Marxistický internetový archiv - Česká sekce

Bedřich Engels


Porušení pruské ústavy


V Prusku platí zákon ze 17. ledna 1820, podle něhož nesmí král dělat žádné státní dluhy bez schválení generálních stavů, což je sbor, který — jak je velmi dobře známo — dosud v Prusku neexistuje. Tento zákon je pro Prusy jedinou zárukou, že vůbec někdy dostanou ústavu, kterou mají slíbenu už od roku 1815. Protože však mimo Prusko nebylo všeobecně známo, že takový zákon existuje, podařilo se vládě vypůjčit si roku 1823 v Anglii tři miliony liber št.; to bylo první porušení ústavy. Po francouzské revoluci z roku 1830 byla pruská vláda nucena dělat rozsáhlé přípravy k válce, která tehdy hrozila vypuknout, a protože neměla peníze, přiměla „Společnost pro námořní obchod“[6], což je vládní podnik, sjednat půjčku 12 milionů tolarů (1,700 000 liber št.);za tuto částku samozřejmě ručila vláda a vláda ji také utratila; to bylo druhé porušení ústavy. Necháme-li stranou menší porušování, jako byly půjčky ve výši několika set tisíc liber sjednané touž společností, dopustil se pruský král právě teď třetího hrubého porušení ústavy. Protože, jak se zdá, úvěr oné společnosti je už vyčerpán, zmocnil král Pruskou banku, která je rovněž čistě vládní podnik, vydat bankovky do výše 10 milionů tolarů (1,350 000 liber št.). Odečteme-li 31/3 milionu na krytí a 2/3 milionu na zvýšené výdaje banky, je to de facto „nepřímá půjčka“ ve výši šesti milionů tolarů čili asi milionu liber št., za kterou ručí vláda, protože v Pruské bance není dosud podílníkem ani jediný soukromý kapitalista. Doufejme, že Prusové, zejména buržoasie, která má největší zájem na ústavě, to nenechá projit bez energického protestu.


_______________________________Napsal B. Engels v květnu 1846
Otištěno v listu „The Northen Star“
čís. 446 z 30. května 1846
s poznámkou redakce
„O d  n a š e h o  n ě m e c k é h o  d o p i s o v a t e l e“
  Podle textu novin
Přeloženo z němčiny

__________________________________

Poznámky:

6 Engels má na mysli Seehandlung [Námořní obchod] — obchodní úvěrovou společnost založenou roku 1772 v Prusku; tato společnost, které stát udělil řadu významných výsad, poskytovala vysoké půjčky vládě a fakticky hrála úlohu jejího bankéře a finančního makléře. Roku 1904 byla oficiálně přeměněna v Pruskou státní banku.