Sosialistinen politiikka

1972–1991


»Sosialistinen politiikka» (SoPo) oli vuosina 1972–1991 ilmestynyt aikakauslehti, jota julkaisi Sosialidemokraattisen opiskelijanuorison keskusliitto (SONK). Lehden ensimmäisen numeron pääkirjoituksessa julkaisun tarkoitus linjattiin seuraavasti:

»Työväenliikkeen syntymisen alkuperäinen liikkeelle paneva voima oli riistettyjen ihmisten taistelu oikeuksiensa puolustamiseksi. Työväenliikkeen ideologia syntyi viime vuosisadalla ja sen keskeisin lähtökohta on yhteiskunnan vallitsevien tuotantosuhteiden oikea analyysi. Analyysin keskeisin kohta on historiallinen materialismi, jonka avulla voidaan suorittaa oikea analyysi yhteiskunnasta. Marxismi on edelleen työväenluokan ideologia ja sen mukaan sosialismi on se päämäärä, johon työväenliikkeen tulisi pyrkiä. Päämäärä on monasti kuitenkin hämärtynyt sos.dem.puolueessa, mutta se ei ole koskaan kadonnut vain sen näkyvyys vaihdellut. [...]

»Vaikka puolue on periaatteessa edelleen marxilainen, sosialismiin pyrkivä, ja vaikka nimenomaan vahva aatteellinen tausta vasta pystyy takaamaan todella työväen etujen mukaisen politiikan noudattamisen ja objektiivisten edellytysten ohella sosialismiin siirtymisen, ei puolueen piirissä ole joitakin yksittäisiä puheenvuoroja lukuunottamatta suosittu ja käyty ideologista keskustelua.

»Lähinnä nuorisoliikkeen varassa ja voimin tätä keskustelua on viime aikoina ylläpidetty, mutta myös vanhempi polvi on ollut mukana keskustelunsa. Puolueen erilaisista julkaisuista ei yksikään ole keskittynyt ideologiseen keskusteluun, vaan keskustelu on lehtien palstoilla ollut satunnaista ja selkiintymätöntä. SNK:n Lippu [SDP:n nuorisojärjestön lehti —MIA] on ollut eniten ja selvimmin aatteellisen keskustelun forumina, mutta silläkin on oma tiedottava ja järjestöllinen tehtävänsä, joka on estänyt ja estänee edelleen täyden keskittymisen sosialidemokratian marxilaiseen aatemaailmaan.

»Näitä aatteellisia keskusteluja ja miksei koulutuksenkin tarpeita vasten tämä SONK:n lehti pyrkii tyydyttämään.» (SoPo 1/1972, s. 3.)

Lehden julkaiseminen loppui vuonna 1991, kun se yhdistettiin »Sosialistiseen aikakauslehteen» ja uuden lehden nimeksi tuli »Suunta 2000». Viimeisessä pääkirjoituksessa todettiin lopettamisen tärkeimmäksi syyksi lehden saaman mielipidelehtituen puolittuminen. SDP:n vaalitappio 1991 ja sitä kautta pudonnut puoluetuki (josta osa oli kanavoitunut SoPo:n taloudelliset tappiot kantaneelle SONK:ille) toimi »viimeisenä niittinä».

Viimeisessä numerossa (3–4/1991) joukko SoPo:n entisiä ja silloisia päätoimittajia pohti lehden merkitystä.

Risto Kolanen (päätoimittajana 1/1980–2/1984) siteerasi SoPo:lle sitä perustettaessa asettua tehtävää: »SoPo on SONK:n ideologisen työn väline, sen tehtävä on syventää vallitsevaa aatteellispoliittisen tiedon ja tiedostuksen tasoa sekä kehittää ja julkistaa sos.dem. puolueen vasemmistossa tehtävää teoreettista työtä». Kolasen mukaan lehden perustamisella (1970-luvun alussa) oli kaksi peruslähtökohtaa.

»Ensinnäkin aatteellispoliittinen kiinnostus oli huimassa nousussa sosialidemokraattisessa nuorisoliikkeessä. [...] Kokonaisuudessaan arvioiden SNK:n kaaderistoa 'ideologisesti kiinteytettiin' oman 'marxilaisen sosialidemokratian' perustalta. Tätä kiinteytystehtävää Jukka Paastela ja Folke Sundman käyttivät lentokirjasessaan 'Anti-Hynynen' keväällä 1973. Lehden perustaminen ja ensimmäinen vuosi oli liittynyt hyvin kiinteästi SNK:n 'käänteentekevään' liittokokoukseen Turussa 1973.» (Emt., 16.)

»Toiseksi 1970-luvun ensipuoliskolla oli olemassa selvästi havaittava ja poliittisissa linjakysymyksissä itsensä määrittelevä SDP:n vasemmisto, mikä näkyi myös parissa puoluekokouksessa. Vuosikymmenen jälkipuoliskolla tilanne oli jo aikalailla toinen. [...] [Silloin esiintyi] lähinnä kriittistä mielialaa ja nk. kohdittaista oppositiota erilaisissa politiikan asiakysymyksissä kuten talouspolitiikka, ydinvoima, asevienti, jäsendemokratia jne. SoPon maine fraktiolehtenä säilyi kai pidempään kuin lehden tosiasiallinen luonne.» (Emt., s. 17.)

Kolanen arvioi lehden levikin olleen suurimmillaan »kai jotain 2000 kappaletta»; vuonna 1979 tilaajamäärä oli laskenut jo alle 1000 kappaleen. (Emt., s. 18.)

»SoPo sitoutui esittelemään läntisen marxilaisuuden parasta ja luovinta sisältöä lukijoilleen. Se oli ainoa vasemmistolehti, joka 1970-luvun puolivälissä julkaisi teoreettisesti painottuneita kriittisen rehellisiä arvioita Itä-Euroopan valtiososialistisista yhteiskunnista. Muut vasemmistolehdet, mukaan lukien demarilehdet, julkaisivat vain APN:n huomioitsijoiden katsauksia. Tässä täytimme tärkeän kulttuuritehtävän, vaikka suomettumisteemasta tutkimuskirjan tehnyt Timo Vihavainen onkin laiminlyönyt SoPon lähteistään.» (Emt., 19.)

Niilo Jääskinen (päätoimittajana 3/84–2/87) arvioi SoPo:n merkitystä kommunismin vastaisena toimijana.

»Sillä antikommunistinen lehtihän [Jukka] Paastelan [vuosina 1972–1979] päätoimittama SoPo oli, vaikka sitä ei suoraan sanottukaan. 'Marxilaisen sosialidemokratian' ideologian mukaisessa SoPossa esitystapa ja käsitteistä oli pitkälti taistelun käymistä vastustajan aseilla. Siitä huolimatta SoPossa käytiin samaa taistelua kuin asevelisosialistit 1940-luvulla. Armotonta ideologista taistelua taistolaisuutta vastaan, altavastaajan asemista. Taistelu käytiin ilman puolueväen tukea, sillä leninismin ja reaalisosialismin suhteen oli sekä virallisen että vasemmistolaisen sosialidemokratian linjana tuolloin rauhanomainen rinnakkainelo, ei avoin ideologinen debatti. [...] 70-luvun marxilainen sosialidemokratia oli aikansa lapsi, enemmän länsieurooppalaisen marxilaisen keskustelun lainaamista kuin itsenäisen sosialidemokraattisen identiteetin kehittämistä. Sen aika tuli vasta myöhemmin.» (Emt., s. 9, 11.)

Pekka Nurmisen (päätoimittajana 1987–) mukaan 80-luvun lopulla

»Sopo alkoi muuttua ideologia kysymyksiä pohtivasta lehdestä poliittiseksi yleisaikakauslehdeksi, jos näin hienosti voi sanoa. Keskusteltiin aika konkreettisesti painopisteistä, tavoitteista ja keinoista, organisaatioistakin. Tehtiin selvää pesäeroa vanhaan. [...] Sosialistiselle Politiikalle kävi vähän niin kuin sosialistiselle politiikalle. Se 'kukoisti' 70-luvulla, 'taantui' 80-luvulla ja joutui uudelleenarvion kohteeksi 90-luvulla.» (SoPo 3–4/1991, s. 8.)

 


 

Alla on listattu SoPo:ssa vuosina 1972–1987 julkaistut kirjoitukset sekä kirjoittajien sukunimien mukaisessa järjestyksessä että aihepiireittäin lajiteltuna. Luettelo on ilmestynyt lehden numerossa 4/87. Aihepiirikohtaisen luokituksen on laatinut Jukka Paastela ja järjestänyt Satu Siitonen. Tarkistuksista ja lisäyksistä ovat huolehtineet toimituskunnan jäsenet Risto Kolanen ja Jukka Paastela. Puhtaaksikirjoitustyöstä on vastannut Tarja Paasi. (SoPo 4/87, 'Artikkeli- ja henkilöhakemisto', s. 2). MIA:a varten luettelot on skannannut, oikolukenut ja HTML:nnyt Joonas Laine.

 

Kirjoittajien aakkosellinen luettelo:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

 

Aihepiirikohtainen luettelo:

 


 

Kirjoittajien aakkosellinen luettelo:

A

 

B

 

C

 

D

 

E

 

G

 

H

 

I

 

J

 

K

 

L

 

M

 

N

 

O

 

P

 

R

 

S

 

T

 

U

 

V

 

W

 

Y

 


 

Aihepiirikohtainen luettelo: