Vladimír Iljič Lenin
Kdo jsou „přátelé lidu“ a jak bojují proti sociálním demokratům

OD VYDAVATELŮ[47]

V textu pojednání najde čtenář poukazy na to, že některé otázky budou rozebrány v dalším obsahu, ve skutečnosti však tyto zde otázky rozebrány nejsou.

Příčina tkví v tom, že toto pojednání je jen prvou částí odpovědi na články časopisu „Russkoje Bogatstvo“ o marxismu. Krajní nedostatek času zabránil, aby toto pojednání vyšlo včas, avšak dále otálet pokládáme za nemožné: i tak jsme se opozdili o dva měsíce. Proto jsme se rozhodli vydat zatím rozbor „kritiky“ p. N. Michajlovského, aniž čekáme na dokončení tisku celého pojednání.

V připravovaném 2. a 3. vydání čtenář najde kromě tohoto rozboru také rozbor společensko-ekonomických názorů jiných čelných osob z časopisu „Russkoje Bogatstvo“, pánů Južakova a S. Krivenka, a zároveň nástin ekonomické skutečnosti Ruska a z toho vyplývajících „idejí a taktiky sociálních demokratů“.K TOMUTO VYDÁNÍ[48]

Toto vydání je přesným přetiskem prvého. My, kdož jsme se naprosto nezúčastnili sepsání díla, nepokládali jsme se za oprávněné podrobit je nějakým změnám a omezili jsme se jen na vydavatelskou práci. Pohnutkou, která nás přiměla uspořádat nové vydání, bylo přesvědčení, že tento spis přispěje k jistému oživení naší sociálně demokratické propagace.

Domnívajíce se, že odhodlání sloužit této propagaci musí být bezpodmínečným důsledkem sociálně demokratických názorů, obracíme se ke všem, kdož souhlasí s autorem této brožury, s návrhem, aby pomáhali všemi prostředky (zejména ovšem přetiskem) co nejhojněji rozšiřovat jak tento spis, tak i vůbec všechny orgány marxistické propagace. Nynější doba je zvlášť vhodná pro takovou spolupráci. Postup časopisu „Russkoje Bogatstvo“ vůči nám se stává stále provokativnějším. Ve své snaze paralysovat šíření sociálně demokratických idejí ve veřejnosti dospěl časopis k přímému obvinění, že se chováme lhostejně k zájmům proletariátu a trváme na zbídačení mas. Doufáme, že takovými způsoby časopis škodí jen sobě a přispívá k našemu vítězství. Nesmí se však zapomínat, že pomlouvači mají k disposici všechny hmotné prostředky pro nejširší propagaci svých pomluv. Mají k disposici několik tisíc výtisků časopisu, k jejich službám jsou čítárny a knihovny. Proto, abychom dokázali nepřátelům, že ani výhody privilegovaného postavení nezajišťují vždy úspěch insinuací, musíme napnout všechny své síly. Jsme naprosto přesvědčeni, že se tyto síly najdou.

V červenci 1894

__________________________________

Poznámky:

47Od vydavatelů“ — doslov k prvnímu vydání prvního sešitu Leninova spisu „Kdo jsou ‚přátelé lidu‘ a jak bojují proti sociálním demokratům?“ Zmínka v doslovu o „chystaném druhém a třetím vydání“ znamená, že jde o druhý a třetí sešit díla.

48K tomuto vydáni“ — doslov k druhému vydání prvního sešitu Leninova díla „Kdo jsou ‚přátelé lidu‘ a jak bojují proti sociálním demokratům?“; byl napsán v červenci 1894.