Marxistický internetový archiv - Česká sekce

Karel Marx a Bedřich EngelsDopis
Bruselského komunistického korespondenčního výboru
G. A. Köttgenovi[7]


V Bruselu 15. června 1846

G. A. Köttgenovi. Sdělte dále


Na Vaši výzvu, kterou jste nám zaslali před několika dny, spěcháme Vám odpovědět takto:

Plně souhlasíme s Vaším názorem, že němečtí komunisté musí skoncovat se svou dosavadní isolovaností a musí navázat trvalý vzájemný styk; souhlasíme také s tím, že je nutno zakládat spolky, kde by se přednášelo a diskutovalo, protože komunisté si musí nejprve vyjasnit věci mezi sebou, a toho nelze v dostatečné míře dosáhnout bez pravidelných schůzek, na nichž se bude diskutovat o otázkách komunismu. Dále s Vámi plně souhlasíme v tom, že je nutno rozšiřovat levné populární spisy a brožury komunistického obsahu. Do obojího se musíme co nejdříve energicky pustit. Uznáváte, že je nutno stanovit pravidelné peněžní příspěvky; jsme však proti Vašemu návrhu, aby se z těchto příspěvků podporovali literáti a aby se jim tak zajišťovala bezstarostná existence. Peněz z příspěvků se má podle našeho názoru používat jen na vydávání levných komunistických letáků a brožur, jakož i na úhradu výdajů spojených s korespondencí, počítaje v to i korespondenci posílanou odtud do zahraničí. Bude nutno stanovit minimum měsíčních příspěvků, abychom měli kdykoli přesný přehled, kolik můžeme vydat na společné účely. Dále je nutné, abyste nám sdělili jména členů Vašeho komunistického spolku, abychom věděli, s kým máme co dělat, tak jako to víte Vy o nás. Konečně očekáváme, že nám oznámíte výši měsíčních příspěvků určených na společné účely, protože chceme co nejdříve přikročit k tisku několika populárních brožur. Že tyto brožury není možno vydat v Německu, rozumí se samo sebou a není třeba to dokazovat.

Co se týče spolkového sněmu, pruského krále, zemských stavů atd., děláte si opravdu dalekosáhlé iluse. Memorandum by mohlo k něčemu být jedině tehdy, kdyby v Německu už existovala silná a organisovaná komunistická strana, což zatím není. Petice je dobrá jen tehdy, je-li zároveň pohrůžkou a stojí-li za ní kompaktní a organisovaná masa. Jediné, co můžete udělat, jsou-li pro to ve Vašem kraji vhodné podmínky, je předložit petici s velkým, opravdu imposantním počtem dělnických podpisů.

Svolávat komunistický sjezd by podle našeho názoru bylo zatím předčasné. Teprve až se po celém Německu vytvoří komunistické spolky a až se seženou prostředky k akci, bude možno svolat delegáty jednotlivých spolků na sjezd, který by měl naději na úspěch. A to asi bude sotva možné dřív než příští rok. Do té doby zůstává jediným způsobem naší společné činnosti písemná výměna názorů a pravidelné dopisování.

My si už odtud občas dopisujeme s anglickými a francouzskými komunisty, jakož i s německými komunisty, kteří žijí v cizině. Budeme Vás informovat, kdykoli nám dojdou zprávy o komunistickém hnutí v Anglii a ve Francii, a k dopisům pokaždé připojíme zprávy o všem, co se i jinak dovíme nového.

Dejte nám, prosím,  s p o l e h l i v o u  adresu (a na pečeť už nedávejte celé jméno, např. „G. A. Köttgen“, to pak každý hned ví, kdo je odesilatel i adresát).

Pište nám na tuto naprosto spolehlivou adresu:

Monsieur Ph. Gigot, 8, rue de Bodembroek, Bruxelles.

K. Marx, B. Engels, Ph. Gigot, F. Wolf

Weerth Vás pozdravuje, je teď právě v Amiensu.

Uskutečníte-li svůj úmysl s peticí, povede to jen k tomu, že komunistická strana veřejně projeví svou slabost a zároveň upozorní vládu na jména lidí, které má zvlášť bedlivě sledovat. Nedokážete-li dát dohromady dělnickou petici alespoň s 500 podpisy, pak raději předložte petici o progresivní dani z majetku, jako to chtějí udělat trevírští buržoové, a i kdyby se tamější buržoové k této petici nepřipojili, nevadí, připojujte se prozatím sami k jejich veřejným demonstracím, počínejte si jako jezuité, pověste na hřebík přehnanou německou poctivost, věrnost a počestnost, podpisujte a podporujte buržoasní petice za svobodu tisku, za konstituci atd. Až se to prosadí, nastane pro komunistickou propagandu nová éra. Pak už budeme mít víc prostředků a protiklad mezi buržoasií a proletariátem se zostří. Ve straně je nutno podporovat všechno, co jí pomáhá kupředu, a nedělat si přitom zbytečné morální výčitky. Pokud jde o dopisování, budete si muset zvolit stálý výbor, který by koncipoval a prodiskutovával dopisy, které nám budete posílat, a pravidelně se scházel. Jinak v tom nebude pořádek. Na koncipování dopisů musíte vybrat člověka, kterého považujete za nejschopnějšího. Osobní ohledy přitom nechte úplně stranou, ty vždycky všechno pokazí. Jména členů výboru nám samozřejmě oznamte.

  S pozdravem
výše uvedení

_______________________________Napsali K. Marx a B. Engels
15. června 1846
Poprvé otištěno v časopisu
„Bolševik“, čís. 3. z února 1933
  Podle rukopisu
Přeloženo z němčiny

__________________________________

Poznámky:

7 Dopis Bruselského komunistického korespondenční/zo výboru G. A. Köttgenovi je jedním z dokumentů, v němž se obráží Marxovo a Engelsovo úsilí navázat spojení s účastníky socialistického hnutí v různých zemích a připravit tak půdu pro vytvoření mezinárodní proletářské strany. Dopis byl odpovědí na výzvu (z 10. června 1846) elberfeldského socialisty Gustava Adolfa Köttgena, který se pokoušel sjednotit stoupence socialistických a komunistických názorů ve Wuppertalu (společný název měst Barmenu a Elberfeldu v pruském Porýní). Myšlenka, o které mluví ve svém dopisu Marx a Engels, vytvořit ve Wuppertalu komunistický korespondenční výbor, se však neuskutečnila pro ideový zmatek vládnoucí v této skupině.