Phần tiếng Việt

 

Các tác phẩm của
Jean-Jacques Rousseau

—————————— 1760s ——————————
1762 Khế ước Xã hội
————————————————————