Några tyska ord och begrepp som blivit oklara i översättningen

Äquivalent, -en ekvivalent, lika stora värden
Element element, faktor, krafter
erscheinen framträda, framställa, uppträda
Erscheinung även iakttagelse
Erscheinungsform manifestationsform, uppenbarelseform, företeelseform, form, yttre företeelseform, yttre form
gegenständlich objektiv, konkret
Gegenständlichkeit oftast tillvaro., även verklighet, karaktär [föremålslighet]
Gesellschaft (och alla sammansättningar)
Kapitalismus (och alla sammansättningar)
Kategorie kategori, beteckning
naturwüchsig utelämnat eller omskrivet
Operation operation, utveckling
Plusmacherei utelämnat eller omskrivet
Potenz potentiell, latent
potenziell
Prozess (oftast i sammansättningar) process (ofta utelämnat)
realisieren realisera, förverkliga
(sich) reproduzieren reproducera (sig), återuppstå, genomföra
Revolution revolution, omformning
Substanz substans, innehåll, huvudinnehåll
als Treibhaus dienen (och liknande) stimulera
Usurpation, Usurpator röveri, exploatör
Verausgabung förbrukning
(sich) verkörpern frambringa
vermittelt (oväntad)
(unvermittelt)
verwerten värdeskapande, värdeförökande, värdeökande
Verwertung
Verwirklichung verkningar
Zirkulation cirkulation, omsättning
Zirkulationssfär cirkulationssfär, omsättning

Några ord i översättningen som kan vålla problem vid läsningen

Ex 1 förbrukning kan stå för Ausgabe
      Gebrauch
      Konsumtion
      Konsumtionsprozess
      Verausgabung
      Verbrauch
 
Ex 2 kretslopp kan stå för Kreislauf
      Lebenslauf
      Zirkulation
      Zyklus
 
Ex 3 individuell och enskild skiftas godtyckligt
 
Andra dylika:   karaktär
    konkret
    latent
    samhälle och alla sammansättningar
    föremål
    tillvaro
    framställa och framställning
    gestalt och gestalta
    kapital och alla sammansättningar