Partit Obrer d'Unificació Marxista

Problemes sobre els quals la minoria del P.O.U.M. presentarà projectes de llei a les Corts de la República


Publicat al «Front», n. 9, 2a època, març del 1936, quan Joaquim Maurín era diputat per Barcelona a les Corts espanyoles.


1r. Considerant l'existència de diverses nacionalitats dintre l'Estat imperialista panespanyol, reconèixer les llengües d'aquestes nacionalitats—catalana, gallega, castellana i basca—com a oficials de l'Estat sense privilegi per a cap d'elles. En conseqüència, els diputats a les Corts Centrals podran expressar-se amb el propi idioma nacional, i a tal fi les Corts habilitaran un cos de taquígrafs i traductors alhora que s'editen en els quatre idiomes esmentats les Actes del Congrés i el «Diari de Sessions».

2n. S'ha demostrat com de més eficàcia pedagògica l'ensenyament primari en la llengua materna. Per tal d'aconseguir-lo, l'Estat mantindrà en tot el seu territori les escoles primàries en la llengua del país. Als territoris marroquins, en llengua àrab. Igualment es crearan cinc Universitats, una en cada una de les llengües nacionals catalana, castellana, gallega, basca i àrab, amb facultat per a expedir títols en tots els graus. Aquestes Universitat, mentre no s'hagi canviat el sistema tributatiu, seran subvencionades íntegrament per l'Estat central.

3r. Els minyons que hagin de complir el servei militar no sortiran del territori de llur nació.

4t. Nacionalització, sense indemnització, de la terra, tot respectant però la petita propietat. Lliurament de la terra als qui l'han de treballar, sota la inspecció de l'Estat per obtenir el màxim rendiment. Creació d'un Banc de Crèdit Agrícola i de Granges de Sementals, llavors i material tècnic per ajudar els camperols.

5è. Nacionalització, sense indemnització, dels ferrocarrils i de les indústries bàsiques, mineria i banca nacional privada.

6è. Nacionalització de les empreses de fluid elèctric, aigua i gas i transports urbans.

7è. Limitació de la riquesa rústica, mobiliària i monetària; les finques expropiades seran lliurades en usdefruit a preus mòdics, l'ingrés dels quals haurà de servir per a llur conservació i millorament i per a crear uns fons per a fomentar noves construccions.

8è. Tenint en compte la crisis d'atur forçós, limitar d'una manera general la jornada de treball, i els parats no reabsorbits que siguin subvencionats d'una manera digna. Mentre no hi hagi parats, difícilment tindrà masses el feixisme.

9è. Que l'Estat s'apropiï el blat emmagatzemat, pagant el dels petits propietaris i expropiant el dels grans terratinents o empreses acaparadores, i que abarateixi el preu del pa.

10. Establir el salari individual i familiar mínim, amb les variacions que calgui, per a tot el territori de l'Estat.

11. Creació d'Hospitals, Sanatoris, Cases de Salut, etc., per l'Estat per a les necessitats del país. Abolició d'aquestes empreses amb caràcter privat. Igualtat per a tothom i sota el control del poder públic.

12. Pla general d'Obres Públiques: construcció de carreteres, camins veïnals, canalització de rius als efectes dels transports de matèries barates, obres d'irrigació, d'electrificació, etc.

13. Supressió dels impostos indirectes, sobre els articles de primera necessitat.

14. Donar els drets polítics a tots els ciutadans majors de 18 anys, inclòs el període de servei militar.

15. Supressió dels cossos armats antipopulars.

16. Supressió del Tribunal de Garanties.

17. Confiscació de tots els béns de l'Església, fundacions i ordres religiosos. No es podran portar pels carrers uniformes religiosos. L'Estat trencarà tota classe de relacions amb el Vaticà. Els qui hagin estat religiosos no podran exercir l'ensenyança.

18. Prohibició de tota la premsa monàrquica.

19. Escola gratuïta primària, general i obligatòria per a tothom en les escoles oficials. Llibertat d'ensenyament dintre els límits d'uns cànons fixats. Gratuïtat en tots els altres ensenyaments—i manutenció i vestit—de tots aquells alumnes de capacitat reconeguda i sense mitjans econòmics.

Prohibició d'estudiar als qui, tenint mitjans econòmics, no demostrin una capacitat real.

20. Supressió absoluta de la llei d'herència passant d'un límit prudencial apte per al sosteniment de membres familiars menors o vells o incapacitats per al treball.

21. Supressió de tota classe d'impostos sobre rendes de treball inferiors a 6.000 pessetes anyals. Fins en aquesta quantitat les cèdules seran de 13ª classe.

22. Obligació als constructors d'immobles de posar-hi un mínim de comoditats indispensables com llum, calefacció, wàter, cambra de bany, ascensor, etc., i fixar l'Estat les tarifes dels lloguers en forma d'amortització del capital invertit de manera que l'immoble pugui passar a propietat de l'Estat un cop amortitzat, el qual en cobrarà un lloguer mínim per a subvenir a les despeses de conservació i millorament de la finca.

23. Confiscació de les fortunes totals dels monàrquics; els que foren autoritats durant la Dictadura i els que han exercit càrrecs de la República ençà.

24. Supressió de Drets polítics a tota d'aquesta gent, així com als religiosos, encara que deixin llurs ordres.

25. Supressió dels Sindicats grocs o confessionals. Ampliació del dret de vaga. Augment de càstig per als patrons i les empreses que burlin les lleis socials

* * *

Vet ací un programa mínim de realitzacions que no ens farà oblidar, però, de treballar per desencadenar la Revolució social!