Karl Marx & Friedrich Engels

 Karl MarxFriedrich Engels 
 

1818–1883

1820–1895

 

Mutta älkää kiistelkö kanssamme, kun sovellatte porvarillisen omistuksen poistamiseen omien porvarillisten vapaus, sivistys ja oikeus ym. käsitystenne mittaa. Teidän aatteennekin ovat porvarillisten tuotanto- ja omistussuhteiden tuotteita, samoin kuin teidän oikeutenne on vain laiksi korotettu luokkanne tahto, jonka sisältö riippuu teidän luokkanne aineellisista elämänehdoista.
Se pyyteellinen käsitys, joka saa teidät muuttamaan tuotanto- ja omistussuhteenne historiallisista, tuotannon kehittyessä ohimenevistä suhteista ikuisiksi luonnon ja järjen laeiksi, on teillä yhteinen kaikkien perikatoon joutuneiden hallitsevien luokkien kanssa. Minkä te käsitätte antiikin omistuksesta, minkä te käsitätte feodaalisesta omistuksesta, sitä te ette enää käsitä, kun tulee puhe porvarillisesta omistuksesta.

Karl Marx & Friedrich Engels: Kommunistisen puolueen manifesti (1848)


 

1837–1849

1837: Kirje isälle (Marx)
1843: Juutalaiskysymyksestä (Marx)
1844: Hegelin oikeusfilosofian kritiikkiä (johdanto) (Marx)
1844: Kriittisiä reunahuomautuksia »Preussilaisen» artikkeliin »Preussin kuningas
            ja yhteiskunnallinen uudistus» (Marx)
1844: Ääriviivoja kansantaloustieteen arvosteluksi (Engels)
1844: Taloudellis-filosofiset käsikirjoitukset (Marx)
1845: Teoksesta »Työväenluokan asema Englannissa» (Engels)
1845: Elberfeldin puheet (Engels)
1845: Friedrich Listin kirjasta »Kansantaloustieteen kansallinen järjestelmä (Marx)
1845: Teesejä Feuerbachista (Marx)
1845: Pyhä perhe (Marx & Engels)
1846: Feuerbach. Materialistisen ja idealistisen katsantokannan vastakkaisuus
            (Saksalaisen ideologian 1. luku) (Marx & Engels)
1846: Kirje Pavel Vasiljevitš Annenkoville 28.12.1846 (Marx)
1847: Kommunismin periaatteet (Engels)
1848: Puhe kauppavapaudesta (Marx)
1848: Kommunistisen puolueen manifesti (Marx & Engels)
1848: Porvaristo ja vastavallankumous (Marx)
1849: Palkkatyö ja pääoma (Marx)

 

1850–1859

1850: Keskuskomitean vetoomus Kommunistien liitolle (Marx & Engels)
1850: Luokkataistelut Ranskassa 1848–1850 (Marx)
1852: Vallankumous ja vastavallankumous Saksassa (Engels)
1852: Äskeinen Kölnin oikeusjuttu (Engels)
1852: Kirje Joseph Weydemeyerille New Yorkiin 5. maaliskuuta 1852 (Marx)
1852: Louis Bonaparten brumairekuun kahdeksastoista (Marx)
1853: Brittien herruus Intiassa (Marx)
1953: Tulevat seuraukset brittien herruudesta Intiassa (Marx)
1856: Puhe »The People's Paper» -lehden vuosijuhlassa (Marx)
1857: Johdanto vuosien 1857–1859 taloustieteellisiin käsikirjoituksiin (Marx)
1858: Muotoja jotka edeltävät kapitalistista tuotantoa (Marx)
1859: Poliittisen taloustieteen arvostelua (Marx)
1859: Karl Marxin »Poliittisen taloustieteen arvostelua» (Engels)

 

1860–1869

1864: Kansainvälisen työväenliiton perustamismanifesti (Marx)
1865: Amerikan Yhdysvaltojen presidentille Abraham Lincolnille (Marx)
1865: Proudhonista (Marx)
1865: Kirje Ludwig Kugelmannille Hannoveriin 23. helmikuuta 1865 (Marx)
1865: Työpalkka, hinta ja voitto (Marx)
1866: Eri kysymyksiä koskeva ohje väliaikaisen keskusneuvoston jäsenille (Marx)
1866: Kirje Ludwig Kugelmannille Hannoveriin 9. lokakuuta 1866 (Marx)
1867: »Pääoman» ensimmäisen osan ensimmäisen saksankielisen laitoksen alkulause (Marx)
1868: »Demokratisches Wochenblattille» kirjoitettu arvostelu
            Karl Marxin »Pääoman» ensimmäisestä osasta (Engels)
1868: »The Forthnightly Review'lle kirjoitettu arvostelu
            Karl Marxin »Pääoman» ensimmäisestä osasta (Engels)
1868: Kirje Ludwig Kugelmannille Hannoveriin 11. heinäkuuta 1868 (Marx)
1869: Vetoomus Yhdysvaltain kansalliselle työväenliitolle (Marx)

 

1870–1879

1870: Kansainvälisen työväenliiton pääneuvostolta Venäjän jaoston komitean jäsenille Genèveen (Marx)
1870: Luottamuksellinen tiedotus (Marx)
1871: Kansalaissota Ranskassa (Marx)
1871: Kirje Ludwig Kugelmannille Hannoveriin 12. huhtikuuta 1871 (Marx)
1871: Kirje Ludwig Kugelmannille Hannoveriin 17. huhtikuuta 1871 (Marx)
1871: Työväenluokan poliittisesta toiminnasta (Engels)
1871: Kansainvälisen työväenliiton yleiset säännöt (Marx)
1871: Kirje Friedrich Boltelle New Yorkiin 23. marraskuuta 1871 (Marx)
1872: Kirje Theodor Cunolle Milanoon 24. tammikuuta 1872 (Engels)
1872: Näennäistä hajaannusta Internationaalissa (Marx & Engels)
1872: Pariisin kommuunin vuosipäivän kunniaksi järjestetyn joukkokokouksen päätökset (Marx)
1872: Maan kansallistaminen (Marx)
1872: Haagin yleisen kongressin päätöslauselmista (Marx & Engels)
1872: Haagin kongressista (Marx)
1873: »Pääoman» ensimmäisen osan vuoden 1872 toisen saksankielisen laitoksen loppusanat (Marx)
1873: Auktoriteetista (Engels)
1875: Gothan ohjelman arvostelua (Marx)
1875: Alkusanat teokseen Saksan talonpoikaissota (Engels)

 

1880–1889

1880: Sosialismin kehitys utopiasta tieteeksi (Engels)
1882: Bruno Bauer ja alkukristillisyys (Engels)
1883: Ilmestyskirja (Engels)
1883: Puhe Karl Marxin haudalla (Engels)
1885: Marxin »Pääoman» toisen osan esipuheesta (Engels)
1886: Ludwig Feuerbach ja klassisen saksalaisen filofosian loppu (Engels)

 

1890–1895

1894: Alkukristillisyyden historiasta (Engels)