Förklaringar av främmande ord och uttryck

a. a. (efter förf.-namn i noterna) anfört arbete, förut citerad skrift
abstinens avhållsamhet
ackumulation samlande, anhopning (jfr ackumulator)
acre (äjkr) eng. ytmått = 40,47 ar
actu (lat.) faktisk, verklig
adekvat riktigt, överensstämmande
ad li'bitum (lat.) efter gottfinnande
affinité (fr.) släktskap
aforism kort uttryckt tanke, tänkespråk
ager publicus (lat.) statsjord
agio det belopp, varmed ett mynts eller värdepappers pris överstiger det utsatta värdet (motsats: disagio)
agnos'tiker (grek.) filosofer, som "bestrider möjligheten att ernå kunskap eller uttömmande kunskap om världen. Till a. hör i nyare tid Hume och Kant" (Engels)
alikvota delar bråkdelar
anakronism eg. tideräkningsfel, tidsförväxling, hopblandning av ting från olika tidsperioder
anglicismer engelska ord och vändningar, inblandade i andra språk (t.ex. offside i svenskt sportspråk)
antecipation subst. av verbet antecipera = ta i förväg, numera bildligt: föregripa
antiklimax när en jämförelse avslutas med ett svagare led än de första, t.ex. "detta är gräsligt, fasansfullt, ja otrevligt" (kallas även "västgötaklimax")
apologet den som försvarar en åsikt (spec. i teologisk och filosofisk debatt, men hos Marx i nedsättande betydelse), alltså sysslar med
apologetik
appendix bihang, bilaga, tillägg
a priori av erfarenheten oberoende
ariostisk romantisk, hjältemodig (av den italienske diktaren Ariosto)
assignater papperspengar med statlig tvångskurs (i Frankrike 1789-97) i form av anvisningar på intäkterna av indragna kyrkogods
ateist gudsförnekare
atrofi förtvining, tvinsot, en minskning i omfång och vikt av hela kroppen eller enskilda organ
attrahera dra till sig (subst.: attraktion)
auktor författare, egentl. "sagesman", den som en uppgift kommer från
autokrat självhärskare, envåldshärskare
baroni' en egendom, vars ägare är baron. I Sverige finns numera endast baroniet Adelswärd vid Åtvidaberg
bimetallistisk av bimetallism = dubbel myntfot (t.ex. både guld o. silver)
bronchitis (-ki-) lung- eller luftrörskatarr
cete'ris pa'ribus under i övrigt lika förhållanden
chartister (av "the People's Charta", "folkkartan", chartisternas reformprogram), en för-marxistisk politiskekonomisk arbetarrörelse i England
chrematistik av grek. chrema = nyttosak, gods, ägodelar; läran om penningförvärv
comte (kångt, fr.) greve
culpa levis (lat.) obetydlig synd
currency (eng.) valuta, penningcirkulation, kurs
deduktiv metod metod vid bevisföring, som härleder det enskilda ur det allmänna, i motsats till induktiv metod, som härleder det allmänna ur det enskilda
deism (av deus = gud) i modern tid en filosofisk riktning, som anser den naturliga kunskapen som den viktigaste kunskapskällan
demiurg (grek.) i Platons filosofi en skapande, ordnande, världsbildande makt
demonetisering när ett metallmynt förlorar sin egenskap av lagligt betalningsmedel (jfr dikten "På Värnamo marknad" av Snoilsky)
dialektik (grek.) eg. samtalskonst, analys av begrepp; hos Marx vetenskapen om världens och tänkandets allmänna lagar
differentia speci'fica särskiljande egenskap
dualism en filosofisk uppfattning, enl. vilken allting rör sig mellan två ytterlighetspoler (i den kristna teologin = kampen mellan det goda och det onda)
dyspepsi matsmältningsrubbningar
earl (örl) ärftlig engelsk adelstitel (jfr den fornnordiska titeln jarl)
eklektisk är den vetenskapsman (spec. inom filosofin) som plockar ihop beståndsdelar ur andras tankesystem men själv saknar originalitet
encyklopedi' uppslagsbok i lexikalisk eller systematisk form
encyklope'disk allomfattande, "vet allt"
encyklopedister gemensam benämning på de vetenskapsmän, som på olika sätt var engagerade i den stora franska encyklopedin, som utkom 1751-1780 och gav upphov till häftiga vetenskapliga debatter
episk är en diktare, som i sina alster vill berätta något konkret, historiskt eller dagsaktuellt
équité éternelle evig billighet, skälighet
expansion utvidgning (verb: expandera)
extraktiv utdragbar
extremer motsatta ytterligheter
fantasmagori' bländverk, gyckelspel
fetischdyrkan dyrkan av naturföremål eller egentligen av den ande eller kraft, som tänkes bo i föremålet
fictio juris juridisk inbillning
filis'ter kälkborgare, bracka, trångbröstad person
folktribuner två ämbetsmän i antikens Rom, årligen utsedda av och bland plebejerna (se d.o.) för att skydda deras intressen. De hade vetorätt.
fysiokrater (eller ekonomister) politiker och nationalekonomer, som under 2:a hälften av 1700-talet bekämpade merkantilismen. Enligt f. styres allting av oföränderliga lagar. Jordbruket enda källan till mervärde.
gaeler (gäler) i den vanligaste meningen namnet på kelterna i de skotska högländerna och på Hebriderna
girondister (shi-) en politisk grupp i nationalförsamlingen under franska revolutionen. Många av dess representanter var från departementet Gironde, därav namnet.
Graal i medeltida skönlitteratur en dyrbar och mystisk skål med många underbara egenskaper. Fröding sysslade mycket med ämnet.
grâce éternelle evig nåd eller ynnest
guttaperka ett kautschukliknande ämne som fås ur mjölksaften från vissa tropiska växter. G. skiljer sig från äkta kautschuk genom att den vid högre temperatur blir plastisk och lätt formbar.
handpant sak som lämnas i pant som säkerhet för fordran
helo'ter en del av de urinvånare i Lakonien och Messenien, som förslavades av de doriska stammar som intog landet. De svarade för folkförsörjningen, medan "herrefolket", spartanerna, sysslade med krigiska övningar.
hierarki' ett system med sträng rangskillnad, ursprungligen prästvälde
hypertrofi' ökning av organs eller kroppsvävnads massa genom celltillväxt utan delning (motsats: atrofi)
hypote's ett vetenskapligt antagande, som senare kan bekräftas eller förkastas av erfarenheter och fakta
ibid. (i fotnoter) samma ställe
id. (idem) samma, densamma
idealistisk filosofi den riktning som betraktar sinnevärlden endast som en återspegling av en utanför vår fattningsförmåga befintlig "högre" verklighet (motsats: materialism)
imaginä'r (-shi-) inbillad, overklig
immanent är något som är inneburet, "inneboende" i något annat
inauguraladress högtidstal, invigningstal, även inledningstal
inkommensurabla är sådana storheter som inte kan mätas med samma mått (motsats: kommensurabla)
inkrement tillskott, tillökning
insubordination motspänstighet, vägran att lyda order
intermun'dium världsmellanrum, mellanrum mellan solsystemen
Internationella arbetarassociationen (IAA) sedermera 1:a Internationalen
juge'rum (plur. juge'ra) "plogland", ungefär = 1/4 hektar
kasuistik (teol. o. juridisk term) - spetsfundighet, hårklyveri
klassicism en litterär och konstnärlig riktning som ensidigt efterbildar antikens ideal; i vidare bemärkelse: mönsterbildande riktning.
kommensurabla är sådana storheter som kan mätas med samma mått (motsats: inkommensurabla)
konstitutiv grundläggande, väsentlig
kontinentalspärr under kriget mot Napoleon sökte denne isolera England genom att förbjuda all handel med detta land. Han misslyckades på grund av den engelska flottans överlägsenhet.
kontraktion sammandragning
konvertibel inlösbar
kretin person som drabbats av kretinism. En utpräglad kretin är en slö och initiativlös idiot, som både kroppsligt och själsligt stannat på barnets utvecklingsstadium.
leveller nivellör, jämlikhetsivrare (levellers, "jämlikhetsmän", småborgerligt-revolutionärt parti som i den engelska revolutionen 1648-50 kämpade för republik, religionsfrihet m.m.)
licen'tia poe'tica poetisk frihet
ly'riker diktare som skriver subjektiva, känslobetonade dikter (ordet kommer av lyra, musikinstrument)
mala fide i ond avsikt, mot bättre vetande
marquis(fr.) markis; adelstitel (mellan hertig och greve) i vissa länder
marquess (eng.)
materialism en filosofisk åskådning, som utgår från den verklighet, som vi kan fatta med våra fem sinnen (motsats: idealism)
medusahuvud huvudet av ett kvinnligt vidunder i den grek. mytologin. Jfr Perseus.
membra disjecta kringspridda lemmar (ett uttryck hos den romerske diktaren Ovidius)
merkantilismen en politisk-ekonomisk riktning under 15-, 16- och 1700-talet, enl. vilken mervärdet uppstod ur handeln. En stat kunde enl. m. bli rik genom att skaffa sig en positiv handelsbalans. Det därigenom skapade exportöverskottet skulle tas hem i form av reda pengar.
(de la) monnaie (monnä', fr.) mynt, växelpengar
Morgen gammalt mått på öppen jord, särskilt i Tyskland. Växlande värde, i Preussen = 25,5 ar (ca Vi tunnland).
mutualité éternelle evig ömsesidighet
mytologi gudasagor, gudalära
narodnik (ry.) folk-, folklighet
naturalité naturlighet
negation förnekande, nekande ord eller uttryck (i svenskan icke, inte, ej, nej)
nervus rerum livsnerv, huvudsak, "sak som gäller livet" New Forest (Nya skogen) - en av de få skogstrakter, som finns kvar i England. Numera nationalpark.
oligarki' fåtalsvälde
paleontolo'g forskare som studerar lämningar efter utdöda växter och djur
pamflett förr ungefär = flygblad, småskrift; numera = smädeskrift, stridsskrift (jfr Kautskys not i Efterskrift till 2:a upplagan).
passim, pass. (i fotnoter) på spridda ställen, här och där, strövis
patrimonia'ldomstol hade domsrätten förenad med besittningsrätten till viss fastighet (jfr patronatsrätten i Sverige, då vissa adelsmän hade rätt att utse kyrkoherde i socknen)
patricier se plebejer
pauperism (på-) armod, utbredd fattigdom
peonage (a'sh) av spanska peo'n, nästan livegen lantarbetare i Latinamerika. Under de spanska erövringskrigen där på 1500-talet erhöll en fotsoldat (peon) jord, som mättes i peonia (c:a 7 hektar).
perpetuum mo'bile evighetsmaskin
Perseus (-sevs) en väldig hjälte i den grek. mytologin, oäkta son till Zeus, utförde bl.a. stordådet att hugga av Medusas olycksbringande huvud.
perso'nae drama'tis agerande personer
phthisis (ftisis) (grek.) - lungtuberkulos
pivot, pivå' tapp, kring vilken något kan vridas, även hävstångsaxel
plebejer i antikens Rom "underklassen", "folket" (plebs) i motsats till patricierna, "överklassen"
Pluto i grek. mytologi ett namn på dödsrikets gud (vanligen kallad Hades)
pneumoni' (pnev-) lunginflammation
positivismen en av fransmannen Comte grundad filosofisk riktning, som förkastade både materialismen och idealismen. Comtes politiska lösenord var därför "varken restauration (dvs. återgång till förhållandena före 1789 års revolution) eller revolution!" potentiell - möjlig men inte förverkligad pretendent - den som pretenderar (gör anspråk) på något Privy Council - "hemliga rådet", Englands officiella riksråd. Se även [71].
proletariat de fattigaste i antikens Rom, vilkas egentliga betydelse ansågs vara, att de avlade barn (proles). Deras motsvarighet i vår tid är egentligen trasproletärerna. - Marx och Engels lanserade termen i den vetenskapliga socialismen som en benämning på människor, vars enda tillgång är deras egen arbetskraft, som de måste sälja till kapitalisterna för att kunna leva.
protektionist tullanhängare
protektionssystem system med skyddstullar
quarter engelskt rymdmått för torra varor
quidproquo (kvidprockvå, lat.) "något för något", förväxling, förvandling
regulation of currency reglering av penningcirkulationen
renässans (pånyttfödelse) den kulturperiod, som bildar övergången mellan medeltiden och nya tiden
repellera stöta från sig, stöta bort (subst.: repulsion)
repression hämmande, undertryckande kraft
residuum (lat.) återstod, rest
reto'riker talare, vältalare
reveny' (fr. revenue) inkomst, fördel, vinst
saltomortal (salto mortale, ordagrant = dödssprång) kullerbytta, frivolt
sensualist i filosofisk mening den som endast erkänner sinnesförnimmelserna som kunskapskälla
skepticismen inom filosofin en kunskapsteoretisk riktning, som förnekar möjligheten av kunskap; grundad av den grek. filosofen Py'rrhon (omkr. 365-275 f.Kr.)
skep'tiker tvivlare
skyter en iransk folkgrupp, som troligen en gång i tiden bodde i södra Ryssland.
sofister eg. "visa män", en grek. filosofisk riktning, som odlade retoriken, eristiken och dialektiken (talekonsten, debattkonsten och bevisföringens konst.) Deras störste företrädare var Prota'goras (481-411), som var materialist och demokrat. Under 300-talet förföll sofismen till att mest syssla med konsten att tala och diskutera, att sätta motståndaren "på det hala" genom retoriska knep och finter. Ordet sofist har därför blivit liktydigt med ordryttare, ordvrängare.
subsumera inordna ett begrepp under ett begrepp med större omfång
supremati' överhöghet, dominans
sykofant i antikens Aten professionell anklagare, angivare, "tjallare"
synkretism skenbar sammansmältning av stridande meningar
tavtologi' (el. tautologi) onödig upprepning, dubbelsägning, "tårta på tårta"
teokra't prästkonung, dvs. präst och kung förenade i samma person
tories (singularis tory) brittiskt politiskt parti, som småningom utformats till det nuv. konservativa partiet. Se även whigs.
tronpretendent se pretendent
tutti quanti (kvanti) allesammans, "hela högen"
utopi' önskedröm om ett idealsamhälle), omöjligt att förverkliga
vérités éternelles eviga sanningar
whigs (singularis whig) brittiskt politiskt parti, som småningom utformats till det nuv. liberala partiet. Se även tories.
villicus i antikens Rom uppsyningsman, fogde över slavarna
viscount (vajkaunt) engelsk adelstitel, under medeltiden greves ställföreträdare, numera mellan greve och baron
volonté éternelle de dieu Guds eviga vilja
väften inslaget, den tråd som vid vävning slås in i varpen
åsnebrygga i regel = en genväg, en "fuskmetod" för att komma fram till en slutsats. Kan även betyda textkommentarer, som är så utförliga, att själva texten blir överflödig.