sos.-fasistit: Antikainen, T. Suomen armeijan reorganisoiminen 1932 11 538
  Antikainen, T. Tie sosialifasismiin. S. sos. dem. puoluekokouksen johdosta 1930 3 99
  KI:n Tpk:n päätöslausunto SKP:n taistelukyvyttömyyden syistä taistelussa fasismia vastaan 28/X1—30 1931 2 73
  Kuusinen, O. V. Kansainv. tilanteesta ja KI:n osastojen tehtävistä. Teesit 1932 20 925
  Lehtinen, J. K. Suomen kapitalismin pula ja sosialifasistit 1930 3 111
  Lehtosaari, J. Kapitalistisen Suomen sodanvalm. ja vallank. 13-v. päivä 1931 1 3
  Lehtosaaren prik. Suomen fasistidiktatuuri käytännössä 1932 12–13 553
  Mitshkevitsh-Kapsukas. Fasismin vastaisen taistelun metoodeista 1931 5 230
  Repo Heikki. Scheideman ja Suomen luokkasota 1929 7–8 273
  Sirola, Y. Suomen Kommunistinen Puolue 1928 7 290
  Sosialifasismi kapitalismin nykyisestä kriisistä 1931 7 343
  Sosialifasistien taisteluhaaste 1939 5 227
  Työnantajien, sosialifasistien ja fasistien taktiikasta ja manöövereistä proletariaatin lakkoliikkeessä 1932 21 991
  Työnantajien, sosialifasistien ja fasistien taktiikasta ja manöövereistä proletariaatin lakkoliikkeessä   22 1034
Sosialismin kaudesta ja sosialismin perustan rakentamisesta. B. B. 1931 6 291
Sosialismin kaudesta ja sosialismin perustan rakentamisesta. B. B.   7 326
Sosialismin kaudesta ja sosialismin perustan rakentamisesta. B. B. 8 385
Sosialismin rakentaminen: Agitatsionin, propagandan ja kult. rakennustyön tehtävät. SSSR:n agitprop. työnt. neuvottelukokouksen määritelmää 1928 6 226
  Buharin, N. Leniniläisen suunnan puolesta maaseutupolitiikan kysymyksissä 1927 11 531
  Direktiivit kansantalouden 5-v. suunnitelman laatimisesta (Teesit XV puoluekok.) 1927 11 467
  Forsten, V. Sosialistisen rakennustyön kehityksestä Uhtualla 1930 7 309
  Goldenberg, S. »Lähtökohta» 1927 12 585
  Gorjevin muk. SSSR:n sähköistäminen 1926 4 167
  Gylling, E. Sosialistinen rakennustyö Karjalassa edistyy ripeästi 1931 3 135
  Jakovlev, J. Maaseudun jakaantuminen luokkakerroksiin ja osuustoiminnasta 1927 11 538
  Kalinin. Maatalouden kehitystiet ja verohuojennukset keskivarakk. NKP(b):n XVI konf. 1929 3–4 106
  Kalinin, M. Maatalouden perustehtävät kansantalouden kasvun teollistamisen yht. SSSR:n IV kongr. 1927 4 159
  Kansantalouden 5-v. suunnitelma. NKP(b):n XVI puoluekonf. päätös 1929 3–4 102
  Karjalan sisävesien ja vesivoimaläht. tutkimustyöt vuosina 1925 ja 1926 1926 8 382
  Kollektivisoimisliike ja maatalouden nousu. NKP(b):n XVI puoluekok. teesit 1930 6 237
  Kominternin ohjelmaluonnos 1928 5 192
  Komu, J. A. Sotakommunismista uuteen talouspolitiikkaan. Miljutinin muk. 1928 2 71
  Kraval, I. Puolueen politiikka työväen kysymyksissä ja oppositsionin demagogia 1927 12 589
  Krshishanovski. Selostus NKP(b):n XVI konf. 1929 3–4 82
  Kuibyishev. Taloudellisesta rakennustyöstämme alustus NKP(b):n KKK:n II plenum. 1926 4 148
  Kuibyishev. Teollisuuden nykyinen tila Neuvostoliitossa. SSSR:n IV kongr. alustus 1927 5 196
  Kuibyishev. Teollisuuden 5-v. suunnitelma. Selost. amm. liittojen VIII edustajakok. 1928 12 455
  Kuibyishev. Viisiv. suunnitelman neljättä vuotta aloitettaessa. SNTL:n TPKK:n IV pleen. 1932 1–2 13
  Kymmenen vuoden kansanvalistustyö Neuvosto-Venäjällä. Lassy, I. 1927 7–8 341
  Kymmenen vuoden kansanvalistustyö Neuvosto-Venäjällä. Lassy, I.   9–10 404
  Lenin. Ikivanhojen elintapojen hävittämisestä ja uuden luomiseen 1932 7 344
  Lokakuun 10-vuotiskausi 1927 9–10 381
  Maatalouden kehitystiet ja verohuojennukset keskivarakkaille, NKP(b):n XVI konf. päätös 1929 3–4 117
  Meshlauk, V. »Mistä varat» 1927 12 597
  Molotov, V. Kansantalouden suunnitelmasta v:lle 1932. SNTL:n TPKK:n II täysist. 1932 1–2 8
  Molotov, V. Kansantalouden suunnitelmasta v:lle 1932. SNTL:n TPKK:n II täysist.   3 117
  Molotov, V. Kollektivisoimislilkkeestä. Puhe NKP(b):n KK:n täysist. marrask. 1929 11–12 404
  Molotov–Kuibyishev. Toinen 5-v. suunnitelma NKP(b):n XVII konf. 1932 4 173
  Neuvostojen maan talouden yhteiskunnallistuminen (Kansant. kontrollinumerot 1926–27) 1926 9 406
  Neuvostoliiton teollisuuden ja kuljetuslaitoksen suunnitelma v. 1931 1931 4 170
  Neuvostovallan hintapolitiikka 1928/29 1929 1 35
  NKP(b):n KK. Kaikille puolueen jäsenilte, kaikille työläisille 1928 6 223
  NKP(b):n KK:n ja KKK:n jouluk. 1930 täysist. päätökset. Kansant. kontr. numerot v. 1931 1931 1 32
  Ohjeet Neuvostoliiton kansantal. toisen 5-v. suunnitelman laat. varten. (1933–1937) 1932 4 191
  Ojanen, V. Satoisuuden kohottamisesta 1928 12 437
  Ojanen, V. Uusi laki maatalousverosta 1929 2 45
  Pääoman rakentaminen. O. O. 1929 2 55
  Rovio, K. Sosialistisen rakennustyön nopea vauhti Karjalassa ja puoluej. tehtävät 1932 5 217
  Rykov. Neuvostoliiton taloudellinen tila ja puolueen tehtävät. Selostus NKP(b):n XV konf. 1926 10–11 463
  Rykov. SSSR:n hallituksen toim. selost. IV neuv. kongr. 1927 4 147
  Rykov. Selostus NKP(b):n XVI puoluekonf. 1929 3–4 73
  Smirnov, A. P. Puolueen taloudellisista tehtävistä maaseudulla 1927 12 609
  SNTL:n neuvostojen VI ed. kokous 1931 5 201
  SNTL:n kansantaloussuunnitelmasta v:ksi 1932 1932 1–2 38
  Solodub, P. K. Toinen viisiv. suunnit. (1933–37) 1931 12 566
  Sosialismin rakentaminen ja luokkataist. muodot Buharinin kirjan »Tie sosialismiin» muk. 1926 8 354
  Sosialistinen rakennustyö ia sen kantajoukkojen valmistaminen. E. F. 1929 9–10 337
  Sosialistisen valtiomme lainat. V. O. 1929 2 59
  Strumlinin, S. Gosplanin perspektiivinen suunnitelma 1926 5 197
  Strumlinin, S. Gosplanin perspektiivinen suunnitelma   6 272
  SSSR:n jyväviljatehtaat 1929 11—12 395
  Stalin, J. Taistelu sosialistisen rakennustyön voiton puolesta 1926 3 127
  Stalin. Uudet olosuhteet ja taloudellisen rakennustyön tehtävät 1931 7 311
  Stalin, J. Viljanhankinnoista Neuv. liitossa 1928 6 236
  Talous ja politiikka v. 1925 lopulla. Vargan muk. 1926 3 110
  Teollisuuden pääoman rakent. kysymyksiä 1931 8 390
  Teollisuuden viisiv. suunnitelman toteuttaminen. Teesit NKP(b)n XVI puoluekok. 1930 6 245
  Teollisuutemme v. 1927/28. V. O. 1928 3 129
  Tomski, P. Trotskismi ja työväenkysymys 1927 12 602
  Työstä maaseudulla. NKP(b):n KK:n teesit XV puoluekok. 1927 11 480
  Uusi laki yhtenäisestä maatalousverosta N. I. 1928 4 180
  Vallin, Yrjö. Neuvosto-Karjalan puunjalostus ja paperiteollisuuden nykytilasta ja prespekt. 1932 5 222
  Valtion apu maataloudelle 1928 3 147
  Veinstein, Alb. L Talousvuoden 1925/26 tulokset ja konjunktuurit 1927 2 66
  Weisberg, R. Taloutemme yhteiskunnallistuminen ja oikeistovaara 1928 10–11 417
  Virta, Osk. Paperiteollisuutemme ja sen kehitys 1929 2 61
  Yhteenvedot teollisuudesta 1931 ja teht. v. 1932. Ordshonikidsen alust. XVII konf. 1932 3 109
Sosialismin voitto: Dnjeprin sähkövoima-asema ja teollisuuskombinaatti 1932 22 1058
  Lokakuun vallank. XIV vuosipäivä 1931 10 461
  Opportunismin kaikkia ilmauksia vastaan 1931 12 561
  Stalin, J. NKP(b)n sisäiset kysymykset. Selostus KI:n laaj. Tpk:ssa 1926 12 527
  Uusiin taisteluihin sosialismin voiton puolesta 1932 22 1017
  Vappu. Työtätekevien kansainvälinen taistelupäivä 1932 8 361
Sosialistinen kasvatus: Iliev ja Ivanov. Kollektivistijoukkojen sos. uudestikasvattamisen puolesta 1932 14 645
Sosialistinen maalaki. M. L. 1928 12 445
Sosialistisen valtiomme lainat. V. O. 1929 2 59
Sosialistinen yhteiskunta: Molotov, V. Toinen viisiv. suunnitelma NKP(b)n XVII konfer. 1932 4 173
  Stetski, puhe XVII puoluekonf. Sosialistinen yhteisk. on huomispäivän kouriintuntuva totuus 1932 5 236
Sota: Pieni sota 1926 9 422
  Pieni sota   10–11 525
  Taistelu asutuskeskuksista 1926 7 326
  T:la. Piirteitä kemiallisesta sodasta ja siinä käytettävistä aseista 1926 10–11 518
Sotakommunismi: Komu, J. A. Sotakommunismista uuteen talouspolitiikkaan (Miljutinin muk.) 1928 2 71
»Sota lain ulkopuolelle» 1928 4 188
Sotaväki: Alfred, L. Kysymys sotaväen luotettavaisuudesta 1926 4 161
Sotilasvarustusten vähentämiskysymys. Tykkimies 1926 2 66
SSSR — amm. liitot: Rovio, K. SSSR:n ammattiliittojen VII edustajakokous 1926 12 562
  SSSR:n amm. liitot rekonstruoinnin aikana. VIII kongr. 1929 1 1
  SSSR:n amm. liittojen IX edustajakok. 1932 9 430
  Leningradin amm. liittojen II edustajakokous 1932 9 447
SSSR — neuvostokongr. ja täysist.: SNTL:n Neuvostojen III edustajakok. referaatti 1925 6 246
  SSSR:n Tpk:n täysist. 1926. Selostus Jenukidsen mukaan 1926 4 162
  Kalinin IV neuvostokongr. Maatalouden perusteht. kansantalouden kasvun teollistuttamisen yhteydessä 1927 4 159
  Kuibyishev. Teollisuuden nykyinen tila Neuv. liitossa. Alustus SSSR:n IV kongr. 1927 5 196
  Kuibyishev. Viisivuotissuunnitelman neljättä vuotta aloitettaessa. SNTL:n TPKK:n täysist. 1932 1–2 13
  Molotov. Kansantalouden suunnitelmasta v. 1932. SNTL:n TPKK:n II täysistunnossa 1932 1–2 8
  Molotov. Kansantalouden suunnitelmasta v. 1932. SNTL:n TPKK:n II täysistunnossa   3 117
  Rykov. SSSR:n hallituksen toim. selostus SSSR:n IV kongr. 1927 4 147
  Rykovin selostus hallituksen toiminnasta SNTL:n ulkop. ja kansainv. suht. käsitt. osa 1929 5–6 194
  SNTL:n neuvostojen VI edustajakokous 1931 5 201
  SNTL:n kansank. neuvosto. V. 1932 viljanhankintasuunnitelmasta ja koll. talouksien viljakaupan laajentamisesta 1932 10 462
  SNTL:n kansank. neuv. Päätös karjanhankintasuunnitelmasta ja koll. talouksien, kollektivistien ja työtätekevien yksityistalonp. lihakaupasta 1932 10 464
  SNTL:n Toimeenp. Keskuskomitean Manifesti 15/X—1927 1927 9–10 418
  SNTL:n konsantaloussuunnitelmasta v:ksi 1932 (Kontrolliluvut) SNTL:n TPKK:n päätös 1932 1–2 38
SSSR — kauppa: 10 vuotta ulkomaankaupan monopolia 1928 4 184
  Neuvostoliiton ulkomaankaupan tulokset v. 1929–30 ensimäisen puoliskon aikana 1930 8 383
  Neuvostovallan hintapolitiikka 1928–29 1929 1 35
  Sarkis. Neuvostokaupasta nykyisellä etapilla 1932 14 633
  V. O. Kauppa maaseudulla 1925 4 161
SSSR — lait: Komu, J. A. SSSR:n perustuslaki 1925 7–8 289
  Virtanen, J. Neuvostovallan oikeus ja lait 1926 8 373
  Sosialistinen maalaki. L. M. 1928 12 445
SSSR — maatalous: Jakovlev, J. Maaseudun jakaantumisesta luokkakerroksiin ja osuustoiminnasta 1927 11 538
  Komu, J. A. Maan käytön järjestely Lokak. kumousta seuranneena lähimp. aikana 1927 9–10 394
  Kuluvan talousvuoden tehtävät 1931 3 145
  NKP(b):n KK:n kesäk. täysistunto 1931 8 357
  Ojanen, V. Satoisuuden kohottamisesta 1928 12 437
  Pietarinen, K. Sosialistisen uudelleen järjestelyn rintamalta 1932 23 1103
  Rykov, SSSR:n hallit. toim. selostus IV kongr. 1927 4 147
  Smirnov, A. P. Puolueen taloudellisista tehtävistä maaseudulla 1927 12 609
  Stalin, J. Viljanhankinnoista Neuvostoliitossa 1928 6 236
  Työstä maaseudulla. NKP(b)n teesit VX puoluek. 1927 11 480
  Valtion apu maataloudelle 1928 3 147
SSSR — talous: Direktiivit kansant. 5-v. suunnitelman laatimista varten. (Teesit XV puoluekok.) 1927 11 467
  Kalinin. Maatalouden perustehtävät kansantalouden kasvun teollistuttamisessa. SSSR:n IV neuvostokongr. 1927 4 159
  Kamenev, J. B. Saavutuksemme, vaikeutemme ja mahdollisuutemme. Selostus 1925 9 353
  Kamenev, J. B. Saavutuksemme, vaikeutemme ja mahdollisuutemme. Selostus   10 431
  Kolme vakuutusta uusittava, Neuvostoliiton talouselämän tehtävät 1925 2 73
  Kuibyishev. Taloudellisesta rakennustyöstämme alustus NKP(b):n KKK:n II plen. 1926 4 148
  Kuibyishev. Teollisuuden nykyinen tila Neuvostoliitossa. Alustus IV neuv. kongr. Lyhenn. 1927 5 196
  Letonmäki, L. Toteutumaton haaveko vain? Neuvostovallan taloud. kehit. nykyisin 1925 1 27
  Neuvostojen maan talouden yhteiskunnallistuminen. (»Kansant. kontrollinumerot v:lle 1926–27») 1926 9 406
  Ojanen, V. Kahdeksan vuotta vallank. taloutta 1925 10 414
  Puolueemme KK:n ja KKK:n plenum 1927 1927 7–8 305 (309)
  Rykov. Neuvostoliiton talouden tila ja puolueen tehtävät. Selostus NKP(b):n XV konf. 1926 10–11 463
  Solodub, P. K. Toinen viisivuotissuunnitelma (1933–37) 1931 12 566
  Stalin, J. KK:n politselostus ja loppulausunto NKP(b):n XIV puoluekok. 1926 1 8 (14)
  Stalin. Uudet olosuhteet ja taloudellisen rakennustyön tehtävät 1931 7 311
  Strumlinin, S. Gosplaanin perspektivinen suunnitelma 1926 5 197
  Strumlinin, S. Gosplaanin perspektivinen suunnitelma   6 272
  Valtion suunnittelukomitean »kontrolliluvut» 1925 11 464
  Weinstein, Alb. L. Talousvuoden 1925–26 tulokset ja konjunktuuri 1927 2 66
  Teollisuutemme v. 1927–28 V. O. 1928 3 129
SSSR — ulkopolitiikka: NKP(b)n KK. Kaikille NKP(b)n järjestöille, kaikille työläisille ja talonpojille. SSSRin ja Englannin dipl. välien katkaisemisen johdosta 1927 5 193
  Rykov. Selostus hallituksen toiminnasta SNTL:n Neuvostojen V ed. kok. Ulkop. ja kansainv. suhteita käsittelevä osa 1929 5–6 194
SSSR:n jälelle jääneiden kansain sivistyksellisestä kohottamisesta. Kyisyil. 1926 4 176
SSSR.n jyväviljatehtaat. (Feigin muk. V. V.) 1929 11–12 395
SSSR:n III kirjeenvaiht. edustajakok. päätös. Työläis- ja maaseutukirjeenvaihtajain puoluejohdosta 1926 6 261
SSSR:n sähköistäminen. A. Gorjevin mukaan 1926 4 167
SSSR:n Tpk:n kansallisuuksien neuvosto 1926 3 134
Stalin. Elämäkerrallisia tietoja tov. Stalinista 1929 11–12 378
Stalin, J. Keskustelu saksal. kirjailijan Emil Ludwigin kanssa 13/X1I—31 1932 12–13 607
  Kiinan vallank. perspektiivit. Puhe KI:n Tpk:n Kiinan komissiassa 30/IX—26 1927 11 1
  Kirje Kaukasiasta (v. 1909) 1932 11 523
  Kysymyksiä ja vastauksia. Puhe Sverdlovin yliopiston päattäjäisissä 1925 7–8 296
  Kysymyksiä ja vastauksia. Puhe Sverdlovin yliopiston päattäjäisissä   9 360
  Lokakuun vallank. kansainvälinen merkitys 1927 9–10 377
  Lokakuun vallankumous ja Venäjän kommunistien taktiikka (Alkul. »Lokakuun teillä» kirjaan) 1925 12 520
  Lokakuun vallank. ja Venäjän kommunistien taktuiikka. Jatkoa edell. 1932 20 943
  Loppulausunto NKP(b)n XIV puoluekokouks. 1926 1 25
  Muutamista bolshevismin historian kysymyksistä 1931 11 536
  NKP(b)n XIV puoluekokous. KK:n polit. selostus 1926 1 8
  NKP(b)n sisäiset kysymykset. Selostus KI:n laaj. plenumissa 1926 12 527
  Oikeistovaarasta Saksan Kompuolueessa. Puhe KI:n Tpk:n presidium. 1929 2 48
  Taistelu sosialistisen rakennustyön voiton puolesta. Luku Leninismin kysymyksistä 1926 3 127
  Tov. Stalin viisikymmenvuotias 1929 11–12 371
  Trotskilainen oppositio ennen ja nyt. Puhe KK:n plenumissa 1927 1927 11 493
  Työväen ja talonpoikain hallituksesta. Tov. Dmitrievin kirje ja tov. Stalinin vastaus 1927 4 178
  Uudet olosuhteet ja taloudellisen rakennustyön tehtävät. Puhe talousmiest. kok. 23/VI—31 1931 7 311
  NKP(b):n XIV konferenssin työ. Alustus Moskovan järjestön aktiiville 1925 5 193
  Vastaus tt. Olehovitshille ja Aristoville 1932 21 1006
  Viljanhankinnoista Neuvostoliitossa 1928 6 236
Stalinin kirje: Jaroslavski, Em. Kirje aikakauslehti Bolshevikin toimitukselle 1932 1–2 72
  Kaganovitsh, L. N. Puoluehistoriaa tutkittava bolshevistisesti. Puhe PPI:n 10-v. juhl. 1932 1–2 56
  Muutamista bolshevismin historian kysymyksistä 1931 11 536
  Opportunismin kaikkia ilmauksia vastaan 1931 12 561
  Puolueen historian tutkiminen tieteelliselle, bolshevistiselle uralle 1932 5 252
  S(irola), Y. Tov. Stalinin kirje ja Kominternin veljespuolueet 1932 7 318
  S. Y. Stalinin kirje ja Kominternin puolueet 1932 5 242
  Stalinin kirje Leninille Slovytshegodskin karkoitusalueelta (v. 1910) 1932 6 273
  Virtanen, V. Porvarillisen vallank. kasvamisesta sosialistiseksi 1932 8 372
Stambler, M. Mitä jokaisen amm. liiton jäsenen tulee tietää 1925 7–8 338
Stetski, A. Sosialistinen yhteiskunta on huomispäivän kouriintuntuva todellisuus 1932 5 236
Stetski. Yksinkertaistumisesta ja yksinkertaistajista 1932 14 657
Stirner, A. Poliittiset puolueet Espanjan vallankum. 1931 12 585
Storinin (muk.) Nykyajan Kiina 1927 3 127
Strumilin, S. Gosplanin perspektiivinen suunnitelma 1926 5 197
Strumilin, S. Gosplanin perspektiivinen suunnitelma   6 272
Stutshka. S(irola), Y. Tov. Stutshkan muistolle 1932 5 247
Suhanovilaisuuden vastavallankumouksellis-restauratsioninen olemus 1931 3 122
Sulkanen, Elis. Amerikan vallankumous 1776. Piirteitä sen luonteesta 1926 10–11 506
Suomalaisasutuksen pohjoisimmilta seuduilta. —u 1926 6 263
Suomen Kommunistinen Puolue: Antikainen, Toivo. Eräistä luokkataistelukysymyksistä Suomessa 1930 5 179
  Antikainen, T. prik. Työväen liikehtimiset Suomessa, komm. puolueen tila, heikkoudet ja lähimmät tehtävät 1932 12–13 592
  Elokuun kommunaardien 10-v. muisto. K. L. 1930 8 332
  Fasismia vastaan — proletaarisen vallankumouksen puolesta 1931 1 10
  Hagman. Suomi neuvostovastaisessa sotarintamassa 1932 12–13 571
  Iivo. Suomen kommunistisen puolueen KK:n täysi-istunto 1932 19 881
  Kominternin arvostelu SKP:n tilasta 1931 2 68
  KI:n Tpk:n päätöslausunto SKP:n taistelukyvyttömyyden syistä taistelussa fasismia vastaan. (28/XI—1930) 1931 2 73
  KK:n vetoomus Amerikan suom. kommunisteille ja leppymättömän luokkataistelun kannalla oleville työläistovereille 1930 4 140
  Lehtosaari, J. Pulan vaikutus Suomen köyhän talonpoikaisten asemaan 1932 21 1000
  Lehtosaari, J. prik. Suomen fasistidikfatuuri käytännössä 1932 12–13 553
  Lepola, K. Elokuun kommunaardien muisto 1932 16 729
  Manner, K. Opportunismin varottavista seurauksista. Viimeaik. tapaht. johd. Suomen vasemm. amm. liikkeessä 1931 3 114
  Manner, K. Piirteitä Suomen valtiollisesta tilasta. Puhe 30/XII—29 1930 1–2 1
  Manner, K. Suomi intervention valmistelussa. Puhe KI:n XI plenumissa 1931 6 276
  Manner, Oklund, Virta. Talonpoikain liikkeistä Suomessa 1931–32 1932 12–13 576
  Mitshkevitsh-Kapsukas. Baltian maiden kommunististen puolueiden tilasta 1932 21 984
  Mltshkevitsh-Kapsukss. Fasismin vastaisen taistelun metoodeista 1931 5 230
  Sirola, Y. Suomen Kommunistinen Puolue 1928 7 290
  Sirola, Yrjö. Toveri Kuusisen 50-vuotisp. johd. 1931 10 465
  SKP:n KK:n täysi-istunnon päätös työstä ideologisella rintamalla 1932 21 994
  Suomen työväen vallankumous v. 1918. SKP:n teesit 1928 1 4
  SKP ja Suomen työväenluokan itseluottamus. J. L. 1928 7 309
  SKP:n vaikutus vankileireillä 1918–19. K. S—nen 1928 7 311
  Tappiosta voittoon. J.K.L. 1932 1–2 52
  Yleislakon kokemukset ja opetukset Suomessa marraskuussa 1929. M.S. 1930 4 148
SKNL: Vallankumouksellisen nuorison toiminnasta Suomessa. N—on 1931 2 80
Suomen työv. liike ennen v. 1918: Järvimäki, Hannes. Suurlakko 1905 ja 1917 Loviisassa 1925 11 495
  Kohonen, Jalo. Piirteitä ensimäisen Suomen punakaartin historiasta vv. 1905–1906 1931 11 548
  Laukki, Leo. Suurlakko v. 1905 Suomessa 1925 11 491
  Laukki, Leo. Suurlakko v. 1905 Suomessa   12 538
  Lehtinen, J. K. Edvard Gylling 50-vuotias 1931 11 522
  Lehtosaari, J. »Suomen työväen ensimöinen nousu». Eräitä huomautuksia 1932 22 1049
  Lehtosaari, J. Vuoden 1905 vallankumous Suomessa 1930 11 491
  Lehtosaari, J. Vuoden 1905 vallankumous Suomessa   12 552
  Rantanen, Toivo. Viaporin kapinan 25-v. päivä 1931 7 339
  S(irola), Y. A. B. Mäkelän muistoksi 1932 7 336
  Sirola, Yrjö. Suomen Komm. Puolue 1928 7 290
  S(irola), Y. Suomen työväen v. 1918 vallankumouksen johto bolshevikkien luxemburgilaisena arvostelijana — käytännössä 1932 1–2 1
  Sirola, Yrjö. Toveri Kuusisen 50-v. päivän johdosta 1931 10 465
  Sirola. Vuosi 1905 Suomessa 1925 7–8 328
  Sirola. Vuosi 1905 Suomessa   9 380
  SKP:n KK:n täysi-istunnon päätös työstä ideologisella rintamalla 1932 21 994
  Suurlakko 1917. Marraskuun suurlakko ja jääkäripataljoona. —i —o 1926 1 56
  Suomen luokkasodan arkisto Amerikassa 1927 7–8 375
  Suomen työv. vallank. v. 1918. SKP:n teesit 1928 1 4
  Tov. Manner 50-vuotias 1930 10 439
Suomi — amm. liike: Suomen amm. liikkeen nykyisestä tilasta ja työtaisteluista 1927 4 175
Suomi — fasismi. Kts. Fasismi — Suomi
Suomi — historia: Evä, K. M. Lahtarien valtio-oppinut »valtio-elämän murroskaudelta» 1926 8 363
  Lehtosaari, J. Lokakuun vallank. ja itsenäinen Suomi 1932 23 lOOfi
  Lehtosaari, J. Lokakuun vallank. ja itsenäinen Suomi   24 1141
Suomi — itsenäisyys: Gylling, Edv. Ensimäinen sosialististen tasavaltain välinen sopimus 1928 1 25
Suomi — Kansainliitto: Suomi Kansainliiton neuvostossa. L—i 1927 9-10 439
  Suomi Kansainliitossa. Jaakkola, N. 1928 10–11 412
Suomi — kapitalismin pula: Lehtinen, J. K. Suomen kapitalismin pula ja sosialifasistit 1930 3 111
Suomi — Karjala: Vilmin puhe V Yleiskarjal. neuv. kok. 1925 1 11
Suomi — maatalous: Kapitalististen suhteiden kehitys Suomen maataloudessa. T. M—lä 1927 5 223
  Lehtosaari, J. Suomen vallankumous ja maataloustuotanto 1928 2 81
  Lepola, Kalle. Suomen vallankumouksen maatalouspolitiikasta 1930 1–2 40
  Letonmäki, L. Suomen pienviljelyksestä 1926 4 185
  Letonmäki, L. Suomen pienviljelyksestä   5 233
  Liikehtimiset maatalousväestön keskuudessa kesällä v. 1917 1928 1 42
  Suomen agraarireformi (torpparivapautus) P. N. 1928 2 86
Suomi — maatalouspula: Lehtosaari, J. Pulan vaikutus Suomen köyhän talonpoikaiston asemaan 1932 21 1000
Suomi — Mäntsälän »kapina»: Katsauksia 1932 7 353
  Mäntsälän kapinan jälkijutuista. L—n 1932 10 500
  Lehtosaari, J. prik. Suomen fasistidiktatuuri käytännössä 1932 12–13 553
Suomi — osuustoiminta: Hard, V. Suomen n.s. edistysmielisen osuustoiminnan 15 edustajakok. 1931 8 399
Suomi — pakkohuutokaupat: Maatilojen pakkohuutokaupat Suomessa 1931 5 255
  Maatilojen pakkohuutokaupat Suomessa 1931 7 351
Suomi — politiikka: Antikainen, T. Tie sosialifasismiin. S. sos. dem. puoluekokouksen johdosta 1930 3 99
  Katsauksia: Suomen ja Saksan välinen kauppasopimus; Katsauksia: Suomen varustelu merisotaa varten; Ulkomaisen pääoman kilp. Suomessa; Lainat; Vaikeudet puutavarain myynnissä 1930 4 169
  Katsauksia: »Eikö pääministeri tiedä...» 1931 2 100
  Kuusinen, O. V. Fasistidiktatuuri Suomessa 1930 9 390
  Lehtosaari. Suomen lahtarit kauppaamassa Karjalaa imperialistiselle Saksalle 1929 5–6 167
  Manner, K. Luokkataistelutilanteesta Suomessa 1925 2 52
  Manner, K. Piirteitä Suomen valtiollisesta tilasta 1930 1–2 1
  Manner, K. Suomen noskelaishallituksesta 1927 3 104
  Manner, K. Valkoinen Suomi 1927 7–8 325
  Manner, K. Valkoinen Suomi   9–10 436
  Manner, K. Valkoinen Suomi 1928 1 44
  Päivän kuva luokkataistelusta Suomessa. L. n. 1932 19 918
Suomi — puuteollisuus: Häkli, V. Suomen puuteollisuus 1930 9 417
Suomi — sodan valmistus: Antikainen, T. Suomen armeijan reorganisoiminen 1932 11 536
  Antikainen, T. Suomen sotilaspoliittisista kysymyksistä 1927   39
  Hagman. Suomi neuvostovastaisessa sotarintamassa 1932 12–13 571
  Lehtosaari, J. Kapitalistisen Suomen sodan valmistelut ja vallankumouksemme 13-v. päivä 1931   3
  Manner, K. Suomi intervention valmistelussa. Puhe KI:n XI plen. 1931 6 276
  Suomen porvarisnaiset sodan valmistelussa. Tyyne, T—i 1929 9–10 359
Suomi — sota. N.L:a vastaan: Letonmäki, L. Banditismi 1921–22 Karjalassa 1932 4 205
  Toivola, A. Piirteitä interventiosta ja kansalaissodasta Karjalassa 1930 7 282
Suomi — talonpoikaisliikkeet: Manner, Oklund, Virta. Talonpoikaisliikkeistä Suomessa 1931–32 1932 12–13 576
Suomi — talous: Kapitalistinen vakaantuminen Suomessa 1927 1 44
  Kapitalistisen Suomen talous v. 1929 alkupuoliskolla 1929 7–8 282
  Katsauksia: Suomen ulkomaankauppa; Suomen puutavaran myynti; tammi-huhtikuun paperin vienti 1930 5 223
  Katsauksia: Suomen ja Englannin väliset kauppasuhteet 1930 9 433
  Katsauksia: Suomen ja Saksan välinen kauppasopimus 1930 10 480
  Katsauksia: Kriisin puristus yltyy 1931 6 307
  Katsauksia: Suomen kapitalistisen talouden tilasta 1931 10 505
  Vilmi, Otto. Suomen taloudellinen asema 1925 4 168
Suomi — työttömyys: Antikainen, prik. Työväenliikehtimiset Suomessa, kommunistisen puolueen tila, heikkoudet ja lähimmät tehtävät 1932 12–13 592
  Katsauksia: Työttömyys Suomessa 1930 3 128
  Katsauksia: Työttömyys 1931 6 307
Suomi — työväenliike: Nousun merkkejä. Katsauksia 1932 8 406
  Rovio K. Nosket kuohitsemassa työväenliikkeen historiaa 1929 5–6 173
Suomi — trustit: Häkli, V. Trustiutuminen Suomessa 1930 4 163
Suomi — vaalit: Sirola, Yrjö. Suomen fasistivaaleista 1930 12 543
Suomi — vankilat: Lehtosaari, J. A. Poliittiset vangit valkoisen Suomen vankiloissa 1927 6 295
Suomi — vasemm. työv. liike: Sirola, Y. Suomen K. P. 1928 7 290
Suomi — yleislakko 1929: Yleislakon kokemukset ja opetukset Suomessa marraskuussa 1929 1930 4 148
Suur-Suomi: Kymmenvuotias Neuvosto-Karjala ja Suomen lahtarit. Kela 1930 7 298
  Lehtosaari, J. Suomen lahtarit kauppaamassa Karjalaa imper. Saksalle 1929 5–6 167
Suunnitelmatalous: Direktiivit kansantalouden 5-v. suunnitelman laatimista varten» (Teesit XV puoluekok.) 1927 11 467
  Gosplanin perspektiivinen suunnitelma 1926 5 197
  Gosplanin perspektiivinen suunnitelma   6 272
  Kuibyishev. Viisiv. suunnitelman neljättä vuotta aloitettaessa. SNTL:n täysist. 1932 1–2 13
  Neuvostojen maan talouden yhteiskunnallistuminen (»Kansant. kontrollin, v. 1926–27») 1926 9 406
  Solodub. P. K. Toinen viisivuotissuunnitelma (1933–37) 1931 12 566
  T(örmälä), T. Osuustoiminta ja Neuvostovaltojen Liiton suunnitelmatalous 1925 5 209
  T(örmälä), T. Osuustoiminta ja Neuvostovaltojen Liiton suunnitelmatalous   6 250
  Valtion Suunnittelukomitean »kontrolliluvut» 1925 11 464
Syndikalismi: Slepkov, »Työläis»-opposition tie 1926 9 388
Syyskylvökamppailun merkitys. J. L—ri 1930 8 361
Sähköistäminen: SSSR:n sähköistäminen. Gorjevin muk. 1926 4 167
Taavi Tainio: Puheita ja kirjoituksia. Erään reformistisen sosialidemokraatin kehitys sos. fasistiksi. J.L. 1929 9–10 362
Taide: Salmi, Eino. Taide kulttuuririntamalla 1929 11–12 433
  Taide ja luokkataistelu. A.V. 1927 5 230
Taimi, A. Vielä v:n 1918 Suomen kansalaissodan tappion syistä 1926 5 216
  Vieläkin miksi ei Suomessa ollut bolshevikkipuoluetta 1928 6 257
Taistelu asutuskeskuksista 1926 7 326
Taistelu kahdella rintamalla: Viisitoista vuotta proletariaatin diktatuuria 1932 19 873
Taistelu opportunismia vastaan Amerikan suomal. työv. liikkeessä. K.E.H. 1930 9 411
Taistelu provokatiota vastaan: Kuusinen, O.V. Kommunistien lähimmät tehtävät KI:n Tpk:n laaj. ist. 1926 12 549
  Kuusinen, O.V. Kommunistien lähimmät tehtävät KI:n Tpk:n laaj. ist. 1927 1 17
  Taistelu provokatiota vastaan 1932 6 294
  Taistelu provokatiota vastaan   7 346
Taistelu rauhan puolesta: Rykov. Selostus hallituksen toim. SNTL:n V ed. kok. 1929 5–6 194
Taisteluun Kansain Liittoa vastaan! KI:n Tpk:n julist. 1926 4 145
Talonpoikaiskapina: Lenin. Kirje toverille 1932 19 887
Talonpoikaiskongr. Kajava, K. Europan työtätekevien talonpoikain kongressi 1930 4 167
Talonpoikaiskumous: Letonmäki, L. Talonpoikaiskumous ja Neuvostovalta 1926 10 408
Talonpoikaiskysymys: Buharin, N. Leniniläisen suunnan puolesta maaseutupolitiikan kysymyksissä 1927 11 531
  Kajava, K. Opportunisti Välläri talonpoikaiskysymyksestä 1930 8 364
  Stalin. Kiinan vallank. perspektiivit 1927 1 1
Talonpoikaisnuoriso: Vallank. nuorison toiminnasta Suomessa. N—on 1931 2 80
Talonpoikaisto: Engels talonpoikaistosta 1926 3 125
  Evä, K.M. Lenin ja talonpoika 1925 2 49
  »Kasvot kylää kohti» 1925 2 79
  Kamenjev, I. B. Saavutuksemme, valkeutemme ja mahdollisuutemme 1925 9 353
  Kamenjev, I. B. Saavutuksemme, valkeutemme ja mahdollisuutemme   10 431
  Kuusinen, O.V. Talonpoika ja työmies 1928 1 23
  Lehtosaari, J. Pulan vaikutus Suomen köyhän talonpoikaiston asemaan 1932 21 1000
  Molotov. Puolueen työskentely maaseutuköyhälistön keskuudessa 1925 11 473
  Sinovjev. Apuselostus KK:n toim. kert. NKP(b):n XIV puoluekok 1926 1 45
  Stalin, J. KK:n politselostus ja loppulausunto XIV puoluekok. 1926 1 8
  Stalin, J. Taistelu sosialistisen rakennustyön voiton puolesta 1926 3 127
  Stalin, J. Viljanhankinnoista Neuvostoliitossa 1928 6 236
  Työväenluokka ja talonpoikaisto 1926 7 304
  Törmälä, T. Talot vasaramarkkinoille Suomessa 1925 3 122
  T:lä, Teemu. Leningradin ujestin suomenk. talonpoikaiskongressi 1925 7–8 305
Talonpojat: Jakovlev. Maaseudun jakautumisesta luokkakerrokslin ja osuustoiminnasta 1927 11 538
  Opposition vastateesit työstä maaseudulla 1927 11 508
  Smirnov, A.P. Puolueen taloudellisista tehtävistä maaseudulla 1927 12 609
  Stalin. Kysymyksiä ja vastauksia 1925 7–8 296
  Stalin. Kysymyksiä ja vastauksia   9 360
Taloudelliset taistelut: Kominternin Tpk:n X täysist. päätösl. Taloudelliset taistelut ja kompuol. teht. 1929 7–8 233
  Työnantajien, sosialifasistien ja fasistien manövereistä proletariaatin lakkoliike 1932 21 991
  Työnantajien, sosialifasistien ja fasistien manövereistä proletariaatin lakkoliike   22 1034
Talous: Kangas, V. Yhteenveto talousvuodelta 1929–30 1930 11 510
Talousmaantiede: Talousmaantiede sosialistisen rak. työn palveluksessa. Baranskin talousmaant. arvostelua 1932 17 813
Talouspolitiikka: Lehtinen, J.K. Tshervontsi, proletaarisen vallankumouksen kultatukaatti 1925 2 60
  Maretski, L. Leniniläisen linjan puolesta talouspolitiikassa 1927 12 579
  Talous ja politiikka v. 1925 lopulla. Varga 1926 3 110
Talouspula: Maailman taloudellinen pula, työttömyys ja lakkotaistelut. KI:n Tpk:n X pleenum 1930 3 89
  Yleismaailmallinen talouspula, työttömyys ja lakkotaistelut 1930 3 83
Taloustiede: Ojanen, V. Marxilainen työläiskoulu. Poliittinen taloustiede. Vähän vastinetta J. Puron arvosteluun 1932 21 1013
  Puro, J. Marxilainen työläiskoulu, Poliittinen taloustiede 1. Arvostelua 1932 18 865
  Tappiosta voittoon. J.K.L. 1932 1–2 52
Tehdasneuvostot: Kajava, K. Äskeiset tehdasneuvostovaalit Saksassa 1930 6 262
Tekniikan kehitys: Rubinstein, M. Marx tekniikan kehityksestä 1932 6 277
Tekniikka: Varga. Uusi tekniikka ja sen taloud. seuraukset 1928 6 242
Teollisuuden nykyinen tila Neuvostoliitossa. Kuibyishevin alustus. SSSR:n IV ed. kok. 1927 5 196
Teollisuuden pääoman rakentamiskysymyksiä 1931 8 390
»Teollisuuspuolueen» keskusjohto proletaarisen oikeuden edessä 1930 12 539
»Teollisuuspuolueen oikeusjuttu». II Internationale tuomiolla 1931 3 105
Teollisuus: Kangas, V. Teollisuussuunnitelmien täyttäminen v:n 1929–30 ensimmäisellä puoliskolla 1930 5 194
  Kangas, V. Yhteenvedot talousv. 1929–30 1930 11 510
  Krizman. V. Neuvosto-konerakennusteollisuuden kehitys 1932 23 1079
  Krizman. V. Neuvosto-konerakennusteollisuuden kehitys   24 1128
  Kuibyishev. Viisivuotissuunnitelman neljättä vuotta aloitettaessa. SNTL:n TPKK:n plen. 1932 1–2 13
  Molotov, V. Kansantalouden suunnitelmasta v:lle 1932. SNTL:n TPKK:n II täysist. 1932 1–2 8
  Neuvostoliiton teollisuuden ja kuljetuksen suunnitelma, v. 1931 1931 4 170
  Stalin. Uudet olosuhteet ja taloudellisen rakennustyön tehtävät 1931 7 311
  Teollisuuden viisiv. suunnitelman toteuttaminen. Teesit NKP(b):n XVI puoluek. 1930 6 245
  Teollisuutemme v. 1927–28. V.O. 1928 3 129
  Yhteenvedot teollisuudesta v. 1931 ja tehtävät 1932. Teesit NKP(b):n XVII puoluekonf. 1932 3 109
Teollistaminen: Oikeistouklooni ja sosialistisen rakennust. päälinja V 1929 2 41
  Stalin. Kysymyksiä ja vastauksia 1925 7–8 296
  Stalin. Kysymyksiä ja vastauksia   9 360 (365)
Terentjev, N. Imperialististen valtioiden ristiriidat ja konfliktit Tyynenmeren rannikolla 1932 12–13 620
Termidorikysymys: Buharin, N. Leniniläisen suunnan puolesta maaseutupolitiikan kysymyksissä 1927 11 531
Territoriaalijärjestelmä: T:la, A. Territoriaalijärjestelmä SSSR:n aseellisena voimana 1926 6 284
  T:la, A. Territoriaalijärjestelmä SSSR:n aseellisena voimana   7 321
  T:la, A. Territoriaalijärjestelmä SSSR:n aseellisena voimana   8 359
Terrori: Lenin. Ennen julkaisematon Leninin kirje. 25/X—1916 1932 8 397
  Lenin terrorista 1932 9 447
  Thälmann. Muutamista Saksan kompuolueen teoreettisista ja käytännöllisistä virheistä ja teistä niiden likvidoimiseksi 1932 3 162
  Saksan kommun. puolueen voitto vaaleissa ja puolueen lähimmät taistelutehtävät 1930 10 441
Tiede: Karppanen, Y. Tieteen »puolueettomuudesta» 1926 2 61
Tieteen juhla Neuvostovallassa. T. 1925 9 385
Tietoteoria: Lemetti, J. Tietämisen peruskysymyksistä 1931 4 184
  Lemetti, J. Tietämisen peruskysymyksistä   5 238
Tihlä, Hilda. Mors ultima rerum 1925 7–8 348
Tilastoa Leningradin puoluetyöstä ja työntekijöistä 1925 12 501
T—i, Tyyne. Suomen porvarisnaiset sodan valmistelussa 1929 9–10 359
T.H. Tehtaassa 1927 5 253
T.H. Koulumme huvipuolesta 1927 5 249
T—nen, Hj. Luokkasodan muistoja. Raudun rintamalta 1925 9 397
Toimenpiteet satoisuuden kohottamiseksi ja uuden kansankomissariaatln perustaminen 1932 20 939
II. Internationale: Alfred, L. Kysymys sotaväen luotettavaisuudesta 1928 4 161
  Engelsin kirje Bebelllle 1873—20/6 1932 18 854
  Engelsin kirje Kautskylle 23/11—1891 1932 6 304
  Lenin. Proletariaatin diktatuurista 1932 9 415
  Maailman taloudellinen pula, työttömyys ja lakkotaistelut. KI:n X pl. päätös 1930 3 89
  Marxin ja Engelsin kiertokirje Bebelille, Liebknechtille, Brackelle ym. 1879 1931 9 453
  Marxin ja Engelsin kiertokirje Bebelille, Liebknechtille, Brackelle ym. 1879   10 500
  Popov, N. Bolshevismi kansainv. arenalla ennen maailmansotaa 1932 18 847
  S(irola), Y. Lenin sosialistisesta vallank. pienessä maassa 1932 1–2 79
  S(irola), Y. Tov. Stalinin kirje ja Kominternin puolueet 1932 5 242
  II Internationalen »aseistariisujat» 1928 3 149
  II Internationale tuomiolla 1931 3 105
  Teesit kansainv. tilant. ja KI:n lähim. tehtävistä. KI:n X plen. 1929 7–8 221
  Vaganjan, V. V.I. Lenin ja aseellisen kapinan taito Venäjän ensim. vallank. valossa 1927 3 122
  Yhteisrintamataktiikasta 1932 16 758
Toinen 5-v. suunnitelma: Eteenpäin sosialismin rakent. toiseen viisivuotiskauteen 1932 4 169
  Ohjeet Neuvostoliiton kansant. toisen 5-v suunnit. laatimista varten (vv. 1933–37) 1932 4 191
  Molotov, V. Toinen 5-v. suunnitelma NKP(b)n XVII konfer. 1932 4 173
  Puro, J. Toisen viisivuotissuunnitelman poliittinen asetelma joukkoihin 1932 10 478
  Solodub, P.K. Toinen viisivuotissuunnitelma (1933–37) 1931 12 566
Toivola, A. Miten nyt vihollisleirissä asetetaan kysymys kapinasta 1928 12 463
  Piirteitä Interventiosta ja kansalaissodasta Karjalassa 1930 7 282
  Piirteitä kemiall. sodasta ja siinä käytettävistä aineista 1926 10–11 518
  T—la, A. Territoriaalijärjestelmä SSSR:n aseellisena voimana 1926 6 284
  T—la, A. Territoriaalijärjestelmä SSSR:n aseellisena voimana   7 321
  T—la, A. Territoriaalijärjestelmä SSSR:n aseellisena voimana   8 359
Tolstoi. Lenin, N. Leo Tolstoi ja hänen aikakautensa 1927 7–8 372
Tomski. Ammattiliittojen työskentely. Selostus NKP(b)n XIV puoluekok. 1926 2 82
  SSSR:n amm. liittojen työn tulokset ja lähimm. tehtävät. NKP(b)n XV konf. 1926 10–11 485
  Trotskismi ja työväenkysymys 1927 12 602
»Tonavan Federatio». Katsauksia 1932 8 405
Torpparikysymys: Suomen agraarireformi (torpparivapautus) P.N. 1928 2 86
Toukok. 1 p:vä. Kts. Vappu
Toveri Manner 50-vuotias 1930 10 439
Trotski ja trotskismi: Kaganovitsh, L.N. Puoluehistoriaa tutkittava bolshevistisesti. Puhe PPI:n 10-v juhl. 1932 1–2 56
  Kalinin. Maatalouden kehitystiet ja verohuojennukset keskiv. NKP(b)n XVI konf. 1929 3–4 106
  Katsauksia. L. Trotskin uusi teoria 1931 8 408
  Keskuskomitean päätös tov. Trotskin asiasta ja Trotskin kirje VKP(b)n KK:n täysist. 1925 2 81
  Kommunistinen Internationale 10 vuotta 1929 1 5
  Kuinka työväkeä pidettiin pimeässä. Leninin kirje Marchlevskille 1925 6 270
  Kuusinen, O.V. Epäonnistunut esitys »Saksan lokakuusta» 1925 2 66
  Kuusinen, O.V. Epäonnistunut esitys »Saksan lokakuusta»   3 111
  Kuusinen, O.V. Sinovjevin nykyinen »historiallinen valhe» 1927 11 552
  Kuusinen, O.V. Sinovjevin nykyinen »historiallinen valhe»   12 615
  Kuusinen, O.V. Sinovjevin nykyinen »historiallinen valhe» 1928 1 53
  Kuusinen, O.V. Sinovjevin nykyinen »historiallinen valhe»   2 99
  Kuusinen, O.V. Vastaus tov. Sinovjeville 1927 11 572
  Lenin, N. Tunnussanasta »Europan Yhdysvallat» (Kirj.elok. 1915) 1926 9 416
  Lenin. Vallankumoksen kahdesta linjasta 1932 1–2 84
  Leninin vaiko Trotskin linja 1925 1 4
  Manuilski, D. Oppositionin liittolaiset rajantakana 1927 11 503
  Puolueemme historian tutkiminen bolshevistiselle uralle 1932 5 252
  Puolueemme KK:n ja KKK:n täysist. 1927 1927 7–8 305 (314)
  Tov. Sinovjevin apuselost. NKP(b)n XIV kok. 1925 1 45
  Trotski, L. Kirje VKP(b)n KK:n täysist. ja KK:n päätös Trotskin asiasta 1925 2 81
  S(irola), Y. Saksan tilanne ja kompuol. teht. 1931 4 160
  Stalin. Keskustelu saksal. kirjailija Emil Ludwigin kanssa 13/XII—31 1932 12–13 607
  Stalin. Lokakuun vallank. ja Venäjän kommunistien taktiikka 1932 20 943
  Stalin. Loppulausunto NKP(b)n KK:n selostukseen XIV puoluekok. 1926 1 25
  Stalin. Trotskilainen oppositio ennen ja nyt. Puhe KK:n plen. 1927 1927 11 493
  Stalin. Vastaus tov. Olehovitshille ja Aristoville 1932 21 1006
  Stirner, A. Poliittiset puolueet Espanjan vallankumouksessa 1931 12 585 (591)
  Tomski, P. Trotskismi ja työväenkysymys 1927 12 602
Tshekko-Slovak. kompuolue: Lehtosaari, J. A. Komm. puolueiden bolshevisoiminen. Tilanne Tshekko-Slovakiassa 1928 10–11 408
Tshernishevsk, N. G. N. J:nen 1928 10–11 428
T.T. Puoluepiirejä ohjaamassa 1927 5 255
T.T. Sisäinen puoluekasvatustyö 1927 5 247
1905 vallankumous: Latukka, Lyyli. V:n 1905 neuvostot ja kapinan valmistelu 1931 1 18
  Latukka, Lyyli. V. 1905 vallank. merkitys ja opetukset 1930 11 483
1905 — Suomi: Lehtinen, J. K. »John Grafton» 1930 11 500
  Lehtosaari, J. V. 1905 vallank. Suomessa 1930 11 491
  Lehtosaari, J. V. 1905 vallank. Suomessa   12 552
Tuholaisuus: Puolueemme KK:n ja KKK:n päätöksistä 1928 4 157
  Suhanovilaisuuden vastavallank.-restauratsioninen olemus 1931 3 122
  »Teollisuuspuolueen» keskusjohto proletarisenoikeuden edessä 1930 12 539
  II Internationale tuomiolla 1931 3 105
  Vastavallankumouksen yrite kivihiiliteollisuudessa 1928 3 148
Turkki: Tärkeä asiakirja. »Fornightly Review'n* art. »Europa, Turkki ja Moskova» 1926 3 119
Tykkimies. Kemiallinen sota 1925 10 444
  Sotilasvarustusten vähentämiskysymys 1926 2 66
Tymjanski, G. S. Uudet tehtävät filosofian alalla 1931 2 85
Tyynenmeren kysymys: Manuilski. Tyynenmeren ristiriidat ja Kiina. Puhe KI:n VII plen. 1926 1927 1 8
  Terentjev, N. Imperialististen valtioiden väliset ristir. ja konfl. Tyynen valtameren rannikolla 1932 12–13 620
Työasiain Kansankomissariaatti. Selostus SSSR:n amm. liittojen IX ed. kok. 1932 10 484
Työkoulu: Kohonen, Jalo. Toisen asteen työkoulun opetussuunnitelman paäperusteista 1926 8 367
Työkuri: Työkurin lujittuminen ja työläisten varustelun uudelleen järjestely 1932 24 1123
Työläisnuoriso: Ruhanen, U. Työtätekevä nuoriso puolueen johtamana taistelussa sosialismin puolesta 1932 21 1010
  Ruhanen, U. Työtätekevä nuoriso puolueen johtamana taistelussa sosialismin puolesta   22 1043
  Vallankumouksellisen nuorison toiminnasta Suomessa. N—on 1931 2 80
Työläisoppositio: Slepkov, A. »Työläis»-opposition tie 1926 9 388
Työläis-talonpoikaisen tarkastuksen kansank. M—re, A. 1925 11 461
Työläisten varustelu: NKP(b)n KK.n lokak. täysist. päätös neuvostokaupan kehittämisestä ja työv. varust. parantam. 1931 11 526
  Työkurin lujittuminen ja työläisten varustelun uudelleen järjestely 1932 24 1123
Työstä maaseudulla: Buharin, N. Leniniläisen suunnan puolesta maaseutupolitiikan kysymyksissä 1927 11 531
  Mitshkevitsh-Kapsukas. Baltian maiden kommunististen puolueiden tilasta 1932 21 984
  Molotov. Puolueen työskentelystä maaseutuköyhälistön keskuudessa 1925 11 473
  NKP(b):n KK:n teesit XV puoluekok. 1927 11 480
Työ naisten keskuudessa: Järvisalo, Hilma. Puolue- ja neuvostotyö työläis- ja talonp. naisten keskuudessa Karjalassa 1925 3 117
  Kurhinen, Katri. Työläis- ja talonp. naisten edustajakokous 1927 9–10 445
  Latukka, Lyyli. Naisosastojen kymmenvuotistaival 1928 10–11 425
  Malm, Hanna. Työläisnaisten toiminnasta Suomessa 1925 7–8 322
Työnantajien, sosialifasistien ja fasistien taktiikasta ja manöövereistä proletariaatin lakkoliikkeessä 1932 21 991
Työnantajien, sosialifasistien ja fasistien taktiikasta ja manöövereistä proletariaatin lakkoliikkeessä   22 1034
Työn tuottavaisuuden kohottaminen. Ojanen, V. 1925 2 55
Työttömyys: Katsauksia 50 milj. työtöntä, 150 milj. ihmistä nälänhädän kourissa 1931 2 102
  Maailman talouspula, työttömyys ja lakkotaistelut KI:n Tpk:n X plen. 1930 3 89
  Maailmantalouspula v. 1931–32 1932 5 259
  Maailmantalouspula v. 1931–32   6 298
  Työväenluokan asema kapitalistisissa maissa 1932 7 358
  Työtätekevien kansainvälinen taistelupäivä 1932 8 361
Työväen asema: Kamenjev, I. B. Saavutuksemme, vaikeutemme ja mahdollisuutemme 1925 10 431 (434)
  NKP(b):n XVI puoluekok. Ammattiliittojen tehtävät uudestirakennuskaudella. Teesit 1930 6 254
Työväen elintaso: Kuusinen, O. V. Kansainvälinen tilanne ja Kominternin tehtävät 1929 7–8 251 (257)
  Kuusinen, O. V. Loppulausunto KI:n X plen. 1929 9–10 313
Työväen ja talonpojan hallitus: Tov. Dmitrievin kirje ja tov. Stalinin vastaus 1927 4 178
  Stalin. Kysymyksiä ja vastauksia 1925 7–8 296 (304)
  Stalin. Kysymyksiä ja vastauksia   9 360
Työväen ja talonp. liitto: Kuinka voitaisiin turmella työväen ja talonpoikain liitto 1925 1 25
  Puro, J. Toisen viisivuotissuunnitelman poliittinen asetelma joukkoihin 1932 10 478
  Stalin. Kysymyksiä ja vastauksia 1925 7–8 296
  Stalin. Kysymyksiä ja vastauksia   9 360
Työväenkysymykset: Kraval, I. Puolueen politiikka työväen kysymyksissä ja oppositionin demagogia 1927 12 589
  Tomski, P. Trotskismi ja työväenkysymys 1927 12 602
Työväen liikehtim.: Berliini—Geneve—Pariisi. Katsauksia 1932 22 1060
  KI:n Tpk:n X täysist. Taloudelliset taistelut ja kompuolueiden tehtävät 1929 7–8 233
Työväenluokan Vapaustaistelun Liitto. Leninin 1896 laatima julistus »Työväen Vappujuhla» 1925 4 145
Työväenluokka ja talonpoikaisto. Buharinin kirjan »Tie sosialismiin» mukaan 1926 7 304
Työv. Urheiluliike: Paasonen, P. Porvarit ja sosdem Työv. Urheiluliiton kimpussa 1925 4 188
Työväenvakuutus: Gylling, Edv. Työvaen vakuutus Neuvosto-Karjalassa 1925 3 103
T(örmälä), T. Neuvostoliiton luottoreformi 1930 6 265
  Leningradin ujestin suomenk. taionpoikaiskonf. 1925 7–8 305
  Osuustoiminta ja Nevostovaltojen liiton suunnitelmallinen talous 1925 5 209
  Osuustoiminta ja Nevostovaltojen liiton suunnitelmallinen talous   6 250
  Puolueemme maaseutupolitiikan toteuttaminen 1925 9 389
  Suomalais-karjalaisen väestön elämästä numerotietojen valossa 1932 2 96
  Talot vasaramarkkinoille Suomessa 1925 3 122
Uhtua: Forsten, V. Piirteitä Vienan-Karjalan oloista ennen ja nyt 1925 6 257
  Suomalaisasutuksen pohjoisimmilta seuduilta 1926 6 263
Uitot: Lepola, K. Kylvöt ja uitot keväällä 1932 1932 6 265
Ukrainan kansallisuuskysymyksestä. Leniniläistä politiikkaa ja harhasuuntia. Y. S. 1930 8 377
Ultra-imperialismi: Buharin. Kansainvälisen politiikan kysym. NKP(b)n XV konfer. 1926 10–11 433 (449)
Unkari: Yleislakko Unkarissa 1932 8 404
  Unkarin vallankumous. Buharinin loppui. KI:n VI kongr. 1928 8–9 356
Unohdettu tehtävä. KASNT 10-v. johdosta. Sotilas 1930 7 327
Usenius, A. Maatalousluoton tehtävät ja järjestämismuodot 1925 7–8 307
  Maatalousluotto Karjalassa ja Karjalan Maatalouspankki 1925 5 216
Uskonto: Lemetti, J. Tietämisen peruskysymyksistä 1931 4 184
  Uskonnon synty. K. M—nen 1927 5 228
  Agitationi-propagandan ja kultt. rak. työn tehtävät 1928 6 226
Uudesta maataiousverosta, viljanhankinnasta ja koll. talouksien kaupasta 1932 10 457
Uusiin taisteluihin sosialismin voiton puolesta 1932 22 1017
Uusiin voittoihin sosialismin rintamalta 1930 10 435
Uusi laki sosialistisesta maataiousverosta. N. J. 1928 4 180
»Uusin filosofia on samalla tavoin puoluefilosofiaa kuin kaksituhatta vuotta sitten». Hegelin 100-v. johd. julaistut teesit 1932 1–2 88
Uusi talouspolitiikka. Kats. NEP
Uusi talousvuosi ja XVII puoluekonferenssi 1932 1–2 45
Uusi tekniikka ja sen taloudelliset seuraukset. Varga 1928 6 242
U. V. Perinnöllisyys ja rodunjalostus 1927 5 238
Vaganjan, V. V. I. Lenin ja aseellisen kapinan taito Venäjän ensitav vallank. valossa 1927 3 122
  V. I. Lenin ja aseellisen kapinan taito Venäjän ensitav vallank. valossa   4 183
  V. I. Lenin ja aseellisen kapinan taito Venäjän ensitav vallank. valossa   6 290
  V. I. Lenin ja aseellisen kapinan taito Venäjän ensitav vallank. valossa   7–8 350
Vainajien muistolle Ch. E. Ruthenberg, Mac Manus 1927 3 135
Valistustyö: Kaasolainen, M. Valistustyön nykyhetken tärkeimmistä tehtävistä 1930 11 531
  Lassy, Ivar. Kymmenen vuoden kansanvalist. työ Neuvosto-Venäjällä 1927 7–8 341
  Lassy, Ivar. Kymmenen vuoden kansanvalist. työ Neuvosto-Venäjällä   9–10 404
  Neuvostol. suomenk. painotuotteen 5-v. suunn. 1930 5 218
  Rautio, H. Karjalan valistustyön nykyinen tila ja sen lähimmät tehtävät 1932 11 528
Vallank. amm. liike: Työnantajien, sosialifasistien ja fasistien taktiikasta ja manöövereista proletariaatin lakkoliikkeessä 1932 21 991
  Työnantajien, sosialifasistien ja fasistien taktiikasta ja manöövereista proletariaatin lakkoliikkeessä   22 1034
Vallank. laillisuus: Vyishinski, R. Vallank. laillisuus sos. rak. työn nykyisessä ajankohdassa 1932 18 838
Vallankumouksellisen nuorison toiminnasta Suomessa. N. 1931 2 80
Vallankumouks. kriisin edell. kasvavat Puolassa 1932 7 313
Vallank. itsearvostelu: Kviringin kirj. »Grusian kapinan» opetuksista mukaan 1925 2 90
Vallankumouksen kahdesta linjasta. Lenin 1932 1–2 84
Vallank. kasvaminen proletaariseksi: Buharin. Kiinan kumouksen problemit 1927 4 164
  Stalin. Kiinan vallank. perspektiivit 1927 1 1
Vallank. ja sotien uusi jakso: Kominternin Tpk:n XII täysistunto 1932 20 921
Vallankumous: Aalto, R. Reformit ja vallankumous 1927 5 220
  Espanjan vallankumous 1931 5 248
  Espanjan vallank. nousussa. Katsaus 1932 1—2 93
  Evä, K. M. Lahtarien valtio-oppinut »valtioelämän murroskaudelta» 1926 8 363
  Kajava, K. Espanjan vallank. näköaloja 1931 6 272
  Kuusinen, O. V. Japanin imperialismi ja Japanin vallank. luonne 1932 21 973
  Kuusinen, O. V. Kansallisuuskys. kapitalistisessa Europassa 1931 8 364
  Lenin. Kaksoisvalta 1932 17 785
  Lenin. Kirje toverille 1932 19 887
  Lenin. »Muutamia teesejä» 1931 6 301
  Lenin. Tunnuksista 1932 17 787
  Lenin. Vallankumouksemme tehtävät 1932 18 832
  SKP:n KK:n täysistunnon päätös työstä ideologisella rintamalla 1932 21 994
  Stalin. Kirje Kaukaasiasta 1932 11 523
  Stirner, A. Poliittiset puolueet Espanjan vallankumouksessa 1931 12 585
  Suomen työväen vallankumous 1918. SKP:n teesit 1928 1 4
  Vallankumouksellinen liike indo-Kiinassa 1931 5 253
  Vallank. taistelut Indo-Kiinassa 1931 7 349
  Vallank. edellytysten kypsyminen Puolassa. (Lenskin apusel. KI:n XI plen.) 1931 6 282
  Virtanen, V. Porvarillisen vallank. kasvamisesta sosialistiseksi 1932 8 372
Vallankumous, permanenttinen: Stalin, J. Lokakuun vallank. ja Venäjän kommunistien taktiikka 1925 12 520
Vallankumous 1905 — Suomi: Laukki, L. Suurlakko v. 1905 Suomessa 1925 11 491
  Laukki, L. Suurlakko v. 1905 Suomessa   12 538
  Vilmi, Otto. V. 1905 vallank. vaikutus ja merkitys Suomessa 1925 11 452
  Vuosi 1905 Suomessa. Sirola. Y. 1925 7–8 328
  Vuosi 1905 Suomessa. Sirola. Y.   9 380
Vallankumous — 1905 — Venäjä: Lenin. Vallankumouksen alku Venäjällä 1925 1 36
  Verisunnuntain muisto. Venäjän tal. keh. 1925 1 38
Vallankumous — 1917 — Venäjä: Heinäkuun päivät 1925 7–8 291
Valden, A. Osuustoiminta KAS Neuvosto-tasavallassa 1925 5 214
Vallin, Yrjö. Neuvosto-Karjalan puunjalostus ja paperiteollisuuden nyk. tilasta ja perspekt. 1932 5 222
Valtio: Evä, K. M. Lahtarien valtio-oppinut »valtioelämän murroskaudelta» 1926 8 363
  Lenin. Kirjeitä kaukaa. 3:s kirje Proletaarisesta miliisistä 1917 4 186
  Lenin. Kirjeitä kaukaa: 5:s kirje. Vallank. proletaarisen valtiojärjestyksen tehtävät 1927 5 204
  Lenin, V. I. Luento valtiosta 1929 1 23
  Molotov. Toinen 5-v. suunnitelma. XVII konf. 1932 4 173
  Stetski. Puhe XVII puoluekonf. Sosialistinen yhteiskunta on huomispäivän kouriintuntuva totuus 1932 5 236
  Työväen jo talonp. hallitus. Tov. Dmitrievin kirje ja tov. Stalinin vastaus 1927 4 178
Valtiokapitalismi: Sinovjev. Apuselostus KK:n toim. kert. XIV puoluekok. 1926 1 45
  Stalin, J. Loppulausunto NKP(b):n KK:n politselost. XIV puoluekok. 1926 1 25 (28)
Valtiollinen pula: Kominternin XI plenumin tulokset 1931 5 208
  Vallank. edellytysten kypsyminen Puolassa 1931 6 282
  Vallank. kriisin edellytykset kasvavat Puolassa 1932 7 313
Valtiolliset vangit: Yleislakon kokemukset ja opetukset Suomessa marraskuussa 1929 1930 4 148
Valtion apu maataloudelle 1928 3 147
Valtiolainat: Viisiv. suunnit. neljässä v. laina 1932 12–13 616
Vankileirit: SKP:n vaikutus vankileireillä 1918–19. K. S. 1928 7 311
Vappu: Keihäs, E. Vappu kapitalistisissa maissa 1930 5 176
  Lenin 1896 laatima Vappujulistus Työv. vappuj. 1925 4 145
  Toukok. 1 p. kapitalistisissa maissa 1932 11 547
  Työtätekevien kansainv. taistelupäivä 1932 8 361
  Vappu — vallank. taistelujen merkeissä 1931 4 153
Varga, E. Talous ja politiikka v. 1925 lop. 1926 3 110
  Uusi tekniikka ja san taloud. seuraukset 1928 6 242
»Vasemmistolaisuuden» oikeisto-opport. rappeutumisesta puolueen sisällä 1928 8 337
Vasen radikalit: Stalin. J. Muutamista bolshevismin historian kysymyksistä 1931 11 536
Vastavallankumous: Suhanovilaisuuden vastavallank.-restauratsioninen olemus 1931 3 122
Weinstein, Alb. L. Talousvuoden 1925–26 tulokset ja konjunktuuri 1927 2 66
Veisberg, R. Taloutemme yhteiskunnallistuminen ja oikeistovaara 1928 10–11 417
Vento, K. Bolshevistinen sanomalehdistö 1931 5 215
  Porvarillis-demokr. vallank. kasvaminen proletaariseksi vallankumoukseksi 1928 6 249
  Proletaarisen kulttuurin kansallisen muodon problemista 1932 15 701
Venäjä — historia: Lemetti. J. M. N. Pokrovski Venäjän kansan historioitsijana 1932 11 542
  Pokrovski, M. N. 1932 8 395
Venäjän vallankumous: Lenin. Tunnuksista 1932 17 787
  Lenin. kaksoisvalta 1932 17 785
  Laaksovirta. E. Vallankumousvuoden 1917 historialliset merkkipäivät 1927 9–10 456
Verisunnuntai: Lenin. Vallankumouksen alku Venäjällä. Tammikuun tapahtumat 1905 1925 1 36
  Verisunnuntain muisto. Venäjän taloudellinen kehitys 1925 1 38
Versaillesin järjestelmä. Maailman talouspulan uusi etappi 1931 11 509
Viaporin kapina: Rantanen, Toivo. Viaporin kapinan 25-v. päivä 1931 7 339
  Vilmi, Otto. Viaporin kapina 1926 7 309
Vielä askel Kansainliiton hajoamista kohden. E.—nis 1926 9 385
Vienan-Karjala: Forsten, V. Piirteitä Vienan-Karjalan oloista ennen ja nyt 1925 6 257
Vienan–Äänisen kanava: Kren, M. Merien yhdistäminen, Uikujärven ihme 1932 23 1090
  Kren, M. Merien yhdistäminen, Uikujärven ihme   24 1148
Viholliset vaanivat 1932 8 386
XV:stä XVI:een puoluekokoukseen 1930 6 229
Viisitoista vuotta proletariaatin diktatuuria 1932 19 873
5-v. suunnitelma: Direktiivit kansantalouden 5-v. suunnitelman laatimisesta. Teesit XV puoluekok. 1927 11 467
  Krshishanov. Selostus NKP(b):n XVI konf. 1929 3–4 82
  Kuibyishev, V. Teollisuuden viisiv. suunnitelma. Amm. liittojen VIII ed. kok. 1928 12 455
  Kuibyishev, V. Viisivuotissuunnitelman neljättä vuotta aloitettaessa 1932 1–2 13
  Molotov–Kuibyishev. Toinen 5-v. suunnitelma. NKP(b):n XVII konfer. 1932 4 173
  NKP(b):n XVI puoluekonf. päätös 5-v. suunn. 1929 3–4 102
  NKP(b):n XVII konferenssi 1932 3 97
  Neuvostoliiton suomenk. painotuotteen 5 v. suunnitelma 1930 5 218
  Ohjeet Neuvostoliiton kansant. toisen 5-v. suunnitelman laatimista varten (vv. 1933–37) 1932 4 191
  Rykov. Viisivuotissuunnitelma 1929 3–4 73
  Strumilin, S. Gosplanln perspektiivinen suunn. 1926 5 197
  Strumilin, S. Gosplanln perspektiivinen suunn.   6 272
  Teollisuuden viisiv. suunn. toteuttaminen. XVI puoluekok. Teesit 1930 6 245
  Viisivuotissuunnitelman neljässä v. laina 1932 12–13 616
Viktor. Ranskan sodan valmistelut SSSR:ää vastaan 1931 2 58
Vilbert, P. Kollektivisoimisen tilanteesta ja sen asettamista teht. Leningradin alueella 1931 2 90
  Osuustoiminnan tehtävistä kapitalismin ja sosialismin kaudella 1931 6 295
  Töiden järjestäminen koll. talouksissa 1931 5 244
Viljanhankinta: Lepola, K. Eräistä v. 1932 hankintakamppailun opetuksista 1932 24 1113
  Stalin, J. Viljanhankinnasta Neuvostoliitossa 1928 6 236
  Uudesta maatalousverosta, viljanhankinnasta ja kollektiivitalouksien kaupasta 1932 10 457
  Viljanhankinta v. 1930–31 1930 10 467
  Viljanhankintakamppailu 1932 17 777
  V. 1932 viljanhankintasuunnitelmasta ja koll. talouksien viljakaupan laajentamisesta 1932 10 462
Vilmi, Otto. Kommunaardien muiston viisivuotispäivä 1925 7–8 326
  Käytännöllinen puoluekasvatus Komm. Yliopistossa 1927 5 245
  Suomen taloudellinen asema 1925 4 168
  Suomi ja Karjala. Puhe V Yleiskarjal. neuv. ed. kokouksessa 1925 1 11
  Viaporin kapina 1926 7 309
  V. 1905 vallankumouksen vaikutus ja merkitys Suomessa 1925 11 452
Virta, Oskari. Imperialistien aineellisesta sotaan valmistumisesta 1932 3 157
  Paperiteollisuutemme ja sen kehitys 1929 2 61
Virtanen, J. Neuvostovallan oikeus ja lait 1926 8 373
Virtanen, V. Leningrad sosialistiseksi kaupungiksi 1932 1–2 50
  Porvarillisen vallankumouksen kasvamisesta sosialistiseksi 1932 8 372
Viro: Karotam, K. Ulkolainen pääoma Latviassa ja Virossa ja intervention vaara 1932 14 672
  Karotam, K. Ulkolainen pääoma Latviassa ja Virossa ja intervention vaara   15 718
  Karotam, K. Ulkolainen pääoma Latviassa ja Virossa ja intervention vaara   18 858
  Karotam, K. Ulkolainen pääoma Latviassa ja Virossa ja intervention vaara   19 913
  Karotam, K. Ulkolainen pääoma Latviassa ja Virossa ja intervention vaara   22 1047
  Saks, H. Kansallisdemokratismia vastaan 1932 14 651
Viro — jouluk. kapina: Antikainen, T. Tallinnan kapinan vuos. 1925 12 497
  Kansalaissodista (Viron kapina sotil. kannalta) 1925 6 286
  Pögelman, H. Vallankumousnousu Virossa 1925 1 15
Viro — KP.: Mitshkevitsh-Kapsukas. Baltian maiden kommunististen puolueiden tilasta 1932 21 984
Viron taloudellinen asema ja sen Neuvostoliiton vastainen toiminta. J.L. 1930 1–2 78
V:nen, A. Opiskelutyö 1927 3 246
Voroshilov, K. Yhdeksän vuotta 1927 2 49
Vuosi 1905. Komu, J. A. 1925 11 449
Vuosi 1905 Suomessa. Sirola, Y. 1925 7–8 328
Vuosi 1905 Suomessa. Sirola, Y.   9 330
V. 1917: Liikehtimiset maalaisväestön keskuudessa kesällä 1917. P. N. 1928 1 42
  Puro, J. Lakkoliikkeet Suomessa 1917 1928 1 39
V:n 1931 finanssisuunnitelma ja varojen mobilis. 1931 4 181
Vyishinski, A. Vallankumouksellinen laillisuus sosialisen rakennustyön nyk. ajankohd. 1932 18 833
Väenlaskun tulokset Karjalassa. Y. S—n 1927 3 113
Väestökysymys: T(örmälä), T. Suomalais-karjalaisen väestön elämästä numerotiet. valossa 1931 2 96
Vähemmistö-kansallisuudet: Hirvonen, A. Suomenkielinen piiri Leningradin ujestiin 1927 3 111
  H:vaara, J. F. Vähemmistökansallisuuksien työn ohjaus ja järjestelykysymys Leningradin alueella 1930 5 190
  SSSR:n jälelle jään. kansojen sivistyksen kohottaminen. Kyisyil. 1926 4 176
Väittelyn tuloksista ja marxilais-leniniläisen filosofian lähimmmistä tehtävistä 1931 9 433
Väittelyn tuloksista ja marxilais-leniniläisen filosofian lähimmmistä tehtävistä   10 504
Välimeren kysymyksestä 1929 2 64
Yhteiskunnallinen talous: Veisberg, R. Taloutemme yhteiskunnallistuminen ja oikeistovaara 1928 10–11 417
Yhteiskunnallisen tuotannon uusintamisprosessi. Marxin kirje Engelsille 6/7—1862 1932 7 351
Yhteisrintama: Kansainv. amm. liikkeen tila ja tehtävät. Profint. IV kongr. 1928 3 111 (119)
  Uudet ilmiöt kansainv. työv. liikk. ja yhteisrintamataktiikka. NKP(b):n edustajiston teesit KI:ssa 1926 3 97
Yhteisrintamataktiikka: Kominternin tehtävistä. NKP(b):n edustajiston teeseistä 1926 3 102
  Kominternin Tpk:n XII täysistunto 1932 20 921
  Yhteisrintamataktiikasta 1932 16 758
  Yleislakon kokemukset ja opetukset Suomessa marrask. 1929. M. S. 1930 4 148
Yleisliittolainen amm. liittojen IX kongr. Kommunismin koulu 1932 8 368
Yleismaailmallinen talouspula, työttömyys ja lakkotaistelut 1930 3 83
Youngin suunnitelma: »Kommunistisheskaja Revolutsian» mukaan. Y. K. 1929 7–8 287

 


Toimituksen viitteet:

[1] Carr E. H. The Interregnum. 1923–1924, s. 99–100, 316–348. Pelican Books, 1969.

[2] Cohen, Stephen. Bukharin and the Bolshevik Revolution. A political Biography 1888–1938, s. 213–215. Vintage Books, 1975.

[3] Carr, E. H. Socialism in One Country 1924–1926. Volume II, s. 146–171. Pelican Books, 1970.

[4] Kangaspuro, Markku. Neuvosto-Karjalan taistelu itsehallinnosta. Nationalismi ja suomalaiset punaiset Neuvostoliiton vallankäytössä vuosina 1920–1939, s. 343–354. Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2000.
Rentola, Kimmo. Kenen joukoissa seisot? Suomalainen kommunismi ja sota 1937–1944, s. 43–74. WSOY, 1994.
Simon, Gerhard. Nationalism and Policy Toward the Nationalities in the Soviet Union. From Totalitarian Distatorship to Post-Stalinist Society, s. 155–166. Westview Press, 1991.