Luxemburg


Tự do luôn tồn tại và chỉ tồn tại dành cho những ai có tư duy khác biệt

Tác phẩm "Cuộc Cách Mạng Nga"

Phần tiếng Việt

Các tác phẩm của
Rosa Luxemburg

—————————— Tác phẩm đầu tay ——————————
  1894 Nguồn gốc ngày 1 tháng Năm (pdf)
—————————— 1900s ——————————
  1901 Gửi Hội đồng Quốc gia của Đảng Công nhân Pháp (pdf)
  1904 Các vấn đề về tổ chức của phong trào dân chủ - xã hội Nga (pdf)
    Trong cơn bão (pdf)
  1905 Chủ nghĩa xã hội và Giáo hội (pdf P1 P2)
  1908 Tưởng niệm 25 năm ngày Karl Marx mất (pdf)
  1911 Thư gửi Hội nghị Liên hiệp của Các tổ chức Xã hội chủ nghĩa ở Manchester (pdf)
  1912 Quyền bầu cử của phụ nữ và đấu tranh giai cấp (pdf)
  1916 Con chó chính trị (pdf)
____________________________________________