V I Lenin huhtikuun 1917

Huhtikuun teesit


http://www.sci.fi/~lenin/teesit.htm; matti vuorikoski, 9.3.1997;
Saavuttuaan Venäjälle V. I. Lenin piti samana iltana Pietarin puoluetyöntekijäin kokouksessa puheen bolshevikkipuolueen uusista tehtävistä. Saman puheen Lenin piti toistamiseen samana päivänä Neuvostojen yleisvenäläisen kokouksen bolshevikkien ja menshevikkien yhteisessä istunnossa Taurian palatsin istuntosalissa. Puheessa selitettiin Huhtikuun teesejä "Proletariaatin tehtäviä nykyisessä vallankumouksessa", joita Lenin lainasi osa osalta koko puheensa ajan. Teksti on julkaistu sihteerin muistiinpanoihin perustuen. Muistiinpanoissa on poisjättöjä, jotka on merkitty kolmella pisteellä. Mukana on myös joitakin hieman epäselviä kohtia.


V. I. Leninin puhe työläisten ja sotilaiden edustajain neuvostojen yleisvenäläisen neuvottelun bolshevikkiedustajain kokouksessa huhtikuun 4 (17) pnä 1917

Olen kirjoittanut muistiin muutamia teesejä, jotka varustan muutamilla kommentaareilla. Ajan puutteen vuoksi en voinut esittää perusteellista, johdonmukaista selostusta.

Peruskysymyksenä on suhtautuminen sotaan. Tärkeintä, mikä nousee etualalle kun lukee Venäjää koskevaa aineistoa ja näkee täkäläiset tapahtumat, on puolustuskannan voitto, sosialismin kavaltajien voitto, porvariston harjoittama joukkojen harhauttaminen. Pistää silmään, että meillä Venäjällä sosialistisessa liikkeessä on samanlainen tilanne kuin muissakin maissa: puolustuskantaisuus, "isänmaan puolustaminen". Ero on siinä, ettei missään ole sellaista vapautta kuin meillä, ja siitä syystä me olemme vastuussa koko kansainväliselle proletariaatille. Uusi hallitus on imperialistinen kuten edellinenkin, huolimatta siitä, että on luvannut tasavallan,- läpeensä imperialistinen.

I. Meidän suhtautumisessamme sotaan, joka Venäjän kohdalta pysyy välttämättä myös uuden hallituksen, Lvovin ja kumpp. hallituksen aikana imperialistisena ryöstösotana tämän hallituksen kapitalistisen luonteen vuoksi, ovat pienimmätkin myönnytykset "vallankumoukselliseIle puolustuskannalle" sallimattomia.

Vallankumoukselliseen sotaan, joka todella tekee oikeutetuksi vallankumouksellisen puolustuskannan, tietoinen proletariaatti voi suostua vain sillä ehdolla, että: a) valta siirtyy proletariaatin ja sitä Iähellä olevien talonpoikaiston köyhimpien kerrosten käsiin; b) kieltäydytään kaikista aIuevaltauksista teoissa eikä sanoissa; c) tehdään todella täydellinen ero kaikista päaoman eduista.

Koska vallankumouksellisen puolustuskannan joukkoedustajien laajat kerrokset ovat epäilemättä rehellisiä ja tunnustavat sodan vain välttämättömyyden pakosta eivätkä valtauksien vuoksi ja koska porvaristo pettää niitä, pitää niille selittää erikoisen seikkaperäisesti, herkeämättömästi ja kärsivallisesti niiden virhe, selittää niille pääoman ja imperialistisen sodan välinen erottamaton yhteys, todistaa niille, että sodan lopettaminen todella demokraattiseen, ei vakivaltaiseen rauhaan on mahdotonta ilman pääoman kukistamista.

Tämän näkökannan mitä laajimman propagoinnin järjestäminen toimivassa armeijassa.

"Veljeily."
­ Myöskään uuden hallituksen aikana, sillä se jää imperialistiseksi, emme saa sotaan suhtautumisessamme tehdä pienimpiäkään myönnytyksiä puolustuskannalle. Joukot suhtautuvat asiaan käytännön eivätkä teorian kannalta. Ne sanovat: ,,Minä haluan puolustaa isänmaata enkä anastaa vieraita maita." Milloin sotaa voidaan pitää omana? Kun on luovuttu täydellisesti aluevaltauksista.

Joukot suhtautuvat kysymykseen käytännön eivätkä teorian kannalta. Meidän virheenämme on teoreettinen suhtautuminen. Luokkatietoinen proletaari voi suostua vallankumoukselliseen sotaan, joka todeIla tekee oikeutetuksi vallankumouksellisen puolustuksen. Sotilasjoukkojen edustajille kysymys on asetettava käytännöllisesti, muulla tavalla sitä ei saa asettaa. Me emme ole lainkaan pasifisteja. Mutta peruskysymyksenä on: mikä luokka käy sotaa? Kapitalistiluokka, joka on sidottu pankkeihin, ei voi käydä mitään muuta kuin imperialistista sotaa. Työväenluokka voi. Steklov, Tshheidze ovat unohtaneet kaiken. Kun lukee työläisten edustajain Neuvoston päätöslauselmaa, kummastuttaa, että sosialisteiksi itseään nimittävät henkilöt ovat voineet hyväksyä sellaisen päätöslauselman.

Omalaatuista Venäjällä on valtavan nopea siirtyminen villistä väkivallasta mitä hiotuimpaan petkuttamiseen. Perusehto: todellinen eikä sanallinen kieltäytyminen aluevaltauksista. "Retsh" meluaa sen johdosta, että "Sotsial-Demokrat" on sanonut Kuurinmaan liittämistä Venäjään aluevaltaukseksi. Mutta se on aluevaltaus, kun jokin kansallisia erikoisuuksia omaava maa, jokin kansakunta liitetään vastoin sen tahtoa toiseen - ja tällöin on samantekevää, eroaako se kielensa puolesta, jos se kerran tuntee itsensä eri kansaksi. Tässä on, kysymyksessä vuosisatojen mittaan kehittynyt isovenäläisten ennakkoluulo.

Sota voidaan lopettaa vain katkaisemalla täydellisesti välit kansainväliseen pääomaan. Sotaa eivät ole synnyttäneet yksilöt, vaan kansainvälinen finanssipääoma. Välien katkaiseminen kansainväliseen pääomaan ei ole helppo tehtävä, mutta sodan lopettaminenkaan ei ole helppo tehtävä. On lapsellista, naiivia luulla, että sota voidaan lopettaa yksipuolisesti. Zimmerwald, Kienthal. Me olemme suuremmassa määrässä kuin muut velvollisia puolustamaan kansainvälisen sosialistisen liikkeen kunniaa. Lähestymisen vaikeus...

Koska laajoissa joukoissa, jotka tunnustavat sodan vain välttämättömyyden pakosta eivätkä valtauksien vuoksi, on epäilemättä olemassa puolustussodan kannattajia, niille on selitettävä erittäin seikkaperäisesti, herkeämättömästi ja kärsivällisesti, ettei sotaa voida lopettaa muuhun kuin pakkorauhaan, ellei kukisteta pääomaa. Tätä ajatusta on kehiteltävä laajalti, mahdollisimman laajassa mitassa. Sotilaat vaativat vastaamaan konkreettisesti, miten lopetetaan sota. Mutta poliittista petkutusta on luvata ihmisille, että sota voidaan lopettaa pelkästä yksityisten henkilöiden hyvästä tahdosta. Joukkoja on varotettava. Vallankumous on vaikea tehtävä. Ei voida välttää virheita. Virhe on siinä, että me (emme ole paljastaneet?) vallankumouksellista puolustuskantaa juurta jaksain. Vallankumouksellinen puolustuskanta on sosialismin kavaltamista. Ei riitä, että rajoitutaan... Virhe on tunnustettava. Mitä on tehtävä? - On selitettävä. Miten voidaan antaa... jotka eivät tiedä, mitä sosialismi on... Emme ole petkuttajia. Meidän on pohjauduttava yksinomaan joukkojen tietoisuuteen. Siitäkin huolimatta että joutuisimme jäämään vähemmistöksi,- vaikkapa niinkin. Sopii luopua joksikin aikaa johtavasta asemasta, ei pidä pelätä vähemmistöksi jäämistä. Uskon joukkoja, kun ne sanovat, etteivät halua valtauksia. Mutta Gutshkov ja Lvov ovat petkuttajia, kun he sanovat, etteivät halua valtauksia. Kun työmies sanoo haluavansa, että maata puolustettaisiin, hänessä puhuu sorretun ihmisen vaisto.

II. Nykyhetken omalaatuisuutena Venäjällä on siirtyminen vallankumouksen ensimmäisestä vaiheesta, joka antoi vallan porvaristolle proletariaatin riittämättömän tietoisuuden ja järjestyneisyyden vuoksi, sen toiseen vaiheeseen, jonka täytyy antaa valta proletariaatin ja talonpoikaiston köyhimpien kerrosten käsiin.

Tätä siirtymistä luonnehtii toisaalta mitä laajin legaalisuus (Venäjä on nykyään vapain maa maailman kaikista sotaakäyvistä maista) ja toisaalta joukkoihin kohdistuvan väkivallan puuttuminen sekä lopuksi niiden herkkäuskoisen luottavainen suhtautuminen kapitalistien, noiden rauhan ja sosialismin pahimpien vihollisten, hallitukseen. "Tämä omalaatuisuus vaatii meiltä taitoa sopeutua niihin erikoisiin olosuhteisiin, joissa puoluetyötä täytyy tehdä proletariaatin ennenkuulumattoman laajojen, poliittiseen elämään juuri heränneiden joukkojen keskuudessa."

Miksei otettu valtaa? Steklov sanoo: siitä ja siitä syystä. Se on pötyä. Kysymys on siinä, ettei proletariaatti ole kyllin valveutunutta ja kyllin järjestynyttä. Se on tunnustettava; aineellinen voima on proletariaatin käsissä, mutta porvaristo osoittautui valveutuneeksi ja varustautuneeksi. Tämä on kauhistuttava tosiasia, mutta se on tunnustettava avomielisesti ja suoraan ja sanottava kansalle, että valtaa ei otettu siksi, kun oltiin järjestymättömiä ja valveutumattomia... Miljoonien joutuminen taloudelliseen häviöön, miljoonien kuolema. Kehittyneimmät maat ovat joutumassa tuhoon, ja sen vuoksi niiden ratkaistavaksi nousee näin muodoin kysymys...

Kaudelle, jolloin siirrytään ensimmäisestä vaiheesta toiseen - jolloin valta siirtyy proletariaatille ja talonpoikaistolle on luonteenomaista toisaalta mitä laajin legaalisuus (Venäjä on nykyään maailman vapain, edelläkävijämaa) ja toisaalta joukkojen herkkäuskoisen luottavainen suhtautuminen hallitukseen. Jopa bolshevikeissammekin ilmenee luottamusta hallitukseen. Selityksena voi olla vain vallankumoushuuma. Se tietää sosialismin tuhoa. Te toverit suhtaudutte luottavaisesti hallitukseen. Jos asianlaita on siten, niin tiemme eroavat. Jään mieluummin vahemmistöön. Yksi Liebknecht on arvokkaampi kuin 110 Steklovin ja Tshheidzen tapaista puolustuskannalla olevaa. Jos kannatatte Liebknechtia, mutta ojennatte vaikkapa sormen (puolustuskannalla oleville), niin se on kansainvälisen sosialistisen liikkeen kavaltamista. Jos sanoudumme irti sellaisista miehistä... meihin yhtyy jokainen sorrettu, sillä hänet yhdyttää meihin sota, muuta ulospääsyä hänellä ei ole.

Kansaa on Iähestyttävä ilman latinalaisia sanoja, yksinkertaisesti ja ymmärrettävästi. Sillä on oikeus... on sopeuduttava... siirryttävä, mutta täytyy. Linjamme on osoittautuva oikeaksi.

III. Ei mitään kannatusta Väliaikaiselle hallitukselle, sen kaikkien lupausten, varsinkin aluevaltauksista kieltäytymistä koskevien lupausten täydellisen valheellisuuden selittäminen. Sellaisen sallimattoman ja harhakäsityksiä kylvävän "vaatimuksen" asemesta, että tämä hallitus, kapitalistien hallitus, lakkaisi olemasta imperialistinen, tämän hallituksen paljastaminen.

- "Pravda" vaatii hallitusta kieltäytymään aluevaltauksista. Hölynpölyä, huutavaa pilkantekoa... on vaatia kapitalistien hallitusta kieltäytymään aluevaltauksista.

Tieteen kannalta tämä on niin valtavaa petosta, jota koko kansainvälinen proletariaatti, koko... On aika tunnustaa virhe. Riittäkööt jo tervehdvkset, päatöslauselmat, on aika ryhtyä toimeen. On siirryttävä asialliseen, tervejärkiseen ...

IV. Sen tosiasian tunnustaminen, että suurimmassa osassa työläisten edustajain Neuvostoja meidän puolueemme on vähemmistönä ja toistaiseksi heikkona vähemmistönä siihen liittoutumaan verrattuna, jonka muodostavat kaikki porvariston vaikutuksen alaisiksi antautuneet ja sen vaikutusta proletariaattiin levittävät pikkuporvarilliset opportunistiset ainekset kansansosialisteista ja sosialistivallankumouksellisista alkaen aina Organisaatiokomiteaan (Tshheidze, Tsereteli y.m.), Stekloviin y.m. y.m. saakka.

On selitettävä joukoille, että työläisten edustajain Neuvostot ovat ainoa mahdollinen vallankumoushallituksen muoto ja että siksi meidän tehtävänämme, niin kauan kuin tämä hallitus antautuu porvariston vaikutuksen alaiseksi, voi olla vain niiden taktiikan virheellisyyksien kärsivällinen, järjestelmällinen ja herkeämätön selittäminen ottaen Siinä erikoisesti huomioon joukkojen käytännölliset tarpeet.

Niin kauan kuin olemme vähemmistönä, me arvostelemme ja selitämme virheitä julistaen samalla välttämättömäksi koko valtiovallan siirtymisen työläisten edustajain Neuvostoille, että joukot kokemuksen kautta vapautuisivat virheistään.

Me bolshevikit olemme tottuneet järjestämään asiat mahdollisimman vaIlankumouksellisesti. Mutta se ei riitä. On otettava selvää.

Oikea hallitus on työläisten edustajain Neuvosto. Joudutaan anarkismiin, jos ajatellaan toisin. Tunnettu tosiasia on, että puolueemme on työläisten edustajain Neuvostoissa vähemmistönä. On selitettävä joukoille, että työläisten edustajain Neuvosto on ainoa mahdollinen hallitus, jonka kaltaista, Kommuunia lukuun ottamatta, ei maailmassa vielä ole ollut. Minkäs teet, jos työläisten edustajain Neuvosto on enemmistöltään puolustussodan kannalla? Sille ei mahda mitään. Meidän ei auta muu kuin selittää kärsivällisesti, peräänantamattomasti ja järjestelmällisesti, että niiden taktiikka on virheellistä.

Niin kauan kuin olemme vähemmistönä toimintamme on oleva arvostelua, jotta saisimme karistetuksi joukoista harhakäsitykset. Emme tahdo, että joukot uskoisivat pelkästään sanaamme. Emme ole petkuttajia. Me tahdomme, että joukot vapautuisivat kokemuksensa perusteella virheistään.

Työläisten edustajain Neuvoston vetoomus - siinä ei ole ainoatakaan luokkatietoisuuden läpitunkemaa sanaa. Se on pelkkää sanahelinää! Kaikille vallankumouksille on ollut tuhoisaa vain sanahelinä, vaIlankumouksellisen kansan imartelu. Marxilaisuus opettaa, ettei saa antautua vallankumouksellisen sanahelinän lumoihin, varsinkaan sellaisena ajankohtana, kun se on varsin yleistä.

V. Ei parlamentaarinen tasavalta - palaaminen siihen työläisten edustajain Neuvostoista olisi askel taaksepäin-, vaan työläisten, batrakkien ja talonpoikien edustajain Neuvostojen tasavalta koko maassa, alhaalta ylös asti. Poliisin, armeijan ja virkamiehistön poistaminen. Kaikki virkamiehet valinnallisiksi ja milloin hyvänsä erotettaviksi; heidän palkkansa ei saa olla hyvän työmiehen keskipalkkaa suurempi.

Tämä on opetus, jonka Ranskan Kommuuni on antanut, jonka Kautsky on unohtanut ja jonka työläiset ovat antaneet vuosina 1905 ja 1917. Näiden vuosien kokemus opettaa meitä, ettei saa sallia poliisin ennallistumista, ei saa sallia vanhan armeijan ennallistumista.

Ohjelmaa on muutettava, se on vanhentunut. Työläisten ja sotilaiden edustajain Neuvostot ovat askel kohti sosialismia. Ei mitään poliisia, mitään armeijaa, mitään virkamiehistöä. Perustavan kokouksen koolle kutsuminen,- mutta kenen toimesta? Päätöslauselmia kirjoitetaan, mutta vain sitä varten, että pistetään ne sitten veran alle tai istutaan niiden päälle. Olisin iloinen, jos Perustava kokous kutsuttaisiin koolle huomenna, mutta on naiivia uskoa, että Gutshkov kutsuu koolle Perustavan kokouksen. Kaikki sellainen lörpöttely, että Väliaikainen hallitus pakotetaan kutsumaan Perustava kokous koolle, on pelkkää lörpöttelyä, petkutusta alusta loppuun. On suoritettu vallankumouksia, mutta poliisi on jäänyt, on suoritettu vallankumouksia, mutta kaikki virkamiehet y.m. ovat jääneet. Siinä vallankumousten tappion syy. Työläisten edustajain Neuvosto on ainoa hallitus, joka pystyy kutsumaan koolle tämän kokouksen. Kaikki me olemme turvautuneet työläisten edustajain Neuvostoihin, mutta emme ole ymmärtäneet niitä. Me olemme peräytymässä tästä muodosta taaksepäin, Internationaleen, joka kulkee porvariston hännillä.

Porvarillinen tasavalta ei pysty ratkaisemaan kysymystä (sodasta), sillä se voidaan ratkaista vain kansainvälisessä mitassa. Me emme lupaa vapauttaa..., mutta me sanomme, että ainoastaan tässä muodossa (työläisten ja sotilaiden edustajain Neuvostot) se on mahdollista. Ei mitään muuta hallitusta kuin työläisten ja batrakkien edustajain Neuvosto. Jos puhumme Kommuunista, ei käsitetä. Mutta jos sanomme, että poliisin tilalle työläisten ja batrakkien edustajain Neuvosto, oppikaa johtamaan - kukaan ei voi meitä estää,-(se käsitetään).

Johtamistaitoa ei opita mistään kirjasta. Yritä, erehdy, opi johtamaan.

VI. Agraariohjelmassa painopisteen siirtäminen batrakkien edustajien Neuvostoihin.

Kaikkien tilanherrain maiden konfiskointi.

Kaikkien maiden kansallistaminen koko valtakunnassa, batrakkien ja talonpoikien edustajain paikallisten Neuvostojen määräysvalta maahan. Edustajain Neuvostojen muodostaminen talonpoikaisköyhälistön edustajista. Mallitalouden muodostaminen jokaisesta suurkartanosta (kooltaan noin 100-900 desj. paikallisista ja muista olosuhteista riippuen sekä paikallisten laitosten määrittelyn mukaisesti) batrakkien edustajain valvonnan alaisena ja yhteiskunnan laskuun.

- Mitä talonpoikaisto on? Emme tiedä, tilastoa puuttuu, mutta tiedämme sen olevan voimaa.

Jos he ottavat maan, niin saatte olla varmoja, etteivät he anna sitä teille takaisin eivätkä kysy teidän mielipidettänne. Ohjelman akseli on siirtynyt, painopisteenä ovat batrakkien edustajain Neuvostot. Ellei Venäjän talonpoika ratkaise vallankumouskysymystä, Saksan työläinen ratkaisee sen.

Tambovilainen talonpoika...

Yhdestä desjatiinasta ei tarvitse maksaa, toisesta 1 rpl., kolmannesta 2 rpl. Me otamme maan haltuumme eikä tilanherra enää kykene ottamaan sitä pois.

Yhteistoiminnallinen talous.

Edustajain Neuvostojen muodostaminen talonpoikaisköyhälistön edustajista on välttämätönta. On olemassa varakas talonpoika, ja on olemassa batrakki. Vaikka hänelle annettaisiinkin maata, hän ei kuitenkaan pysty perustamaan taloutta. Suurkartanoista on muodostettava mallitalouksia, joissa taloutta hoidetaan yhteistoiminnallisesti, ja batrakkien edustajain Neuvostojen on isännöitävä. Suurkartanoita on olemassa.

VII. Maan kaikkien pankkien viipymätön yhdistäminen yhdeksi yleiskansalliseksi pankiksi ja sen alistaminen työläisten edustajain Neuvostojen valvontaan.

- Pankki on "yhteiskunnallisen tilinpidon muoto" (Marx).- Sota opettaa säästämään, kaikki tietävät, että pankit tuhlaavat kansan voimia. Pankit ovat kansantalouden hermo, polttopiste. Me emme voi ottaa pankkeja haltuumme, mutta me julistamme, että ne on yhdistettävä työläisten edustajain Neuvoston valvonnan alaisina.

VIII. Välittömänä tehtävänämme ei ole sosialismin "käytäntöönottaminen", vaan ainoastaan yhteiskunnallisen tuotannon ja tuotteiden jakelun viipymätön alistaminen työläisten edustajain Neuvostojen valvontaan.

- Elämä ja vallankumous lykkäävät Perustavan kokouksen taka-alalle. Lait eivät ole tärkeitä siinä mielessa, että ne on kirjoitettu paperille, vaan ne ovat tärkeitä siinä mielessä, kuka niitä toteuttaa. Proletariaatin diktatuuri on olemassa, mutta ei tiedetä, miten sitä pitäisi käyttää. Kapitalismi on muuttunut valtiokapitalismiksi... Marx... vain se, mikä:on käytännöllisesti kypsä...

IX. Puoluetehtävät:

a) pidettävä viipymättä puolueen edustajakokous;
b) puolueen ohjelman muuttaminen, tärkeintä:

1) imperialismista ja imperialistisesta sodasta,
2) suhtautumisesta valtioon ja meidän "kommuunivaltio" -vaatimuksemme,
3) vanhentuneen minimiohjelman korjaaminen;

c) puolueen nimen muuttaminen

X. Internationalen uusiminen.

Aloite vallankumouksellisen Internationalen, sosialishovinisteja ja keskustaa vastaan suunnatun Internationalen, luomisessa.

Yhteenveto.
Työläisten edustajain Neuvosto on perustettu, sillä on äärettömän suuri vaikutusvalta. Kaikki ovat vaistomaisesti myötämielisiä sille. Tässä instituutiossa on paljon enemmän vallankumouksellista sisältöä kuin kaikissa vallankumouksellisissa korulauseissa. Jos työläisten edustajain Neuvosto pystyy ottamaan hallinnan omiin käsiinsa, vapausasian voitto on turvattu. Vaikka kirjoittaisitte mitä ihanteellisimpia lakeja, - kuka toteuttaa niitä elämässä? Taaskin virkamiehet, mutta hehän ovat yhteydessä porvaristoon.

Älkää "toteuttako sosialismia", on sanottava joukoille, vaan viekää sitä Iäpi (?). Kapitalismi on kehittynyt pitemmälle, sota-ajan kapitalismi ei ole sellaista, jollaista se oli ennen sotaa.

Pitämällä perustana taktillisia johtopäätöksiä on ryhdyttävä käytännöllisiin toimenpiteisiin. On kutsuttava viipymättä koolle puolueen edustajakokous, on tarkistettava ohjelmaa. Siinä on paljon vanhentunutta. On muutettava minimiohjelmaa.

Itse puolestani ehdotan muuttamaan puolueen nimen, antamaan sille nimeksi Kommunistinen puolue. Kansa ymmärtää nimen "kommunistinen". Virallisten sosialidemokraattien enemmistö on pettänyt, kavaltanut sosialismin... Liebknecht on ainoa sosialidemokraatti... Pelkäätte olla uskottomia entisille muistoille.. Mutta voidakseen vaihtaa vaatteet on riisuttava likainen ja pantava päälle puhdas paita. Miksi olisi luovuttava yleismaalmallisesta taistelukokemuksesta? Sosialidemokraattien enemmistö on kautta koko maailman kavaltanut sosialismin ja siirtynyt maansa hallituksen puolelle (Scheidemann, Plehanov, Guesde). Mitä pitäisi tehdä, että Scheidemann suostuisi... Tämä näkökanta tietää sosialismin tuhoa. Radiosähkeen lähettäminen Scheidemannille sodan lopettamisesta...- petkutusta.

Sana "sosialidemokratia" on epätarkka. Älkää pitäkö kiinni vanhasta sanasta, joka on läpeensä pilaantunut. Mikäli tahdotte rakentaa uuden puolueen... teihin yhtyvät kaikki sorretut.

Zimmerwaldissa ja Kienthalissa sai yliotteen keskusta... "Rabotshaja Gazeta" Me todistamme teille, että kokemus on kauttaaltaan osoittanut... Me sanomme, että olemme muodostaneet vasemmiston ja sanoutuneet irti keskustasta. Joko puhutte Internationalesta, siinä tapauksessa noudattakaa... tai te...

Zimmerwaldin vasemmisto on aatesuuntana olemassa maailman kaikissa maissa. Joukkojen on oltava selvillä siitä, että sosialistinen liike on jakautunut koko maailmassa kahtia. Puolustuskannalla olevat ovat luopuneet sosialismista. Vain Liebknecht... Tulevaisuus on kokonaan hänen puolellaan.

Olen kuullut, että Venäjällä pyritään yhdistymään, liittymään yhteen puolustuskannalla olevien kanssa. Se on sosialismin kavaltamista. Luulen, että parasta on jäädä yksin, niin kuin Liebknecht: yksin 110:ä vastaan.