Teckenförklaring

A = arbetskraft
a = nödvändiga konsumtionsmedel
b = lyxkonsumtionsmedel
C = kapital
c = konstant kapital
Ck = total cirkulationsprocess
d = förslitning (déchet)
G = pengar
G' = genom mervärde förmerade pengar
g = mervärde förvandlat till pengar (w uttryckt i pengar)
M = mervärde
m
M' = mervärdets årskvot
m' = den verkliga mervärdekvoten
n = antalet omslag
P = produktion, produktivt kapital, produktionsprocess
p = profitkvot
Pm = produktionsmedel
U = omslagstid
u = omslagstid för visst kapital
v = variabelt kapital
W = vara
W = genom mervärde formerad vara
w = ΔW = ett inkrement (ökning) av W


Förklaringar av främmande ord och uttryck

alikvot del bråkdel
differentierat åtskilt, uppdelat
differentia specifica särskiljande egenskap
digression avvikelse från ämnet
ekvivalent likvärdig, fullt motsvarande
emancipation frigörelse
excerptsamling samling av utdrag, belägg, notiser, kortfattade sammandrag
faux frais falska kostnader; improduktiva men nödvändiga kostnader; andrahandskostnader
hypotek pant, säkerhet, inteckning
incidenspunkt biomständighet, sidofråga
integrerande ingående som väsentlig beståndsdel
inverterad omvänd, omkastad
kontinuitet oavbruten fortgång, ostört sammanhang
latent dold, förborgad; ibland bunden
monetärsystemet ekonomisk teori, som under 1600- och 1700-talet avlöses av merkantilsystemet, förkapitalismens och handelskapitalets ekonomiska teori. Merkantilsystemet uppfattar i motsats till monetärsystemet pengar inte enbart som skatt utan också som kapital och profitens källa söks i handeln och/eller merarbetet. Merkantilsystemets företrädare var därför "det kapitalistiska produktionssättets första uttolkare" (Marx).
mutatis mutandis med vederbörliga ändringar
nominellt till namnet
potentiella möjliga men inte förverkligade
sekulär som sker en gång på århundradet
skolastisk medeltida filosofi; även vetenskapliga hårklyverier
subsumera inordna ett begrepp under ett begrepp med större omfång
sykofanter i antikens Aten prodessionella anklagare, angivare, "tjallare"
tavtologi onödig upprepning, dubbelsägning, "tårta på tårta"
Trade Union den engelska fackföreningsrörelsen