Andreu Nin

Les dictadures dels nostres dies

Capítol cinquè: Les causes que, segons el senyor Cambó, faciliten l’adveniment de les dictadures

Després d’haver estudiat les dues dictadures típiques, la burgesa a Itàlia i la proletària a l’URSS, examinem les causes que, a parer del senyor Cambó, faciliten l’adveniment de les dictadures. Fem remarcar, abans d’emprendre el comentari, una particularitat interessant. El nostre autor sembla haver oblidat la seva concepció abstracta de la dictadura, fenomen -segons ell- d’un caràcter fonamentalment idèntic a tots els països, per tal de concentrar la seva atenció exclusivament en la dictadura burgesa. Contra els fets és difícil discutir, i aquests demostren que, àdhuc quan es recorre a un mètode abstracte, no hi ha més remei que fer una distinció entre la dictadura burgesa i la del proletariat. Amb tota la bona voluntat del món, hom no pot establir un denominador comú entre aquestes dues formes de dominació de classe.


I. És cert que les dictadures s’instauren fàcilment?.

II. El retraïment de l’efectivitat pública.

III. La demagògia i les dictadures.


Capítol sisè: La defensa subreptícia de les dictadures.