Väinö Voionmaa

Suomen talousmaantieto

1922


Julkaistu: Ensimmäinen painos 1905
Lähde: »Suomen talousmaantieto». Täydellinen laitos. Kolmas, uudistettu ja laajennettu painos. Porvoossa Werner Söderström Osakeyhtiö 1922
Skannaus, OCR, PDF: Joonas Laine


 

 


 

 1. Yleistä.
  • Suomen talousmaantieteellinen tunteminen
   • i §. Talousmaantieto 1. — 2 §. Suomen yleiskartat 2. — 3 §. Astemittaukset 3. — 4 §. Talousmaantieteelliset kartat 3. — 5 §. Muut talousmaantieteelliset tietolähteet 5.
  • Suomen yleinen asema
   • 6 §. Suomen asema maapallolla 7. — 7 §. Kansainvälinen aika 8. — 8 §. Suomen asema Europassa 9. — 9 §. Suomi kannas- ja välimaana 9. — 10 §. Suomi ja Itä-Europpa 10. — 11 §. Suomen meriasema 11. — 12 §. Suomi ja Itämeren maat 12. — 13 §. Suomi ja Skandinavia 14. — 14 §. Luonnollinen Suomi 15. — 15 §. Valtiollinen Suomi 16. — 16 §. Kansallinen Suomi 16. — 17 §. Taloudellinen Suomi 17.
  • Rajat
   • 18 §. Hyvät ja huonot rajat 18. — 19 §. Itäraja 18. — 20 §. Pohjoisraja 20. — 21 §. Länsiraja 22. — 22 §. Suomen merirajat 23. — 23 §. Rajalaitokset 24. — 24 §. Suomen valtioalueen muodostuminen 24.
  • Suuruus, muoto ja jäsennys
   • 25 §. Pinta-ala 25. — 26 §. Suuren alan edut ja haitat 26. — 27 §. Ulottuvaisuus ja muoto 26. — 28 §. Jäsennys 27. — 29 §. Suomen kosketuskohdat ympäristöjen kanssa 28.
 2. Luonto.
  • Vuoripohja
   • 30 §. Vuoripohjan pääpiirteet 30. — 31 §. Suomen mineralit 31. — 32 §. Vuorilajit 32. — 33 §. Vuorilajien alueet 34. — 34 §. Suomen vuoripohjan historia 36.
  • Irtaimet maakerrokset
   • 35 §. Maapohja ja päämaalajit 38. — 36 §. Rapautuminen 39. — 37 §. Jääkausi 40. — 38 §. Moreni eli särmikäs sora 40. — 39 §. Harjut ja kankaat 42. — 40 §. Harjujen merkitys luonnossa ja talouselämässä 43. — 41 §. Muinaismeri 44. — 42 §. Savet 44. — 43 §. Hiedat 46. — 44 §. Uusimmat maanmuodostumat 46. — 45 §. Geologiset tutkimukset 47.
  • Pintasuhteet
   • 46 §. Yleiset pintasuhteet 48. — 47 §. Paikalliset pintamaodostumat 48. — 48 §. Korkeussuhteiden ja pintamuotojen vaikutus asutukseen ja viljelykseen 49. — 49 §. Kantamaa 50. — 50 §. Keskusylänkö 52. — 51 §. Rantamaa 54. — 52 §. Rannikot 55.
  • Sisävedet
   • 53 §. Pohjavesi 56. — 54 §. Joet ja järvet 57. — 55 §. Suomen päävesistöt 60. — 56 §. Jokimaa 61. — 57 §. Järviylänkö 61. — 58 §. Vedenjakajat 62. — 59 §. Kosket 63. — 60 §. Vedenvaihtelut ja tulvat 66. — 61 §. Järvenlaskut ja vesistöjen järjestelyt 67. — 62 §. Sisävesien hoito ja tutkiminen 69.
  • Suomen meret
   • 63 §. Itämeri 70. — 64 §. Itämeren luonnonolot 71. — 65 §, Itämeren jääsuhteet 73. — 66 §. Itämeri talouselämässä 73. — 67 §. Itämeri historiassa 74. — 68 §. Suomen Itämeri 75. — 69 §. Suomenlahti 75. — 70 §. Pohjanlahti 76. — 71 §. Saaristot 77. — 72 §. Ahvenanmaa 78. — 73 §. Jäämeri 79.
  • Ilmasto
   • 74 §. Suomen ilmasto 80. — 75 §. Lämpösuhteet 81. — 76 §. Lämpeneekö vai kylmeneekö Suomen ilmasto? 84. — 77 §. llmanliikkeet 85. — 78 §. Sadesuhteet 86. — 79 §. Lumi 89. — 80 §. Ilmaston tutkiminen 89.
  • Kasvillisuus
   • 81 §. Kasvistollinen Suomi 90. 82 §. Suomen kasviston historiaa 91. — 83 §. Suomen kasvillisuusvyöhykkeet 92. — 84 §. Kasviston korkeusvyöhykkeet 94. — 85 §. Suomen metsäin synty 95. — 86 §. Suomen metsätyypit 96. — 87 §. Tärkeimmät puulajit Suomessa 97. — 88 §. Metsäin suojelu 98. — 89 §. Suot 98. — 90 §. Suoalueet 99. — 91 §. Soitten synty 100. — 92 §. Soitten muodot 101. — 93 §. Jäkälämaat 101.
  • Eläimistö
   • 94 §. Luontainen eläimistö 102.
 3. Kansa.
  • Kansallisuudet
   • 95 §. Kansallisuudet 103. — 96 §. Suomen maakunnat 103. — 97 §. Suomen ruotsalaiset 104. — 98 §. Kansallisuustaistelu 106. — 99 §. Suomen rodut 106. — 100 §. Vieraat kansallisuudet Suomessa 107. — 101 §. Rajantakaiset suomalaiset 109. — 102 §. Amerikan suomalaiset 110.
  • Väestöolot
   • 103 §. Väkiluku ja sen vaiheet 111. — 104 §. Väestöoloja 112. — 105 §. Väestön ikäryhmitys 115.
  • Asutusolot
   • (105 §.) Väentiheys ja asutustapa 116. — 106 §. Asutuskaudet 118. — 107 §. Kaupungit ja maaseutu 120. — 108 §. Kaupunkimaiset asutukset 121. — 109 §. Kotimainen siirtolaisuus 123. — 110 §. Maastamuutto ja sen syyt 123.
  • Valtio
   • 111 §. Suomen valtion synty 125. — 112 §. Suomi itsenäisenä tasavaltana 126. — 113 §. Perustuslait 126. — 114 §. Kansalaisvapaudet 127. — 115 §. Valtiolliset vaalit ja kansaneduskunta 127. — 116 §. Tasavallan presidentti 128. — 117 §. Valtioneuvosto 130. — 118 §. Keskushallinto 130. — 119 §. Paikallinen hallinto 131. — 120 §. Kunnallinen itsehallinto 132. — 121 §. Sotalaitos 133. — 122 §. Lainkäyttö 133. — 123 §. Valtion talous 134. — 124 §. Valtiovelka 138. — 125 §. Eduskunta ja valtion talous 139. — 126 §. Kuntain talous 139.
  • Henkinen elämä
   • 127 §. Kirkolliset olot 140. — 128 §. Kreikanuskoiset 140. — 129 §. Erinäisiä kirkollisia laitoksia 141. — 130 §. Opetuslaitos 142. — 131 §. Vapaa valistustyö 144. — 132 §. Tieteet ja taiteet 145.
  • Kansanterveys ja kansansiveys
   • 133 §. Terveysolot 147. — 134 §. Rikollisuus 149. — 135 §. Kansanraittius ja kieltolaki 149.
  • Varallisuus ja köyhyys
   • 136 §. Kansallisomaisuus 150. — 137 §. Ahtaat ajat 151. — 138 §. Köyhäinhoito ja hyväntekeväisyys 152.
  • Yhteiskuntaolot
   • 139 §. Yhteiskunnallinen luokkajako 153. — 140 §. Työväki 155. — 141 §. Työväenliike 157. — 142 §. Työväenlainsäädäntö 157.
  • Elinkeinolliset ryhmät
   • 143 §. Elättäjät ja elätettävät 158. — 144 §. Elinkeinoryhmäin kehitys 160. — 145 §. Nykyisten elinkeinoryhmäin oloja 161.
 4. Maatalous.
  • Maatalouden yleiset perusteet
   • 146 §. Määritelmä 163. — 147 §. Maatalouden edellytykset 163. — 148 §. Kasvukausi 164. — 149 §. Hallat ja katovuodet 165. — 150 §. Halla-ajat 166. — 151 §. Nälkävuodet Suomen historiassa 167. — 152 §. Kevätkuivuus 169. — 153 §. Tulvat 170. — 154 §. Maataloudellinen maaperä 170. — 155 §. Maan uuttuminen 172. — 156 §. Kasvisto maan hedelmällisyyden osoittajana 173. — 157 §. Itä-Suomen maataloudellinen maaperä 175.
  • Suomen maatalouden yleinen kehitys
   • 158 §. Maatalouden kehitysasteet 180. — 139 §. Alkutila 180. — 160 §. — Kaskikausi 181. — 161 §. Myöhempi kaskiviljelys 183.-— 162 §. Kaskiviljelyksen häviö 184. — 163 §. Kyläkausi 186. — 164 §. Sarkajako 187. — 165 §. Vanhat viljelysjärjestelmät 187. — 166 §. Kyläyhteisyyden seurauksia 188. — 167 §. Suuret maatalousuudistukset 190. — 168 §. Isojako ja jakolaitos 191. — 169 §. Vanhan maatalouden huippukausi 193. — 170 §. Maatalouden teollistuminen 195. — 171 §. Uudemmanaikaiset viljelystavat 196. — 172 §. Nykyaika 197.
  • Maanomistusolot
   • 173 §. Maan runsaus 199. — 174 §. Maamonopoli 201. — 175 §. Maanomistuksen historiallinen kehityssuunta 20?. — 176 §. Maaomaisuuksien suuruussuhteet 204. — 177 §. Suur- ja pienomistus maan eri osilta 205. — 178 §. Suuromistus 206. — 179 §. Omistusvirtaukset 207. — 180 §. »Absentismi» 208. — 181 §. Pienomistus 208. — 182 §. Suur- ja pienomistuksen merkitys 209. — 183 §. Maan omistajat 211. — 184 §. Valtion maanomistus 212. — 185 §. Valtion tilat 213. — 186 §. Aatelin maanomistus ja sukutilat 214. — 187 §. Yhtiöitten maanomistus 215. — 188 §. Ulkomaalaisten maanomistus Suomessa 216. — 189 §. Maanositus 217. — 190 §. Maanperimys 217. — 191 §. Maan »luonnot» ja maaverot 218.
  • Maanvuokraus
   • 192 §. Maanvuokraus 219. — 193 §. Lampuotitilat 221. — 194 §. Viipurin läänin lahjoitusmaat 222. — 195 §. Torpparilaitoksen kehitys 223. — 196 §. Nykyiset torppariolot 224. — 197 §. Torpparien isännät 227. — 198 §. Mäkituvat 227. — 199 §. Maanvuokralainsäädäntö 229. — 200 §. Torppain lunastus 229.
  • Valtion maapulitikka
   • 201 §. Valtion maapolitikka ennen ja nyt 231. — 202 §. Keinot maanomistusolojen parantamiseksi 232. — 203 §. Asutustoiminta 234.
  • Maan käyttö maataloudessa
   • 204 §. Maaperän maataloudellinen jako 236. — 205 §. Satomaa 237. — 206 §. Peltoala ja väkiluku 237.— 207 S. Peltomaan maantiede 238. — 208 §. Peltoalan kasvaminen 241. — 209 §. Uutisviljelykset 242. — 210 §. Niityt ja niiden muodot 243. — 211 S. Niittyjen kehitys 245. — 212 §. Niittyalueet 246. — 213 §. Suotalous 248. — 214 §. Suoviljelyksen kehitys 248. — 215 §. Turvepehku 250. — 216 §. Laidunmaat ja laidunkysymys 250.
  • Viljelysmaitten hoito
   • 217 §. Muokkaus ja kuivatus 252. — 218 §. Lannoitus 253. — 219 §. Apulantain kauppa ja kotimainen valmistus 255. — 220 §. Kasvilaadut ja siemenkauppa 256. — 221 §. Maanviljelyskoneet 257. — 222 §. Kotimainen maanviljelyskoneteollisuus 258.
  • Korsiviljan viljelys
   • 223 §. Vehnä 259. — 224 §. Vehnän kulutus 260. — 225 §. Ohra 261. — 226 §. Ohralaadut ja ohranviljelysalueet 262. — 227 §. Ruis 263. — 228 §. Ruislaadut ja rukiinviljelysalueet 264. — 229 §. Kaura 265. — 230 §. Kauralaadut ja kauranviljelyksen leveneminen 266. — 231 §. Muita korsiviljalajeja 268. — 232 §. Korsiviljan satosuhteet 268. — 233 §. Leipäviljan viljelys Suomessa 270. — 234 §. Viljan kulutus ja tuonti 271.
  • Muiden viljelyskasvien viljelys
   • 235 §. Palkokasvit 272.— 236 §. Peruna 273. — 237 §. Perunanviljelyksen leveneminen 274. — 238 §. Varsinaiset juurikasvit 275. — 239 §. Kehruukasvit 275. — 240 §. Heinän tuotanto 277. — 241 §. Kylvöheinän viljelys 278. — 242 §. Kylvöheinän viljelyksen leveneminen ja suhde luonnonheiniin 279. — 243 §. Suomen peltoviljelyksen nykyinen kehityssuunta 280. — 244 §. Miksi peltoihin kylvettiin heinää 281.
  • Puutarhanhoito
   • 245 §. Puutarhanhoidon edellytykset Suomessa 282. — 246 §. Vihannesten viljelys 283. — 247 §. Hedelmäviljely 283. — 248 §. Humalistot ja tupakkamaat 285. — 249 §. Puutarhatuotteiden kauppa 286.
  • Kotieläinten hoito
   • 250 §. Karjanhoidon asema Suomen maataloudessa 287. — 251 §. Kotieläinten maantieto 288. — 252 §. Kotieläimistön vaihtelut ja sotakauden vaikutus niihin 290. — 253 §. Hevoskanta ja sen alueellinen jakautuminen 292. — 254 §. Suomen hevosrotu 293. — 255 §. Lehmäkarjan lukumäärä ja leviäminen 294. — 256 §. Lehmät ja maanviljelys 295. — 257 §. Kotimaiset lehmärodut 297. — 258 §. Ulkomaiset lehmärodut Suomessa 298. — 259 §. Maitokarjan hoito ja sen tulokset 299. — 260 §. Lammaskanta ja sen maantieteellinen leveneminen 300. — 261 §. Lammashoidon vaiheita ja lammasrodut 301. — 262 §. Vuohet 303. — 263 §. Sianhoito 303. — 264 §. Sikakanta v. 1910 304. — 265 §. Siipikarjanhoito 304. — 266 §. Kotieläintuotteiden kauppa 305.
  • Meijeritalous
   • 267 §. Vanhat voinvientiolot 306. — 268 §. Kartanomeijerit 307. — 269 §. Yhtiömeijerien aikakausi 307. — 270 §. Osuusmeijerit 308. — 271 §. Meijerien leveneminen ja muodot 310. — 272 §. Suomen meijerien vointuotanto 310. — 273 §. Uudempi voinvienti 311. — 274 §. Voinviennin viimeaikaiset vaiheet 312. — 275 §. Meijerituotteiden kaupan järjestely 313. — 276 §. Juustoteollisuus 314. — 277 §. Juustokauppa 315. — 278 §. Maitokauppa 316. — 279 §. Meijerikalut ja -koneet 317.
  • Maatalouden kannattavaisuus
   • 280 §. Suomen maatalouden yleinen luonne 317. — 281 §. Maatalouden taloudelliset päämäärät 318. — 282 §. Suurviljelys ja pienviljelys 320. — 283 §. Pienviljelyksen edut ja haitat 322.
  • Maataloudellinen osuustoiminta
   • 284 §. Osuustoiminnan yleinen kehitys 324. — 285 §. Maataloudellisen osuustoiminnan päähaarat 325. — 286 §. Maataloudellisen osuustoiminnan maantieto 326.
  • Maataloudelliset luotto- ja vakuutusalat
   • 287 §. Maan hintain nousu 328. — 288 §. Maatilain velkaantuminen 329. — 289 §. Maataloudelliset luottolaitokset 329. — 290 §. Osuuskassat 330. — 291 §. Maataloudelliset vakuutuslaitokset 331.
  • Metsästys
   • 292 §. Peto- ja turkiseläimet 331. — 293 §. Syötävä metsänriista 332. — 294 §. Hylkeenpyynti 332.
  • Kalastus
   • 295 §. Kalastuselinkeino Suomessa 334. — 296 §. Merikalastus 335. — 297 §, Petsamon kalastus 338. — 298 §. Jokikalastus 339. — 299 §. Järvikalastus 339. — 300 §. Kravunpyynti 340. — 301 §. Sisävesikalastuksen taantuminen 340. — 302 §. Kalavesien omistus- ja käyttöolot 341. — 303 §. Kalastajaväestö 342. — 304 §. Kalastusteollisuus ja kalakauppa 343. — 305 §. Toimet kalatalouden järjestämiseksi 344.
  • Valtio ja maatalous
   • 306 §. Maatalouden edistäminen 345. — 307 §. Maataloushallinto 346. — 308 §. Maatalous ja valtiotalous 347. — 309 §. Maatalousopetus 348.
  • Maataloudelliset järjestöt ja vapaa toiminta maatalouden hyväksi
   • 310 §. Maatalouden ammatilliset järjestöt 350. — 311 §. Maanviljelijäin taloudelliset järjestöt 352. — 312 §. Maanviljelijäin talouspolitiset järjestöt 352. — 313 §. Tieteellisiä seuroja ja maataloudellisia julkaisuja 352. — 314 §. Maatalouskokoukset ja -näyttelyt 352.
 5. Metsätalous.
  • Suomen metsät ja maailmanmarkkinat
   • 315 §. Metsätalouden merkitys Suomelle 354. — 316 §. Suomen metsärikkaus 356. — 317 §. Metsän hävitys 358. — 318 §. Loppuvatko Suomen metsät? 363. — 319 §. Suomen metsätalousalueet 364. — 320 §. Erityisiä metsäoloja 368. — 321 §. Suomen metsät kansainvälisessä kilpailussa 371. — 322 §. Mihin perustuu Suomen metsätaloustuotteiden menekki? 372. — 323 §. Metsänhoidon harrastus 374.
  • Valtion metsätalous
   • 324 §. Valtionmetsäin muodostuminen 374. — 325 §. Valtionmetsäin ala ja asema 376. — 326 §. Valtionmetsäin puuvarat 379. — 327 §. Myynti 380. — 328 §. Valtion sahateollisuus 381. — 229 §. Valtionmetsäin tulot ja menot 382. — 330 §. Valtion metsäpolitikka 383. — 331 §. Valtion metsähallinto 384. — 332 §. Metsänhoidon opetus 385.
  • Metsäntuotteiden valmistus ja vienti vanhempina aikoina
   • 333 §. Metsäntuotteet Suomen vanhemmassa kaupassa 386. — 334 §. Tervanpoltto 387.
  • Puutavarat
   • 335 §. Sahausteollisuus Ruotsin aikana 388. — 336 §. Sahausteollisuuden murros 390. — 337 §. Uusi sahausteollisuus 392. — 338 §. Sahauskeskukset 394. — 339 §. Suuret sahayhtiöt 394. — 340 §. Lauttaustiet ja lauttaus 396. — 341 §. Sahaustuotteiden vienti 399. — 342 §. Sahaustavarain viennin vaiheita 400. — 343 §. Sahausteollisuuden edistyminen 401. — 344 §. Lehtipuitten jalostaminen 401. — 345 §. Rullateollisuus 402. — 346 §. Faneriteollisuus 402. — 347 §. Sahaamaton ja veistetty puutavara 403. — 348 §. Puutavarain kokonaisvienti 403.
  • Paperiteollisuus
   • 349 §. Vanha paperiteollisuus 405. — 350 §. Puupaperin alkuvaiheet 406. — 351 §. Uusi paperiteollisuus 407. — 352 §. Puuhiomot 408. — 353 §. Sellulosatehtaat 409. — 354 §. Paperitehtaat 409.— 355 §. Paperiteollisuuden maantiede 410. — 356 §. Paperiteollisuusyhtiöt 413. — 357 §. Paperiteollisuusjärjestöt 414. — 358 §. Paperituotteiden vienti 414.
  • Erinäisiä metsäteollisuuden haaroja
   • 359 §. Metsäkemiallinen teollisuus 415. — 360 §. Loppukatsaus Suomen metsätalouteen 416.
 6. Teollisuus.
  • Teollisuuden edellytykset Suomessa
   • 361 §. Teollisuuden määritelmä ja jaot 418. — 362 §. Maatalousmaat ja teollisuusmaat 419. — 363 §. Suomen teollisuuden perusteet 420. — 364 §. Kotimaisen teollisuuden merkitys 421.
  • Suomen teollisuuden historiallinen kehitys
   • 365 §. Alkuiset asteet 422. — 366 §. Rautaruukkien aika 423. — 367 §. »Manufakturikausi» 425. — 368 §. Teollisuus 19. vuosisadan alkupuolella 425. — 369 §. Vanhan teollisuuden luonne 426. — 370 §. »Teollisuuden vallankumous» Suomessa 427. — 371 §. »Manchesterkausi» 429. — 372 § Uusi teollisuus 429. — 373 §. Teollisuutemme kansantaloudellinen merkitys 431.
  • Nykyinen teollisuus
   • 374 §. Teollisuuden pääryhmät 433.
  • Vuorityö
   • 375 §. Suomen vuorityö 434. — 376 §. Suomen rautakaivosten historia 434. — 377 §. Suomen vuorirautamalmit 435. — 378 §. Järvimalmi 437- — 379 §. Suomen kuparikaivokset 437. — 380 §. Outokumpu 438. — 381 §. Rikkikiisu 440. — 382 §. Lyijy ja hopea 440. — 383 §. Kulta 440. — 384 §. Vuorityömme opetukset 441.
  • Ei-metallisten mineralien louhinta
   • 385 §. Kalkki 441. — 386 §. Kalkkiteollisuus 442. — 387 §. Kvartsi 444. — 388 §. Maasälpä 446 — 389 §. Grafiti 446. — 390 §. Muut mineralit 446. — 391 §. Vuorityön harrastus ja tulevaisuus 447.
  • Metalli- ja koneteollisuus
   • 392 §. Metalli- ja koneteollisuuden asema Suomessa 448. — 393 §. Raudanvalmistuksen kehitys 449. — 394 §. Nykyiset rautatehtaat 450. — 395 §. Erikoisia rautateollisuuden ja metallityön haaroja 452. — 396 §. Metallien ja metallitavarain tuonti 453. — 397 §. Koneteollisuuden kehitys 454. — 398 §. Konepajain tuotteet 454. — 399 §. Suuret konepajat 456. — 400 §. Koneitten ja konetavarain tuonti. — 401 §. Laivanrakennus 457. — 402 §. Laivanrakennusteollisuuden merkitys 459. — 403 §. Metalliteollisuusjärjestöjä 459.
  • Kivi-, lasi- ja maateollisuus
   • 404 §. Kivi-, lasi- ja maateollisuuden asema 459. — 405 §. Kiviteollisuuden kehitys 460. — 406 §. Nykyinen kiviteollisuus 462. — 407 §. Kovasinteollisuus 463. — 408 §. Keinotekoiset kivet 463. — 408 a §. Saviteollisuuden kehitys 464. — 409 §. Nykyinen savi-, kaakeli- ja posliniteollisuus 464. — 410 §. Tiili- ja sementtiteollisuus 465. — 411 §. Lasiteollisuuden kehitys 466. — 412 §. Nykyinen lasiteollisuus 466.
  • Kemiallinen teollisuus
   • 413 §. Kemiallisen teollisuuden yleinen kehitys 467. — 414 §. Kemiallisen teollisuuden erikoishaaroja 468. — 415 §. Tulitikkuteollisuus 470.
  • Nahkateollisuus
   • 416 §. Nahkateollisuuden kehitys 471. — 417 §. Nykyinen nahka- ja jalkineteollisuus 472.
  • Kutomateollisuus
   • 418 §. Suomen kutomateollisuus 473. — 419 §. Villateollisuuden kehitys 475. — 420 §. Nykyinen villateollisuus 476. — 421 §. Puuvillateollisuuden kehitys 478. — 422 §. Nykyinen puuvillateollisuus 479. — 423 §. Pellavateollisuus 480. — 424 §. Erityisiä kutomateollisuuden haaroja 481.
  • Vaatetusteollisuus
   • 425 §. Vaatetusteollisuus 481.
  • Paperinjalostus
   • 426 §. Paperinjalostusteollisuus 482.
  • Puunjalostus
   • 427 §. Hienompi puunjalostusteollisuus 483.
  • Rakennusteollisuus
   • 428 $. Rakennusteollisuus 484.
  • Ravinto- ja nautinloaineteollisuus
   • 429 §. Ravinto- ja nautintoaineteollisuuden yleinen kehitys 485. — 430 §. Myllytys 486. — 431 §. Leipomotyö 487. — 432 §. Sokeriteollisuus 487. — 433 §. Väkijuomateollisuuden vaiheita 489. — 434 §. Miedompain mallasjuomain sekä kivennäis- ja virvoitusvesien valmistus 490. — 435 §. Tupakkateollisuuden alkuvaiheet 491. — 436 §. Nykyinen tupakkateollisuus 492. — 437 §. Muita ravinto- ja nautintoaineteollisuuden haaroja 492.
  • Valaistus- ja johtoteollisuus
   • 438 §. Valaistus- ja johtoteollisuus 492.
  • Grafillinen teollisuus
   • 439 §. Kirjapainot 493. — 440 §. Kustannustoimi 494. — 441 §. Muita grafillisen teollisuuden haaroja 494.
  • Yleisiä teollisuusaloja
   • 442 §. Suurteollisuus ja pienteollisuus 495. — 443 §. Teollisuuden omistusmuodot 497. — 444 §. Osakeyhtiöt ja teollisuuden pääomat 497. — 445 §. Käyttövoima 498. — 446 §. Teollisuuden raaka-aineet 499. — 447 §. Jalostusteollisuus 501.
  • Teollisuuden alueellinen ryhmitys
   • 448 §. Teollisuuden sijainti 502. — 449 §. Suomen teollisuusalueet, teollisuusseudut ja teollisuuskeskukset 503. — 450 §, Teollisuuskaupungit 506.
  • Voima- ja polttoainehysymys
   • 451 §. Teollisen voimankäytön kehitys 507. — 452 §. Suomen koskivoimat ja niiden mahdollisuudet 509. — 453 §. Nykyiset sähköistämisyritykset 512. — 454 §. Valtion koskiomistukset 514. — 455 §. Polttoturvekysymys 515. — 456 §. Polttoturve ja valtio 516.
  • Teollisuuden työväki
   • 457 §. Teollisuusväestö 517. — 458 §. Teollisuuden työoloja 518. — 459 §. Työväensuojelus ja työväenvakuutus 519. — 460 §. Ammattiyhdistysliike 521. — 461 §. Työnantajajärjestöjä 521.
  • Käsityöammatit
   • 462 §. Määritelmä 521. — 463 §. Vanha käsityö 522. — 464 §. Kaupunkien ja maaseudun käsityöammatit 524. — 465 §. Nykyinen käsityö 525. — 466 §. Käsityöläisopetus 526.
  • Kotiteollisuus
   • 467 §. Vanha kotiteollisuus 527. — 468 §. Nykyaikainen kotiteollisuus 528. — 469 §. Kotiteollisuuden edistäminen 529.
  • Teollisuus ja valtio
   • 470 §. Lainsäädäntö 529. — 471 §. Teollisuushallinto 530. — 472 §. Teollisuustilasto 530. — 473 §. Teollinen opetus 531.
  • Vapaat teollisuushanastukset
   • 474 §. Seuroja ja yhdistyksiä 332. — 475 §. Näyttelyt ja messut 332.
 7. Liikenne.
  • Liikenteen edellytykset Suomessa
   • 476 §. Suomenmaan liikenteellisyys 533. — 477 §. Liikenteen eri haarat 534.
  • Maantiet
   • 478 §. Maanteitten kehitys 535. — 479 §. Nykyiset maantiet 535. — 480 §. Uusi maantieliikennettä koskeva lainsäädäntö 536.
  • Rautatiet
   • 481 §. Suomen rautateitten kehitys 537. — 482 §. Yksityiset radat 540. — 483 §. Valtionradat ja yksityisradat 540. — 484 §. Rautatiet ja luonnonolot 541. — 485 §. Ensimmäiset rautatiesuunnitelmat 542. — 486 §. Eteläinen päärata ja pohjoisemmat poikkiradat 543. — 487 §. Etelä-pohjoiset emäradat 545. — 488 §. Kultturiradat 546. — 489 §. Suomen rautatiet ja kansainvälinen liikenne 547. — 490 §. Rautateistön tiheys 548. — 491 §. Ratarakenteet 549. — 492 §. Liikkuva kalusto 550. — 493 §. Rautatieliikenne 550. — 494 §. Rautatieliikenteen keskukset 552. — 495 §. Valtion rautateitten talous 552. — 496 §. Rautateitten hallinto 554.
  • Sisämainen vesiliikenne
   • 497 §. Venetiet 555. — 498 §. Sisämaan laivateitten ja höyrylaivaliikkeen kehitys 556. — 499 §. Saimaan kanava 558. — 500 §. Nykyiset laivatiet ja kanavat 559. — 501 §. Uudet kanavasuunnitelmat 563. — 502 §. Tie- ja vesirakennusten hallinto 564.
  • Meritiet ja satamat
   • 503 §. Suomen meriteitten kehitys 565. — 504 §. Nykyiset meritiet 566. — 505 §. Suomen luontaiset merisatamat 567. — 506 §. Suomen satamain kehitys 568. — 507 §. Nykyiset merisatamat 569. — 508 §. Vapaasatamat 572. — 509 §. Talviliikenne 574. — 510 §. Keskussatama 576.
  • Suomen kauppalaivasto
   • 511 §. Kauppalaivastomme kehitys 578. — 512 §. Suomen kauppalaivasto ennen maailmansotaa 579. — 513 §. Maailmansodan vaikutus Suomen kauppalaivastoon 581. — 514 §. Kauppalaivaston sijoitus 582. — 515 §. Laivain koko 584. — 516 §. Suomen kauppalaivaston kansainvälinen asema 584.
  • Merenkulku
   • 517 §. Itämeren merenkulku 586. — 518 §. Suomen merenkulun kehitys 588. — 519 §. Suomen nykyinen merenkulku 589. — 320 §. Itämeren uusi meriliike 591. — 521 §. Höyrylaivayhtiöt ja laivanvarustusliikkeet 593. — 522 §. Merimiehet 594.
  • Valtio ja merenkulku
   • 523 §. Merenkulkuhallinto 595. — 524 §. Merenkulkuopetus 596.
  • Tietoliikenne
   • 525 §. Suomen postilaitoksen kehitys 597. — 526 §. Nykyinen postiliike 598. — 527 §. Postihallinto 600. — 528 §. Lennätinlaitos 600. — 529 §. Puhelin 601.
 8. Kauppa.
   • 530 §. Kaupan määritelmä ja jako 602.
  • Suomen kaupan kehitys
   • 531 §. Itämeren vanhemmat kauppaolot 602. — 523 §. Suomen vanhin kauppa 602. — 533 §. Myöhemmän keskiajan kauppa 605. — 534 §. Itämeren kauppa myöhempinä aikoina 606. — 535 §. Merkantilismin alkuajat Suomessa 608. — 536 §. Merikaupan vapautus 609. — 537 §. Ulkomaan kauppa menneen vuosisadan alkupuolella 609. — 538 §. Vapaakaupan aikakausi 610. — 539 §. Maailmansota ja Suomen kauppa 611.
  • Kauppatavarat
   • 540 §. Tärkeimmät tuontitavarat 613. — 541 §. Tärkeimmät vientitavarat 616. — 542 §. Tuonti- ja vientitavarain tuotannollinen ryhmitys 617. — 343 §. Suomen kauppatase 618.
  • Suomen kauppa eri maitten kanssa
   • 544 §. Suomen ulkomaiset kauppapiirit 619.
  • Suomen ja Venäjän kauppa
   • 545 §. Suomi ja Itä-Europan kauppa-alue 621. — 546 §. Suomen ja Venäjän kaupan kehitys 622. — 547 §. Venäjän tuotteet Suomessa 625. — 548 §. Suomen vienti Venäjälle 627. — 549 §. Suomen kaupan asema Venäjän markkinoilla 629.
  • Suomen ja itäbaltilaisten maitten kauppa
   • 550 §. Suomen ja itäbaltilaisten maiden kauppasuhteiden kehitys 631. — 551 §. Suomen ja Eestin kauppa 632.
  • Suomen ja Skandinavian maitten kauppa
   • 552 §. Pohjoismaitten talouspiiri 633. — 553 §. Suomen ja Ruotsin kauppa 634. — 554 §. Suomen ja Norjan kauppa 636. — 555 §. Suomen ja Tanskan kauppa 637.
  • Suomen ja Saksan kauppa
   • 556 §. Suomen ja Saksan kauppasuhteitten kehitys 637. — 557 §. Nykyinen Saksankauppa 639. — 558 §. Suomen ja Saksan kaupan luonne 640.
  • Suomen ja Pohjanmeren maiden kauppa
   • 559 §. Pohjanmeren kauppapiiri 641. — 560 §. Suomen kauppa Englannin kanssa 642. — 561 §. Suomen kauppa Ranskan kanssa 643.
  • Suomen kauppa etäisempäin maitten kanssa
   • 562 §. Suomen kaukokauppa 644. — 563 §. Suomen kauppaedustus ulkomailla 643.
  • Tullit ja kauppasopimukset
   • 564 §. Suomen tullit Ruotsin aikana 646. — 565 §. Suomen tullit Venäjän aikana 647. — 566 §. Itsenäisen Suomen tullit 649. — 567 §. Suomen vanhat kauppa- ja merenkulkusopimukset 649. — 568 §. Itsenäisen Suomen kauppasopimukset 651. — 569 §. Tullitulot 652. — 570 §. Tullihallinto 653
  • Kaupungit ja kotimaankauppa
   • 571 §. Suomen kaupunkien synty 653. — 572 §. Kaupunkien maantieteellinen asema 634. — 573 §. Kauppakaupungit 656. — 574 §. Kotimaankaupan kehitys 658. — 575 §. Kotimaan kauppapiirit 659. — 576 §. Kauppayhtiöt ja suurliikkeet 660.
  • Osuuskaupat
   • 577 §. Osuuskauppain kehitys 661. — 578 §. Nykyiset osuuskaupat 662.— 579 §. Osuuskaupalliset keskusliikkeet 663. — 380 §. Elanto 663.
  • Kauppaelinkeino ja valtio
   • 581 §. Kauppahallinto 664.
  • Vapaa toiminta kaupan hyväksi
   • 582 8. Kauppaopetus 665. — 583 §. Kauppakamarit 663. — 584 §. Seurat ja yhdistykset 666.
  • Raha- ja luottoliike
   • 585 §. Raha 667. — 586 §. Pankit ja pääomanmuodostus 667. — 587 §. Yksityispankkien toiminta 669. — 588 §. Säästöpankit 670. — 589 §. Vakuutuslaitokset 672.
 9. Kirjallisuutta
 10. Suomen ja lähiseutujen paikkain hakemisto